GoDaddy

AVTAL FÖR DOMÄNNAMNSREGISTRERING

Senast granskad: 29 juli 2019

LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT EFTERSOM DET INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH KOMPENSATION.


1. ÖVERSIKT

Detta avtal för domännamnsregistrering (detta ”avtal”) ingås av och mellan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (”GoDaddy”) och dig, och börjar gälla vid datumet för det elektroniska godkännandet. Detta avtal fastställer villkoren för din användning av GoDaddys tjänster för domännamnsregistrering (”tjänsterna för domännamnsregistrering” eller ”tjänsterna”). Termerna ”vi”, ”oss” och ”vår/vårt/våra” ska avse GoDaddy. Termerna ”du”, ”din”/”ditt”/”dina”, ”användare” eller ”kund” ska avse en person eller enhet som godkänner detta avtal. Om inget annat anges, ska inget i detta avtal anses tilldela några rättigheter eller förmåner till tredje part.

Ditt elektroniska godkännande av detta avtal innebär att du har läst, förstått, bekräftar och godkänner att du är bunden till detta avtal, som genom hänvisning omfattar (i) GoDaddys allmänna användningsvillkor (”UTOS”), (ii) alla riktlinjer, policyer, praxis, procedurer, registreringskrav eller driftstandarder som gäller för toppdomänen (”TLD”) under vilken du registrerar en domän (registrets policyer), och (iii) eventuella paketbegränsningar, ansvarsfriskrivningar för produkter eller andra restriktioner som visas på landningssidan för domännamnsregistreringen på GoDaddys webbplats (den här ”webbplatsen”).

OM DU VILL LÄNKA TILL OCH GRANSKA REGISTRETS POLICYER FÖR DEN TOPPDOMÄN UNDER VILKEN DU VILL REGISTRERA ETT DOMÄNNAMN KLICKAR DU HÄR.

Du är medveten om och accepterar (i) att GoDaddy, efter eget och absolut gottfinnande, när som helst kan ändra eller modifiera detta avtal och alla policyer och avtal som är införlivade häri, och sådana ändringar eller modifikationer ska börja gälla omedelbart när dessa har publicerats på denna webbplats, och (ii) att din användning av denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats efter att sådana ändringar eller modifikationer har gjorts,ska utgöra ditt godkännande av den senaste revideringen av detta avtal. Om du inte godkänner att vara bunden till detta avtal efter den senaste ändringen ska du inte använda (eller fortsätta att använda) den här webbplatsen eller tjänsterna som återfinns på den här webbplatsen. Dessutom kan GoDaddy emellanåt meddela dig om ändringar eller modifieringar av detta avtal via e-post. Det är därför mycket viktigt att du håller dina Shopper-kontouppgifter (”Shopper-konto”), inklusive din e-postadress, aktuella. GoDaddy tar inget ansvar för din underlåtelse att ta emot ett e-postmeddelande om sådan underlåtelse beror på en felaktig eller föråldrad e-postadress.GoDaddy är en registrator som auktoriserats av Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (”ICANN”). Du är medveten om och accepterar att i egenskap av en registrator som auktoriserats av ICANN, binds GoDaddy av ett avtal med ICANN. Du är medveten om och accepterar att GoDaddy kan ändra detta avtal för att rätta sig efter sitt avtal med ICANN, samt andra villkor som fastställts av (i) ICANN och/eller (ii) det tillämpliga registret för toppdomänen (”TLD”) eller nationella toppdomänen (”ccTLD”) i fråga. Termerna ”register”, ”Register”, ”registeroperatör” och ”Registeroperatör” ska, när de används häri, avse det tillämpliga registret för toppdomänen eller nationella toppdomänen i fråga. Om du vill identifiera vilken registrator som är garant, klickar du här.


2. SPECIFIKA BESTÄMMELSER FÖR ALLA REGISTRERINGAR

Om inget annat anges, är nedanstående bestämmelser i detta avsnitt 2 allmänt giltiga för alla toppdomäner som vi erbjuder. Särskilda bestämmelser för toppdomäner (TLD) eller nationella toppdomäner (ccTLD) (förutom registrets publicerade policyer) anges nedan i detta avtal.

 1. Registrets policyer. Du accepterar att bindas av alla registrets policyer (såsom definieras ovan i detta avtal) som gäller för din domännamnsregistrering (på alla nivåer). DET ÄR DITT ANSVAR ATT BESÖKA WEBBPLATSEN FÖR DEN RELEVANTA TOPPDOMÄNEN OCH LÄSA OCH GRANSKA ALLA TILLÄMPLIGA REGISTERPOLICYER INNAN DU REGISTRERAR ETT NAMN UNDER TOPPDOMÄNEN. DU KAN INFORMERA DIG OM REGISTRETS POLICYER FÖR VARJE TOPPDOMÄN GENOM ATT BESÖKA MOTSVARANDE TOPPDOMÄNLÄNK SOM ANGES HÄR. Utan hinder av något som talar emot detta i detta avtal, är och ska registeroperatören för toppdomänen under vilken registreringen görs, vara en avsedd tredje parts förmånstagare av detta avtal. Följaktligen är parterna i detta avtal medvetna om och accepterar att registeroperatören har försetts med rättigheter i egenskap av tredje parts förmånstagare och att registeroperatören har förlitat sig på sina rättigheter som tredje parts förmånstagare när man genom detta avtal har godkänt GoDaddy som registrator för respektive toppdomän. Registeroperatörens rättigheter som tredje parts förmånstagare ska vara fortsatt giltiga efter uppsägning av detta avtal.
 2. Registreringskrav. I den utsträckning som en toppdomän (TLD) eller nationella landsdomänen (ccTLD) kräver att du uppfyller kvalificerings- (t.ex. hemvist för .JP, .EU, etc.), validerings- (t.ex. DNS-validering) eller andra autentiseringskrav som ett villkor för att kunna registrera ett domännamn under toppdomänen, godkänner du att genom att skicka in en ansökan eller registrera eller förnya ditt domännamn, du intygar och garanterar att: (a) all information som tillhandahålls för att registrera eller förnya domännamnet (inklusive alla referensdokument om sådana finns) är sann, fullständig och korrekt och inte på något sätt missvisande och att ansökan görs i god tro, (b) du uppfyller och ska fortsätta att uppfylla kvalificeringskriterierna som anges i registrets policyer för den tillämpliga toppdomänen under varaktigheten för domännamnsregistreringen, (c) du inte tidigare har skickat in en ansökan om domännamnet hos en annan registrator med samma kvalificeringskriterier och att den andra registratorn har avvisat ansökan(om tillämpligt), (d) du bekräftar och godkänner att även om domännamnet godkänns för registrering så kan din rätt att registrera domännamnet utmanas av andra som påstår sig ha rätt till domännamnet och (e) du bekräftar och godkänner att registret eller registratorn kan avsluta registreringen av domännamnet om någon av garantierna som krävs visar sig vara falsk, ofullständig, felaktig eller missvisande.
 3. Ägarskap. Du är medveten om och accepterar att registreringen av ett domännamn inte leder till några äganderättigheter för dig, registratorn eller någon annan person med avseende på namnet som används som domännamn eller domännamnsregistreringen, och att upptagandet av ett domännamn i registret inte ska tolkas som bevis på ägarskap för domännamnet som registrerats som domännamn. Du ska inte på något sätt överföra eller avse att överföra äganderättigheten för en domännamnsregistrering, eller bevilja eller avse att bevilja en domännamnsregistrering som säkerhet, eller på annat sätt förhindra eller avse att förhindra en domännamnsregistrering.
 4. ICANN:s krav. Du samtycker till att följa ICANN:s krav, standarder, policyer, procedurer och praxis som varje tillämplig registeroperatör har övervakningsansvar för i enlighet med registeravtalet mellan ICANN och registeroperatören eller eventuella andra uppgörelser med ICANN. För ytterligare ICANN-relaterad information, gå till ICANN Education Materials och ICANN Benefits and Responsibilities.
 5. Ersättning till registret. Du samtycker till att (inom 30 dagar från kravet) ersätta, försvara och hålla registeroperatören och registertjänsteleverantören och dess underleverantörer, dotterbolag, samarbetspartners, avdelningar, aktieägare, styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, revisorer, advokater, försäkringsgivare, ombud, företrädare, efterträdare och övertagare skadefria från och mot eventuella anspråk, krav, skador, förluster, kostnader, utgifter, grunder för talan och andra typer av skulder, oavsett om de är kända eller okända, inklusive skäliga juridiska avgifter och utgifter som härrör från eller på något sätt är relaterade till din domännamnsregistrering, inklusive, utan begränsning, användning, registrering, förlängning, förnyelse, borttagning och/eller överföring därav och/eller överträdelse av tillämpliga villkor som styr registreringen. Du får inte ingå någon överenskommelse eller kompromiss i anslutning till något sådant ersättningsanspråk utan registratorns eller registeroperatörens skriftliga tillstånd, vilket inte ska nekas utan rimliga skäl, och du samtycker till att dessa ersättningsskyldigheter ska gälla även vid uppsägning eller upphörande av detta avtal oavsett orsak. REGISTEROPERATÖREN SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIG GENTEMOT DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA, AVSKRÄCKANDE ELLER BESTRAFFANDE SKADOR, INKLUSIVE FÖRLORAD VINST ELLER GOODWILL, OAVSETT ANLEDNING OCH OAVSETT OM SÅDANT ANSVAR HÄVDAS VARA BASERAT PÅ KONTRAKT, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), BROTT MOT GARANTIER, ANTINGEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, BROTT MOT DETTA AVTAL ELLER AVTAL OCH POLICYER SOM INGÅR I DETTA, DIN OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DOMÄNNAMNET, DIN FÖRLUST AV DATA ELLER FILER ELLER ANNAN INFORMATION, ÄVEN OM REGISTEROPERATÖREN HAR BLIVIT INFORMERAD OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.
 6. Reglerade toppdomäner. För domännamnsregistrering under någon ”reglerad” toppdomän (TLD) bekräftar och samtycker du till följande: (a) följa alla tillämpliga lagar, inklusive sådana som hänför sig till privatlivet, datainsamling, konsumentskydd (även när det gäller vilseledande och bedrägligt beteende), rättvis utlåning, inkasso, ekologiskt jordbruk, utlämnande av uppgifter och finansiella upplysningar; (b) om du samlar in och lagrar känsliga hälsorelaterade och finansiella data måste du vidta skäliga och lämpliga säkerhetsåtgärder i proportion till erbjudandet av dessa tjänster, enligt gällande lag. Reglerade toppdomäner omfattar: .games, .juegos, .school, .schule, .toys, .eco, .care, .diet, .fitness, .health, .clinic, .dental, .healthcare, .capital, .cash, .broker, .claims, .exchange, .finance, .financial, .fund, .investments, .lease, .loans, .market, .money, .trading, .credit, .insure, .tax, .mortgage, .degree, .mba, .audio, .book, .broadway, .movie, .music, .software, .fashion, .video, .app, .art, .band, .cloud, .data, .digital, .fan, .free, .gratis, .discount, .sale, .media, .news, .online, .pictures, .radio, .show, .theater, .tours, .accountants, .architect, .associates, .broker, .legal, .realty, .vet, .engineering, .law, .limited, .show; .theater; .town, .city, .reise, och .reisen
 7. Högt reglerade toppdomäner. Förutom kravet om reglerade toppdomäner (TLD), omfattas domännamnsregistrering i högt reglerade toppdomäner av följande villkor: (a) du ska lämna administrativ kontaktinformation, som måste hållas uppdaterad, för anmälan av klagomål och rapporter om registreringsmissbruk, samt kontaktuppgifter för de relevanta reglerande organ eller industrins självreglerande organ i deras huvudsakliga verksamhetsställe; (b) du intygar att du har alla nödvändiga tillstånd, rättigheter, licenser och/eller andra relaterade dokument som krävs för att delta i sektorn som är anknuten till denna högt reglerade toppdomän (TLD); och (c) du ska informera om eventuella materiella ändringar gällande giltigheten av dina tillstånd, rättigheter, licenser och/eller andra relaterade dokument för deltagande i sektorn som är anknuten till denna högt reglerade toppdomän (TLD) för att säkerställa att du fortsätter att uppfylla gällande regler och licenskrav och i allmänhet bedriver din verksamhet till förmån för konsumenterna den betjänar. Högt reglerade toppdomäner omfattar: .abogado, .attorney, .bank, .bet, .bingo, .casino .charity (och IDN motsvarande), .cpa, .corp, .creditcard, .creditunion .dds, .dentist, .doctor, .fail, .gmbh, .gripe, .hospital, .inc, .insurance, .lawyer, .lifeinsurance, .llc, .llp, .ltda, .medical, .mutuelle, .pharmacy, .poker, .university, .sarl, .spreadbetting, .srl, .sucks, .surgery .university, .vermogensberater, .vesicherung, och .wtf.

  För .doctor måste registrerare som hävdar sig vara registrerade läkare kunna, på begäran, demonstrera åt registratorn och registret att de har tillämplig licens.

 8. Toppdomäner med specialskydd. Förutom kraven för reglerade och högt reglerade toppdomäner, när du registrerar ett domännamn under en toppdomän med ”special-skydd”, samtycker du till att vidta rimliga åtgärder för att undvika ge en missvisande bild eller felaktigt antyda att du eller ditt företag är knutna till, sponsras eller stöds av en eller flera länders eller regeringars militära styrkor om en sådan tillhörighet, sponsring eller godkännande inte existerar. Toppdomäner med specialskydd inkluderar: .army, .navy, .airforce
 9. Tredje parts förmånstagare. Utan hinder av något som talar emot detta i detta avtal, är och ska registeroperatören för den toppdomän under vilken du registrerar ett domännamn, vara en avsedd tredje parts förmånstagare av detta avtal. Följaktligen är parterna i detta avtal medvetna om och accepterar att registeroperatören har försetts med rättigheter i egenskap av tredje parts förmånstagare och att registeroperatören har förlitat sig på sina rättigheter som tredje parts förmånstagare när man genom detta avtal har godkänt GoDaddy som registrator för toppdomänen. Registeroperatörens rättigheter som tredje parts förmånstagare ska vara fortsatt giltiga efter uppsägning av detta avtal.
 10. Variabel och icke-enhetlig prissättning. Du är medveten om, förstår och accepterar att vissa domännamn i vissa toppdomäner fastställs av registerpolicyer som domännamn med varierande priser (standardnamn kontra premiumnamn) och/eller kan ha icke enhetliga förnyelsepriser (avgiften för förnyelse av domännamnsregistrering kan skilja sig från andra domännamn i samma toppdomän, t.ex. förnyelseregistrering kan kosta 100,00 $ för en domän och 33,00 $ för ett annat domännamn).
 11. Restriktioner för privata registreringar eller registreringar via ombud. Du är medveten om och accepterar att du kanske inte tillåts köpa toppdomänregistreringar privat eller via ombud på vissa marknader, i vissa länder eller för vissa toppdomäner. I sådant fall måste du registrera alla toppdomänregistreringar med dina personuppgifter som du försäkrar är aktuella, korrekta och fullständiga.


3. AVGIFTER OCH BETALNINGAR

(A) ALLMÄNNA VILLKOR, INKLUSIVE VILLKOR FÖR AUTOMATISK FÖRLÄNGNING

Du accepterar att betala alla kostnader och avgifter som du är skyldig för tjänsterna som köpts eller erhållits genom denna webbplats vid den tidpunkt då du beställer tjänsterna. GoDaddy förbehåller sig uttryckligen rätten att när som helst ändra eller modifiera sina priser och avgifter, och sådana ändringar eller modifikationer ska publiceras online på denna webbplats och börjar gälla omedelbart utan föregående meddelande till dig. Om du har köpt eller erhållit tjänster för en period som varar flera månader eller år, börjar ändringar och modifikationer i pris och avgifter att gälla när tjänsterna i fråga ska förlängas, vilket beskrivs närmare nedan.

Om inte annat specifikt anges (av skäl såsom de som framgår i avsnitt 2(x) ovan), kommer förnyelsepriset för ett domännamn i en toppdomän att vara samma som listpriset (icke-försäljningspriset) som visas när du söker efter och väljer en domän och igen i kundvagnen innan du slutför köpet. Om listpriset exempelvis är 94,25 kr och ett annat förnyelsepris inte specifikt anges, är förnyelsepriset också 94,25 kr. Likaledes, om ett domännamn har ett försäljningspris på 84,82 kr med det visade listpriset (icke-försäljningspriset, överstruket) på 94,25 kr kommer förnyelsepriset att vara 94,25 kr*.

Förnyelsepris kan ändras före det aktuella datumet för förnyelse.

Se avsnittet ”Avgifter och betalningar” i våra allmänna användningsvillkor för information om övriga villkor som gäller för avgifter, betalningar, återbetalningar och fakturering avseende tjänsterna som omfattas av detta avtal UTOS.

(B) VILLKOR FÖR DOMÄNNAMNSFÖRNYELSE

När du registrerar ett domännamn har du två förlängningsalternativ: (i) ”automatisk förlängning” och (ii) ”manuell förlängning”:

 1. Automatisk förlängning. Automatisk förlängning är standardinställningen. Såvida du inte väljer utökad automatisk förlängning kommer GoDaddy registrera dig för automatisk förlängning. Domännamn kommer att förlängas automatiskt för en period som motsvarar längden på din ursprungliga domännamnsregistrering och debitera enligt det betalningssätt som du har angett hos GoDaddy, till GoDaddys aktuella priser. Om du har valt att registrera ditt domännamn för ett (1) år kommer GoDaddy automatiskt förlänga det i ett (1) år. Om du har valt att registrera ditt domännamn för två (2) år kommer GoDaddy automatiskt förlänga det i två (2) år, och så vidare.
 2. Manuell förlängning. Om du har valt att stänga av automatisk förlängning och avbryta produkten (dvs. avbryta domännamnsregistreringen) från och med utgången av den dåvarande aktuella löptiden kan du ändå välja att manuellt förlänga domännamnet när som helst före utgångsdatumet genom att logga in på Kontohanteraren och manuellt utföra förlängningen eller genom att ringa kundtjänst (om du faktiskt vill att domännamnet ska förlängas). Om du inte genomför förlängningen manuellt före utgångsdatumet, kommer domännamnet att annulleras och du kommer inte längre kunna använda namnet.

Alla förlängningar omfattas av villkoren i detta avtal, som kan komma att ändras från tid till annan, och du är medveten om och accepterar att bindas av villkoren i detta avtal (i enlighet med ändringar) gällande alla förlängda domäner. Förlängningar av domännamn är inte återbetalningsbara. Om vi av någon anledning inte kan förlänga ditt domännamn automatiskt för det alternativ som valts, kan vi automatiskt förlänga ditt domännamn för en period som är kortare än din ursprungliga registreringsperiod i den utsträckning som krävs för att transaktionen ska lyckas. Om GoDaddy av någon anledning inte kan hämta betalningen från betalningsmetoden som du har registrerat, och om du inte svarar på våra meddelanden, kommer din domännamnsregistrering att upphöra. Det är ditt ansvar att se till att betalningsmetodens uppgifter är aktuella, vilket inkluderar utgångsdatum om du använder ett kreditkort.

För vissa nationella toppdomänen (.am, .at, .be, .br, .ca, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk och .vg) kommer fakturering av förlängning att äga rum den första dagen i månaden före utgångsmånaden.

För vissa nationella toppdomäner (.am, .at, .be, .ca, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk och .vg) kommer förlängningen att ske, eller måste ske manuellt, om produkten tidigare avbeställts, senast den 20:e i månaden innan utgångsdatumet, annars kommer ditt domännamn erhålla status som ej förlängd. För vissa nationella toppdomäner (.es) måste förlängningar göras senast sju dagar innan utgångsdatumet, annars kommer ditt domännamn erhålla status som ej förlängd. När domännamnet har fått en status som ej förlängd, kan du endast förlänga domännamnet genom att ringa GoDaddy och begära att domännamnet förlängs. Du kan inte förlänga domännamnet genom kontohanteraren. Om du inte genomför förlängningen för avbeställda produkter manuellt före utgångsdatumet, kommer domännamnet att annulleras och du kommer inte längre kunna använda namnet.

Du bekräftar att GoDaddy inte är ansvarigt för avslutade domännamn som du inte har förnyat inom de tidsramar som anges i detta avtal. I endera fall kan ytterligare avgifter tillkomma om du inte förnyar domännamnet i tid. Om du registrerade dig för sekretesstjänster, skyddad registrering eller liknande tjänster vid domännamnsregistreringen kommer dessa tjänster automatiskt att förlängas när det är dags för domännamnsregistreringen att förlängas och du debiteras gällande förlängningsavgifter om du inte säger upp det i förväg.

Om du inte förnyar domännamnet inom den tidsram som anges i detta avtal godkänner du att GoDaddy kan, efter eget gottfinnande, förnya ditt förfallna domännamn åt dig. Om GoDaddy beslutar att förnya det förfallna domännamnet åt dig har du en respittid för förnyelsen på dig under vilken du kan återbetala GoDaddy för förnyelsen och behålla ditt domännamn. Respittiden för förnyelsen är för närvarande tolv (12) dagar, men kan komma att ändras enligt villkoren i detta avtal.

För vissa nationella toppdomäner (.am, .at, .be, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk och .vg) finns ingen respittid för förlängningen efter utgångsdatumet för domännamnet. Om du inte återbetalar GoDaddy för förnyelsen under respittiden för förnyelsen kommer din domän att pausas och flaggas för borttagning varefter du har en inlösenperiod på 30 dagar för att lösa in ditt domännamn, förutsatt att ditt domännamn inte är föremål för en auktion för utgångna domäner och att du betalar GoDaddy en inlösenavgift.

Inlösenavgiften är för närvarande 80,00 $ amerikanska dollar och kan komma att ändras enligt villkoren i detta avtal. Om du inte löser in domännamnet innan 30-dagarsperioden är slut kan GoDaddy, efter eget gottfinnande, ta bort domännamnet eller överföra det till en annan registrerare åt dig. Under inlösenperioden kan ditt domännamn parkeras.

Om ditt domännamn raderas, ger dig registret även en respitperiod för återköp på 30 dagar då du kan betala GoDaddy en återköpsavgift och köpa tillbaka ditt domännamn. Inlösenavgiften är för närvarande 80,00 $ amerikanska dollar och kan komma att ändras enligt villkoren i detta avtal. Om du inte köper tillbaka ditt domännamn innan registrets respitperiod för återköp tar slut, kommer registret släppa ditt namn och det blir då tillgängligt för registrering enligt principen ”först till kvarn”.

Respitperioder för förlängning och respitperioder för återköp varierar mellan olika nationella toppdomäner. Se de specifika villkoren för toppnivådomänen i fråga. Om det finns en konflikt mellan bestämmelserna i denna paragraf och villkor för nationella toppdomäner, ska villkoren för nationella toppdomäner styra.

Vår policy för avisering gällande utgående registreringar och relaterade avgifter beskrivs här.

(C) VILLKOR FÖR KOSTNADSFRIA PRODUKTER

Om du får gratisprodukter i samband med registreringen av ett domännamn bekräftar och godkänner du att sådana gratisprodukter endast är tillgängliga med ett giltigt köp och kan avslutas om domännamnet tas bort eller sägs upp. För gratis domännamn bekräftar och godkänner du att du inte kan ändra kontot som är kopplat till en sådan gratisdomän under de första fem (5) dagarna efter registreringen. Om ett gratis domännamn erbjuds med registreringen för en annan domän och om registreringen av det betalda domännamnet misslyckas kan vi, efter eget gottfinnande, antingen ta bort registreringen av gratisdomänen eller betala tillbaka skillnaden mellan det betalda beloppet och värdet på gratisdomänen. Misslyckade registreringar i samband med kampanjerbjudanden kan leda till att gratisprodukten eller den rabatterade produkten tas bort eller att en justering mellan priset på den registrerade domänen och värdet på den rabatterade produkten görs, efter vårt eget gottfinnande.


4. AVTALSTID; ÖVERFÖRINGAR; DOMAIN-TASTING

Villkoren i detta avtal ska fortsätta gälla i full kraft så länge du har ett domännamn registrerat hos GoDaddy.

Du samtycker till att inte överföra något domännamn som registrerats via GoDaddy till en annan domännamnsregistrator under de första sextio (60) dagarna från det första registreringsdatumet. Du godkänner att du inte får överföra något domännamn under tio (10) dagar efter ett kontobyte.

Du accepterar dessutom att inte ägna dig åt ”domänprovsmakning” genom att använda respitperioden på fem (5) dagar då registreraren kan välja att annullera domännamnet och få en full återbetalning av registreringsavgiften som en metod för att testa ett domännamns säljbarhet och lönsamhet. Om GoDaddy fastställer (vilket görs av GoDaddy efter eget och absolut gottfinnande) att du har ägnat dig åt ”domänprovsmakning”, förbehåller sig GoDaddy rätten att (a) debitera dig en liten avgift (vilken dras av från en eventuell återbetalning som utfärdas) eller (b) neka din begäran om annullering/återbetalning helt. GoDaddy kommer inte debitera dig någon avgift om GoDaddy annullerar ditt domännamn under respitperioden på fem (5) dagar till följd av bedrägeri eller annan aktivitet utanför din kontroll. Respitperioden på fem (5) dagar gäller inte premiumdomäner eftersom dessa inte är återbetalningsbara.

Du accepterar att GoDaddy inte ska bindas av (i) några utfästelser som görs av en tredje part som du kan använda för att köpa tjänster från GoDaddy, eller (ii) uttalanden av allmän natur som kan publiceras på GoDaddys webbplats eller ingå i GoDaddys marknadsföringsmaterial.


5. AKTUELL INFORMATION; ANVÄNDNING AV INFORMATION OCH FÖRFALLODATUM

Du accepterar att meddela GoDaddy inom fem (5) bankdagar när någon av uppgifterna som du lämnade under ansöknings- och/eller registreringsprocessen ändras. Det är ditt ansvar att se till att dessa uppgifter är aktuella och korrekta. Om du av någon anledning inte lyckas tillhandahålla GoDaddy med korrekt och pålitlig information, både inledningsvis och fortsättningsvis, kommer detta bedömas vara en betydande överträdelse av detta avtal och en grund för avstängning och/eller annullering av domännamnet. Om du av någon anledning inte lyckas, inom fem (5) bankdagar, att svara på förfrågningar som GoDaddy gör för att bedöma giltigheten i uppgifterna som du har lämnat, kommer också detta bedömas som en betydande överträdelse av detta avtal och en grund för avstängning och/eller annullering av domännamnet. Du accepterar att själv behålla en kopia av kvittot för domännamnsköpet.

Du godkänner att följande kontaktuppgifter är obligatoriska för varje domännamn som du har registrerat: postadress, e-postadress, telefonnummer och eventuellt ett faxnummer till innehavaren av det registrerade namnet och om de skiljer sig från uppgifterna för innehavaren av det registrerade namnet, en teknisk kontaktperson, en administrativ kontaktperson och en kontaktperson för fakturering.

Du bekräftar och godkänner att domännamnsregistreringen kräver att dessa kontaktuppgifter, i sin helhet eller delvis, delas med registeroperatören, för deras användning, kopiering, distribution, publicering, modifiering och annan bearbetning för (bland andra användningar i enlighet med vår sekretesspolicy) administration av domännamnsregistreringen, vilket kan kräva att sådan information överförs fram och tillbaka över internationella gränser, exempelvis, till och från USA eller EU. ICANN kräver att dessa uppgifter även offentliggörs via Whois och att registeroperatören också kan behöva göra uppgifterna offentliga via Whois. Både GoDaddy och registeroperatören kanske måste arkivera uppgifterna hos en deponeringstjänst från tredje part. Du samtycker härmed och ger din tillåtelse till alla sådana krav och yppanden. Du intygar och garanterar dessutom att, om du tillhandahåller information om en tredje part, du har meddelat tredje part om yppandet och syftet med yppandet och att du har tredje parts godkännande för sådant yppande. Registratorn bearbetar inte data på ett sätt som är oförenligt med detta avtal. Registratorn vidtar rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda data från förlust eller felaktig användning.

Du godkänner att följande information blir offentligt tillgänglig i Whois-katalogen, enligt ICANN:s policy, och kan säljas ihop så som anges i ICANN-avtalet:

 • Domännamnet;
 • Ditt namn och postadress;
 • Namn, e-postadress, postadress, telefon- och faxnummer för tekniska och administrativa kontakter;
 • IP-nummer till de primära och sekundära namnservrarna;
 • Namnservrarnas motsvarande namn; och
 • Registreringens ursprungliga datum och utgångsdatum.
 • Namn på primär namnserver och sekundär namnserver.
 • Registratorns identitet.

Du accepterar att GoDaddy kan, i den utsträckning som tillåts av ICANN, använda offentligt tillgänglig information som du lämna under registreringsprocessen. Om du ägnar dig åt att sälja vidare domännamn, accepterar du att informera individer vars personliga information du har erhållit, om hur deras personliga information möjligtvis kan användas i enlighet med ICANN:s policy. Du accepterar också att erhålla medgivande, och bevis på medgivande, från dessa personer för att använda den personliga informationen som de lämnar på ett sådant sätt.

Du godtar att GoDaddy har rätt att offentliggöra och dela viss information med tredje part i samband med försäljning eller köp av domännamn på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till (a) namnet på det domännamn som sålts eller köpts, (b) försäljnings- eller inköpspriset för det sålda eller köpta domännamnet, och (c) information rörande tiden för försäljningen eller köpet.

För att vi ska kunna följa aktuella och framtida regler och policyer för domännamnssystem, inklusive regler och policyer som fastställts av CIRA eller regionala och federala myndigheter, eller av någon annan organisation som har kontroll över eller behörighet att fastställa regler och policyer, ger du oss härmed rätten att överlämna till tredje part, genom en interaktiv, offentligt tillgänglig registreringsdatabas, följande information som du måste tillhandahålla när du ansöker om ett domännamn:

 1. Domän- eller underdomännamnen som registrerats av dig;
 2. Organisationens namn, typ och postadress;
 3. Namn, befattning, postadress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer, om det finns tillgängligt, till tekniska och administrativa kontakter för dina domän- och underdomännamn;
 4. Fullständiga värdnamn och IP-adresser till minst två (2) värdar för namnservrar (en primär och minst en sekundär) för namnet på din domän eller underdomän. Upp till sex (6) namnservrar kan anges. Om en värd har mer än en (1) IP-adress använder du en kommaavgränsad lista;
 5. Dessa namnservrars motsvarande namn;
 6. Det ursprungliga datumet då registreringen gjordes och
 7. Registreringens utgångsdatum.

Vi kan vara tvungna att göra denna information tillgänglig för tredje part i massform. Vi kan också överföra eller överlåta denna information till CIRA eller annan liknande tredje part, vilket vi kan fastställa efter eget gottfinnande.


6. TVISTLÖSNINGSPOLICY

Du accepterar att bindas av vår aktuella policy för tvistlösning. Denna policy införlivas häri och utgör en del av detta avtal. Du kan läsa Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy på webben. Du accepterar att GoDaddy från tid till annan kan ändra sin policy för tvistlösning. GoDaddy kommer att publicera eventuella ändringar i sin policy för tvistlösning minst trettio (30) dagar innan de börjar gälla. Du accepterar att genom att du behåller dina domännamnsregistreringar hos GoDaddy efter att den uppdaterade policyn har börjat gälla, godkänner du policyn för tvistlösning med dessa ändringar. Du accepterar att periodvis gå igenom GoDaddys webbplats för att fastställa om ändringar har gjorts i policyn för tvistlösning. Om du avbryter eller säger upp dina tjänster med GoDaddy till följd av den ändrade policyn för tvistlösning, kommer inga avgifter att återbetalas till dig. Du accepterar även att rätta dig efter förfaranden som inletts under ICANN:s Uniform Rapid Suspension System, om tillämpligt.

Du accepterar att om en tvist uppstår som ett resultat av ett (1) eller fler domännamn som du har registrerat hos GoDaddy, kommer du att ersätta, försvara och hålla GoDaddy skadefria, i enlighet med detta avtal. Du accepterar även att om GoDaddy meddelas att ett klagomål har inkommit till ett statligt organ, förvaltningsorgan eller juridiskt organ gällande ett domännamn som du har registrerat genom GoDaddy, så kan GoDaddy, efter eget gottfinnande, vidta vilka åtgärder som GoDaddy anser nödvändiga gällande ytterligare ändringar, överlåtelse av och/eller kontroll över domännamnet för att kunna uppfylla det statliga organets, förvaltningsorganets eller juridiska organets krav till dess att tvisten har lösts. I detta fall accepterar du att hålla GoDaddy skadefria för alla åtgärder som GoDaddy har vidtagit.

Du accepterar att lyda, utan att det inskränker på andra potentiellt tillämpliga jurisdiktioner, under jurisdiktionen för domstolarna i (1) din hemort, (2) där registratorn har sitt säte eller (3) där registeroperatören har sitt säte (t.ex. Kina för .CN, Colombia för .CO, Storbritannien för .EU, etc.).

Med avseende på .ca-domännamn, accepterar du att om din användning av tjänsten eller registrering av ett .ca-domännamn bestrids av en tredje part, kommer du att omfattas av bestämmelserna som fastställts av CIRA i deras policy för tvistlösning som är gällande vid tvistens tidpunkt.


7. ÖVERFÖRING AV DOMÄNNAMN; ÅTERFÖRSÄLJNINGSPRAXIS

Om du överför ett domännamn godkänner du att du ska tillhandahålla informationen som krävs enligt, samt att följa procedurerna och villkoren som anges i vårt avtal för överföring av domännamn och avtal för ändring av registrerare. De senaste versionerna av våra avtal för överföring av domännamn och avtal för ändring av registrerare kan hittas online. För att vidare skydda ditt domännamn ska varje domännamn som registrerats med GoDaddy eller överförts till GoDaddy sättas i låsningsstatus, såvida inte ett undantag sker enligt definitionen i vårt avtal för ändring av registrerare eller avtal för domännamnsproxy. Domännamnet måste få statusen olåst för att en överföring av domännamnet från GoDaddy till en ny registrator ska kunna påbörjas. Du kan logga in på ditt konto hos GoDaddy när som helst efter att domännamnet har överförts till GoDaddy och ändra statusen till olåst.

Om du köper en domännamn åt en tredje part godkänner du att du ska informera dina kunder, som kanske förvärvar ett domännamn via din användning av GoDaddys registreringstjänster, att de i själva verket registrerar sitt domännamn via GoDaddy och att GoDaddy är en ackrediterad registrator hos ICANN. Du samtycker till att inte framställa dig som en ICANN-ackrediterad registrator eller att du på något sätt tillhandahåller överordnad åtkomst till ICANN:s domännamnsregister. Du samtycker också till att inte använda logotypen för varumärket ICANN i något av ditt marknadsföringsmaterial, inklusive din webbplats.

Du accepterar att erhålla ett godkännande från alla dina kunder för den vid tillfället aktuella versionen av detta avtal, och förvara bevis på deras godkännande under en period som varar minst tre (3) år. Om det skulle krävas att dina kunder godkänner ytterligare villkor som inte krävs av GoDaddy, accepterar du att dessa ytterligare villkor inte ska vara i konflikt med detta avtal och policyer och förfaranden som antagits av ICANN.

Du accepterar att GoDaddy inte lånar ut sin åtkomst till sina registratorkontakter eller sin registeråtkomst. Du kommer inte heller själv anses vara registrator. Dessutom accepterar du att inte kommer att försöka få åtkomst till GoDaddys registratorkontakter eller registeråtkomst. Du accepterar att tillhandahålla fullständig, korrekt och aktuell information om varje registrerare som ska läggas in i ett register, i enlighet med ICANN:s krav för inkludering i WHOIS-databasen.

Du samtycker till att ge dina kunder relevant support och att hålla kontakten med dem när det gäller att tillhandahålla ett medium för dem för att kommunicera ändringar i informationen som de tillhandahåller som en del av domännamnsregistreringen. Vid mottagande av rättad eller uppdaterad information kommer du inom fem (5) arbetsdagar att tillhandahålla sådan information till GoDaddy så att GoDaddy kan uppdatera registreringsuppgifterna. Du behåller kopior av all kommunikation mellan dig och dina kunder och kommer på begäran att förse GoDaddy med kopior av densamma.


8. DINA SKYLDIGHETER; AVSTÄNGNING AV TJÄNSTER; BROTT MOT AVTALET

Du intygar och garanterar att, så vitt du vet, gör varken registreringen av domänen eller sättet som den används på direkt eller indirekt intrång på några juridiska rättigheter som tillhör en tredje part. Du ska följa alla gällande lagar, inklusive, men inte begränsat, till lagar som relaterar till sekretess, datainsamling, konsumentskydd, skälig uthyrning, indrivning, ekologiskt jordbruk samt offentliggörande av information och ekonomiska uppgifter. Om du samlar in och bevarar känslig information om hälsa och ekonomiska förhållanden måste du implementera rimliga och tillbörliga säkerhetsåtgärder i förhållande till tillhandahållandet av dessa tjänster, enligt definition av gällande lag. Du intygar att du har alla behörigheter, rättigheter, licenser och/eller andra relaterade uppgifter som krävs för att delta i den sektor som är kopplad till den tillhörande tld-strängen för registret. Du rapporterar om eventuella materiella ändringar av giltigheten för dina behörigheter, rättigheter, licenser eller andra relaterade uppgifter. Du samtycker till att hålla registratorn och registeroperatören och deras chefer, tjänstemän, anställda och ombud skadelösa från och mot alla anspråk, skadestånd, ansvarsskyldighet, kostnader och utgifter (inklusive skäliga juridiska avgifter och utgifter) som uppstår till följd av eller som är kopplade till domännamnsregistreringen. Denna skyldighet fortsätter att gälla även efter upphörande eller uppsägning av detta avtal eller domännamnsregistreringen.

Du accepterar att, utöver andra händelser som beskrivs i detta avtal:

 1. Din möjlighet att använda tjänster som tillhandahålls av GoDaddy omfattas av annullering eller avstängning om det uppstår en olöst överträdelse av detta avtal och/eller om annullering eller avstängning krävs av någon policy som gäller nu eller som antas av ICANN vid senare tillfälle;
 2. Din registrering av domännamn kan stängas av, annulleras eller överföras i enlighet med bestämmelser och policyer som antagits av ICANN, eller i enlighet med eventuella GoDaddy-procedurer som inte är oförenliga med en bestämmelse eller policy som antagits av ICANN, (a) för att rätta till misstag som GoDaddy eller registeroperatören har gjort vid registreringen av ett domännamn, eller (b) för att lösa tvister gällande ett domännamn.

Du bekräftar och samtycker till att GoDaddy och registret förbehåller sig rätten att neka, avsluta eller överföra en registrering eller transaktion, eller låsa, parkera eller ge ett domännamn en liknande status, om någon av parterna anser detta vara nödvändigt, enligt GoDaddys eller registrets eget gottfinnande: (i) för att rätta oss efter bestämmelser som antagits av en branschorganisation som i allmänhet erkänns som auktoritativ med avseende på internet (t.ex. RFC-dokument), (ii) för att skydda integriteten och stabiliteten i, och rätta till misstag som gjorts i något domännamnsregister, av någon registrator i samband med en domännamnsregistrering, (iii) till följd av att avgifter inte har betalats till registret, (iv) för att skydda registrets integritet och stabilitet, (v) för att följa tillämpliga lagar, myndighetsregler och krav, begäran om upprätthållande av lag och ordning, i enlighet med eventuella tvistlösningsprocesser, (vi) för att följa tillämpliga ICANN-regler och förordningar, inklusive, utan begränsning, registeravtalet, (vii) för att undvika skadestånd, civilt eller straffrättsligt, för registrets del, samt dess samarbetspartners, dotterbolag, befattningshavare, styrelseledamöter och anställda, (viii) i enlighet med villkoren i detta avtal, (ix) till följd av någon av de förbjudna aktiviteterna som beskrivs i avsnitt 8 nedan, eller (x) under en pågående tvistlösning.

Du accepterar att om du inte följer villkoren i detta avtal och eventuella GoDaddy-regler och policyer till fullo, kan GoDaddy bedöma detta som en betydande överträdelse av detta avtal och GoDaddy kan meddela dig om en sådan överträdelse antingen skriftligt och elektroniskt (d.v.s. e-post). Om du inte tillhandahåller GoDaddy med relevanta bevis på att du inte har brutit mot skyldigheterna gentemot GoDaddy inom tio (10) bankdagar, kan GoDaddy avsluta sin relation med dig och vidta alla rättsliga åtgärder som är tillgängliga för GoDaddy enligt tillämpliga lagar. Sådana rättsliga åtgärder kan genomföras utan meddelande till dig och kan inkludera, men är inte begränsat till, att annullera registreringen för dina domännamn och upphöra med tjänster som GoDaddy tillhandahåller dig. Inga avgifter återbetalas till dig om dina tjänster annulleras eller avslutas till följd av en överträdelse.

GoDaddys underlåtelse att agera vid eller meddela dig om en händelse som kan utgöra ett brott ska inte befria dig från eller ursäkta det faktum att du har begått ett brott.


9. RESTRIKTION FÖR TJÄNSTER; RÄTT ATT NEKA

Om du har ditt Domain Name System (”DNS”) på GoDaddys servrar, eller använder våra system för att vidarebefordra ett domännamn, en URL-adress eller annat till ett system eller webbplats som finns någon annanstans, eller om du har ett domännamn registrerat hos GoDaddy, ansvarar du för att säkerställa att GoDaddys servrar inte utsätts för orimlig överbelastning. Du får inte använda GoDaddys servrar eller ditt domännamn som källa, mellanhand, svarsadress eller måladress för mejlbomber, översvämning av Internetpaket, att skada paket eller andra skadliga attacker. Serverhackning och andra säkerhetsöverträdelser är förbjudet. Du accepterar att GoDaddy förbehåller sig rätten att inaktivera ditt domännamn i sitt DNS-system om GoDaddy fastställer att systemet är mottagare för aktiviteter som hotar nätverkets stabilitet och som orsakas av din webbplats.

Du godkänner att GoDaddy, efter eget gottfinnande och utan något som helst ansvar gentemot dig, kan vägra att godkänna registreringen av ett domännamn. GoDaddy kan även efter eget gottfinnande och utan ansvarsskyldighet gentemot dig ta bort registreringen av ett domännamn under de första trettio (30) dagarna efter registreringsdagen.

Om GoDaddy nekar en registrering eller tar bort en befintlig registrering under de trettio (30) första dagarna efter det att registreringen har gjorts, kommer du få en återbetalning för avgifter som betalats till GoDaddy i samband med att registreringen antingen blir avbruten eller nekad. Om GoDaddy tar bort registreringen av ett domännamn som används i samband med skräppost eller moraliskt förkastlig verksamhet, kommer ingen återbetalning att göras.


10. STANDARDINSTÄLLNINGAR; PARKERAD SIDA

Välja inställningar för domännamn. När du registrerar ett domännamn hos GoDaddy blir du ombedd att välja inställningar för domännamnet i kassan. Om du har tänkt använda en annan leverantör för din webbplats eller dina värdtjänster anger du leverantörens namnservrar när du väljer inställningar för domännamnet. Ditt domännamn dirigeras då bort från GoDaddys namnservrar. Om du redan är kund hos GoDaddy och har skapat en kundprofil med inställningar för nya domännamnsregistreringar behöver du inte slutföra det här steget igen i kassan.

GoDaddys standardinställningar. Om du inte pekar ditt domännamn bort från GoDaddys namnservrar enligt beskrivningen ovan, kommer GoDaddy att peka ditt domännamn till en ”parkerad sida” (”standardinställning”). Du är medveten om och accepterar att GoDaddy har rätt att ange standardinställningen.

Standardinställning för Parkerad sida. GoDaddys tjänst Parkerad sida är ett webbaserat system för att tjäna pengar på domäner (via användning av annonser med betalning per klick) från domännamn som inte aktivt används som webbplatser. Om ditt domännamn dirigeras till en parkerad sida bekräftar och godkänner du att GoDaddy kan visa både (a) egna annonser (som omfattar länkar till GoDaddys produkter och tjänster) och (b) annonser från tredje part (som omfattar länkar till produkter och tjänster från tredje part) på din parkerade sida via användningen av popup- eller popunder-fönster i webbläsaren, bannerannonser, ljud- eller videoklipp eller andra typer av annonser och vi kan för vår egen användning samla in relaterade användningsdata via cookies och liknande metoder. Dessutom bekräftar och godkänner du att alla annonser, både egna eller från tredje part, väljs ut av GoDaddy och dess annonspartner så som anses lämpligt och du har inte tillåtelse att anpassa annonserna och har heller inte rätt till någon kompensation i utbyte mot detta. Tänk på att annonser från tredje part som visas på GoDaddys parkerade sidor kan innehålla stötande innehåll, inklusive men inte begränsat till länkar till barnförbjudet innehåll. GoDaddy kommer inte att redigera, reglera, övervaka eller begränsa innehåll och annonser från tredje part som visas på GoDaddys parkerade sidor och frånsäger sig uttryckligen allt ansvar eller ansvarsskyldighet gentemot dig eller någon tredje part i samband med detta.

Ändra GoDaddys standardinställningar. Du kan när som helst ändra GoDaddys standardinställningar under domännamnsregistreringens period.

 1. Innehåll som visas på din parkerade sida. Du kan inte ändra innehållet som visas på din parkerade sida. Du kan välja ett av de andra alternativen som anges nedan.
 2. Delta i program för att tjäna pengar på domännamn. Om du vill delta i programmet för att tjäna pengar på domänen som presenteras av GoDaddys tjänst Parkerad sida kan du läsa mer om och eventuellt köpa tjänsten CashParking®.
 3. Inget innehåll. Om du inte tycker att ovanstående alternativ är acceptabla kan du kontakta vår kundsupport för information om vilka andra alternativ som finns tillgängliga.

Återgå till standardinställningen för Parkerad sida när domännamnet upphör att gälla. När domännamnet upphör att gälla och oavsett hur du använder domännamnet under perioden för domännamnsregistreringen kommer domännamnet automatiskt att återgå till standardinställningen för Parkerad sida som beskrivs ovan. I det här stycket innebär ”upphör” att gälla alla ”förlängningsperioder” eller ”inlösenperioder” omedelbart efter att domännamnet har upphört att gälla, men innan domännamnet återgår till registret. När domännamnet har återgått till standardinställningen för Parkerad sida som beskrivs ovan är det enda sättet att välja bort tjänsten Parkerad sida för att förlänga, lösa in eller registrera om domännamnet i enlighet med avsnitt 2(B) om förlängningsperioder för domännamn i detta avtal.


11. DOMÄNTILLÄGG

Företagsregistrering: Med en företagsregistrering kan du visa ytterligare information om företaget som ligger till grund för ditt domännamn, inklusive, men inte begränsat till, sådan information som faxnummer, gatuadress och öppettider.

Konsolidering av utgångsdatum. Du förstår och är medveten om att tjänsten för konsolidering av utgångsdatum endast kan användas för att konsolidera utgångsdatum för .com- och .net-domännamn. Tjänsten kan inte användas för att konsolidera domäner som är parkerade hos registrator, parkerade i register eller har status som pågående överföring. Du är medveten om att tjänsten endast kan användas till att flytta utgångsdatumet för dina domäner framåt i tiden, minst en (1) månad framåt och inte mer än tio (10) år framåt, och sedan endast för en period som varar kortare än tolv (12) månader. När tjänsten väl har använts för att konsolidera domäner, kan det nya utgångsdatumet inte upphävas. För att säkerställa att tjänsten inte missbrukas eller används som ett alternativ till förlängningar, kan du endast använda tjänsten en gång per domän under en tolvmånaders period. Tjänsten kan endast användas för domännamn vars utgångsdatum inte har passerat. Om du vill ändra utgångsdatumet en gång till, måste du först förlänga domännamnet. Dessutom förstår du och är medveten om att tjänsten endast kan användas för att samordna domäner där vi är postens registrator. Domäner som inte har registrerats hos oss måste överföras innan vi kan utföra tjänsten.

Klubb för domänrabatt. I utbyte mot att du köper ett medlemskap i klubben för domänrabatt, kommer du kunna köpa produkter och tjänster från oss till rabatterat pris, inklusive rabatter på utvalda domänregistreringar, ett (1) kostnadsfritt auktionskonto, ett (1) kostnadsfritt CashParking-konto och rabatter på domänköpstjänsten. Du är skyldig att se till att ditt medlemskap är aktuellt så länge du har kostnadsfria eller rabatterade produkter eller tjänster som har köpts hos oss. Om du inte förlänger ditt medlemskap utan att säga upp din rabatterade domänregistrering eller andra tjänster, kommer vi automatiskt att förlänga dina produkter och tjänster till de normala priser som börjar gälla från förlängningens tidpunkt, och debiterar då den betalningsmetod som du har registrerat hos oss, och du kommer inte längre kunna köpa fler rabatterade produkter eller tjänster eller använda dina kostnadsfria konton till dess att medlemskapsavtalets avgift har betalats. Alla medlemsavgifter är icke-återbetalningsbara.

Bevakning/övervakning. Du accepterar att ett utgånget domännamn först ska omfattas av en respitperiod på tolv (12) dagar, följt av en av ICANN fastställd respitperiod för återköp på trettio (30) dagar. Under denna tidsperiod kan den nuvarande domännamnsregistreraren förnya domännamnet och behålla registreringsrättigheterna. Vi garanterar inte att din bevakning kommer att leda till att du erhåller domännamnet och förbehåller oss uttryckligen rätten att (a) neka ytterligare bevakningar, eller (b) avbryta befintliga bevakningar, när som helst och oavsett anledning. Om din bevakning nekas eller avbryts, samtycker vi till att omgående återbetala eventuella avgifter för domännamnsbevakningen. Domännamnet kan även läggas ut på andrahandsmarknaden för vidare försäljning genom Auctions®-tjänsten. När du har haft auktionsmedlemskapet i ett år, samtycker du till att vi, såvida du inte informeras om något annat, förlänger ditt auktionsmedlemskap automatiskt genom att debitera betalningsmetoden som du har registrerat, så länge din bevakningskredit är aktiv. Du kan läsa mer om Auctions på Auctions webbplats. Domännamnet kan även omfattas av en drop pool-process innan det blir tillgängligt för köp. Du förstår att vi och våra samarbetspartners inom registrering använder våra tjänster, inklusive bevakning. Därför kan domännamnet vara registrerat hos en annan registrator, men kan hanteras genom ditt konto. Genom att använda tjänsterna kommer du bland annat kunna:

 1. Bevakning av ett domännamn under toppdomänerna .COM, .NET, .US, .BIZ, .INFO, .ORG, .MOBI. En bevakning av ett domännamn inkluderar priset på en domännamnsregistrering på upp till ett år. Om du skulle bevaka ett domännamn omfattas du av villkoren i domännamnsregistrering och relaterade avtal som ingår i detta avtal som referens.
 2. Ändra din bevakning tills du erhåller ett domännamn. Du kommer få möjlighet att flytta krediten till ett annat domännamn tills du lyckas få ett. Om krediten inte har använts efter tre (3) år, förbehåller vi oss rätten att ta bort krediten.
 3. Prenumerera månadsvis på en lista över domännamn som går ut. Du kan även välja att köpa en prenumeration på en lista med domännamn som går ut inom de kommande fem (5) dagarna. Om du prenumererar på listan med domännamn som går ut godkänner du att betalningssättet som du har registrerat kan debiteras månadsvis under perioden som du köper tjänsterna för.
 4. Välj vilka domännamn du vill registrera från listan över utgående domännamn. Varje domännamn som du försöker bevaka kommer att inkludera priset för en domännamnsregistrering på upp till ett år, vilket fastställs i delavsnitt (i) ovan.
 5. Övervaka dina aktuella registrerade domännamn gällande ändringar av registrator, status, utgångsdatum och namnservrar utan extra kostnad.
 6. Prenumerera på Domänavisering Pro eller övervakning, som gör det möjligt att övervaka domännamn som för närvarande är registrerade, oavsett registrator, med spårning av tidigare statusförändringar och möjligheten att ange flera e-postadresser för avisering.

Skydd av registreringsrättigheter. Med tjänsten skydd av registreringsrättigheter (”tjänsten”) kan du i allmänhet: (i) skydda dig mot att förlora ett domännamn, (ii) förbjuda överföringen av ett domännamn mellan två registratorer eller mellan två registrerare så länge detta skydd är aktivt för domännamnet i fråga; och (iii) få en årlig domännamnsrapport med detaljerad status för alla domännamn som skyddas av den här tjänsten.

TJÄNSTEN SKYDDAR DOCK INTE ÖVERFÖRINGAR FRÅN FÖRSÄLJNING AV PREMIUMDOMÄNNAMN ELLER DOMÄNNAMN DU HAR LAGT UT PÅ ANNONS FÖR FÖRSÄLJNING PÅ NÅGON AV GoDaddyS PLATTFORMAR, OAVSETT NÄR DU KÖPTE TJÄNSTEN FÖR SKYDD AV REGISTRERINGSRÄTTIGHETER.

När du har valt att köpa tjänsten för ett eller flera domännamn aktiveras funktionen för automatisk förnyelse för alla domännamn och dessa namn kommer inte att kunna överföras förrän tjänsten förnyas eller du säljer Premium-domännamnet. Därmed bekräftar och godkänner du att du har tänkt igenom innebörden av att köpa tjänsten och förstått vilka restriktioner tjänsten lägger på din förmåga att överföra domännamn som du har köpt tjänsten för. Du bekräftar och godkänner dessutom att alla domännamn som du har köpt tjänsten för inte går att överföra oavsett anledning, med undantag av försäljning av premiumdomännamn, förrän nästa regelbundna förnyelsetillfälle för domännamnet sker, under förutsättning att du tidigare har valt att inaktivera tjänsten för det domännamnet och inaktiveringen kommer inte att ske förrän den aktuella perioden för tjänsten upphör att gälla. Som ett exempel och inte som en begränsning, om du väljer att köpa tjänsten för ett domännamn som du har registrerat för en period på fem (5) år kommer tjänsten att vara aktiv under samma femårsperiod och du kan inte göra någon som helst överföring av domännamnet under den femårsperioden.

Premiumdomännamn.

 1. Beskrivning av tjänsten.
 2. Tjänsten Premiumdomännamn (”tjänsten”) tillhandahålls för att underlätta köp och försäljning av aktuella, registrerade domännamn. Vi tillhandahåller en plats och en process för att förenkla transaktionen. Vi är inget auktionsföretag eller deponeringsombud. Vi förvaltar inte alla domännamn som visas på webbplatsen. Således har vi ingen kontroll över kvaliteten, säkerheten eller lagligheten för de domännamn som visas. Domännamn som visas kan när som helst dras tillbaka av säljaren eller av oss. Vi fungerar som ett transaktionssystem som gör det enklare för dig att skicka och ta emot betalningar från tredje part. Vi är inget deponeringsombud utan fungerar som ditt ombud utifrån dina riktlinjer och begäranden om att använda tjänsterna som kräver att vi utför uppgifter åt dig. Vi kommer inte att använda dina pengar för driftkostnader eller andra företagssyften och kommer inte frivilligt att göra pengarna tillgängliga för våra fordringsägare vid konkurs eller i annat syfte. Du bekräftar att vi inte är en bank och att tjänsten är en tjänst för att bearbeta betalningar snarare än en banktjänst. Du bekräftar dessutom att vi inte agerar som förvaltare, förmyndare eller deponeringsombud när det gäller dina pengar. Vid alla transaktioner där domännamnet är registrerat hos oss kan domännamn som köpts via tjänsten inte överföras från oss till en annan registrator under en period på sextio (60) dagar efter datumet för registrerarbytet.

 3. Dina skyldigheter.
 4. Lägga upp annonser med domännamn till försäljning. Du kan använda tjänsterna till att lägga upp annonser med domännamn till försäljning som du: (i) har registreringsrättigheter till och får sälja, och (ii) kan överföra i enlighet med dina skyldigheter i detta avtal. Genom att använda tjänsterna för sådana ändamål, försäkrar du att: (i) du har alla rättigheter och befogenheter för domännamnet som krävs för att genomföra transaktionen; (ii) domännamnet inte gör intrång i andras immateriella rättigheter; (iii) du har rättigheten att överföra domännamnet i enlighet med dina skyldigheter i detta avtal; och (iv) ingen Skyddstjänst för registrering av rättigheter knuten till domänen ska hindra dig från att lägga upp en annons med domännamnet till försäljning samt överföra dess registreringsrättigheter på annan part. Du accepterar dessutom att domännamnet för närvarande eller inom en överskådlig framtid inte är associerat med Uniform Dispute Resolution Policy eller annan liknande rättsprocess. Om du inte kan fullfölja eller misslyckas med att fullfölja dina skyldigheter i detta avtal, förbehåller vi oss uttryckligen rätten att omedelbart ta bort ett eller samtliga av dina domännamn om vi upptäcker att du har misslyckats fullfölja skyldigheterna. Du kan lägga ut en annons för ditt domännamn under en valfri tidsperiod som erbjuds på webbplatsen. Du accepterar att betala annonsavgiften som är kopplad till den tidsperiod du väljer vid annonseringstillfället. Du kan välja att komplettera annonsen med olika extratjänster som tillhandahålls, om sådana finns. Genom att använda extratjänsterna accepterar du att betala ytterligare avgifter som vi kan koppla till extratjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra vår prissättningsstruktur. Om du hittar en köpare genom tjänsterna, måste transaktionen genomföras inom tjänsterna. För varje transaktion som genomförs inom tjänsterna, accepterar du att betala en transaktionsavgift till oss enligt avgiftstabellen som publicerats på webbplatsen. Denna transaktionsavgift kommer att kunna betalas direkt till oss. Du accepterar att inte sälja domännamnet till en köpare som du hittat genom tjänsterna utan att genomföra transaktionen via tjänsterna. Om vi fastställer att du kringgår tjänsterna, förbehåller vi oss rätten att avsluta ditt konto och avbryta alla dina annonser. Om du uppdaterar ditt försäljningspris, är du medveten om och accepterar att det kan ta upp till 24 timmar innan priset som visas för köparna har uppdaterats. Om ditt domännamn säljs innan priset uppdateras på webbplatsen, accepterar du att det angivna priset kommer att gälla.

  Köpa domännamn. Som köpare är du skyldig att slutföra transaktionen om du köper domännamnet. Du bekräftar att vissa domännamn som anges kan omfattas av ytterligare en registreringsavgift. För dessa domännamn läggs registreringsavgiften till i priset som utgör försäljningspriset. När du slutför transaktionen godkänner du att du ansvarar för betalningen av registreringsavgiften. När du påbörjar och skickar betalningar via tjänsten utser du oss till ombud för att ta emot pengarna åt dig och överföra dem till den mottagare som du utser. Vi kommer att ta emot pengarna först via det betalningssätt du har valt. Om det inte finns tillräckligt med pengar eller om kreditkortsuppgifterna är ogiltiga kan vi inhämta resterande pengar genom att debitera via andra betalningssätt du har registrerat. När du skickar betalningen kommer vi att reservera pengarna som ditt ombud under en viss tid baserat på typen av transaktion och vi släpper sedan pengarna till säljaren. Du kommer inte att kunna ta tillbaka dessa pengar eller skicka pengarna till en annan mottagare såvida inte den ursprungliga transaktionen avbryts. Om säljaren skulle avvisa betalningen kommer pengarna, minus administrationsavgiften som anges i prisstrukturen, att skickas tillbaka till dig. Du godkänner att vi inte är ansvariga för betalningar som säljaren avvisat.

  Överföring av registreringsrättigheter. Vi är inte registrerare för samtliga domännamn som finns på webbplatsen och kan inte garantera en omedelbar överföring. Överföring av registreringen kommer att påbörjas när köpet har slutförts för de domännamn som vi är registrerare för. Vår överföring av ett domännamn till en köpare görs dessutom utan garanti och vi frånsäger oss uttryckligen alla garantier och utfästelser om att ett domännamn inte gör intrång i en tredje parts immateriella rättigheter. Ingen tjänst för skydd av registreringsrättigheter knuten till domänen ska hindra dig från att lägga upp en annons med domännamnet till försäljning samt överföra dess registreringsrättigheter på annan part.

  Sälja domännamn. I egenskap av säljare är du skyldig att slutföra transaktionen om köparen förbinder sig att köpa domänen. Genom att ta emot betalningar via tjänsten, utser du oss till ditt ombud för att ta emot och sätta in pengar å dina vägnar. Vid tidpunkten för annonseringen av ditt domännamn måste du upprätta ett betalningsmottagarkonto. Betalningar för slutförda domännamnsförsäljningar kommer att krediteras till ditt betalningsmottagarkonto. Om inga bedrägerier har upptäckts efter en vänteperiod för att upptäcka bedrägerier, kommer dina pengar att betalas ut enligt betalningsmetoden du har registrerat i ditt betalningsmottagarkonto. Betalningar görs vanligtvis så här:

  • Elektroniskt (ACH) – Behandlas samma dag som medlen frigörs och remitteras inom två bankdagar, beroende på din bankinstitution
  • PayPal® – Behandlas samma dag som medlen frigörs och remitteras inom en bankdag
  • Good As Gold – Behandlas samma dag som medlen frigörs och remitteras inom en bankdag
  • Check – Behandlas veckovis och skickas till dig inom nio arbetsdagar

  Om du inte har något betalningsmottagarkonto kommer vi som standard att behandla betalningen med check. Du kommer att debiteras en hanteringsavgift på 25,00 $ för alla checkbetalningar. Du ger oss härmed tillstånd att initiera och skicka (positiva) kreditposter för betalningar till betalningsmottagarkontot. Du förstår att beloppet som initieras och skickas till betalningsmottagarkontot representerar betalningen för domännamn som sålts via tjänsten, efter att tillämpliga avgifter och/eller återbetalningar har dragits av. Du ger oss härmed tillstånd att initiera och skicka (negativa) debitposter till betalningsmottagarkontot för att återkalla felaktiga betalningar och/eller justera felaktiga betalningar. Behörigheten som betalningsmottagarkontots ägare härmed beviljar oss kommer att fortsätta gälla i full kraft till dess att vi har tagit emot ett skriftligt meddelande från betalningsmottagarkontots ägare om att denna behörighet har återkallats, men ett sådant skriftligt meddelande ska dock tillhandahållas på ett sätt så att vi får en rimlig möjlighet att agera på ett sådant återkallande, eller till dess att vi har meddelat att detta avtal avbryts. Om en betalning måste återbetalas drar vi beloppet för betalningen från säljarens registrerade betalningsmetod. Om risken för återbetalning är hög, enligt vår bedömning, förbehåller vi oss rätten att hålla inne med tjugo procent (20%) av säljarens betalningar under nittio (90) dagar från det datum då betalningen skulle ha gjorts.

Validering av överföring. Tjänsten Validering av överföring tillhandahålls för att hjälpa dig att skydda ditt domännamn. När du väljer att använda tjänsten begär du uttryckligen och frivilligt att vi ska avvisa alla försök att överföra ditt domännamn till en annan registrator eller att flytta ditt domännamn till ett annat konto, såvida du inte bekräftar varje begäran så som anges i detta avtal. Du måste tillhandahålla oss namnet på en kontaktperson, ett telefonnummer och en PIN-kod för validering av domänöverföringar. Vi kommer att kontakta dig när en domänöverföring har begärts för ett domännamn i ditt konto. När vi får en begäran om överföring kommer vi att kontakta dig för att bekräfta begäran. Om vi inte kan nå dig inom sjuttiotvå (72) timmar från mottagandet av begäran om överföring kommer överföringen att avvisas. Om du inte anger rätt PIN-kod avvisas överföringen. När vi får en begäran om att ändra konto kommer vi att kontakta dig för att bekräfta begäran om ändring. Om vi inte kan nå dig inom sjuttiotvå (72) timmar från mottagandet av begäran om ändring kommer ändringen att avvisas. Om du inte anger rätt PIN-kod avvisas ändringen. Tillgången till tjänsterna omfattas av villkoren i detta avtal och i alla våra policyer och rutiner. Vi kommer att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att försöka tillhandahålla vissa delar av tjänsterna dygnet runt under varaktigheten för detta avtal och andra delar av tjänsten under normal arbetstid. Du bekräftar och godkänner att tjänsterna emellanåt kan vara otillgängliga eller inte kan användas av olika orsaker, inklusive och utan begränsning: (i) fel på utrustningen; (ii) regelbundet underhåll eller reparationer som vi emellanåt utför eller (iii) orsaker som ligger utanför vår rimliga kontroll eller som vi inte rimligen kan förutse, inklusive och utan begränsning, avbrott eller fel i telekommunikation eller länkar för digital överföring, fientliga nätverksangrepp, överbelastning i nätverk eller andra fel. Du bekräftar och godkänner att vi inte kan styra över tillgången till tjänsten på en kontinuerlig eller oavbruten basis.

Total/Premium DNS. Total DNS är ett fullständigt verktyg för domännamnssystem (”DNS”) som gör att du kan hantera DNS-information och se till att din webbplats och webbaserade program är tillgängliga och fungerar som de ska. Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick”, ”i mån av tillgång” och ”med eventuella fel”, och vi tar inget ansvar för något av desamma.

Dessutom bekräftar och godkänner du att vi inte har något som helst ansvar för:

 1. Avbrott i tjänster som orsakas av regelbundet underhåll, reparationer eller byten av den globala infrastrukturen för namnservrar (som definieras nedan) som vi kan utföra från tid till annan;
 2. Avbrott i tjänsten som orsakas av dig genom anpassade skript, kodning, programmering eller konfigurationer;
 3. Avbrott i tjänster som orsakas av dig till följd av installation av tredje parts program;
 4. Avbrott i tjänsterna som inte hindrar besökare från att nå din webbplats, utan endast påverkar din möjlighet att göra ändringar i webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, ändringar via mekanismer som File Transfer Protocol (”FTP”) och e-post; eller
 5. Avbrott i tjänster som är utanför vår rimliga kontroll eller som vi inte rimligen kan förutse, inklusive, men inte begränsat till, strömavbrott, avbrott eller fel i telekommunikation och digitala överföringslänkar, fientliga nätverksattacker, nätverksöverbelastning och andra fel.

Vi erbjuder en garanti om tjänstens drifttid (”garanti om tjänstens drifttid) för betalda tjänster på 99,999% tillgänglighet (definieras nedan) och vilken omfattas av villkoren för force majeure nedan. Du får kredit för tjänsterna vid eventuella avbrott (definieras nedan) i tjänsten som omfattas av garantin om tjänstens drifttid. Krediterna för tjänsten ska tillämpas som tillägg till villkoren för den berörda tjänsten. Garantin om tjänstens drifttid ska träda i kraft fjorton (14) dagar efter köpet av tjänsten som omfattas av garantin om tjänstens drifttid så att båda parter får tid att konfigurera och testa tjänsten ordentligt.

Definitioner. Angående garantin om tjänstens drifttid ska följande definitioner gälla:

 1. ”Global infrastruktur för namnservrar”: Gruppen med system (servrar, maskinvara och tillhörande programvara) som ansvarar för att leverera tjänsterna. Den globala infrastrukturen för namnservrar inkluderar inte webbaserade användargränssnitt, mekanismer för zonöverföring, uppdateringssystem eller andra uppgifter som är tillgängliga för kunder eller manipuleringsmetoder.
 2. “99,999% tillgänglighet”: En garanti för att den globala infrastrukturen för namnservrar ska vara tillgänglig för att svara på DNS-förfrågningar 99,999% av tiden.
 3. ”Avbrott”: En period då den globala infrastrukturen för namnservrar inte var tillgänglig 99,999% av tiden.

Undantag. Med avseende på tjänsternas drifttidsgaranti, ska nedtid som orsakas av följande händelser inte räknas som ett avbrott:

 1. Avbrott i tjänster som orsakas av ”regelbundet schemalagt underhåll”, vilket definieras som allt underhåll som utförs på den globala infrastrukturen för namnservrar och som kunden meddelas om tjugofyra (24) timmar i förväg. E-postmeddelande om regelbundet schemalagt underhåll ska skickas till kundens angivna e-postadress;
 2. Avbrott i tjänsten som orsakas av dig genom anpassade skript, kodning, programmering eller konfigurationer;
 3. Avbrott i tjänster som orsakas av dig till följd av installation av tredje parts program;
 4. Avbrott i tjänsterna som inte hindrar besökare från att nå din webbplats, utan endast påverkar din möjlighet att göra ändringar i webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, ändringar via mekanismer som File Transfer Protocol (”FTP”) och e-post; eller
 5. Avbrott i tjänster som är utanför vår rimliga kontroll eller som vi inte rimligen kan förutse, inklusive, men inte begränsat till, strömavbrott, avbrott eller fel i telekommunikation och digitala överföringslänkar, fientliga nätverksattacker, nätverksöverbelastning och andra fel.

Vi fastställer, efter vårt eget och absoluta gottfinnande, om en händelse ska bedömas som ett avbrott eller inte.

Rättsmedel. Med avseende på tjänsternas drifttidsgaranti, ska kunden, när denne upptäcker ett avbrott, skapa ett supportärende hos vår tekniska support inom fem (5) kalenderdagar efter avbrottet. Om vi fastställer att ett avbrott har uppstått, ska kunden erhålla en tjänstkredit på summan för två (2) månader för eventuellt påverkade tjänster. Tjänstkrediten ska tillämpas som en periodförlängning för de påverkade tjänsterna. En kunds konto ska inte krediteras mer än en gång per månad i enlighet med tjänsternas drifttidsgaranti.

För att uppfylla kraven för en tjänstkredit måste du ha en aktuell och giltig prenumeration på tjänsterna som påverkats, och ha ett konto med bra anseende hos oss. Tjänstkrediter gäller inte för några avgifter eller tjänster utöver de tjänster för vilka drifttidsgarantin inte uppfylldes. Kunder med prenumerationer på mer än en tjänst kommer inte att erhålla krediter för opåverkade tjänster. Rättsmedlen som fastställs häri är de enda och exklusiva rättsmedlen om vi inte uppfyller tjänsternas drifttidsgaranti.

Om någon part inte kan utföra sina materiella skyldigheter enligt detta avtal på grund av force majeure stängs dessa skyldigheter av tillfälligt under tiden force majeure pågår, under förutsättning att force majeure åtgärdas så snabbt som möjligt. Termen ”force majeure” innebär en händelse som orsakats av omständigheter som ligger utanför en parts rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till, naturkatastrofer, eldsvåda eller översvämning, krig, terrorism, regeringsbestämmelser, policyer eller åtgärder efter verkställandet av detta avtal eller arbetskraft, telekommunikationer eller annan brist på gas, el eller vatten, avbrott eller inskränkningar.

Om dina tjänster innefattar Domain Name System Security Extensions (”DNSSEC”), kommer du kunna skydda dina domännamn med DNSSEC. DNSSEC har utformats för att skydda dig från förfalskade DNS-data så att hackare inte kan omdirigera besökare från din webbplats till en förfalskad webbplats.

DNSSEC fungerar genom att använda kryptografi med en offentlig nyckel. Du bekräftar och godkänner att om nycklarna inte överensstämmer så kan en besökares sökning på din webbplats misslyckas (och leda till ett ”webbplatsen hittades inte”-fel). Vi tar inget ansvar för detta. Dessutom autentiseras DNSSEC-svar, men de krypteras inte. Du bekräftar och godkänner att DNSSEC inte tillhandahåller konfidentiella uppgifter och att vi inte har något som helst ansvar för dessa.

Vi förbjuder användningen av offentliga omvända DNS-tjänster på alla servrar. Alla omvända DNS-servrar måste skyddas för att endast tillåta intern nätverksåtkomst eller en begränsad uppsättning IP-adresser. Vi söker aktivt efter offentliga omvända DNS-tjänster och förbehåller oss rätten att ta bort servar från nätverket om de bryter mot denna restriktion.

Fullständig domänsekretess och skydd. Med den fullständiga domänsekretessen och skyddet kan du i allmänhet: (i) ersätta dina personuppgifter i WHOIS-registret i med informationen i Domains By Proxy; (ii) sätta upp en privat e-postadress för varje domännamn som du kan vidarebefordra, filtrera eller blockera; (iii) förhindra oavsiktlig förlust av ett domännamn på grund av utgånget kreditkort; (iv) låsa ditt domännamn i ditt konto; (v) ta emot onlinerapporter i realtid för att spåra avgörande domännamnsinformation. De fullständiga tjänstefunktionerna för domänsekretess och företagsskydd avser att: förebygga domänrelaterat spam; skydda din identitet från tredjepart; samt lägga till en högre säkerhetsnivå genom tvåvägsverifiering för att förbjuda merparten av oavsiktliga eller skadliga överföringar av domännamn; tillhandahålla ett onlinevisitkort i WHOIS-registret som är utformat för att öka trafiken utan att kompromissa med sekretessen. Som angetts i avsnitt 2(xi) i detta avtal bekräftar och godkänner du att du kanske inte tillåts köpa privata eller proxy-registreringar av toppdomäner på vissa marknader, i vissa länder och territorier eller för vissa toppdomäner. För en fullständig förteckning över de marknader och länder där sekretesskydd inte är tillgängligt, klicka här. Ditt köp och din användning av fullständig domänsekretess och skydd är föremål för och även underkastat villkoren i Avtal för domännamnsproxy.

Sekretess- och företagsskydd. Sekretess- och företagsskyddet omfattar alla funktionerna i Sekretesskydd plus tjänsten som generellt ger dig möjlighet att: (i) förhindra oavsiktlig förlust av ett domännamn på grund av utgånget kreditkort; (ii) låsa ditt domännamn i ditt konto; (iii) ta emot onlinerapporter i realtid för att spåra avgörande domännamnsinformation och (iv) aktivera TrustedSite som drivs av McAfee SECURE. Tjänstefunktionerna för sekretess och företagsskydd avser att: förebygga domänrelaterat spam; skydda din identitet från tredjepart; samt lägga till en högre säkerhetsnivå genom tvåvägsverifiering för att förbjuda merparten av oavsiktliga eller skadliga överföringar av domännamn; tillhandahålla ett onlinevisitkort i WHOIS-registret som är utformat för att öka trafiken utan att kompromissa med sekretessen; och erbjuda ett domännamnsskydd genom TrustedSite. Ditt köp och din användning av tjänsten sekretess och företagsskydd regleras av villkoren i Avtal för domännamnsproxy.

Trademark Keeper (Beta) Trademark Keeper är en gratis betafunktion för din domän som (i) kvartalsvis automatiskt registrerar en post av din hemsida inklusive eventuella varumärken på den hemsidan (”Skärmdump(ar)”), och (ii) tidsstämplar och registrerar bevis på skärmdumpen/-dumparna med blockchain-teknik för att säkerställa att posten är säker. Trademark Keeper låter dig även identifiera upp till tre (3) individuella varumärken så att du enklare kan kategorisera varumärkets tillgångar i kontrollpanelen. Trademark Keeper lagrar skärmdumpen/-dumparna på servrar som tillhandahålls av GoDaddy, men kommer varken att analysera, modifiera eller redigera skärmdumpen/-dumparna. Trademark Keeper lagrar en digital signatur av skärmdumpen på en blockchain som tillhandahåller skärmdumpens existens vid en viss tid, men lagrar inte själva skärmdumpen på denna blockchain. Du kan begära en rapport som visas en historisk post av skärmdumpar som har registrerats av Trademark Keeper. Du kan när som helst avanmäla dig från Trademark Keeper och radera historikposten med skärmdumpar. Dina skärmdumpar raderas 24 timmar efter du inaktiverar funktionen ”Spara mina data”. Du kan återställa dina skärmdumpar om du återaktiverar den här funktionen inom 24 timmar. GoDaddy kan när som helst och av vilken anledning som helst sluta att erbjuda beta-funktionen. DU BEKRÄFTAR ATT DIN ANVÄNDNING AV TRADEMARK KEEPER INTE RESULTERAR I EN ”OFFICIELL” VARUMÄRKESREGISTRERING HOS ETT STATLIGT VARUMÄRKESKONTOR. DU ERKÄNNER ATT TRADEMARK KEEPER INTE ÄR EN JURIDISK TJÄNST OCH DU BÖR KONSULTERA EN VARUMÄRKESADVOKAT FÖR RÅD OM HUR DU BÄST SKYDDAR DINA VARUMÄRKESRÄTTIGHETER. GoDaddy LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER MED AVSEENDE PÅ NÅGON FRÅGA INKLUSIVE TILLÅTLIGHET AV SKÄRMDUMPAR ELLER POSTER SOM REGISTRERATS GENOM TRADEMARK KEEPER.


12. FÖRREGISTRERINGAR

Om du skickar in en ansökan för förhandsregistrering av ett domännamn, kan GoDaddy inte garantera att namnet kommer att säkras åt dig eller att du kommer få omedelbar åtkomst till domännamnet om det säkras. GoDaddy kan använda sig av tredje parts tjänsteleverantörer för förhandsregistreringstjänster.


13. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR .BIZ-REGISTRERINGAR

Policy för domännamnstvister. Om du har reserverat eller registrerat ett .BIZ-domännamn genom oss, bekräftar du härmed att, förutom vår policy för domännamnstvister, du har läst och förstått och accepterar att bindas av villkoren i Policy för tvistlösning om restriktioner som gäller för .biz-toppdomänen.

I RDRP anges villkoren för ett påstående om att ett domännamn inte i första hand används i affärssyfte eller kommersiellt syfte ska verkställas från fall till fall av en oberoende ICANN-ackrediterad leverantör av tvistlösningar. Registeroperatören kommer inte att granska, kontrollera eller på annat sätt verifiera att ett visst domännamn används i första hand i affärssyfte och kommersiella syften eller att ett domännamn används i enlighet med SUDRP- eller UDRP-processerna.

Registrering på ett år. Om du registrerar ett .BIZ-domännamn och väljer att utnyttja specialpriser som gäller registreringar på ett år, kommer vi att automatiskt förlänga ditt domännamn för ytterligare en ettårsperiod vid slutet av den första perioden genom att debitera betalningsmetoden som du har registrerat hos oss, såvida du inte meddelar oss att du inte vill förlänga det. Du kommer att meddelas och ges möjligheten att acceptera eller avböja förlängningen på ett år före utgångsdatumet för ditt domännamn. Om du beslutar dig för att inte förlänga ditt .BIZ-domännamn för ett andra år, kommer din domännamnsregistrering automatiskt att återgå till oss och vi får fullständiga registreringsrättigheter för domännamnet. Du accepterar att om du raderar eller överför ditt .BIZ-domännamn under det första året, kommer du automatiskt att debiteras förlängningsavgifterna för det andra året.


14. SPECIFIKA BESTÄMMELSER FÖR .INFO-REGISTRERINGAR

Registrering på ett år. Om du registrerar ett .INFO-domännamn och väljer att utnyttja specialpriser som gäller registreringar på ett år, kommer vi att automatiskt förlänga ditt domännamn för ytterligare en ettårsperiod vid slutet av den första perioden genom att debitera betalningsmetoden som du har registrerat hos oss, såvida du inte meddelar oss att du inte vill förlänga det. Du kommer att meddelas och ges möjligheten att acceptera eller avböja förlängningen på ett år före utgångsdatumet för ditt domännamn. Om du beslutar dig för att inte förlänga ditt .INFO-domännamn för ett andra år, kommer din domännamnsregistrering automatiskt att återgå till oss och vi får fullständiga registreringsrättigheter för domännamnet. Du accepterar att om du raderar eller överför ditt .INFO-domännamn under det första året, kommer du automatiskt att debiteras förlängningsavgifterna för det andra året.


16. SPECIFIKA BESTÄMMELSER FÖR .NAME-REGISTRERINGAR

Defensiv registrering. En defensiv registrering är en registrering som görs i syfte att skydda varumärken och servicemärken och kan beviljas för att hindra en tredje part från att registrera en variant av ett varumärke eller det exakta varumärket. Om namnet du vill registrera omfattas av en defensiv registrering, har du tre (3) alternativ: du kan (i) registrera en variation av namnet, (ii) bestrida den defensiva registreringen under Eligibility Requirements Dispute Resolution Policy (ERDRP) eller (iii) begära medgivande från den defensiva registreraren. Du kan begära medgivande genom att kontakta den defensiva registreraren som finns i GNR:s WHOIS-databasen och begära medgivande för att registrera .NAME-domännamnet. Om den defensiva registreraren ger dig sitt medgivande, måste de skriftligen bekräfta att de ger dig sitt medgivande. Om den defensiva registreraren inte lämnar medgivande, kan du bestrida den defensiva registreringen enligt ERDRP.

Policy för godtagbar användning. Du godkänner att du är bunden till policyn för godtagbar användning av .NAME-domäner, som ingår i detta avtal som referens. Bland annat är du enligt denna policy förbjuden att använda e-postadressen för .NAME-domänen för att skicka skräppost. Du kan högst skicka femhundra (500) meddelanden från .NAME-domänen i taget.


17. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR .REISE-REGISTRERINGAR

Domännamn som registreras under .REISE måste användas för reserelaterade ändamål inom sex månader från den första registreringen, d.v.s. de måste användas på internet eller användas på annat sätt för att utföra en funktion.


18. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR .SEXY-REGISTRERINGAR

Du får inte tillåta att innehåll som inte är lämpligt för minderåriga visas från ett .SEXY-domännamns huvud- eller toppnivåkatalog. För tydlighets skull definieras innehåll som visas från ett .SEXY-domännamns huvud- eller toppnivåkatalog som det innehåll som är direkt synligt när en användare navigerar till http://example.sexy eller http://www.example.sexy. Inga begränsningar gäller för innehåll som är tillgängligt på andra sidor eller underkataloger som hanteras av ett .SEXY-registrerat namn.


19. NATIONELLA TOPPDOMÄNER

Du intygar och garanterar att du uppfyller kvalificeringskraven för varje nationell landsdomän som du ansöker om. Du godkänner dessutom att du är bunden till alla registerregler, policyer och avtal för denna nationella landsdomän. Dessa kan omfatta, men är inte begränsade till, att samtycka till att skydda ccTLD-leverantören, begränsa ccTLD-leverantörens ansvar samt krav på att eventuella tvister ska lösas enligt respektive lands lagar.

SPECIFIKA BESTÄMMELSER FÖR .AU-REGISTRERINGAR
.au-registreringar (d.v.s. com.au, net.au och org.au) omfattas av följande ytterligare villkor:

auDA. auDA betyder .au Domain Administration Limited ACN 079 009 340, administratören för .au-domännamn. Registratorn fungerar som ett ombud för auDA enbart i syfte att, men endast i den utsträckning som krävs, möjliggöra för auDA att ta emot fördelen av rättigheter och villkor som bestämts enligt detta avtal. auDA är den avsedda tredje partens förmånstagare i detta avtal.

auDA:s publicerade policy. auDA:s publicerade policyer de specifikationer och policyer som upprättas och publiceras av auDA emellanåt på https://www.auda.org.au. Du måste följa alla auDA:s publicerade policyer om de ingår i och utgör en del av detta avtal. Vid eventuella motstridigheter mellan auDA:s publicerade policy och detta avtal ska auDA:s publicerade policy gälla vid sådan motstridighet. Du godkänner att det i auDA:s publicerade policyer: (1) finns obligatoriska villkor som gäller för alla domännamn, (2) licenser och sådana villkor ingår i och utgör en del av detta avtal, (3) du är bunden till och måste följa policyn för tvistlösning för .au-domäner och (4) auDA kan ta bort eller avsluta registreringen av ett .au-domännamn.

Ansvar och skadefrihet för auDA. I den utsträckning tillämplig lag så tillåter, ska auDA inte ha något ansvar gentemot registreraren för några direkta, indirekta, särskilda, bestraffande och avskräckande förluster eller skador av någon typ (inklusive, utan begränsning, förlust av användning, förlust av vinst, förlorade eller skadade data, avbrott i verksamhet eller indirekta kostnader) som registreraren åsamkas på grund av, som ett resultat av, eller som på annat sätt är kopplat till, auDAs, dess anställdas, ombuds eller entreprenörers handlingar eller utelämnanden. Registreraren accepterar att ersätta och hålla auDA, dessa anställda, ombud och entreprenörer skadeslösa och skadefria från eventuella anspråk eller skadestånd som härrör från, är ett resultat av, eller som på annat sätt är kopplat till, registrerarens registrering eller användning av sitt .au-domännamn. Ingenting i detta dokument avses exkludera tillämpningen av Trade Practices Act 1974.

(B) SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR .CA-REGISTRERINGAR
Du är medveten om och accepterar att registreringen av ditt valda domännamn i din första ansökning till CIRA inte börjar gälla förrän du har ingått i och accepterar att bindas av CIRA:s registreraravtal.

CIRA-certifierad registrator. Registratorn ska omedelbart meddela dig om denne inte längre är en CIRA-certifierad registrator, har sin certifiering som CIRA-certifierad registrator avstängd eller avslutad eller om registratorsavtalet mellan CIRA och registratorn sägs upp eller upphör. CIRA kan lägga upp meddelande om sådan avstängning, uppsägning eller upphörande på sin webbplats och kan, om CIRA anser det lämpligt, meddela registrerarna om detta. Om registratorn inte längre är en CIRA-certifierad registrator, har fått sin certifiering som CIRA-certifierad registrator avstängd eller avslutad eller om registratorsavtalet mellan CIRA och registratorn avslutas eller upphör att gälla ska du ansvara för att byta din registrerade registrator till en ny CIRA-certifierad registrator inom trettio (30) dagar från tidigare meddelande om detta från (i) registratorn eller (ii) CIRA i enlighet med CIRA:s då aktuella registerpolicyer under förutsättning att, om någon av dina domännamnsregistreringar kommer att upphöra inom trettio (30) dagar från sådant meddelande, du har trettio (30) dagar på dig från startdatumet för registreringen att registrera dig hos en ny CIRA-certifierad registrator och att förlänga sådan domännamnsregistrering i enlighet med registerpolicyerna.

Du är medveten om och accepterar att om det inte finns tillräckliga penningmedel som betalats i förväg av registratorn till CIRA:s inlåningskonto som ska användas för att betala eventuella avgifter, kan CIRA, efter eget gottfinnande, upphöra med ta emot ansökningar för domännamnsregistreringar från registratorn, upphöra med att verkställa domännamnsregistreringar och överföringar, förlängningar, ändringar och annulleringar som begärs av registratorn, samt upphöra med att utföra andra faktureringsbara transaktioner som begärs av registratorn och som inte har betalats i sin helhet, och CIRA kan säga upp registratoravtalet mellan CIRA och registratorn.

Domänvarianterna .CA ASCII och IDN är paketerade tillsammans och reserverade för en enda registrerare. Registrerare måste inte registrera alla varianter i en bunt, men alla registrerade varianter måste registreras och hanteras hos en enskild registrator. Varje variant som registreras omfattas av en registreringsavgift. Dessutom måste dina registreringsuppgifter vara identiska när du registrerar flera .CA-domänvarianter (ASCII och IDN) i ett paket. Om varianter är registrerade hos andra registratorer eller om registrerarinformationen inte är identisk kan det leda till att sökresultatet blir ”otillgängligt” eller att registreringen försenas eller misslyckas. Om informationen inte överensstämmer krävs en verifiering och det kan ta upp till sju arbetsdagar samt fördröja tillgången till domänen.

C) SPECIFIKA BESTÄMMELSER FÖR .CN-REGISTRERINGAR
.CN är en begränsad toppdomän – ansökningar är föremål för både kontroll av domännamn ochverifiering av verkligt namn enligt krav från Folkrepubliken Kina. Registreringar i .CN omfattas därför av följande ytterligare villkor:

Verifiering, registrering och aktivering. Om registreringen av ett domännamn inte tillåts av den kinesiska regeringen, vilket fastställs av oss, registeroperatören och/eller en tredje parts leverantör som används för dessa tjänster, efter eget gottfinnande, kommer registreringsansökan att nekas. I sådant fall kommer namnet att tas bort och du kommer att vara berättigad till återbetalning, vilket beskrivs närmare nedan.

Registreringen kan äga rum om den tillåts, men ett .CN-domännamn kommer inte aktiveras (d.v.s. kommer inte att vara tillgängligt på internet) förrän du har skickat in (via den metod som beskrivs under registreringen) de giltiga handlingar som vi och registret kräver för att utföra en s.k. verifiering av verkligt namn. Följande typer av handlingar är godtagbara för verifiering:

 • Kina: ID-kort för fast bosatta, ID-kort för tillfälligt bosatta, verksamhetstillstånd eller företagskodcertifikat (organization code certificate)
 • Hongkong/Macao: ID-kort för fast bosatta, körkort, pass eller verksamhetstillstånd
 • Singapore: Körkort, pass eller verksamhetstillstånd
 • Taiwan: ID-kort för fast bosatta, körkort eller företagslicens
 • Andra länder/regioner: Körkort eller pass

De handlingar som skickas in till oss används av oss och delas med Registret endast för verifiering av verkligt namn, och omfattas i alla andra avseenden av vår sekretesspolicy. Genom att registrera en .CN-domän accepterar du uttryckligen att dina data kan lagras på servrar i USA eller annars utanför Folkrepubliken Kina.

Återbetalningar. Återbetalningar för .CN-registreringar tillåts endast när (i) registrering av det ansökta domännamnet inte tillåts av den kinesiska regeringen, eller (ii) du meddelar oss att du vill avbeställa registreringen, oavsett anledning, inom de första fem (5) dagarna efter registreringen (d.v.s. efter att den förklarats tillåtlig av den kinesiska regeringen). För att undvika tveksamheter, kommer återbetalningar inte under några omständigheter att tillåtas efter fem (5) dagar från registreringsdatumet om, till exempel, verifiering av verkligt namn har misslyckats eller om den kinesiska regeringen fastställer efter registreringen att domännamnet inte borde ha registrerats (och beordrar oss att ta bort det).

(D) SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR .JP-REGISTRERINGAR
Registreringsrestriktioner Du försäkrar att du har en lokal närvaro i Japan med en hem- eller kontorsadress. Du accepterar att vissa domännamn är reserverade och kan endast registreras av särskilda parter. Dessa innefattar: (i) toppdomäner (TLD), utöver nationella toppdomäner (ccTLD), som fastställs av ICANN, (ii) .JP-domännamn av geografisk typ som definieras som etiketter för städer, prefekturer och kommuner, (iii) namn på primära och sekundära utbildningsorganisationer, (iv) namn på organisationer som är kopplade till Internethantering, (vi) teckensträngar som kan förväxlas med ASCII-konverterade japanska domännamn. Den fullständiga listan över reserverade .JP-domäner finns här.