GoDaddy

AVTAL FÖR ÄNDRING AV REGISTRERARE

Senast reviderad:2019-11-04

LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT EFTERSOM DET INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH KOMPENSATION.

1. ÖVERSIKT

Detta avtal för domännamnsregistrering (detta ”avtal”) ingås av och mellan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (“GoDaddy”) och dig, och börjar gälla vid datumet för det elektroniska godkännandet. Detta Avtal anger villkoren för din användning av GoDaddys tjänster för byte av registrerare (”Tjänsterna”) för att överföra ett registrerat domännamn från en aktuell registrerare (den ”Aktuella registreraren”) till en ny registrerare (den ”Nya registreraren”), och gäller både för den Aktuella registreraren och den Nya registreraren.

Ditt elektroniska godkännande av detta Avtal innebär att du har läst, förstår, bekräftar och samtycker till att vara bunden av detta Avtal, tillsammans med GoDaddys Avtal om allmänna användningsvillkor, Avtal om domännamnsregistrering och Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP – enhetlig policy för tvistlösning om domännamn), vilka härmed införlivas genom hänvisning.

Termerna ”vi”, ”oss” eller ”vår”/”vårt”/”våra” ska avse GoDaddy. Termerna ”du”, ”din”/”ditt”/”dina”, ”användare” eller ”kund” ska avse en person eller enhet som godkänner detta avtal. Inget i detta avtal ska anses tilldela några rättigheter eller förmåner till tredje part.

GoDaddy kan, när som helst och efter eget och absolut gottfinnande, ändra eller modifiera detta avtal samt alla policyer och avtal som införlivas häri, och sådana ändringar eller modifikationer ska börja gälla omedelbart efter att de har publicerats på GoDaddy-webbplatsen (den här ”webbplatsen”). Du bekräftar och samtycker till att (i) GoDaddy får meddela dig om sådana ändringar genom att publicera dem på denna webbplats och (ii) att din användning av denna webbplats eller tjänsterna på denna webbplats efter att sådana ändringar har gjorts (vilket framgår av datum för ”senaste version” överst på denna sida) utgör ditt godkännande av detta avtal i sin senaste version. Om du inte godkänner att vara bunden till detta avtal efter den senaste ändringen ska du inte använda (eller fortsätta att använda) den här webbplatsen eller tjänsterna som återfinns på den här webbplatsen. Dessutom kan GoDaddy emellanåt meddela dig om ändringar eller modifieringar av detta avtal via e-post. Det är därför mycket viktigt att du håller dina Shopper-kontouppgifter (”Shopper-konto”), inklusive din e-postadress, aktuella. GoDaddy tar inget ansvar för din underlåtelse att ta emot ett e-postmeddelande om sådan underlåtelse beror på en felaktig eller föråldrad e-postadress.

GoDaddy är en registrator som auktoriserats av Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (”ICANN”). Du är medveten om och accepterar att i egenskap av en registrator som auktoriserats av ICANN, binds GoDaddy av ett avtal med ICANN. Du är medveten om och accepterar att GoDaddy kan ändra detta avtal för att rätta sig efter sitt avtal med ICANN, samt andra villkor som fastställts av (i) ICANN och/eller (ii) det tillämpliga registret för toppdomänen (”TLD”) eller den nationella landsdomänen (”ccTLD”) i fråga. Termerna ”register”, ”Register”, ”registeroperatör” och ”Registeroperatör” ska, när de används häri, avse det tillämpliga registret för toppdomänen eller nationella toppdomänen i fråga. Om du vill identifiera vilken registrator som är garant, klickar du här.

2. ÄNDRING AV REGISTRERARE OCH ÖVERFÖRINGSFÖRFARANDE; GoDaddyS ROLL

Den Aktuella registreraren och den Nya registreraren intygar att de ingår Avtalet av egen fri vilja. Den nuvarande registreraren och den nya registreraren förstår och accepterar att GoDaddys enda roll i anslutning till avtalet är som behandlare för ändring av registrerarinformation och/eller överföring av registreringsbegäran för domännamnet, och att GoDaddys enda ansvar enligt detta avtal är att behandla den elektroniska ändringen av registrerarinformation och/eller överföringen av registreringsbegäran för domännamnet. Den nuvarande registreraren och den nya registreraren tar fullt ansvar för den lagliga giltigheten av eventuella ändringar i registrerarinformationen och/eller överföringen av domännamnet.

Observera följande:

  1. Genom att genomföra Registrerarbytet, accepterar du att domännamnet i vissa fall inte kan överföras till en annan domännamnsregistrator inom sextio (60) arbetsdagar från det att registrerarbytet genomfördes (”Överföringsfristen”). Därför, om antingen den Aktuella eller den Nya Registreraren förutser ett behov av överföra domännamnet till en annan domännamnsregistrator inom sextio (60) från det att registrerarbytet slutfördes, måste den Aktuella Registreraren och den Nya Registreraren vidta åtgärder för att överföra domännamnet till den nya domännamnsregistratorn först, och därefter utföra nödvändiga ändringar till den nästföljande domännamnsregistreraren.

  2. Dessutom, om domännamnet genomgår någon ändring i fråga om registrerartillhörighet inom överföringsfristen, börjar Överföringsfristen på nytt från det att det senaste registrerarbytet har fullbordats.

A. Förfarande för ändring av registrerare

När den nuvarande registreraren ansöker om ändring av registrerare skickar GoDaddy en bekräftelse via e-post till såväl den nuvarande registreraren som den nya registreraren. Båda parter måste godkänna och uttryckligen samtycka till ändringen av registrerarinformationen för att ändringarna ska godkännas. Både den nuvarande registreraren och den nya registreraren får ett e-postmeddelande avseende ändringen och måste klicka sig fram till en landningssida där (1) den nuvarande registreraren måste granska domänerna och ändringen av registrerarinformationen; den nuvarande registreraren måste även välja bort 60 dagars spärren på överföringar om avsikten är att överföra domänen till en annan registrerare, och (2) den nya registreraren måste granska domänerna och ändringen av registrerarinformationen; den nya registreraren måste även ingå ett nytt registreraravtal med GoDaddy (om tillämpligt). Både den nuvarande registreraren och den nya registreraren måste bekräfta villkoren för transaktionen för ändring av registrerare inom fem (5) dagar från det att bekräftelsen via e-post har tagits emot. Om antingen den nuvarande registreraren eller den nya registreraren inte bekräftar villkoren för transaktionen för ändring av registrerare inom fem (5) dagar, accepterar du att ändringen inte kan genomföras och att begäran om ändring av registrerarinformation blir ogiltig, i vilket fall den nuvarande registreraren måste påbörja en ny process.

När transaktionen för ändring av registrerare har genomförts skickar GoDaddy ett e-postmeddelande både till den nuvarande/förra registreraren och den nya registreraren som bekräftar ändringen av registrerare som regleras av detta avtal. Om den nuvarande registreraren har några invändningar mot ändringen av registrerare är det den nuvarande registrerarens ansvar att svara på sådana e-postmeddelanden och meddela GoDaddy om invändningen inom femton (15) dagar från det att e-postmeddelandet togs emot. Den nuvarande registreraren samtycker till att i samtliga avseenden hålla GoDaddy skadelöst för problem som uppstår till följd av felaktig registrerarändring, oavsett om detta sker avsiktligt eller oavsiktligt och såväl i förhållande till den nuvarande registreraren som andra som handlar i dennes ställe.

B. Överföringsförfarande

När den nuvarande registreraren ansöker om ändring av registrerare skickar GoDaddy en bekräftelse via e-post till den nya registreraren. Den nya registreraren måste logga in på sitt konto och bekräfta villkoren för transaktionen för ändring av registrerare inom tio (10) dagar från det att bekräftelsen via e-post har tagits emot. Om den nya registreraren inte bekräftar villkoren för överföringstransaktionen inom tio (10) dagar, accepterar du att överföringen inte kan genomföras och att både transaktions-ID och säkerhetskod för överföringen blir ogiltiga. Om detta sker måste den nuvarande registreraren påbörja ett nytt förfarande.

3. UTFÄSTELSER OCH GARANTIER RÖRANDE DEN AKTUELLA REGISTRERAREN OCH DEN NYA REGISTRERAREN

Genom att acceptera detta avtal på elektronisk väg, intygar och garanterar du att, å den nuvarande registrerarens eller den nya registrerarens vägnar, du har behörighet, befogenhet och rättsförmåga, samt lämplig myndighet att ingå i detta avtal å den nuvarande registrerarens eller nya registrerarens vägnar och att de inte därmed överlåter någon rättighet, anspråk eller intressen som regleras av avtalet till någon annan part. Du intygar och garanterar dessutom att du, som köpare för ditt kundkonto, är uttryckligen auktoriserad av domännamnsregistreraren som anges i ditt kundkonto att bli utsedd till agent för de ändamål som fastställs häri.

4. EFTERTRÄDARE OCH ÖVERTAGARE

Detta avtal ska vara bindande för och gälla parterna i detta och deras respektive arvtagare, efterträdare och övertagare.

5. FRISKRIVNING

Den Aktuella Registreraren samtycker härmed till GoDaddys Allmänna användningsvillkor, Domännamnsregisteringsavtal, Standardpolicy för tvistreglering i fråga om domännamn, samt relaterade dokument som berör domännamnet (tillsammans benämnt som ”Registreringsavtal”). Den Aktuella registreraren (i) bekräftar och samtycker till att denne inte är berättigad till någon form av återbetalning och eller annan form av monetär betalning i samband med Registreringsavtalen, och (ii) härmed friskriver GoDaddy från alla former av ansvar och åtaganden gentemot den aktuella registreraren i samband med Registreringsavtalen.

6. BEGRÄNSNINGAR AV GoDaddyS SKADESTÅNDSANSVAR GENTEMOT DEN NYA REGISTRERAREN

Den Nya registreraren tar på sig fullt ansvar, och bekräftar och godtar att GoDaddy inte ska hållas ansvarigt för:

  1. Den Aktuella Registrerarens aktuella registrering av domännamnet.
  2. Den aktuella Registrerarens lagliga rättighet och behörighet att överföra registreringen av domännamnet till den nya Registreraren.
  3. Samtliga situationer som föreligger före Avtalet ingående eller som uppstår som leder till att överföringen av domännamnet till den Nya Registreraren antingen försenas eller inte genomförs.
  4. Den Nya Registrerarens äganderätt till registreringen av domännamnet äger kraft och giltighet när överföringen har fullbordats.

7. TILLKOMMANDE BEGRÄNSNINGAR VAD GÄLLER GoDaddyS SKADESTÅNDSANSVAR

UTÖVER ANSVARSBEGRÄNSNINGARNA I AVTALET OM ALLMÄNNA ANVÄNDNINGSVILLKOR, GODTAR SÅVÄL DEN AKTUELLA REGISTRERAREN SOM DEN NYA REGISTRERAREN ATT GoDaddy INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ÄR ANSVARIGT FÖR (A) AVSTÄNGNING, FÖRLUST ELLER MODIFIKATION AV DOMÄNNAMNSREGISTRERINGEN, UTAN HÄNSEENDE TILL ÅTGÄRDER FRÅN NÅGON AVTALSPART, (B) ANVÄNDNING AV DOMÄNNAMNREGISTRERINGEN ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA ELLER NYTTJA DOMÄNNAMNSREGISTRERINGEN, AV ENDERA AVTALSPARTEN, (C) AVBROTT I VERKSAMHETEN HOS ANTINGEN DEN AKTUELLA REGISTRERAREN ELLER DEN NYA REGISTRERAREN, (D) FÖRSENAD ÅTKOMST ELLER AVBRUTEN ÅTKOMST TILL GoDaddyS WEBBPLATS ELLER ANNAN WEBBPLATS, (E) UTEBLIVEN LEVERANS, FELAKTIG LEVERANS, SKADA, FÖRLUST ELLER ANNAN DATAMODIFIKATION, (F) BEHANDLINGEN AV DENNA ANSÖKAN ELLER NÅGON ANNAN ANSÖKAN ELLER BESTÄLLNING AV TJÄNST ELLER BEGÄRAN AV TJÄNST FRÅN GoDaddy, ELLER (G) TILLÄMPNING AV ANNAN TVISTPOLICY ELLER RUTINER OCH RIKTLINJER HOS ICANN, ICANNS EFTERTRÄDARE ELLER ANNAN REGLERANDE MYNDIGHET.

8. ADVOKATARVODEN

Om tvist uppstår i anslutning till Avtalet, ska den vinnande parten betalas skäliga rättegångskostnader och advokatarvoden.

9. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR .US-REGISTRERINGAR

Du, registreraren, samtycker till att ersätta, försvara och hålla NeuStar, .US-registret, och dess styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, representanter, ombud, samarbetspartners och aktieägare skadefria från och mot eventuella anspråk, mål, åtgärder, andra förfaranden, skador, skadestånd, kostnader och utgifter av någon sort, inklusive, utan begränsning, skäliga juridiska avgifter och utgifter som härrör från eller på något sätt är relaterade till registrerarens (i) .US-domännamnsregistrering och (ii) användning av .US-registrerade domännamn.

Den Nya Registreraren intygar att denne följer Nexus Föreskrifter för att registera en domän i USA.

A. Registrerare måste vara antingen:

  1. En fysisk person (i) som är amerikansk medborgare (ii) som bor permanent i USA eller i något av dess territorier, eller (ii) vars primära bostadsort är i USA eller något av dess territorier, eller,

  2. En organisation som (i) befinner sig inom en (1) av USA:s femtio (50) delstater, District of Columbia, eller något annat område eller territorium som tillhör USA, eller (ii) regleras eller på annat vis berörs av förordningar i någon av USA:s delstater, eller lagarna i District of Columbia eller något annat territorium (inklusive federala myndigheter, delstatsmyndigheter, lokala myndigheter eller politiska utskott, samt ideella organisationer som befinner sig i USA), eller,

  3. En utländsk organisation som har giltig närvaro i USA eller något av dess territorier som dessutom (i) har regelbunden laglig verksamhet (försäljning av varor eller tjänster, eller annan affärsverksamhet eller ideell verksamhet) i USA eller (ii) har kontor eller annan fastighet inom USA.

B. Namnservrarna som anges för alla .US-domännamn måste vara belägna inom USA eller någon av dess besittningar eller territorier.

Den Nya registreraren intygar vidare att GoDaddy har begärt specifik information angående hur Registreraren uppfyller Nexus föreskrifter och att Registreraren har uppgett informationen frivilligt. Den Nya registreraren förstår och accepterar att denna information kommer att verifieras och delas med .US-registret.

Den Nya Registreraren är dessutom medveten om och accepterar att om denna information inte kan verifieras, eller om den Nya Registreraren i framtiden inte uppfyller Nexus-kraven, kommer det registrerade domännamnet att annulleras med omedelbar verkan.

10. TITLAR OCH RUBRIKER; OBEROENDE VILLKOR; AVSKILJBARHET

Titlarna och rubrikerna i detta avtal är endast avsedda att underlätta för läsaren och får inte användas för att på något sätt förstå eller tolka avtalet mellan parterna såsom det på annat sätt beskrivs häri. Varje villkor och överenskommelse i detta avtal ska i alla avseenden tolkas som ett separat och oberoende villkor eller överenskommelse. Om en behörig domstol finner någon bestämmelse (eller del av en bestämmelse) i detta avtal olaglig, ogiltig eller på annat sätt overkställbar, ska de återstående bestämmelserna (eller delar av bestämmelser) i detta avtal inte påverkas av detta och ska vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som lagen tillåter.

11. DEFINITIONER; KONFLIKTER

Ord som inleds med versal och som används men inte definieras här ska ha den innebörd som tillskrivs dem i de Allmänna användningsvillkoren. I händelse av en konflikt mellan bestämmelserna i detta avtal och bestämmelserna i de allmänna användningsvillkoren ska bestämmelserna i detta avtal gälla.