GoDaddy

DOMÄNER ENLIGT PROXYAVTAL
AVTAL FÖR DOMÄNNAMNSPROXY

Senast reviderad:2020-04-21

Läs detta avtal för domännamnsproxy (”avtalet”) noggrant. Genom att använda tjänsterna och/eller webbplatsen för Domains By Proxy, LLC, Delaware-aktiebolag (”DBP”), godkänner du (så som definieras nedan) alla villkor som anges både i detta avtal och i DBP:s sekretesspolicy, som ingår i detta avtal som referens och som du hittar genom att klicka här. Du bekräftar att DBP kan ändra detta avtal när som helst efter att de ändrade villkoren har lagts upp på webbplatsen och att alla nya, annorlunda eller ytterligare funktioner som ändrar tjänsterna som DBP tillhandahåller automatiskt kommer att omfattas av detta avtal. Om du inte godkänner att du är bunden till eller om du motsäger dig villkoren i detta avtal och eventuella ändringar i detta ska du inte använda eller öppna DBP:s tjänster. Fortsatt användning av DBP:s tjänster och dess webbplats efter att sådana ändringar i avtalet har lagts upp utgör ditt godkännande av de ändringarna.

Detta avtal gäller mellan DBP och dig, dina arvingar, övertagare, ombud och leverantörer (”du”) och träder i kraft vid datumet för det elektroniska verkställandet. I detta avtal anges villkoren för din relation med DBP och din användning av DBP:s tjänster och utgör hela avtalet mellan dig och DBP. Genom att använda DBP:s tjänster bekräftar du att du har läst, förstått och godkänner att vara bunden till alla villkor i detta avtal. Du godkänner dessutom att du är bunden till villkoren i detta avtal för transaktioner som ingås av:

  i. Dig eller å dina vägnar;
  ii. Alla som agerar som ditt ombud och
  iii. Alla som använder kontot som du har upprättat hos DBP, oavsett om transaktionerna skett åt dig och/eller godkänts av dig eller inte.

Du godkänner att du är bunden till utfästelser som görs av tredje part som agerar å dina vägnar och som antingen använder eller köper tjänster från DBP. Du godkänner dessutom att DBP inte är bundet till uttalanden av allmän karaktär på DBP:s webbplats eller iDBP:s marknadsföringsmaterial. Du godkänner dessutom att följa villkoren som utfärdats av ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) inklusive UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) (”policy för tvistlösning”) och din registrator (dvs. den ICANN-ackrediterade personen eller enheten som du registrerat ditt domännamn via).

1 . BESKRIVNING AV DBP:S TJÄNSTER FÖR PRIVATA REGISTRERINGAR

När du prenumererar på DBP:s tjänst för privata registreringar via en DBP-anknuten registrator kommer DBP:s kontaktinformation att visas offentligt i Whois-katalogen i stället för din information. DBP ska hålla ditt namn, din postadress, din e-postadress, telefon och faxnummer konfidentiella, i enlighet med avsnitt 4 i detta avtal. Följande information (och inte dina personuppgifter) kommer att bli offentliga i Whois-katalogen vilket avgörs av ICANN:s policy:

  i. DBP:s namn som proxyregistrerare av domännamnet och en e-postadress för proxy, telefonnummer och postadress för proxyregistrerarens kontaktuppgifter;
  ii. En postadress för, telefon- och faxnummer till den tekniska kontaktpersonen för domännamnsregistreringen;
  iii. En e-postadress för proxy, postadress, telefon- och faxnummer till den administrativa kontaktpersonen för domännamnsregistreringen;
  iv. En e-postadress för proxy, postadress, telefon- och faxnummer till kontaktpersonen för fakturering för domännamnsregistreringen;
  v. De primära och sekundära domännamnsservrarna som du tilldelar domännamnet;
  Det ursprungliga datumet för domännamnsregistreringen och registreringens förfallodatum och
  vii. Registratorns identitet.

2 . FULLSTÄNDIGA FÖRMÅNER FÖR DOMÄNREGISTRERINGEN BEHÅLLS AV DIG

DBP visas i ”Whois”-katalogen som registreraren för varje domännamnsregistrering som du tilldelar, men du behåller de fullständiga förmånerna med domännamnsregistreringen avseende varje sådan domännamnsregistrering, inklusive, i enlighet med avsnitt 4 nedan:

  i. Rätten att sälja, överföra eller tilldela varje domännamnsregistrering, som ska kräva uppsägning av DBP:s tjänster som är kopplade till sådan domännamnsregistrering;
  ii. Rätten att reglera användningen av varje domännamnsregistrering, inklusive tilldela namnservrar för den primära och sekundära domänen som varje domännamn pekar till;
  iii. Rätten att säga upp alla domännamnsregistreringar;
  iv. Rätten att avsluta DBP-tjänsterna som är kopplade till varje domännamnsregistrering och/eller dina sekretesstjänster hos DBP så att din avtalade information anges i Whois-katalogen och
  v. Rätten att förlänga varje domännamnsregistrering när den upphör att gälla omfattas av registratorns regler och policyer.

3 . PERSONUPPGIFTER OCH DINA SKYLDIGHETER ATT MEDDELA: UTFÄSTELSER OCH GARANTIER; KONTOSÄKERHET

Personuppgifter och dina meddelandeskyldigheter

Du godkänner att för varje domännamn för vilket du använder DPB-tjänster kommer du att tillhandahålla korrekt och aktuell information angående:

  i. Ditt namn, e-postadress, postadress, telefon- och faxnummer till registrerarens kontaktperson för domännamnsregistreringen;
  ii. E-postadressen, postadressen, telefon- och faxnumren till den tekniska kontaktpersonen för domännamnsregistreringen;
  iii. E-postadressen, postadressen, telefon- och faxnumren till den administrativa kontaktpersonen för domännamnsregistreringen;
  iv. E-postadressen, postadressen, telefon- och faxnumren till kontaktpersonen för fakturering för domännamnsregistreringen och
  v. Du samtycker till att tillhandahålla fotoidentifiering som utfärdats av myndigheter och/eller företagsidentifiering som utfärdats av myndigheter så som krävs för verifiering av identitet på begäran.

Du godkänner:

  i. Meddela DBP inom tre (3) kalenderdagar när några av dina personuppgifter som du uppgav när du började prenumerera på DBP:s tjänster ändras;
  ii. Svara inom tre (3)kalenderdagar på frågor som ställts av DBP för att avgöra giltigheten i personuppgifterna som du tillhandahåller och
  iii. Svara i tid på e-postmeddelanden som DBP skickar till dig angående korrespondens som DBP har tagit emot som antingen adresserats till dig och/eller din domännamnsregistrering, så som anges mer detaljerat i avsnitt 5(c) nedan.
  iv. För att tillåta DBP att agera som ditt Utsedda Ombud (så som denna term definieras nedan) vid instanser där DBP-tjänster läggs till eller tas bort från ditt domännamn och för att underlätta begäran om ändring av registrerare (så som beskrivs vidare nedan).

Du ansvarar för att dina personuppgifter alltid är aktuella och korrekta.

Förnyelser

Du godkänner att DBP kommer att ordna så att din registrator debiterar kreditkortet som du har registrerat hos registratorn till registratorns aktuella priser.

Om DBP och/eller registratorn för ditt domännamn av någon anledning inte kan debitera ditt kreditkort det fullständiga beloppet för tjänsten som tillhandahålls eller om DBP och/eller registratorn debiteras för någon avgift som tidigare debiterats kreditkortet du tillhandahöll, godkänner du att DBP och/eller registratorn kan, utan att meddela dig, vidta alla tillgängliga åtgärder för att erhålla betalning, inklusive men inte begränsat till att omedelbart säga upp alla tjänster som DBP förser dig med.

Representationer och garantier

Du garanterar att all information som du uppger till DBP är sann, fullständig, aktuell och korrekt. Du garanterar också att du använder DBP:s tjänster för privata registreringar i god tro och att du inte har någon vetskap om att ditt domännamn gör intrång i eller strider mot juridiska rättigheter för en tredje part eller ett varumärke eller handelsnamn som tillhör tredje part. Du garanterar också att domännamnet som registreras av DBP åt dig inte kommer att användas i samband med några olagliga aktiviteter, eller i samband med överföring av skräppost eller att det innehåller eller installerar virus, maskar, buggar, trojanska hästar eller annan kod, filer eller program som utformats för, eller kan, störa, skada eller begränsa funktionerna i program- eller maskinvara.

Kontosäkerhet

Du samtycker till att du är helt ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt kundnummer/inloggnings-ID och lösenord (”Information för tillgång till ditt konto”). Du samtycker till att meddela DBP omedelbart om eventuell otillåten användning av ditt konto eller annat säkerhetsbrott. Du samtycker till att DBP inte kommer att hållas ansvarigt för någon förlust som du kan ådra dig till följd av att någon annan har använt dina inloggningsuppgifter till kontot, antingen med eller utan din vetskap. Du godkänner dessutom att du kan hållas ansvarig för förluster som DBP eller annan part ådrar sig på grund av att någon annan använder dina inloggningsuppgifter till kontot. Av säkerhetsskäl bör du förvara dina inloggningsuppgifter till kontot på ett säkert ställe och vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra att andra kommer åt dina inloggningsuppgifter till kontot. Du godkänner att du ansvarar helt för all aktivitet i ditt konto, oavsett om den påbörjats av dig eller andra. DBP frånsäger sig i synnerhet ansvar för aktiviteter i ditt konto, oavsett om du har godkänt aktiviteten eller inte.

Utsedd myndighet och ändring av registrerarinformation

”UTSETT OMBUD” INNEBÄR EN INDIVID ELLER ENHET SOM DEN TIDIGARE REGISTRERAREN ELLER NYA REGISTRERAREN UTTRYCKLIGEN BEMYNDIGAR ATT GODKÄNNA EN BEGÄRAN OM ÄNDRING AV REGISTRERARE Å DESS VÄGNAR. VAD BETRÄFFAR DBP-TJÄNSTER, KAN EN BEGÄRAN OM ÄNDRING AV REGISTRERARE ÄVEN UPPSTÅ PÅ GRUND AV EXEMPEL DÄR DBP-TJÄNSTER HAR LAGTS TILL, ELLER TAGITS BORT, FRÅN ETT DOMÄNNAMN. FÖR ATT KUNNA UNDERLÄTTA SÅDAN ÄNDRINGSBEGÄRAN, OCH I ENLIGHET MED ICANN:S POLICY FÖR ÄNDRING AV REGISTRERARE, GODKÄNNER DU UTNÄMNINGEN AV DBP TILL DITT UTSEDDA OMBUD ATT UTTRYCKLIGEN SAMTYCKA TILL VÄSENTLIGA ÄNDRINGAR AV REGISTRERINGSKONTAKTINFORMATION Å DINA VÄGNAR.

4 . DBP:S RÄTTIGHETER ATT NEKA, STÄNGA AV, AVSLUTA TJÄNSTEN OCH YPPA DINA PERSONUPPGIFTER

Du förstår och godkänner att DBP, efter eget gottfinnande och utan någon som helst ansvarsskyldighet gentemot dig, har den fullständiga rätten och befogenheten att:

 1. Avsluta sekretesstjänsten (vilket innebär att dina uppgifter blir tillgängliga i ”Whois”-katalogen) och/eller offentliggöra ditt namn och de personuppgifter som du uppgav till DBP

  1. När det krävs enligt lag, i god tro att sådan åtgärd är nödvändig för att följa förordningarna i lagen eller för den allmänna säkerheten;
  2. För att efterleva rättsligt förfarande gentemot DBP eller som svar på ett rimligt hot eller en rättsprocess gentemot DBP (vilket avgörs helt och hållet av DBP); eller
  3. För att följa ICANN:s regler, policyer eller procedurer.

 2. Lösa alla anspråk från tredje part som uppstår till följd av din användning av ett domännamn som DBP är registrerare för och som visas i Whois-katalogen åt dig eller
 3. Vidta annan åtgärd som DBP anser nödvändig:

  1. Om du bryter mot någon bestämmelse i detta avtal eller DBP:s policy mot skräppost,
  2. För att skydda integriteten och stabiliteten för det relevanta domännamnsregistret, samt uppfylla registreringskraven, villkoren och policyerna för det relevanta domännamnsregistret och/eller registeroperatören,
  3. För att följa gällande lagar, myndigheters bestämmelser eller krav, stämningar, domstolsorder eller begäran om upprätthållande av lagen,
  4. För att följa ICANN:s policy för tvistlösning, eller ICANN:s policy för ändrad registrerare,
  5. För att undvika eventuell ekonomisk förlust eller juridisk ansvarsskyldighet (civil eller brottslig) å DBP:s, dess moderbolags, dotterbolags, samarbetspartners, delägares, ombuds, tjänstemän, chefers och anställdas vägnar,
  6. Om domännamnet som DBP står som registrerare för åt dig bryter mot eller gör intrång i tredje parts varumärke, handelsnamn eller andra juridiska rättigheter och
  7. om DBP blir medvetet om att du använder DBP:s tjänster på ett sådant sätt (vilket fastställs av DBP efter eget och absolut gottfinnande) att:
   • Är olaglig, eller främjar eller uppmuntrar olaglig aktivitet;
   • Främjar, uppmuntrar eller ägnar sig åt barnpornografi eller exploatering av barn eller aktivitet kopplad till spridning av material som innehåller sexuellt utnyttjande av barn;
   • Främjar, uppmuntrar eller ägnar sig åt terrorism, våld mot människor, djur eller egendom;
   • Främjar, uppmuntrar och ägnar sig åt skräppost eller andra ej begärda massmeddelanden via e-post, eller hackning eller knäckning av datorer eller nätverk.
   • Bryter mot den amerikanska Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection-lagen från 2008 eller liknande lagstiftning, eller främjar, uppmuntrar eller ägnar sig åt försäljning och distribuering av receptbelagda läkemedel utan giltigt recept;
   • Gör intrång i en annan användares, eller annan persons eller enhets, immateriella rättigheter;
   • Bryter mot annan användares eller annan persons eller enhets sekretess- och publiceringsrättigheter, eller bryter mot tystnadsplikt gentemot annan användare eller annan person eller enhet;
   • Stör drifter av DBP-tjänster;
   • Innehåller eller installerar virus, maskar, programfel, trojaner eller annan kod, filer eller program som utformats för, eller är kapabla till, att störa, skada eller begränsa funktionaliteten i program- eller maskinvara; eller
   • Innehåller falskt eller vilseledande språk, eller ogrundade eller jämförande påståenden gällande DBP eller dess tjänster.

Du förstår och godkänner dessutom att om DBP namnges som svarande i, eller undersöks i hopp om, eventuella juridiska eller administrativa förfaranden till följd av din domännamnsregistrering eller din användning av DBP:s tjänster, kan din tjänst för privata registreringar avslutas, vilket innebär att domännamnsregistreringen går tillbaka till dig och din identitet kommer därför att avslöjas i Whois-katalogen som registrerare.

Om:

 1. DBP vidtar de åtgärder som anges i delavsnitt i, ii eller iii ovan eller avsnitt 5 och/eller
 2. Du väljer att avsluta DBP:s tjänster, oavsett anledning

Varken DBP eller din registrator kommer att återbetala några som helst avgifter till dig.

5 . VIDAREBEFORDRAN AV KOMMUNIKATION

a. Vidarebefordran av korrespondens

Eftersom DBP:s namn, postadress och telefonnummer kommer att visas i Whois-katalogen godkänner du att DBP kommer att granska och vidarebefordra kommunikation som adresseras till ditt domännamn som mottas via e-post, assurerat brev eller via spårbart bud (t.ex. UPS, FedEx eller DHL) eller via amerikansk förstaklasspost. Du godkänner i synnerhet att DBP inte kommer att vidarebefordra förstaklasspost till dig (förutom rättsliga meddelanden), skräppost eller oombedd kommunikation (oavsett om den levereras via e-post, fax, post eller telefon) och du ger också DBP behörighet att antingen kasta all sådan kommunikation eller returnera den till avsändaren oöppnad. Du godkänner att du avstår från alla anspråk som uppstår ur din underlåtelse att ta emot kommunikation som hänvisats till ditt domännamn men som inte vidarebefordrats till dig via DBP.

b. Vidarebefordran av e-post

Whois-katalogen kräver en e-postadress för alla köpta domännamnsregistreringar. När du köper en privat domänregistrering skapar DBP en privat e-postadress för det domännamnet, ”@domainsbyproxy.com”. När meddelanden sedan skickas till den privata e-postadressen hanterar DBP dem enligt e-postinställningarna som du valde för det domännamnet. Du kan välja mellan tre (3) olika e-postinställningar. Du kan välja att:

  i. Vidarebefordra alla meddelanden;
  ii. Filtrera alla meddelande för skräppost och vidarebefordra dem sedan eller
  iii. Vidarebefordra inga meddelanden.

Liksom med all kommunikation godkänner du att avstå från alla anspråk till följd av din underlåtelse att ta emot e-post som hänvisats till ditt domännamn men inte vidarebefordrats till dig via DBP.

c. Meddelanden angående korrespondens och din svarsskyldighet
När DBP får assurerade brev eller brev via spårbart bud eller juridiska meddelanden adresserade till ditt domännamn kommer DBP, i de flesta fall, försöka vidarebefordra meddelandet till dig via e-post. Om du inte besvarar e-postmeddelandet från DBP och/eller om korrespondensen som DBP har fått angående din domännamnsregistrering rör en tvist av något slag eller på annat sätt kräver omedelbart avyttrande kan DBP omedelbart avslöja din identitet och/eller avsluta DBP:s tjänst för privata registreringar angående domännamnsregistreringarna i fråga. Det betyder att Whois-katalogen återgår till att visa ditt namn, postadress, e-postadress och telefonnummer som du har uppgett till DBP.

d. Ytterligare administrationsavgifter

DBP förbehåller sig rätten att debitera dig rimliga administrationsavgifter” eller ”bearbetningsavgifter” för (i) uppgifter som DBP kan utföra utanför den normala omfattningen för dess tjänster, (ii) extra tid och/eller kostnader som DBP kan påföra för att tillhandahålla tjänsterna och/eller (iii) om du inte följer detta avtal (vilket avgörs av DBP efter eget gottfinnande). Vanliga fall för administrations- eller bearbetningsavgifter omfattar, men är inte begränsade till, (i) kundserviceärenden som kräver extra tid eller uppmärksamhet, (ii)tvister som kräver redovisning eller juridiska tjänster, oavsett om de utförs av DBP:s personal eller utomstående företag som DBP anlitar, (iii) avräkning av alla kostnader och avgifter, inklusive kostnaderna för tjänster, som inletts av DBP till följd av återbetalningar eller andra betalningstvister som orsakats av dig, din bank eller betalningssystem. Dessa administrativa avgifter och hanteringsavgifter faktureras till betalningsmetoden du har registrerat hos din registrator.

Du accepterar att avstå från rätten till juryrättegång i något förfarande som sker i relation till eller till följd av detta avtal.

6 . ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

DBP SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, BESTRAFFANDE, SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR OAVSETT ANLEDNING RELATERAT TILL DETTA AVTAL, DIN DOMÄNNAMNSREGISTRERING, DBP:S TJÄNSTER, ANNVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DBP:S WEBBPLATS ELLER MATERIAL OCH INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN ELLER NÅGRA ANDRA WEBBPLATSER SOM LÄNKAR TILL DBP:S WEBBPLATS ELLER DIN TILLDELNING AV PERSONLIGT IDENTIFIERBAR INFORMATION TILL DBP ELLER EN TREDJE PART. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER OAVSETT OM DET PÅSTÅDDA ANSVARET BYGGER PÅ KONTRAKT, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING, GARANTI, FÖRSUMLIGHET, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAN UTGÅNGSPUNKT, ÄVEN OM DBP HAR UNDERRÄTTATS OM SÅDANA SKADOR ELLER OM SÅDANA SKADOR GICK ATT FÖRUTSE. EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER BEGRÄNSNING ELLER ELIMINERING AV SKADESTÅND FÖR FÖLJDSKADOR ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR SKA DBP:S ANSVAR I SÅDANA JURISDIKTIONER VARA BEGRÄNSAT TILL DET MINSTA BELOPP SOM ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG.

DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER OCKSÅ ATT DBP FRÅNSÄGER SIG ANSVAR FÖR NÅGON SOM HELST FÖRLUST ELLER SKADESTÅND TILL FÖLJD AV:

  i. OVARSAMT YPPANDE ELLER STÖLD AV DINA PERSONUPPGIFTER;
  ii. FÖRDRÖJNINGAR ELLER AVBROTT I ÅTKOMST TILL VÅR WEBBPLATS ELLER WEBBPLATSERNA SOM TILLHÖR VÅRA NÄRSTÅENDE REGISTRATORER;
  iii. UTESLUTEN LEVERANS AV DATA ELLER FELAKTIG LEVERANS MELLAN DIG OCH DBP;
  iv. UNDERLÅTELSE OAVSETT ANLEDNING ATT FÖRLÄNGA EN PRIVAT DOMÄNNAMNSREGISTRERING;
  v. OTILLÅTEN ANVÄNDNING AV DITT DBP-KONTO ELLER NÅGON AV DBP:S TJÄNSTER;
  vi. FEL, UTELÄMNANDEN ELLER FELAKTIGA UTTALANDEN AV DBP;
  vii. BORTTAGNING AV, UNDERLÅTELSE ATT SPARA, UNDERLÅTELSE ATT BEARBETA ELLER AGERA VID E-POSTMEDDELANDEN SOM VIDAREBEFORDRAS TILL ANTINGEN DIG ELLER DIN PRIVATA DOMÄNNAMNSREGISTRERING;
  viii. BEARBETA UPPDATERAD INFORMATION ANGÅENDE DITT DBP-KONTO OCH/ELLER
  ix. AGERANDE ELLER FÖRSUMMELSE SOM ORSAKATS AV DIG ELLER DINA OMBUD (OAVSETT OM DU GODKÄNT DET ELLER INTE).

7 . SKADEFRIHET

Du godkänner att befria, skydda, gottgöra och hålla DBP, dess moderbolag, dotterbolag, samarbetspartner, delägare, ombud, chefer, tjänstemän och anställda samt registratorn, skadelösa från och mot alla anspråk, krav, skadestånd, förluster, skador eller kostnader, inklusive skäliga advokatkostnader, som uppstår ur eller på något sätt är kopplat till detta avtal, tjänsterna som tillhandahålls av DBP enligt detta avtal, DBP:s webbplats, ditt konto hos DBP, din användning av din domännamnsregistrering och/eller tvister som uppstår i samband med tvistpolicyn.

8 . DBP:S FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER

DBP, DESS MODERBOLAG, DOTTERBOLAG, PARTNER, DELÄGARE, OMBUD, CHEFER, TJÄNSTEMÄN OCH ANSTÄLLDA FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA UTFÄSTELSER OCH GARANTIER AV NÅGOT SOM HELST SLAG I SAMBAND MED DETTA AVTAL, TJÄNSTEN SOM TILLHANDAHÅLLS ENLIGT DETTA, DBP:S WEBBPLATS ELLER WEBBPLATSER SOM LÄNKAR TILL DBP:S WEBBPLATS, OAVSETT OM DE ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. ALLA DBP:S TJÄNSTER, SAMT DBP:S WEBBPLATS, TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”. DIN PRENUMERATION PÅ OCH ANVÄNDNING AV DBP:S TJÄNSTER OCH DESS WEBBPLATS SKER HELT PÅ DIN EGEN RISK. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE ANSVARSFRISKRIVNING FÖR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH DET ÄR INTE SÄKERT ATT FÖREGÅENDE ANSVARSFRISKRIVNING GÄLLER DIG.

9 . UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN

Du förstår och godkänner att allt innehåll och material som finns i detta avtal, sekretesspolicyn och på DBP:s webbplats som du hittar här, skyddas av olika lagar om upphovsrätt, patent, varumärken, servicemärken och affärshemligheter i USA samt andra rättigheter och lagar om äganderätt och att DBP uttryckligen förbehåller sig dess rättigheter i och till allt sådant innehåll och material.

Du förstår och godkänner dessutom att du är förbjuden att använda, på något som helst sätt, något av det tidigare beskrivna innehållet och materialet utan skriftligt tillstånd från DBP. Ingen licens eller rättighet enligt upphovsrätt, patent, varumärken, servicemärken eller andra rättigheter och licenser angående äganderätt beviljas dig eller tilldelas dig genom detta avtal eller på annat sätt.

10 . ÖVRIGA BESTÄMMELSER

a. Avskiljbarhet; Tolkning; Hela avtalet

Om någon del av detta avtal ska anses olagligt, overkställbart eller ogiltigt, i sin helhet eller delvis, ska sådan bestämmelse ändras i minsta möjliga omfattning för att göra det lagligt, verkställbart och giltigt och lagligheten, verkställbarheten och giltigheten för de kvarstående bestämmelserna i detta avtal ska inte påverkas eller försämras. Rubrikerna i detta avtal anses utgöra en del av detta avtal. Du godkänner att detta avtal, inklusive policyerna som ingår som referens, utgör det fullständiga och enda avtalet mellan dig och DBP angående tjänsterna som avses i detta avtal.

b. Gällande lag; Plats; Upphävande av juryrättegång

Detta avtal ska i alla avseenden regleras av lagar och rättsliga beslut i Maricopa County, Arizona, exklusive dess regler för lagkonflikter. Förutom det som anges direkt nedan accepterar du att eventuell talan i samband med eller till följd av detta avtal ska väckas vid domstolen i Maricopa County, Arizona. Vid utslag i tvister angående domännamnsregistreringar samtycker du till att följa den exklusiva jurisdiktionen och platsen för den amerikanska federala domstolen för distriktet Arizona i Phoenix, Arizona Du accepterar att avstå från rätten till juryrättegång, oavsett plats, som sker i relation till eller till följd av detta avtal.

c. Meddelanden

Alla meddelanden från DBP till dig kommer att skickas till e-postadressen som du uppger till DBP. Meddelanden via e-post ska anses vara giltiga tjugofyra (24) timmar efter att e-postmeddelandet skickats av DBP, såvida DBP inte får ett meddelande om att e-postadressen är ogiltig, då DBP kan ge dig ett meddelande via första klass-post eller assurerat brev med begäran om returkvitto. Alla meddelanden från dig till DBP ska skickas via assurerat brev med begäran om returkvitto eller spårbart bud till:

     Domains By Proxy, LLC
     Attn: General Counsel
     14455 North Hayden Rd.
     Suite 219
     Scottsdale, AZ 85260

Meddelanden som skickas via assurerat brev eller spårbart bud ska anses gälla fem (5) dagar efter att brevet skickades.

d. Försäkring

I den osannolika händelsen att du skulle förlora din domännamnsregistrering till en tredje part till följd av DBP:s försumliga åtgärder (och svikligt förfarande eller avsiktligt tjänstefel utförd av en tredje part), kan du vara försäkrad mot sådan förlust via DBP:s policy för professionell ansvarsförsäkring, som för närvarande tecknas hos American International Insurance Company. Alla sådana anspråk omfattas av den dåvarande operatörens undersökning av fakta och omständigheter kring sådant anspråk. Om du har anledning att tro att det förekommer omständigheter som rättfärdigar att sådant försäkringsanspråk skickas ska du skicka ett skriftligt meddelande (där du anger underlag för sådant anspråk), via assurerat brev med begäran om returkvitto, till:

     Domains By Proxy, LLC
     Attn: Insurance Claims
     14455 North Hayden Rd.
     Suite 219
     Scottsdale, AZ 85260

e. Ersättning

I den osannolika händelsen att du skulle förlora din domännamnsregistrering till en tredje part enbart på grund av DBP:s avsiktliga tjänstefel kommer din registrator ("den ersättningsskyldige parten") att gottgöra och hålla dig skadelös från alla förluster, skador eller kostnader (inklusive skäliga advokatkostnader) till följd av anspråk, åtgärd, förfarande, stämning eller krav som uppstår ur eller är relaterad till förlusten av din domännamnsregistrering. Sådana skyldigheter till ersättning i avsnitt 10(e) är beroende av följande:

  i. Att du omgående ger både DBP och den ersättningsskyldige parten ett skriftligt meddelande om anspråket, kravet eller åtgärden och tillhandahåller rimlig hjälp till den ersättningsskyldige parten, på dess egen bekostnad, i samband med detta och
  ii. Försäkringsgivaren har rätt att, på eget bevåg, reglera och styra försvaret till en överenskommelse för sådant anspråk, krav eller åtgärd.


Alla meddelanden angående ersättning ska, med hänsyn till DBP, skickas i enlighet med avsnitt 10(c) i detta avtal. Beträffande din registrator ska meddelanden angående ersättning skickas i enlighet med bestämmelserna för villkor som ingår i registratorns avtal angående domännamnsregistreringar.

f. Avtalstid; Fortsatt giltighet efter upphörande

Villkoren i detta avtal är fullt gällande och verkar så länge DBP är registrerare. Avsnitt 5 (Vidarebefordran av kommunikation), 6 (Ansvarsbegränsning), 7 (Skadefrihet), 8 (Friskrivning från garantier) och 10 (Övriga bestämmelser) ska fortsätta att gälla trots uppsägning eller upphörande av detta avtal.

Reviderad: 2017-10-25

Copyright © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC Med ensamrätt.