GoDaddy

UNIFORM DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION POLICY (UDRP – ENHETLIG POLICY FÖR TVISTLÖSNING OM DOMÄNNAMN)

Senast reviderad:2019-10-24

(I enlighet med godkännande från ICANN den 24 oktober 1999)

1. Syfte

Denna UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ”Policyn”) har antagits av ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), har införlivats per referens i ditt Registreringsavtal och anger de villkor som gäller i samband med en tvist mellan dig och en annan part än oss (registratorn) som rör registrering och användning av ett internetdomännamn som registrerats av dig. Rättsliga förfaranden enligt paragraf 4 i denna Policy kommer att handhas enligt UDRP (regler för Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, ”Procedurreglerna”), som finns tillgängliga här, och den valda tjänsteleverantörens tilläggsregler för lösning av administrativ tvist.

2. Dina utfästelser

Genom att ansöka om att registrera ett domännamn, eller genom att be oss att upprätthålla eller förnya ett domännamn, så intygar du härmed att (a) de uttalanden som du gjort vid din registrering är fullständiga och korrekta; (b) så vitt du vet så kommer registreringen av domännamnet inte att bryta mot eller på annat sätt kränka någon tredje parts rättigheter; (c) du inte registrerar domännamnet i olagligt syfte; och att (d) inte kommer att medvetet använda domännamnet i strid mot tillämpliga lagar eller förordningar. Det är ditt ansvar att avgöra om din domännamnsregistrering bryter mot eller kränker någon annans rättigheter.

3. Annulleringar, överföringar och ändringar

Vi kommer att säga upp, överföra eller på annat sätt göra ändringar i domänregistreringar i följande fall:

 1. i enlighet med bestämmelserna i paragraf 8, vårt mottagande av skriftliga eller tillämpliga elektroniska instruktioner från dig eller ditt behöriga ombud att vidta sådana åtgärder;
 2. vårt mottagande av en order från domstol eller skiljedomstol, i båda fallen av behörig domstol, som kräver en sådan åtgärd; och/eller
 3. vår mottagande av ett beslut av en Administrativ panel som kräver sådana åtgärder i något administrativt förfarande där du var en part och som genomfördes enligt denna policy eller en senare version av denna policy som antagits av ICANN. (Se punkt 4i och 4k nedan.)
 4. Vi kan också avbryta, överföra eller på annat sätt göra ändringar i domännamnsregistreringen i enlighet med villkoren i ditt registreringsavtal eller andra juridiska krav.

4. Obligatoriskt administrativt förfarande

Denna paragraf anger vilken typ av tvister som du är skyldig att lägga fram till ett obligatoriskt administrativt förfarande. Dessa förfaranden kommer att ske vid någon av de tjänsteleverantörer av administrativa tvistlösningstjänster som anges här (var och en utgör en ”Leverantör”).

 1. Tillämpbara tvister. Du måste lägga fram till ett obligatoriskt administrativt förfarande i den händelse att en tredje part (en ”Klagande”) påstår för sagda Leverantör, i enlighet med Procedurreglerna, att
  • ditt domännamn är identiskt med eller till förväxling liknar ett varumärke eller tjänstemärke som den klagande äger rätten till; och
  • att du inte har några rättigheter eller legitima intressen beträffande domännamnet; och
  • att ditt domännamn har registrerats och används i ond tro.
  Under det administrativa förfarandet så måste den klagande styrka att var och en av dessa tre element är närvarande.
 2. Bevis på registrering och användning i ond tro. Med avseende på paragraf 4(a)(iii) ska följande omständigheter, i synnerhet men utan begränsning, om panelen konstaterat att de föreligger, utgöra bevis för att registreringen och användningen av ett domännamn utförts i ond tro:
  • förhållanden som indikerar att du har registrerat eller förvärvat domännamnet i huvudsak i syfte att sälja, hyra ut eller på annat sätt överföra domännamnsregistreringen till den klagande som äger varumärket eller tjänstemärket eller till en konkurrent till den klagande, för värdefull ersättning som överstiger dina dokumenterade utlägg som direkt relateras till domännamnet; eller
  • att du har registrerat domännamnet i syfte att förhindra ägaren till ett varumärke eller servicemärke från att använda märket i ett motsvarande domännamn, under förutsättning att du har bedrivit ett mönster av sådant beteende; eller
  • att du huvudsakligen registrerat domännamnet i syfte att störa en konkurrents affärsverksamhet; eller
  • att du genom att använda domännamnet avsiktligt har försökt att locka, för kommersiell vinning, internetanvändare till din webbplats eller annan onlineplats, genom att skapa en synbar förväxling med den klagandes varumärke beträffande källa, sponsring, anslutning eller godkännande av din webbplats eller plats eller av en produkt eller tjänst på webbplatsen eller platsen.
 3. Att påvisa sina rättigheter och legitima intressen i ett domännamn vid svar på ett klagomål. När du tar emot ett klagomål så bör du hänvisa till punkt 5 i arbetsordningen för att avgöra hur ditt svar bör förberedas. Vilken som helst av följande omständigheter, i synnerhet men utan begränsning, visar, om panelen har bedömt att de är bevisade utifrån sin utvärdering av all bevisning som presenterats, att du har rätt till eller legitima intressen i ett domännamn enligt paragraf 4a (ii):
  • innan du meddelats om tvisten, din användning av, eller påvisbara förberedelser för användning av, domännamnet eller ett namn som motsvarar domännamnet i samband med ett erbjudande av varor eller tjänster i god tro; eller
  • att du (som individ, företag eller annan organisation) har ett inarbetat domännamn, även om du inte har några varumärkes- eller tjänstmärkesrättigheter; eller
  • att du använder domännamnet på ett legitimt icke-kommersiellt eller rättvist sätt, utan avsikt att vilseleda konsumenter i vinstsyfte eller vanära varumärket eller servicemärket i fråga.
 4. Val av leverantör. Den klagande måste välja leverantör bland dem som godkänts av ICANN genom att skicka reklamationen till denna leverantör. Den valda leverantören sköter det rättsliga förfarandet, förutom vid konsolidering enligt paragraf 4f.
 5. Initiering av rättsligt förfarande och process och administrativ panels möte. Procedurreglerna anger processen för initiering och hantering av ett rättsligt förfarande och för hur panelen ska utses som ska döma tvisten (den ”administrativa panelen”).
 6. Konsolidering. Vid flera tvister mellan dig och en klagande kan antingen du eller den klagande ansöka om att konsolidera tvisterna inför en enskild Administrativ panel. Denna ansökan skall göras till den första administrativa panelen som utsågs för att höra den pågående tvisten mellan parterna. Den administrativa panelen kan konsolidera någon eller alla sådana tvister enligt egen bedömning, förutsatt att tvisterna som konsolideras styrs av denna policy eller en senare version av denna policy som antagits av ICANN.
 7. Avgifter. Alla avgifter som debiteras av en leverantör i anslutning till en tvist inför en administrativ panel i enlighet med denna policy ska erläggas av den klagande, förutom i de fall där du väljer att utöka den administrativa panelen från en till tre panelmedlemmar enligt paragraf 5b (iv) i procedurreglerna, i vilket fall alla avgifter ska delas jämnt mellan dig och den klagande.
 8. Vår engagemang i administrativa förfaranden. Vi deltar inte i och kommer inte att delta i administration eller hantering av något rättsligt förfarande framför en administrativ panel. Dessutom blir vi inte ansvariga som ett resultat av beslut som framförs av den administrativa panelen.
 9. Rättsmedel. En klagandes tillgängliga rättsmedel vid ett förfarande i en Administrativ panel skall begränsas till att kräva uppsägning av ditt domännamn eller överföring av dina domännamn till den klagande.
 10. Meddelande och publicering. Leverantören måste meddela oss angående beslut som fattas av en administrativ panel med avseende på ett domännamn som du har registrerat hos oss. Alla beslut som fattas under den här policyn publiceras i sin helhet över internet, förutom när en administrativ panel i exceptionella fall bestämmer att ändra delar av beslutet.
 11. Tillgänglighet för domstolsförfarande. De obligatoriska administrativa förfarandekrav som anges i paragraf 4 får inte förhindra vare sig dig eller den klagande från att hänskjuta tvisten till behörig domstol för oberoende lösning innan sådant obligatoriskt administrativt förfarande sätts igång eller efter att sådant förfarande har avslutats. Om en administrativ panel bestämmer att din domännamnsregistrering ska annulleras eller överföras, väntar vi tio (10) arbetsdagar (enligt regler på vårt huvudkontor) när vi har informerats om det aktuella beslutet från den administrativa panelens leverantör innan beslutet implementeras. Därefter implementerar vi beslutet såvida vi inte från dig under dessa tio (10) arbetsdagar har mottagit officiell dokumentation (till exempel en kopia av klagomålet, inregistrerat av tjänsteman på domstolen) att du har inlett en talan mot den klagande i en domsrätt till vilken den klagande har ingett under paragraf 3b (xiii) i procedurreglerna. (I allmänhet är denna domsrätt antingen vårt huvudkontor eller din adress som visas i vår Whois-databas. Mer information finns i paragraf 1 och 3b(xiii) i procedurreglerna.) Om vi erhåller sådan dokumentation inom tio (10) arbetsdagar, kommer vi inte att implementera den administrativa panelens beslut, och vi vidtar ingen ytterligare åtgärd förrän vi erhåller (i) nöjaktigt bevis på en lösning mellan parterna; (ii) nöjaktigt bevis på att din talan har ogillats eller återkallats eller (iii) en kopia på en order från sådan domstol som återkallar talan eller ålägger dig att inte fortsätta använda ditt domännamn.

5. Alla andra tvister och rättsprocesser

Alla andra tvister mellan dig och någon annan part än oss gällande din domännamnsregistrering som inte förs fram i enlighet med obligatoriskt administrativt förfarande i bestämmelserna i paragraf 4 måste lösas mellan dig och sådan annan part via domstol, skiljedom eller annat tillgängligt förfaringssätt.

6. Vår inblandning i tvister

Vi kommer inte att på något sätt delta i någon tvist mellan dig och någon annan part än oss om registrering och användning av ditt domännamn. Du får inte namnge oss som en part eller på annat sätt inkludera oss i ett sådant förfarande. Om vi namnges som en part i ett sådant förfarande så förbehåller vi oss rätten att försvara oss efter behov och att vidta andra åtgärder som krävs för vårt försvar.

7. Bevara status quo

Vi kommer inte att säg upp, överföra, aktivera, avaktivera eller på annat sätt ändra status för någon domännamnsregistrering enligt denna policy förutom så som anges i punkt 3 ovan.

8. Överföringar vid tvist

Överföringar av ett domännamn till en ny innehavare

Du får inte överlåta din domännamnsregistrering till annan innehavare (i) under ett pågående administrativt ärende enligt punkt 4, eller under en period på femton (15) arbetsdagar (på platsen för vår huvudsakliga verksamhet) från ett sådant förfarande avslutas; eller (ii) under ett pågående domstolsförfarande eller skiljeförfarande som inletts avseende ditt domännamn såvida inte parten till vilken ett domännamn överförs skriftligen samtycker till att vara bunden av beslut som fattas av domstol eller skiljeman. Vi förbehåller oss rätten att avbryta alla överföringar av domännamn till annan innehavare som är gjorda i strid mot detta stycke.

Byta registrator

Du får inte överföra din domännamnsregistrering till annan registrator under ett avvaktande administrativt förfarande som förts fram i enlighet med paragraf 4 eller för en period av femton (15) arbetsdagar (enligt regler på vårt huvudkontor) när sådant förfarande har avslutats. Du får överföra administration av din domännamnsregistrering till en annan registrator under pågående rättegång eller skiljedomsförfarande, förutsatt att det domännamn du har registrerat hos oss fortsätter att undergå det rättsliga förfarande som har igångsatts mot dig i enlighet med villkoren i denna policy. I den händelse du överför en domännamnsregistrering till oss under en pågående rättegång eller ett skiljedomsförfarande, ska sådan tvist fortsätta att underkastas den policy om domännamnstvister som gäller den registrator som domännamnsregistreringen överförts från.

9. Policyförändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna policy med tillstånd av ICANN. Vi kommer att publicera vår ändrade policy på den här platsen minst trettio (30) kalenderdagar innan den börjar gälla. Såvida denna policy inte redan har åberopats vid ingivandet av ett klagomål till en leverantör, i vilket fall den gällande versionen av policyn åberopades, gäller för dig tills tvisten har lösts, att alla sådana ändringar är bindande för dig med hänsyn till domännamnsregistreringstvist, vare sig tvisten uppstått före, vid eller efter ändringens ikraftträdandedag. I den händelse du gör invändningar mot ändringen i den här policyn, är din enda möjlighet att annullera din domännamnsregistrering med oss, förutsatt att du inte är berättigad till återbetalning av inbetalda avgifter. Den ändrade policyn tillämpas tills du annullerar din domännamnsregistrering.