GoDaddy

AVTAL FÖR DOMÄNNAMNSÖVERFÖRING

Senast reviderad: 2019-10-30

LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT EFTERSOM DET INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH KOMPENSATION.

1. ÖVERSIKT

Detta avtal för domännamnsöverföring (detta ”avtal”) ingås av och mellan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company och dig, eller om det gäller ett .ca-domännamn av och mellan GoDaddy Domains Canada, Inc, ett företag i British Columbia (vardera ”GoDaddy”) och dig, och börjar gälla vid datumet för det elektroniska godkännandet. Detta Avtal anger villkoren för din användning av GoDaddys Tjänster för domännamnsöverföring (”Tjänsterna”) för att överföra ett registrerat domännamn från ett annat domännamn till GoDaddy som domännamnsregistrator.

Ditt elektroniska godkännande av detta Avtal innebär att du har läst, förstår, bekräftar och samtycker till att vara bunden av detta Avtal, tillsammans med GoDaddys Avtal om allmänna användningsvillkor, Avtal om domännamnsregistrering och Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP – enhetlig policy för tvistlösning om domännamn), vilka härmed införlivas genom hänvisning.

Termerna ”vi”, ”oss” eller ”vår”/”vårt”/”våra” ska avse GoDaddy. Termerna ”du”, ”din”/”ditt”/”dina”, ”användare” eller ”kund” ska avse en person eller enhet som godkänner detta avtal. Inget i detta avtal ska anses tilldela några rättigheter eller förmåner till tredje part.

GoDaddy kan, när som helst och efter eget och absolut gottfinnande, ändra eller modifiera detta avtal samt alla policyer och avtal som införlivas häri, och sådana ändringar eller modifikationer ska börja gälla omedelbart efter att de har publicerats på GoDaddys webbplats (denna ”Webbplats”). Du bekräftar och samtycker till att (i) GoDaddy får meddela dig om sådana ändringar genom att publicera dem på denna webbplats och (ii) att din användning av denna webbplats eller tjänsterna på denna webbplats efter att sådana ändringar har gjorts (vilket framgår av datum för ”senaste version” överst på denna sida) utgör ditt godkännande av detta avtal i sin senaste version. Om du inte godkänner att vara bunden till detta avtal efter den senaste ändringen ska du inte använda (eller fortsätta att använda) den här webbplatsen eller tjänsterna som återfinns på den här webbplatsen. Dessutom kan GoDaddy emellanåt meddela dig om ändringar eller modifieringar av detta avtal via e-post. Det är därför mycket viktigt att du håller dina kontouppgifter (”konto”), inklusive din e-postadress, aktuella. GoDaddy tar inget ansvar för din underlåtelse att ta emot ett e-postmeddelande om sådan underlåtelse beror på en felaktig eller föråldrad e-postadress.

GoDaddy är en registrator som auktoriserats av Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (”ICANN”). Du är medveten om och accepterar att i egenskap av en registrator som auktoriserats av ICANN, binds GoDaddy av ett avtal med ICANN. Du är medveten om och accepterar att GoDaddy kan ändra detta avtal för att rätta sig efter sitt avtal med ICANN, samt andra villkor som fastställts av (i) ICANN och/eller (ii) det tillämpliga registret för toppdomänen (”TLD”) eller den nationella landsdomänen (”ccTLD”) i fråga. Termerna register, Register, registeroperatör och Registeroperatör ska, när de används häri, avse det tillämpliga registret för toppdomänen eller nationella landsdomänen i fråga. Om du vill identifiera vilken registrator som är garant, klickar du här.
Detta Avtal träder i kraft efter godkännandet av Avtalen för registrering och överföring i steg 3 i Onlineprocessen för ansökan om överföring.

2. ÖVERFÖRINGSPROCESS FÖR ALLA DOMÄNNAMN FÖRUTOM DOMÄNNAMN MED ÄNDELSEN .CA

2.A. Steg för att överföra registreringen av ditt domännamn

OBS! När överföringen är klar kommer du att kunna FÖRNYA, ÄNDRA DNS, och utföra andra funktioner genom att logga in på Kontohanteraren. Fyll i all efterfrågad information i din onlinebaserade överföringsansökan, d.v.s. kontaktinformation, information om namnserver osv. Fortsätt till kundvagnen och betala för din/a överföring/ar. Uppdatera e-postadressen till din administrativa kontakt hos din aktuella registrator. Vi kommer att kontakta den administrativa kontaktens e-postadress för godkännande av överföringen. Överföringen påbörjas först efter att din administrativa kontakt har godkänt den. När den har påbörjats kan den godkännas eller avvisas av den förlorande registratorn inom fem (5) dagar.

2.B. Misslyckade eller avvisade överföringsbegäranden

GoDaddy kan helt efter eget gottfinnande acceptera eller avvisa din begäran om domännamnsöverföring. Avvisanden kan bero på, men är inte begränsade till:

 • Den aktuella registratorn avvisade överföringen;
 • Den ursprungliga registreringen skedde mindre än sextio (60) dagar innan överföringsbegäran;
 • Domännamnet har låsts av antingen registret eller den förlorande registratorn;
 • Domänen överfördes till GoDaddy mindre än sextio (60) dagar innan överföringsbegäran;
 • Domännamnet har gått ut, men har inte förnyats;
 • Domännamnet utgick och förnyades under den fyrtiofem (45) dagar långa fristen och den fyrtiofem (45) dagar långa fristen har ännu inte löpt ut;
 • Domännamnsregistreraren ändrades mindre än sextio (60) dagar innan överföringsbegäran;
 • Ett kontobyte genomförts mindre än tio (10) dagar före överföringsbegäran;
 • Eventuellt förestående konkurs av den nuvarande innehavaren av domännamnet;
 • Eventuella tvister om identiteten på innehavaren av domännamnet;
 • Alla situationer som beskrivs i tvistlösningspolicyn; eller
 • Överföringsbeställningar mer än trettio (30) dagar gamla.

2.C. Villkor för överföring av domännamn

Efter en lyckad överföring förblir du domännamnets registrerare och GoDaddys registrator som är garant blir domännamnets registrator. Din registrering kommer att förnyas automatiskt med ett (1) år om tillgänglig i domännamnsregistret (se produktrelaterade friskrivningar på den här webbplatsen för eventuella tillämpliga undantag). Domännamnsregistreringsöverföring kan påbörjas först efter registrerat godkännande av det här avtalet, efter utförd betalning samt efter att den administrativa kontakten har gett ett positivt svar på vårt e-postmeddelande med förfrågan om tillstånd till överföring. E-postmeddelandet med förfrågan om tillstånd till överföring skickas till domännamnets/domännamnens administrativa kontakt så som fastställd i den tidigare registratorns WHO-IS-databas. Du accepterar att själv behålla en kopia av kvittot för domännamnsköpet. Den administrativa kontakten kommer att agera å registrerarens vägnar och har laglig rätt att starta den här överföringsbegäran. Du är ansvarig för att uppdatera e-postadressen för den administrativa kontakten såsom fastställd i den tidigare registratorns WHO-IS-databas.

2.D. Överföringar av nyligen förnyade domännamn

Du är medveten om att det finns en risk att förnyelseåret går förlorat om du överför ett domännamn som nyligen har förnyats. Förnyelseåret kommer att gå förlorat om (i) domännamnet förnyades under den fyrtiofem (45) dagar långa fristen efter att utgångsdatumet hade passerats; och (ii) fyrtiofem (45) dagar ännu inte har gått sedan det utgångsdatumet. Du är medveten om och godtar att GoDaddy inte är ansvarigt för detta förlorade år samt att GoDaddy inte kommer att tillskriva din domän det året. Du behöver kontrollera i det registreringsavtal som du har med din tidigare registrator för att fastställa om du har rätt till återbetalning eller tillgodohavande för det förlorade året. Kontakta din tidigare registrator om du har frågor rörande det förlorade året. Du är medveten om och godtar att GoDaddy inte kommer att ingripa i återhämtningen av förlorade registreringsår under överföringen av ditt domännamn.

Du är medveten om att det här är en begäran om en överföring av domännamn mellan registratorer. Genom att godkänna det här avtalet begär du att domännamnsregistreringen förs över från den aktuella registratorn till GoDaddy. Som nuvarande auktoriserad registrerare av domännamnet/domännamnen godkänner du denna överföring genom att meddela din administrativa kontakt om dennes ansvar med avseende på denna överföring. Du bekräftar att du och GoDaddy har ingått ett avtal om domännamnsregistrering. Du har läst, förstått och samtycker till att vara juridiskt bunden till de avtal som styr alla domännamn registrerade via GoDaddy enligt vad som uppges på sidan för rättsliga avtal, inklusive Avtalet för domännamnsregistrering, ICANN:s regler för Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, detta Avtal; alla policyer och rutiner för GoDaddy som har publicerats eller kan komma att publiceras av GoDaddy, ICANN, och/eller av ICANN:s godkända Registeradministratör.

3. ÖVERFÖRINGSPROCESS FÖR .CA-DOMÄNNAMN

3.A. Steg för att överföra registreringen av ditt domännamn
OBS: När överföringen är klar kommer du att kunna FÖRNYA, ÄNDRA DNS, och utföra andra funktioner genom att logga in på Kontohanteraren. Fyll i all efterfrågad information i din onlinebaserade överföringsansökan, d.v.s. kontaktinformation, information om namnserver osv. Fortsätt till kundvagnen och betala för din/a överföring/ar. Uppdatera e-postadressen till din administrativa kontakt hos din aktuella registrator. Vi kommer skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress som är kopplat till ditt konto för godkännande av överföring. Överföringen kommer initieras så fort godkänd auktoriseringskod har angivits.

3.B. Misslyckade eller avvisade överföringsbegäranden

GoDaddy kan helt efter eget gottfinnande acceptera eller avvisa din begäran om domännamnsöverföring. Avvisanden kan bero på, men är inte begränsade till:

 • Den ursprungliga registreringen skedde mindre än sextio (60) dagar innan överföringsbegäran;
 • Domännamnet har låsts av antingen registret eller den förlorande registratorn;
 • Domänen överfördes till GoDaddy mindre än sextio (60) dagar innan överföringsbegäran;
 • Domännamnet har gått ut, men har inte förnyats;
 • Domännamnet utgick och förnyades under den fyrtiofem (45) dagar långa fristen och den fyrtiofem (45) dagar långa fristen har ännu inte löpt ut;
 • Domännamnsregistreraren ändrades mindre än sextio (60) dagar innan överföringsbegäran;
 • Ett kontobyte genomförts mindre än tio (10) dagar före överföringsbegäran;
 • Eventuellt förestående konkurs av den nuvarande innehavaren av domännamnet;
 • Eventuella tvister om identiteten på innehavaren av domännamnet;
 • Alla situationer som beskrivs i tvistlösningspolicyn; eller
 • Överföringsbeställningar mer än trettio (30) dagar gamla.

3.C. Villkor för överföring av domännamn

Efter en lyckad överföring förblir du domännamnets registrerare och GoDaddy blir domännamnets registrator. Efter en lyckad överföring förblir du domännamnets registrerare och GoDaddy blir domännamnets registrator. Din registrering förnyas automatiskt med ett (1) år. Registreringsöverföringar för domännamn får endast påbörjas efter det att godkännande av detta avtal registreras, betalning skett och du har bekräftat vårt e-postmeddelande i vilket vi begär tillåtelse för överföring. E-postmeddelandet som begär tillåtelse för överföring kommer att skickas till dig. Du accepterar att själv behålla en kopia av kvittot för domännamnsköpet.

3.C. Villkor för överföring av domännamn

Efter en lyckad överföring förblir du domännamnets registrerare och GoDaddy blir domännamnets registrator. Din registrering förnyas automatiskt med ett (1) år. Registreringsöverföringar för domännamn får endast påbörjas efter det att godkännande av detta avtal registreras, betalning skett och du har bekräftat vårt e-postmeddelande i vilket vi begär tillåtelse för överföring. E-postmeddelandet som begär tillåtelse för överföring kommer att skickas till dig. Du accepterar att själv behålla en kopia av kvittot för domännamnsköpet.

3.D. Överföringar av nyligen förnyade domännamn

Du är medveten om att det finns en risk att förnyelseåret går förlorat om du överför ett domännamn som nyligen har förnyats. Förnyelseåret kommer att gå förlorat om (i) domännamnet förnyades under den fyrtiofem (45) dagar långa fristen efter att utgångsdatumet hade passerats; och (ii) fyrtiofem (45) dagar ännu inte har gått sedan det utgångsdatumet. Du är medveten om och godtar att GoDaddy inte är ansvarigt för detta förlorade år samt att GoDaddy inte kommer att tillskriva din domän det året. Du behöver kontrollera i det registreringsavtal som du har med din tidigare registrator för att fastställa om du har rätt till återbetalning eller tillgodohavande för det förlorade året. Kontakta din tidigare registrator om du har frågor rörande det förlorade året. Du är medveten om och godtar att GoDaddy inte kommer att ingripa i återhämtningen av förlorade registreringsår under överföringen av ditt domännamn.

3.E. Data för domänöverföringar

Du är medveten om att det här är en begäran om en överföring av domännamn mellan registratorer. Genom att godkänna det här avtalet begär du att domännamnsregistreringen förs över från den aktuella registratorn till GoDaddy. Du bekräftar att du och GoDaddy har ingått ett avtal om domännamnsregistrering. Du har läst, förstått och godkänner att du är juridiskt förpliktigad av de avtal som reglerar alla domännamn som är registrerade via GoDaddy enligt vad som uppges på sidan för rättsliga avtal, inklusive Avtalet för domännamnsregistrering; ICANN:s regler för Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy; det här Avtalet; alla GoDaddy-policyer och processer för som har publicerats eller kan komma att publiceras av GoDaddy.

4. TITLAR OCH RUBRIKER; OBEROENDE VILLKOR; AVSKILJBARHET


Titlarna och rubrikerna i detta avtal är endast avsedda att underlätta för läsaren och får inte användas för att på något sätt förstå eller tolka avtalet mellan parterna såsom det på annat sätt beskrivs häri. Varje villkor och överenskommelse i detta avtal ska i alla avseenden tolkas som ett separat och oberoende villkor eller överenskommelse. Om en behörig domstol finner någon bestämmelse (eller del av en bestämmelse) i detta avtal olaglig, ogiltig eller på annat sätt overkställbar, ska de återstående bestämmelserna (eller delar av bestämmelser) i detta avtal inte påverkas av detta och ska vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som lagen tillåter.

5. DEFINITIONER; KONFLIKTER

Ord som inleds med versal och som används men inte definieras här ska ha den innebörd som tillskrivs dem i de Allmänna användningsvillkoren. I händelse av en konflikt mellan bestämmelserna i detta avtal och bestämmelserna i de allmänna användningsvillkoren ska bestämmelserna i detta avtal gälla.