GoDaddy

STÄMNINGSPOLICY

GoDaddy.com, LLC Stämningspolicy

GoDaddys sekretesspolicy förbjuder överlämnande av kund- eller kontoinformation utan kundens uttryckliga medgivande, förutom när lagen så kräver, för att följa förordningarna i lagen eller för att följa en juridisk process som GoDaddy eller någon av dess samarbetspartner är inblandade i. GoDaddy är återförsäljare för Wild West Domains, LLC. Eventuellt har inte alla produkter och tjänster som erbjuds av GoDaddy sitt ursprung i Wild West Domains, LLC. Wild West Domains, LLC kan inte tillhandahålla information om kunders användning av produkter och tjänster som tillhör Wild West Domains, LLC.

Om du efterfrågar identitet eller kontoinformation för en GoDaddy-kund i samband med ett civilrättsligt eller straffrättsligt mål, måste du delge eller skicka en giltig stämning till Wild West Domains, LLC via fax eller brev.

Överlämnande av stämning

Wild West Domains, LLC har sitt högkvarter i Scottsdale i Arizona och alla stämningar ska delges vid denna plats eller skickas via brev till:

Compliance Department
Wild West Domains, LLC
14455 N. Hayden Road
Suite 219
Scottsdale, Arizona 85260

Alternativt kan stämningen även skickas via fax till:

(480) 624-2546
Att: Compliance Department

Policyer gällande e-post

Wild West Domains, LLC kommer inte att skaffa fram något innehåll från e-postmeddelanden, då Electronic Communications Privacy Act, 18 U.S.C. 2701 et seq. förbjuder en tjänsteleverantör av elektronisk kommunikation att ta fram innehåll från elektronisk kommunikation, även om detta krävs enligt stämningar eller domstolsbeslut, förutom under begränsade omständigheter. Wild West Domains, LLC:s e-postservrar bevarar inte borttagna eller skickade e-postmeddelanden.

Wild West Domains, LLC förbehåller sig rätten att begära en kopia av klagomålet och eventuell kompletterande dokumentation som visar hur e-postadressen från Wild West Domains, LLC är kopplad till pågående rättsprocess och underliggande stämning.

Meddelande till kund och svarstid

När en giltig civilrättslig stämning har tagits emot, kommer Wild West Domains, LLC omedelbart att meddela kunden vars information efterfrågas, via antingen e-post eller brev. Såvida inte omständigheterna utgör ett nödfall så kommer Wild West Domains, LLC inte att skaffa fram kundinformationen som efterfrågas enligt stämningen omedelbart, och kommer att ge kunden en möjlighet att försöka ogiltigförklara stämningen i domstol. Wild West Domains, LLC förbehåller sig rätten att debitera kunden en administrationsavgift genom att debitera den betalningsmetod som kunden har registrerat hos Wild West Domains, LLC.

Avgifter för efterlevnad av stämning

Wild West Domains, LLC kommer att debitera den person eller enhet som inkommer med stämningen för kostnader som är kopplade till efterlevnad av stämningen. Betalningen ska göras inom trettio (30) dagar från det datum då fakturan från Wild West Domains, LLC har mottagits. Checkar ska ställas ut till Wild West Domains, LLC.

Wild West Domains, LLCs kostnader för efterlevnad av stämning är följande:

  • Efterforskning – 75,00 amerikanska dollar/timme
  • Federal Express – kostnad enligt fakturering
  • Kopior – 0,25 amerikanska dollar/sida

Behandling av konfidentiella uppgifter

Dokument och uppgifter som produceras av Wild West Domains, LLC som svar på en stämning kan innehålla konfidentiell, namnskyddad, affärshemlig och/eller privat information som berättigar särskilt skydd från offentligt utlämnande. Alla sådana dokument ska betecknas som ”KONFIDENTIELLA” med en stämpel på dokumenten ifråga, och de måste behandlas konfidentiellt av alla personer och enheter som har åtkomst till dem. Konfidentiell behandling inbegriper följande:

För det första måste åtkomst till KONFIDENTIELLA dokument begränsas till parterna i den orsakande processen till följd av vilken stämningen delgavs, deras ombud samt rätten och dess personal. Dokument som betecknas som KONFIDENTIELLA kan användas under ett vittnes vittnesmål i den orsakande processen och för vilken ett utlämnande är nödvändigt, under förutsättning att det vittnesmål kopplat till de KONFIDENTIELLA dokumenten, eller delar därav, betecknas som ”KONFIDENTIELLA” och behandlas på det sätt som krävs av denna bestämmelse.

För det andra får KONFIDENTIELLA dokument inte arkiveras offentligt utan att rimliga försök görs för att säkerställa att arkiveringen av sådana dokument, och alla referenser till dem, sekretessbeläggs. En part som vill arkivera petitioner, referat eller andra dokument som bifogas eller hänvisar till KONFIDENTIELLA dokument eller delar därav, måste vidta nödvändiga åtgärder för att begära ett domstolsbeslut som sekretessbelägger den KONFIDENTIELLA informationen i fråga. Om domstolen nekar en petition om sekretessbeläggning i enlighet med denna stämningspolicy kan parten arkivera dokument(en) ifråga på normalt sätt, såvida domstolen inte instruerar annorlunda.

För det tredje får KONFIDENTIELLA dokument som producerats som svar på en stämning inte användas i något annat syfte än att åtala eller försvara den process för vilken stämningen delgetts. Dessa dokument måste förstöras inom sextio (60) dagar efter den slutgiltiga dispositionen av den underliggande processen. Den person eller enhet som skickar stämningen ansvarar för att säkerställa att varje person eller enhet som de KONFIDENTIELLA dokumenten gjorts tillgängliga för efterlever detta krav.

Reviderad: 2019-02-14
Copyright © 2005-2019 GoDaddy.com, LLC Med ensamrätt.