GoDaddy

POLICY OM UTLÄMNING AV INFORMATION/TIPS TILL JURIST

Senast reviderad: 14 februari 2019

GoDaddys sekretesspolicy förbjuder överlämnande av kund- eller kontoinformation utan kundens uttryckliga medgivande, förutom när lagen så kräver, för att följa förordningarna i lagen eller för att följa en juridisk process som GoDaddy eller någon av dess samarbetspartner är inblandade i.

Om du efterfrågar identitet eller kontoinformation för en GoDaddy-kund i samband med ett civilrättsligt mål eller brottmål, måste du delge eller skicka en giltig stämning till GoDaddy.com, LLC via fax eller brev. Vid brottmål så måste du vara en del av de brottsbekämpande myndigheterna.

Överlämnande av stämning

GoDaddy har sitt högkvarter i Scottsdale i Arizona och alla civilrättsliga stämningar ska delges vid denna plats eller skickas via brev till:

  Compliance Department
  GoDaddy.com, LLC 14455 North Hayden Rd., Suite 219 Scottsdale, AZ 85260, USA

Alternativt kan stämningen även skickas via fax till:

(480) 624-2546 Attn: Compliance Department

Policyer gällande e-post

GoDaddy kommer inte att skaffa fram något innehåll från e-postmeddelanden, då Electronic Communications Privacy Act, 18 U.S.C. 2701 et seq. förbjuder en tjänsteleverantör av elektronisk kommunikation att ta fram innehåll från elektronisk kommunikation, även om detta krävs enligt stämningar eller domstolsbeslut, förutom under begränsade omständigheter. GoDaddys e-postservrar bevarar inte borttagna eller skickade e-postmeddelanden.

GoDaddy förbehåller sig rätten att begära en kopia av klagomålet och eventuell kompletterande dokumentation som visar hur e-postadressen från GoDaddy är kopplad till pågående rättsprocess och underliggande stämning.

Specifika villkor för civila stämningar:

Meddelande till kund och svarstid

När en giltig civilrättslig stämning har tagits emot, kommer GoDaddy omedelbart att meddela kunden vars information efterfrågas, via antingen e-post eller brev. Såvida inte omständigheterna utgör ett nödfall kommer GoDaddy inte att skaffa fram kundinformationen som efterfrågas enligt stämningen omedelbart, och kommer att ge kunden en möjlighet att försöka ogiltigförklara stämningen i domstol. GoDaddy förbehåller sig rätten att debitera kunden en administrationsavgift genom att debitera den betalningsmetod som kunden har registrerat hos GoDaddy.

Avgifter för efterlevnad av stämning

GoDaddy kommer att debitera den person eller enhet som inkommer med stämningen för kostnader som är kopplade till efterlevnad av stämningen. Betalningen ska göras inom trettio (30) dagar från det datum då fakturan från GoDaddy har mottagits. Checkar ska skrivas ut till GoDaddy.com, LLC

GoDaddys kostnader för efterlevnad av stämning är som följer:

 • Efterforskning – 711,58 kr/timme
 • Federal Express – kostnad enligt fakturering
 • Kopior – 2,38 kr/sida

Behandling av konfidentiella uppgifter

Dokument och uppgifter som produceras av GoDaddy som svar på en stämning kan innehålla konfidentiell, namnskyddad, affärshemlig och/eller privat information som berättigar särskilt skydd från offentligt utlämnande. Alla sådana dokument ska betecknas som ”KONFIDENTIELLA” med en stämpel på dokumenten ifråga, och de måste behandlas konfidentiellt av alla personer och enheter som har åtkomst till dem. Konfidentiell behandling inbegriper följande:

För det första måste åtkomst till KONFIDENTIELLA dokument begränsas till parterna i den orsakande processen till följd av vilken stämningen delgavs, deras ombud samt rätten och dess personal. Dokument som betecknas som KONFIDENTIELLA kan användas under ett vittnes vittnesmål i den orsakande processen och för vilken ett utlämnande är nödvändigt, under förutsättning att det vittnesmål kopplat till de KONFIDENTIELLA dokumenten, eller delar därav, betecknas som ”KONFIDENTIELLA” och behandlas på det sätt som krävs av denna bestämmelse.

För det andra får KONFIDENTIELLA dokument inte arkiveras offentligt utan att rimliga försök görs för att säkerställa att arkiveringen av sådana dokument, och alla referenser till dem, sekretessbeläggs. En part som vill arkivera petitioner, referat eller andra dokument som bifogas eller hänvisar till KONFIDENTIELLA dokument eller delar därav, måste vidta nödvändiga åtgärder för att begära ett domstolsbeslut som sekretessbelägger den KONFIDENTIELLA informationen i fråga. Om domstolen nekar en petition om sekretessbeläggning i enlighet med denna stämningspolicy kan parten arkivera dokument(en) ifråga på normalt sätt, såvida domstolen inte instruerar annorlunda.

För det tredje får KONFIDENTIELLA dokument som producerats som svar på en stämning inte användas i något annat syfte än att åtala eller försvara den process för vilken stämningen delgetts. Dessa dokument måste förstöras inom sextio (60) dagar efter den slutgiltiga dispositionen av den underliggande processen. Den person eller enhet som skickar stämningen ansvarar för att säkerställa att varje person eller enhet som de KONFIDENTIELLA dokumenten gjorts tillgängliga för efterlever detta krav.

INLÄMNING AV DOMSTOLSHANDLINGAR OCH ANDRA JURIDISKA HANDLINGAR TILL GoDaddy.COM, LLC

Du kan kontakta avdelningen Domain Disputes på GoDaddy om du har frågor om UDRP-förfaranden, rättstvister eller andra rättsliga förfaranden som berör domännamn registrerade hos GoDaddy eller innehåll på webbplatser som använder GoDaddy värdtjänster. Läs igenom följande information och kontakta oss angående domännamnstvister innan du inleder en ny rättslig åtgärd eller om du har några andra frågor:

Driftstid: Måndag–fredag 08:00 till 17:00 (Mountain Time)

Adress för rättstvister eller rättsliga förfaranden: courtdisputes@godaddy.com

UDRP-brev skickas till adressen: UDRPdisputes@godaddy.com

Om GoDaddy är registrator för det omtvistade domännamnet eller tillhandahåller värdtjänster för det omtvistade innehåll som är föremål för mitt anspråk, behöver jag nämna GoDaddy i min anmälan?

Nej. Det är inte nödvändigt att namnge GoDaddy i en rättslig tvist angående ett domännamn registrerat hos, eller som GoDaddy är värd för.GoDaddy kommer att följa eventuellt beslut som utfärdas av behörig domstol angående den slutliga dispositionen av domännamnet eller webbplatsen i fråga.

Är det nödvändigt att namnge Domains By Proxy i en rättslig process som jag lämnat in om domännamnet använder integritetstjänsten Domains By Proxy?

Nej. Det är inte nödvändigt att namnge Domains by Proxy i en rättstvist. Domains by Proxy är en privat registreringstjänst och har ingen kontroll över domännamn eller tillhörande webbplatsinnehåll. Liksom GoDaddy kommer Domains By Proxy att uppfylla all beslut av en behörig domstol.

Vilket är det bästa sättet att lämna domstolshandlingar till GoDaddy?

Domstolshandlingar för rättstvister eller rättsliga förfaranden kan skickas till courtdisputes@godaddy.com. UDRP-brev skickas till:UDRPdisputes@godaddy.com. Elektroniska kopior via e-post är att föredra och behöver inte följas upp med papperskopior.

Vad bör inkluderas i domstolsbeslut som skickas till GoDaddy?

Domstolsbeslut bör vara så specifika som möjligt, men ska åtminstone innehålla:

 • Påverkad(e) domän och, för innehåll som använder våra värdtjänster, specifik URL där innehållet finns. (Meddela oss endast om beslut för innehåll som använder våra värdtjänster.)

 • Den specifika åtgärden som det begärs att GoDaddy tar avseende domännamnet och/eller tillhörande webbplats.

 • Om käranden söker kontroll över en kunds GoDaddy-konto måste domstolsbeslutet ange GoDaddy-kontonumret. (Använd det här alternativet endast om alla domännamn i kontot är relaterade till rättstvisten.)

Kan domstolshandlingar från andra länder än USA skickas in?

Ja. Om dokumenten inte är på engelska så behöver vi följande:

 • Originaldomstol-stämplad kopia, och

 • En översättning till Engelska som är intygad och stämplad av domstol.

Finns det ytterligare krav för Förlikningsavtal?

Ja. För att GoDaddy ska genomföra villkoren i samband med en förlikning, ska förlikningsavtalet vara:

 • Involvera rättstvist;

 • Har attesterade underskrifter från båda parter;

 • Specificera påverkad(e) domän, och

 • Inkludera ett uttalande om att tvisten kommer att avfärdas utan påverkan.

Finns det ytterligare krav för Tvångsförvaltning?

Ja. Alla konkursbegäran måste:

 • Lista uttryckligen domännamn som ska flyttas åtskilt från övriga tillgångar, och

 • Ange att mottagaren ska hantera och/eller sälja domännamnet(n).


Reviderad: 2019-02-14

Copyright © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC Med ensamrätt.