GoDaddy

VARUMÄRKES-/COPYRIGHTINTRÅNG

Beträffande immaterialrätt

GoDaddy.com, LLC (”GoDaddy”) stöder skydd av immateriella rättigheter. Oavsett om du är innehavare till ett varumärke, servicemärke eller copyright vill GoDaddy hjälpa dig att skydda dina lagliga rättigheter. Därför har vi upprättat följande policy rörande anspråk om varumärkes- och/eller upphovsrättsintrång.

Anspråk på domännamn

Referera till UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) om du har frågor rörande ett registrerat domännamn. Alla tvister rörande registrering av domännamn måste skickas antingen till registreraren, till ett ICANN-godkänd skiljedomsinstitut eller till rättssystemet. Läs våra Juridiska tips om du vill ha mer information om hur du skickar kopior av rättsliga och juridiska dokument till GoDaddy.

Denna policy rörande varumärkes-/upphovsrättsöverträdelser exkluderar specifikt domännamnstvister och har skapats för att tillåta rapportering av möjliga överträdelser som involverar andra GoDaddy-produkter och tjänster.

GoDaddy Auktioner och anspråk på Premium domännamn

 1. Om du vill uppmärksamma GoDaddy på att det har förekommit ett varumärkesintrång när det gäller en domän som erbjudits till försäljning på GoDaddy Auktioner eller som ett Premiumdomännamn, måste du följa instruktionerna (A) nedan för att inlämna ett varumärkesanspråk.

 2. Om du svarar på ett klagomål över anspråk gällande en domän som erbjuds till försäljning på GoDaddy Auktioner eller som ett Premiumdomännamn, följer du vår motpartsanmälanspolicy i (C) nedan.

Upphovsrätts- och varumärkesintrång

 1. Om du vill meddela GoDaddy att det har skett ett upphovsrätts- eller varumärkesintrång följer du instruktionerna i (A) för att inlämna ett varumärkesanspråk, eller (B) för att inlämna ett upphovsrättsklagomål.

 2. Om du svarar på ett varumärkesanspråk måste du följa vår motpartsanmälanspolicy i (C).

A. Varumärkesanspråk

 1. Om du (”klagande”) vill inkomma med ett varumärkesanspråk för intrång i ett märke som du innehar ett giltigt, registrerat varumärke eller tjänstemärke för (registrerat hos United States Patent and Trademark Office i Principal Register eller, för utländska märken, registrerats hos lämplig immaterialrättsorganisation i ditt land; delstatsregistreringar och registreringar i tilläggsregistret anses inte vara giltiga för dessa ändamål) begär GoDaddy att den klagande för fram sådant anspråk antingen genom att: (i) fylla i tillgängligt formulär här eller (ii) inge följande information via e-post till trademarkclaims@godaddy.com. Ordet ”Varumärkesanspråk” måste vara med i e-postmeddelandets ämnesrad. OBSERVERA: Att fylla i onlineformuläret är det snabbaste sättet att få ditt anspråk behandlat.

  En anmälan om varumärkesintrång måste, för att anses vara gällande, innehålla följande information:
  • Varumärke, tjänstemärke, produktdesign, namn eller andra ursprungsmärkningar (”märke”) som påstås vara kränkta, inklusive registreringsnummer.
  • Domsrätt eller geografiskt område som varumärket används inom.
  • Namn, postadress och telefonnummer till ägaren av märket som identifieras ovan.
  • Varor och/eller tjänster som täcks av eller erbjuds under ovan identifierade märke.
  • Datum för första användning av varumärket som identifieras ovan.
  • Datum för första användning i mellanstatlig handel av varumärket som identifieras ovan.
  • En beskrivning av det sätt som klaganden tror att hans/hennes märke har kränkts.
  • Tillräckliga bevis på att ägaren av webbplatsen som anses göra intrång är en GoDaddy-kund.
  • Exakt plats för överträdelse av varumärke, inklusive e-postadress m.m.
  • Ett intyg i god tro, undertecknat och som kan prövas för mened, som anger:
   1. Innehållet i webbplatsen [identify website] överträder en annan parts rättigheter,
   2. Namnet på sådan part,
   3. Märket [identify mark] som kränks och
   4. Denna användning av innehållet på webbplatsen som anges göra intrång är inte försvarbar.
 2. Vid mottagande av erforderlig information i enlighet med avsnitt 1 ovan för varumärkesanspråk, kommer GoDaddy att inleda en undersökning och vidarebefordra den klagande partens skriftliga meddelande till den påstådda intrångsgöraren. Medan GoDaddy undersöker klagomålet kan GoDaddy, efter eget gottfinnande och utan någon rättslig skyldighet att göra så, temporärt ta bort det ifrågasatta materialet från GoDaddy auktioner, underrätta den påstådda intrångsgöraren att man kommer att låsa ner domännamnet/domännamnen, omdirigera DNS:en och/eller, om det enbart lagras på en GoDaddy-server, temporärt ta bort eller förhindra åtkomst till ifrågasatt material.
 3. Om GoDaddy drar slutsatsen att den klagande parten har framställt ett legitimt varumärkesanspråk, kan det, efter eget gottfinnande och utan någon rättslig skyldighet att göra så, permanent ta bort ifrågasatt material från GoDaddy auktioner, fortsätta att stänga av den påstådda intrångsgörarens GoDaddy-konto och/eller, om det enbart är lagrat på en GoDaddy-server, förhindra åtkomst till det ifrågasatta materialet. Om GoDaddy drar slutsatsen att den klagande parten inte har framställt ett legitimt anspråk, kommer GoDaddy att återställa åtkomsten till det ifrågasatta materialet.
 4. Den klagande parten ska förstå att GoDaddy, en ICANN-ackrediterad registrator, och dess kunder är bundna till UDRP. Ingenting i denna policy får tolkas som ersättning varken för UDRP, eller för GoDaddys och dess kunders skyldighet att följa denna vid domännamnstvister.

B. Upphovsrättsanspråk

 1. Om den klagande parten vill resa upphovsrättsanspråk för material som du äger ensamrätten till, begär GoDaddy att den klagande parten bekräftar dessa anspråk genom att antingen: (i) fylla i det tillgängliga formuläret här, eller (ii) lämna följande information via e-post till copyrightclaims@godaddy.com. Ordet ”Upphovsrättsanspråk” måste vara med i e-postmeddelandets ämnesrad. Ett upphovsrättsanspråk kan även skickas via post till: Copyright Agent, GoDaddy, 14455 N. Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260. **OBSERVERA: Att fylla i onlineformuläret är det snabbaste sättet att få ditt anspråk behandlat.**

  En anmälan om upphovsrättsintrång måste, för att de ska anses vara giltigt, skickas till GoDaddy och innehålla följande information:
  1. En elektronisk signatur av upphovsrättsägaren, eller en person som är behörig att handla för ägarens räkning, till den exklusiva upphovsrätt som påstås ha kränkts.
  2. Identifiering av det upphovsrättsskyddade arbete som anses vara överträtt, eller om flera upphovsrättsskyddade arbeten på en enstaka onlinewebbplats täcks av en enstaka anmälan, visas en representativ lista över sådana arbeten på den webbplatsen.
  3. Identifiering av det material som anses göra intrång eller som är utsatt för intrångsaktivitet och som ska tas bort eller vars åtkomst ska inaktiveras, och information rimligen tillräcklig för att tillåta GoDaddy att leta upp materialet.
  4. Information rimligen tillräcklig för att tillåta GoDaddy kontakta den klagande parten, till exempel adress, telefonnummer och eventuell e-postadress som den klagande parten kan kontaktas på.
  5. Ett uttalande att den klagande i god tro uppfattat att användning av materialet på det sätt som klagan har skett över, inte är tillåtet av upphovsrättsinnehavaren, hans/hennes ombud eller lag.
  6. Ett meddelande att informationen i anmälan är korrekt och kan prövas för mened, att klaganden är ägare eller är behörig att uppträda för ägarens räkning, om en exklusiv rätt som påstås ha överträtts.
 2. För upphovsrättsanspråk, vid mottagande av lämplig anmälan från den klagande parten, i enlighet med avsnitt 1 i Upphovsrättsanspråk ovan, kommer GoDaddy att inleda en undersökning och vidarebefordra den klagande partens skriftliga meddelande till den påstådda intrångsgöraren. Medan GoDaddy undersöker klagomålet kan GoDaddy, efter eget gottfinnande och utan någon rättslig skyldighet att göra så, underrätta den påstådda intrångsgöraren om att man kommer att låsa ner domännamnet/domännamnen, omdirigera DNS och/eller, om det enbart lagras på en GoDaddy-server, temporärt ta bort eller förhindra åtkomst till ifrågasatt material.
 3. Om GoDaddy drar slutsatsen att den klagande parten har framställt ett legitimt anspråk, kommer den påstådda intrångsgörarens GoDaddy-konto att förbli avstängt och/eller, om det enbart är lagrat på en GoDaddy-server, kommer åtkomst till det ifrågasatta materialet att nekas. Om GoDaddy drar slutsatsen att den klagande parten inte har framställt ett legitimt anspråk, kommer GoDaddy att återställa åtkomsten till det ifrågasatta materialet.

C. Motpartsanmälanspolicy

 1. Motpartsanmälan. Om du har fått ett meddelande om upphovsrätts- eller varumärkesintrång som du vill tillbakavisa baserat på en god tro om att materialet togs bort eller inaktiverades till följd av misstag eller felidentifiering, kan du göra en motpartsanmälan per e-post till copyrightclaims@godaddy.com eller trademarkclaims@godaddy.com och inkludera följande information:

  1. En elektronisk signatur av påstådda överträdaren.
  2. Identifiering av material som har tagits bort eller för vilket åtkomst har inaktiverats och den plats där materialet visades innan det togs bort eller för vilken åtkomsten inaktiverades.
  3. Ett meddelande som kan prövas för mened att den påstådda intrångsgöraren litar på att materialet tagits bort eller inaktiverats som ett resultat av misstag eller felidentifiering av materialet som ska tas bort eller inaktiveras.
  4. Den påstådda intrångsgörarens namn, adress och telefonnummer, och ett uttalande om att intrångsgöraren ger sitt samtycke till domsrätten i federala domstolen för Arizona, eller om den påstådda intrångsgörarens adress är utanför USA, för den domsrätt som GoDaddy återfinns i, och att den påstådda intrångsgöraren godtar delgivning från den klagande parten eller ett ombud för sådan part.

 2. Vid mottagande av en motpartsanmälan enligt beskrivning i avsnitt 1 ovan, måste GoDaddy omedelbart förse den klagande parten med en kopia av motpartsanmälan och informera denna part att man kommer att ersätta det borttagna materialet eller inaktivera åtkomst till det inom tio (10) arbetsdagar. GoDaddy ersätter borttaget material och avbryter inaktivering av åtkomst till det inom inte mindre än tio (10), och inte mer än fjorton (14), arbetsdagar efter mottagandet av motpartsanmälan, såvida inte GoDaddy först får ett meddelande från den klagande parten om att sådan klagande part har sökt rättsligt avgörande för att hindra den påstådda intrångsgöraren från att inlåta sig i överträdelser relaterade till materialet i GoDaddys system eller nätverk.
 3. D. Upprepat intrång

  Det är GoDaddys policy att vidta åtgärder för uppsägning, under lämpliga omständigheter, av GoDaddy-kunder och kontoinnehavare som upprepade gånger överträder denna policy eller upprepar överträdelser av upphovsrättsskyddade arbeten, varumärken eller andra immaterialrätter.

  Reviderad: 2015-12-03
  Copyright © 2019 GoDaddy.com, LLC Med ensamrätt.