GoDaddy

ÅTERFÖRSÄLJARAVTAL

Senast reviderad: 5 september 2018

LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT EFTERSOM DET INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH KOMPENSATION.

1. ÖVERSIKT

Avtalet för värdtjänsten (detta ”avtal”) ingås av och mellan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (”GoDaddy”) och dig och träder i kraft vid datumet för det elektroniska godkännandet. I detta avtal anges villkoren för din användning av GoDaddys återförsäljarprogram (”återförsäljarprogram”) i syfte att sälja några av GoDaddys produkter och tjänster (”tjänster”) till dina egna kunder, och utgör hela avtalet mellan dig och GoDaddy angående detta ämne.
Ditt elektroniska godkännande av avtalet innebär att du har läst, förstår, bekräftar och godkänner att du är bunden till detta avtal tillsammans med våra Allmänna användningsvillkor, som ingår i detta avtal som referens och eventuella andra avtal som uttryckligen ingår i detta.

Termerna ”vi”, ”oss” eller ”vår”/”vårt”/”våra” ska avse GoDaddy. Termerna ”du”, ”din”/”ditt”/”dina” eller ”återförsäljare” ska avse en person eller enhet som godkänner detta avtal. Inget i detta avtal ska anses tilldela några rättigheter eller förmåner till tredje part.

Vi kan, om vi så önskar, när som helst ändra eller modifiera detta avtal, alla policyer eller överenskommelser i avtalet samt eventuella begränsningar i återförsäljarprogrammen eller tjänsterna, och ändringarna eller modifieringarna ska träda i kraft när de publicerats på denna webbplats. Din användning av återförsäljarprogrammen efter sådana ändringar eller modifieringar ska innebära att du accepterar avtalet och begränsningarna för återförsäljarprogrammen efter den senaste revisionen. Om du inte accepterar att vara bunden av avtalet och begränsningarna för återförsäljarprogrammen efter den senaste revisionen ska du inte fortsätta att använda återförsäljarprogrammet/-programmen. Vi kan ibland meddela dig om eventuella ändringar eller modifieringar av avtalet via e-post. Därför är det mycket viktigt att du ser till att dina kontouppgifter alltid är aktuella. Vi tar inget ansvar för din underlåtelse att ta emot ett e-postmeddelande om sådan underlåtelse beror på en felaktig e-postadress.

Du bekräftar att Wild West Domains, LLC, ett Delaware-aktiebolag (”Wild West Domains”), ska agera som registrator för de tjänster för domännamnsregistrering som erbjuds under detta avtal. Wild West Domains är en registrator som auktoriserats av Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (”ICANN”). Du är medveten om och accepterar att i egenskap av en registrator som auktoriserats av ICANN, binds Wild West Domains av ett avtal med ICANN. Du är medveten om och accepterar att Wild West Domains kan ändra detta avtal för att rätta sig efter sitt avtal med ICANN, samt andra villkor som fastställts av ICANN och/eller det tillämpliga registret för toppnivådomänen eller landsdomänen i fråga. Trots det föregående bekräftar och godkänner du att en av våra andra ICANN-ackrediterade registratorer kan i stället agera och identifieras som registrator för registreringen under vissa omständigheter (t.ex. enligt ICANN:s bestämmelser, genom vårt förhållande till registret för en specifik toppdomän m.m.).

2. BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Återförsäljarprogram för Bas och Pro. Genom Bas- och Pro-återförsäljarprogrammen får du en nyckelfärdig återförsäljarwebbplats från vilken du kan sälja tjänster. Tjänsterna som är tillgängliga för återförsäljning kanske inte innefattar alla de tjänster som vi erbjuder till försäljning. Med Bas-återförsäljarprogrammet får du möjlighet att välja till olika tjänster och sälja dem vidare till dina egna kunder. Med Pro-återförsäljarprogrammet får du möjlighet att välja till samma tjänster att sälja som i Bas-återförsäljarprogrammet, men med detta program kan du även tjäna pengar på eventuella domännamn som registreras av dina kunder. Du samtycker till att vi ibland kan komma att göra ändringar på din återförsäljarwebbplats.

Super-återförsäljarprogram. Ett Super-återförsäljarprogram ger dig en nyckelfärdig Pro-återförsäljarplats från vilken du kan sälja tjänster som är tillgängliga för återförsäljning av en Pro-återförsäljare samt sälja Bas- och Pro-återförsäljarprogram till dina egna underförsäljare (kunder som köper ett Bas- eller Pro-återförsäljarprogram från dig).

API-återförsäljarprogram. Ett återförsäljarprogram för programmeringsgränssnitt för program (”API”) (”API-återförsäljarprogram”) tillåter dig att sälja domännamnsregistreringar och e-posttjänster till dina egna kunder med hjälp av din egen webbplats. Vi ger dig inte en nyckelfärdig återförsäljarsida.

3. LICENS

Enligt villkoren i detta avtal ger vi dig en icke-exklusiv, ej överförbar licens för att sälja vidare tjänsterna. Alla återförsäljarprogram har en årlig licensavgift. Tjänsterna som du väljer att sälja vidare omfattas av motsvarande tjänsteavtal och policyer på sidan Juridisk information på denna webbplats och finns här.

4. DINA SKYLDIGHETER, BEGRÄNSNINGAR OCH RESTRIKTIONER

Dataskydd. Vad beträffar villkoren i databehandlingstillägget och dess bilagor och tillägg ("DPA"), som återfinns bifogat i slutet av detta avtal och infogat häri, kan du beviljas åtkomst till kunduppgifter för begränsade syften och användning. All åtkomst och användning av kunduppgifter tillåts endast om villkoren i DPA strikt respekteras. Om dess villkor inte efterlevs eller överträds är det en grund för att omedelbart avsluta detta avtal och deltagande i återförsäljarprogrammet.

Priser och avgifter. Enligt villkoren i detta avtal godkänner du att alla priser och avgifter kan komma att ändras ibland efter vårt gottfinnande.

Pengarna tillbaka-garanti. Om du vill annullera ditt återförsäljarkonto av någon anledning under de trettio (30) första dagarna har du endast rätt till en full återbetalning av den årliga licensavgiften. Du och dina kunder har inte rätt till några återbetalningar av köpta tjänster och du kommer inte att få några provisionsbetalningar, om tillämpligt.

Kundmeddelanden. Om det blir några revideringar, modifieringar, avbrott eller andra avsevärda förändringar av tjänsterna som kräver att kunderna meddelas, hjälper du oss med att meddela dina kunder.

Konfidentialitet. Du samtycker till att du ska använda skälig nivå av försiktighet och diskretion för att förhindra och begränsa användning, avslöjande eller reproduktion av vår konfidentiella information. ”Konfidentiell information” inkluderar, men är inte begränsad till, all kundinformation, beställningsinformation, domännamnsinformation, tjänstespecifik information eller marknadsföringsinformation eller eventuell annan icke allmän information från Kontrollcentret för återförsäljare. Konfidentiell information inkluderar inte någon information, oavsett hur den anges, som är eller därefter blir offentlig utan att du bryter mot någon skyldighet i detta avtal, kom i din kunskap innan avslöjandet i detta avtal, kom i din kunskap från en annan källa än oss och på annat sätt som inte bryter mot någon annan sekretesskyldighet, eller som har utvecklats oberoende av dig. Denna skyldighet gäller tre (3) år efter avslutandet av återförsäljarprogrammet.

Etiska standarder. Att muta eller erbjuda presenter i utbyte mot köp från kunder är förbjudet och kommer att resultera i att ditt återförsäljarprogram avslutas.

Förvrängningar. Du godkänner att du inte ska göra falska eller vilseledande påståenden om pris, kvalitet, värde, inkludering, leverans eller tillgänglighet för någon av tjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att stänga av eller avsluta ditt konto ifall dessa villkor inte följs.

Identifiering av registrator. Vid en begäran måste du informera frågeställaren om att Wild West Domains är dokumenterad registrator för alla domännamn som registreras genom din återförsäljarwebbplats. Du får inte göra något för att ge intryck av att du är dokumenterad registrator eller en ICANN-godkänd registrator. Du erkänner och godtar att du inte får använda ICANN Accredited-logotypen på något av ditt marknadsföringsmaterial eller din återförsäljarwebbplats.

Inga överföringar. Dina återförsäljarkonton får inte överföras och kan inte säljas separat eller tillsammans med försäljningen av webbplatsen eller företaget.

Avslutande. Eventuella intjänade provisioner kan hållas inne och inte betalas ut om vi, enligt vårt eget gottfinnande, får för många återbetalningar. Om vi bestämmer att du har brutit mot något av villkoren i detta avtal, kan vi avsluta detta avtal och du ska avstå alla provisioner som du har tjänat. Om du öppnar fler återförsäljarkonton med oss kommer de att avslutas och inga provisioner kommer att betalas ut till dig.

Proxyregistreringar. Du får inte medvetet acceptera registreringar från någon leverantör av proxy- och sekretessregistreringstjänster som inte är ackrediterad av ICANN och följer alla ICANN:s specifikationer och regler i proxyackrediteringsprogrammet.

ICANN, registerregler och bestämmelser. Du bekräftar och godkänner att vi kommer att skicka alla obligatoriska förnyelsenotifieringar för ICANN. Du ska indikera på din webbplats att registrets registrator kommer att skicka ut förnyelsenotifieringar. Du måste visa alla registreringar och förnyelsepriser på din webbplats (och tillhandahålla en länk till en sådan sida om vi begär det). Du måste tillhandahålla alla obligatoriska data i ett format som efterlever ICANN. Du bekräftar och godkänner att vi kommer att avbryta DNS efter utgången för att visa de obligatoriska förnyelseanvisningarna för ICANN. Vi kommer att vara ansvariga för all bekräftelse av domännamnsregistrerare. Om vi inte kan bekräfta det kan domännamnet spärras eller avslutas efter vårt eget gottfinnande.

Du bekräftar och godkänner att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga policyer och procedurer, både ICANN:s och Registrets.
Revisionsrättigheter. Du bekräftar och godkänner att vi kan revidera din webbplats och begära arkiv och dokument för att demonstrera att du efterlever villkoren i detta avtal. Vi reserverar oss rättigheten att stänga av eller annullera ditt konto om du inte efterlever villkoren i detta avtal.

5. IMMATERIELL EGENDOM

Du kommer att använda alla datorprogram, dokumentation och information som består av eller innehåller ägarinformation relaterad till API:n endast för avsikten att efterleva detta avtal. Du ska inte dekompilera, ta isär eller på annat sätt bakåtkompilera API:n eller göra så att andra gör det.
Du ska inte använda några upphovsrätter, varumärken, tjänstemärken eller annan immateriell egendom som tillhör GoDaddy eller dess överordnade organisationer eller samarbetspartners om detta inte godkänns uttryckligen av oss, inte registrera något varumärke som är likt eller förväxlingsbart med ett varumärke som tillhör GoDaddy eller dess överordnade organisationer eller samarbetspartners och inte registrera eller underhålla några domännamn som innehåller varumärkesskyddade termer som tillhör GoDaddy eller dess överordnade organisationer eller samarbetspartners (eller domännamn som kan förväxlas med dem). Du ska inte använda några av GoDaddys eller dess överordnade entiteters eller samarbetspartners immateriella egendom i din reklam, förutom på så sätt som anges specifikt av oss. Dessutom samtycker du till att inte använda GoDaddys eller dess överordnade eller samarbetspartners varumärken, inklusive våra webbplatsers URL-adresser, som nyckelord i reklamkampanjer online.

Ingen licens eller rättighet med upphovsrätt, patent, varumärke, servicemärke eller andra egendomsrätter eller licenser, förutom den begränsade varumärkeslicens nedan för Bas- och Pro-återförsäljare, ges till dig eller tilldelas dig genom detta avtal.

6. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR BAS-/PRO-ÅTERFÖRSÄLJARPROGRAM

Definitioner.

 • ”Priskatalogen” är en lista med tillgängliga tjänster för återförsäljning inom ditt återförsäljarprogram, din kostnad och det lägsta återförsäljarpriset för varje tjänst. Priskatalogen finns i Kontrollcentret för återförsäljare
 • Kontrollcentret för återförsäljare är den säkra platsen på ditt konto på vår webbplats och där du kan komma åt vår katalog med tjänstepriser, välja vilka tjänster du vill sälja, anmäla dig för marknadsföringstjänster och på andra sätt kontrollera ditt återförsäljarprogram.


Tjänsteprissättning. Vi kommer att tillhandahålla våra tjänster till dig i enlighet med vår priskatalog. Du kan sätta dina egna priser för de tjänster som du säljer vidare, baserat på vårt lägsta återförsäljarpris.

Prissättning i flera valutor. Du kommer att ha möjlighet att anmäla dig för att använda prissättning i flera valutor för din webbplats för återförsäljare. Prissättning i flera valutor tillåter dig att tillmötesgå kunder som föredrar att slutföra köpet i en annan valuta än amerikanska dollar. Om du anmäler dig för prissättning i flera valutor bekräftar och godkänner du att (1) även om vi kan erbjuda prissättning för tjänster i flera valutor stöds bearbetning av transaktioner endast i amerikanska dollar och ett urval av valutor som visas på denna sida; och (2) att priserna som visas i priskatalogen (inklusive, men inte begränsat till, basköpkurs, lägsta återförsäljarpris och föreslaget återförsäljarpris) i Kontrollcentret för återförsäljare uppdateras inte i realtid. möjligt att försäljningar till kunder i en annan valuta än amerikanska I enlighet med detta och beroende på valutakurser och andra variabler, är det möjligt att försäljningar till kunder i en annan valuta än amerikanska dollar kan reducera din provisionsbetalning och/eller resultera i negativa provisionsbetalningar.

Bedrägeritransaktioner. Du godkänner att hålla oss skadefria och ansvarsfria från och mot transaktioner som handläggs av oss å dina vägnar som är bedrägliga till sin karaktär. Dessa bedrägeritransaktioner kan vara en följd av bl.a. felangivelser vid registreringen av domännamn eller vid överföringsprocessen, eller av användning av stulna eller tillskansade kreditkort.

Ta betalt av dina kunder. Du ger oss tillstånd att ta betalt av alla dina kunder det antal dollar som du har prissatt tjänsterna som de köper av dig via din webbplats för återförsäljare. Vi kan fakturera din kund en liten avgift om kunden annullerar en domännamnsregistrering inom en frist på fem (5) dagar och vi återbetalar priset för domännamnet. Vi kommer inte att debitera din kund en avgift om vi annullerar en domännamnsregistrering under denna period på grund av bedrägeri.

Transaktionsavgifter. Du kommer att betala 25 amerikanska dollar per kundorder plus [@T[localization:]@ av den totala beställningskostnaden (tillsammans ”Transaktionsavgifter”). Du godkänner att transaktionsavgifterna omfattas av ändringar ibland och inte omfattas av återbetalningar om en kundorder för tjänster återbetalas.

Värdtjänster. Vi är värd för din webbplats för Basic- eller Pro-återförsäljare, och den är underställd villkoren i vårt Värdtjänstavtal. Alla Bas- och Pro-återförsäljarwebbplatser är byggda på domännamnet securepaynet.net.

Kundsupport. Som standard kommer vi att erbjuda supporttjänster till dig och till dina kunder för de tjänster som du säljer vidare. Du kan dock välja bort våra kundsupporttjänster för dina kunder i avsnittet Kontoinställningar i Kontrollcentret för återförsäljare om du vill det.

Provisionsbetalning.Provisionsbetalningar” betalas ut varje månad och representerar provisioner som du har tjänat den föregående månaden. För varje tjänst som du säljer via din återförsäljarwebbplats kommer din provision att beräknas som skillnaden mellan ditt försäljningspris och din kostnad, minus transaktionsavgiften och/eller eventuella återbetalningar.

Utbetalningsdatumet är det datum som provisionsbetalningen skickas till dig. Provisionsbetalningar kan betalas via PayPal®, vårt Good As Gold-program, med check eller med direktinsättning (finns endast för återförsäljare i USA). Om ett betalningsdatum infaller på en lördag görs betalningen föregående arbetsdag; om betalningsdatumet infaller på en söndag eller helgdag blir utbetalningen nästa arbetsdag. Detta oavsett vilken betalningsmetod som används.

 • PayPal: Om du väljer att använda PayPal kommer du att få betalt månadsvis den tjugofemte (25:e) dagen i varje månad. Olika krav föreligger för registrering av PayPal-konto i olika länder. Läs mer här för att bekräfta att ditt PayPal-konto kan ta emot betalningar från tredje part. Vi kommer att betala eventuella avgifter som tas ut av PayPal, så de kommer inte att dras av från din provisionsbetalning.
 • Good as Gold Om du väljer att använda Good As Gold kommer du att få betalt månadsvis den tjugofemte (25:e) dagen i varje månad. Ett minimibelopp på fem dollar (5 amerikanska dollar) krävs för att en utbetalning ska kunna göras till ett konto.
 • Check: Om du väljer betalning med papperscheck eller underlåter att välja någon annan betalningsmetod, kommer du att få dina provisionsbetalningar med papperscheck. En minimitröskel på ett hundra dollar (100 amerikanska dollar) krävs innan en papperscheck utfärdas.
   Checkar till USA -baserade återförsäljare. Checkar kommer att skickas den sista dagen varje månad till återförsäljare baserade i USA. Du bekräftar och godkänner att en checkavgift på tjugofem amerikanska dollar (25 amerikanska dollar) kommer att tas ut varje gång en provisionsbetalningscheck skrivs ut.
   Checkar till återförsäljare baserade utanför USA Checkar kommer att skickas kvartalsvis på kvartalets sista dag till återförsäljare baserade utanför USA. Datum för kvartalsutbetalningar är den 28:e februari, 31:a maj, 31:a augusti och 30:e november. Ingen checkbearbetningsavgift tas ut av återförsäljare med bas utanför USA.
 • Direktinsättning (endast tillgängligt för återförsäljare baserade i USA): Utöver metoderna för provisionsbetalning som anges ovan kan återförsäljare med bas i USA även ta emot sina provisionsbetalningar via direktinsättning. Om du väljer att använda direktinsättning förstår du att det är ditt ansvar att tillhandahålla ett giltigt bankkontonummer i USA och tillhörande information för direktinsättning i området Konfiguration för betalningsmottagare i Mitt konto på webbplatsen. Om du inte tillhandahåller ett giltigt konto för direktinsättning kommer din provisionsbetalning att hållas inne av oss tills vi tar emot korrekta anvisningar om direktinsättning. Du kan hitta anvisningarna om hur du skapar ett konto för direktinsättningar genom att klicka på länken ”Betalningsmottagarkonton”·på sidan ”Kontoinställningar” under ”Mitt konto” på ditt konto på webbplatsen.
  Du ger oss härmed tillstånd att initiera och kontera krediteringar (positiva) för provisionsbetalningar till kontot som du angav för direktinsättning. Provisionsbetalningar kan debiteras eller hållas inne för alla beställningar som har återbetalats på grund av bedrägeri eller återdebiterats av den utfärdande banken. Du kommer att få betalt den tjugofemte (25:e) dagen varje månad.
  Den behörighet som beviljas oss av dig eller den direkta ägaren till insättningskontot fortsätter att gälla med full kraft tills vi eller insättningsinstitutionen har mottagit skriftligt meddelande från dig eller den direkta ägaren till insättningskontot att sådan behörighet har återkallats eller ditt återförsäljarkonto sagts upp.

Återbetalningar. Vid en kreditkortsåterbetalning i relation med ett kundköp av en tjänst kommer vi att dra av kreditkortsavgiften från din provisionsbetalning. Om återbetalning sker ofta, enligt vår egen bedömning, förbehåller vi oss rätten att hålla inne tjugo procent (20%) av dina månatliga provisionsbetalningar i nittio (90) dagar från det datum som provisionsbetalningen skulle ske.

Marknadsföringstjänster. Vi (och våra relaterade företag) kommer inte att marknadsföra tjänsterna med vår varumärkning till dina kunder; dock kan vi (och våra relaterade företag) marknadsföra tjänsterna med din varumärkning till dina kunder. Ibland kan vi även föra olika marknadsföringstjänster tillgängliga för dig. Marknadsföringstjänsterna kan inkludera rabatter, erbjudanden, telefonförsäljningstjänster, e-postbaserade marknadsföringstjänster och/eller tjänster för onlinemarknadsföring, (individuellt och gemensamt ”Marknadsföringstjänster”). Marknadsföringstjänsterna har utvecklats för att hjälpa dig med att marknadsföra produkter och tjänster effektivare till dina kunder. Marknadsföringstjänsterna kommer att erbjudas för anmälan. Du bekräftar och godkänner att (1) marknadsföringstjänsterna endast tillhandahålls för bekvämlighet och att vi inte ger några representationer eller garantier för dessa; (2) vi förbehåller oss rätten att modifiera, ändra eller avsluta alla aspekter i marknadsföringstjänsterna när som helst; (3) om du anmäler dig (eller inte) för marknadsföringstjänster kan det ta upp till tio (10) affärsdagar för att dina ändringar ska bli effektiva; (4) alla marknadsföringstjänster kommer att väljas ut av oss och du kommer inte att tillåtas anpassa marknadsföringstjänsterna; och (5) ditt deltagande i vissa marknadsföringstjänster, framförallt rabatter och erbjudanden, kan minska dina provisionsbetalningar och/eller resultera i negativa provisionsbetalningar.

Riktlinjer för varumärkeslicenser. Vi ger dig en icke överförbar licens för att reproducera och visa följande varumärken och produktnamn (”märken”) på din webbplats i samband med försäljningen av våra produkter i enlighet med de begränsade specifikationerna som följer med i detta avsnitt: Express Email Marketing®, Quick Shopping Cart®, och Online File Folder®. Vi ger dig även en icke överförbar licens för att reproducera och visa juridiska avtal med upphovsrätt och dokument i samband med de tjänster som erbjuds och tillhandahålls i Kontrollcentret för återförsäljare, förutsatt att du inkluderar rätt upphovsrättssträng och inte modifierar avtalen och dokumentet. Du måste inkludera en liten ansvarsfriskrivningen på webbplatsen, som indikerar vilka märken som används och vårt och våra samarbetspartners ägandeskap: ”Tredje parts varumärken är registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Med ensamrätt.” Du ska kontrollera Kontrollcentret för återförsäljare med jämna mellanrum för att övervaka eventuella ändringar i märket, inklusive men inte begränsat till en ändring från ett väntande varumärke (™) till ett registrerat varumärke (®). Du måste utföra eventuella ändringar för märke som du använder så snart som möjligt.

Tjänsterna måste identifieras tydligt av namnen ovan och dessa namn får endast användas för att beskriva eller hänvisa korrekt till våra tjänster. Märkena måste reproduceras exakt som de visas i detta avsnitt eller så som de har auktoriserats i Kontrollcentret för återförsäljare och måste inkludera den gällande ®- eller ™-symbolen. Varje gång ett märke visas måste det visas ordentligt separerat från ditt namn eller annan text så att det inte på något sett kan verka som om det ägs av dig eller att du samarbetar med dem på annat sätt än ditt samarbete med oss. Vi kan tillhandahålla ytterligare specifikationer till dig utöver dessa allmänna riktlinjer och i så fall måste du efterleva dem. Du förbjuds att visa märket på ett sätt som antyder ett samarbete, sponsoravtal eller godkännande av dig från oss på annat sätt än din relation med oss som återförsäljare. Om vi bestämmer, efter vårt gottfinnande, att din användning av märket, eller något märke som tillhör våra samarbetspartners, är ett brott mot eller försvagning av varumärket kan vi spärra provisionsbetalningarna tills problemet är löst och/eller avsluta ditt konto med omedelbar verkan. Alla rättigheter som inte tilldelas till dig uttryckligen förbehålls av oss. Vi kan granska din användning av märket för att fastställa om du efterlever detta avsnitt och vi reserverar oss rättigheten att på eget beslut begränsa din användning av våra märken. Du måste erhålla ett skriftligt tillstånd från oss innan du använder märkena för något annat ändamål än vad som uttryckligen anges i detta avsnitt eller i Kontrollcentret för återförsäljare.

Sociala medier. Du kan få möjligheten att länka till dina sociala mediesidor från din återförsäljarwebbplats. Du bekräftar och godkänner att du äger, eller har rätten att länka till, de sociala mediesidor som du länkar till från din återförsäljarwebbplats. Om du använder en Google-knapp godkänner du dessutom att du binds av Policyn för Google-knappen.

Kunddomäner. Ditt återförsäljarprogram kan inkludera en funktion för anpassade kundnamn, som tillåter dig att länka din återförsäljarplats till ett domännamn som har registrerats av dig. Funktionen för att anpassa domännamn kan inkluderas som en del av ditt program eller erbjudas som ett tilläggsprogram och är eventuellt inte tillgängligt för återförsäljare.

Domänvärdering. Vårt Pro-återförsäljarprogram inkluderar domänmonetisering. Domänmonetisering är en tjänst som gör det möjligt för de som registrerar domännamn att skapa inkomst på den trafik som genereras till deras domännamn. Du kommer att betalas en procent av den inkomst som genereras i samband med monetisering av domännamn registrerade genom din återförsäljarwebbplats och som överskrider tröskelvärdet inställt i Kontrollcentret för återförsäljare, vilket kan komma att ändras. Din betalning för monetisering kommer att göras tillsammans med din provisionsbetalning. Du bekräftar och godkänner att vi uttryckligen reserverar oss rättigheterna att ändra, modifiera eller annullera erbjudandet för domänmonetisering när som helst. Dessutom bekräftar och godkänner du att din användning av erbjudandet för domänmonetisering omfattas av och skall ske i enlighet med villkoren i Cash Parking-avtalet, som har inkluderats häri via denna referens. Vi förbehåller oss rätten att screena domännamn innan de förtecknas och kan efter eget gottfinnande komma att utesluta ett domännamn av vilket skäl som helst, inklusive men inte begränsat till: a) brott mot detta avtal eller de allmänna användningsvillkoren; eller b) överträdelser, eller möjliga överträdelser, av en tredje parts immateriella rättigheter.

Juridiska avtal, policyer och ICANN-krav. Din återförsäljarwebbplats kommer att visa ett enhetligt avtal för tjänstevillkor, tjänstenivå-kundavtal, sekretesspolicy, ICANN:s rättigheter och ansvar för registrerare och andra juridiska avtal och policyer, som kunden måste godkänna vissa av innan du slutför en inköpstransaktion. Du godkänner att du inte kommer att modifiera eller ta bort eller försöka att modifiera eller ta bort några av de juridiska avtalen och policyer på din återförsäljarwebbplats. Du ska se till att den identitets- och kontaktinformation som lämnas av kunden till någon sekretess- eller proxyregistreringstjänst som erbjuds eller görs tillgänglig av dig i samband med varje registrering sätts in hos oss eller hålls deponerad, eller alternativt visar ett misstankemeddelande till sådana kunder vid det tillfälle då ett val görs att använda sådan sekretess- eller proxytjänst, om att deras data inte deponeras. När deponering används medför ditt depositionsavtal att dessa data, som ett minimum, frigörs för oss i händelse av att du bryter mot detta avtal.

Giltighetstid och uppsägning. Om inget meddelas av dig, fortsätter vi automatiskt att ge tillgång till återförsäljarprogrammet på obestämd tid och debiterar dig med den betalningsmetod som är registrerad på dig, med våra just då aktuella taxor, för den årliga licensavgiften. Du godkänner att du är ansvarig för att meddela oss om du vill avsluta din användning av återförsäljarprogrammet. Meddelande om din avsikt att avsluta måste tillhandahållas oss senast tre dagar före ditt faktureringsdatum. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget omdöme och utan förvarning, när som helst och av valfri anledning, dra in din tillgång till eller användning av återförsäljarprogrammet. Vid uppsägning övergår dina kunders tjänster till oss eller en anknuten enhet. Ingen återbetalning utfärdas till dig eller dina kunder för inköpta tjänster.

Representationer och garantier. Du representerar och garanterar att all information som tillhandahålls av dig för att skapa din återförsäljarsida är sanningsenliga, exakta och fullständiga. Du representerar och garanterar även att namnet på din webbsida, URL-adress eller andra märken används i god tro och att du inte har någon kännedom av att de gör intrång eller är i konflikt med juridiska rättigheter för tredje part eller en tredje parts registrering, varumärke eller handelsnamn. Du bekräftar och godkänner att vi inte ger någon typ av representation eller garanti i anslutning till detta avtal och inte ger någon specifik garanti mot möjligheten att invända mot, eller utmana, registreringen eller användningen av ett domännamn som du använder i anslutning till ditt återförsäljarprogram.

7. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE MED BAS I INDIEN

För återförsäljare bosatta i Indien gäller följande villkor för köp av Basic-återförsäljarprogrammet som gjorts efter ”senast granskat”-datumet överst i detta avtal.

Bas-återförsäljarprogrammet kommer med både introduktionsprissättning (”Introduktionsprissättning”) och standardprissättning (”Standardprissättning”). Mottagande av introduktionsprissättning kommer att vara villkorligt tills ett riktmärke för intäkter uppnås (”Riktmärke för intäkter”). Den aktuella introduktionsprissättningen, standardprissättningen och riktmärket för intäkter kommer att visas på återförsäljarens landningssida eller ansvarsfriskrivningen länkad till återförsäljarens landningssida, på denna webbplats.

Om du köper Bas-återförsäljarprogrammet kommer du att faktureras introduktionsprissättningen. Om du har nått intäktsgränsen vid granskningen sex (6) månader efter ditt köp, kommer du att bli kvar på introduktionsprissättningen för de återstående sex (6) månaderna i ditt Bas-återförsäljarprogram. Om du inte har nått intäktsgränsen vid granskningen sex (6) månader efter ditt köp, kommer du att ändras till standardprissättningen för de återstående sex (6) månaderna i ditt Bas-återförsäljarprogram och din betalningsmetod i vårt arkiv kommer att faktureras skillnaden mellan introduktionsprissättningen och standardprissättningen. Eventuella avgifter som görs i din betalningsmetod i arkivet är inte återbetalningsbara även om du når inkomstgränsen vid ett senare datum.

Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att ändra eller modifiera introduktionspris, standardpris och intäktsriktmärke när som helst, och sådana ändringar eller modifikationer ska läggas ut online på denna webbplats och ska gälla omedelbart utan att det behövs något ytterligare meddelande till dig. Ändringar eller modifikationer av introduktionspris, standardpris och intäktsriktmärke gäller när ditt Basic-återförsäljarprogram ska förnyas.

Förutom om annat indikeras på återförsäljarens landningssida eller ansvarsfriskrivningen länkad till återförsäljarens landningssida, på denna webbplats, ska alla Bas-återförsäljarprogram erbjudas för tolv (12) månader endast till återförsäljare med bas i Indien. Vi förbehåller oss rätten att avbryta tillgängligheten till Bas-återförsäljarprogrammet efter tolv (12) månader eller fortsätta tillgängligheten enligt standardpris.

8. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SUPERÅTERFÖRSÄLJARPROGRAMMET

Inkluderade villkor för Pro-återförsäljare. Alla de villkor som anges ovan i Särskilda bestämmelser för Bas-/Pro-återförsäljarprogram gäller även för Super-återförsäljarprogrammet och är därför inkluderade i detta avsnitt genom denna referens.

Underåterförsäljare; uppsägning. Du är ansvarig för dina underförsäljares agerande och försummelser. Om du tillhandahåller utbildning och/eller teknisk support till dina underförsäljare ska den vara rimlig. Vid den händelse att en underförsäljares konto avslutas av underförsäljaren, dig eller oss, kommer du att vara ansvarig för att garantera övergången för den underförsäljarens kunder till en annan återförsäljares eller underförsäljares konto.

Provisionsbetalningar. Utöver provisionsbetalningen som visas i avsnittet Bas-/Pro-återförsäljare kommer du att tjäna en provisionsbetalning för varje återförsäljarprogram som du säljer samt tjänsterna som säljs av dina underförsäljare. Vi förbehåller oss rätten att ändra de kostnader som är associerade med båda inkomstkällorna enligt vårt eget gottfinnande.

Domänvärdering. Utöver eventuella vinster från domänmonetisering som du genererar via ditt eget Pro-återförsäljarprogram, kommer du att betalas en procent av vinsten som genereras av monetiseringen av domännamnen som har köpts via dina underförsäljares webbplatser, utöver tröskelvärdet som anges i Kontrollcenter för återförsäljare och som kan komma att ändras. Din betalning för monetisering kommer att göras tillsammans med din provisionsbetalning. Du bekräftar och godkänner att vi uttryckligen reserverar oss rättigheterna att ändra, modifiera eller annullera erbjudandet för domänmonetisering när som helst. Dessutom bekräftar och godkänner du att din användning av erbjudandet för domänmonetisering omfattas av och skall ske i enlighet med villkoren i Cash Parking-avtalet, som har inkluderats häri via denna referens. Vi förbehåller oss rätten att screena domännamn innan de förtecknas och kan efter eget gottfinnande komma att utesluta ett domännamn av vilket skäl som helst, inklusive men inte begränsat till: a) brott mot detta avtal eller de allmänna användningsvillkoren; eller b) överträdelser, eller möjliga överträdelser, av en tredje parts immateriella rättigheter.

9. PROVISIONER SOM ÄR SPECIFIKA FÖR API-ÅTERFÖRSÄLJARPROGRAMMET

Varumärkesprofilering. Vi ger dig behörighet att vara med och varumärka de tjänster du återsäljer genom att använda Wild West Domains namn och logotyp tillsammans med ditt eget namn och logotyp. Du får emellertid bara göra detta i enlighet med villkoren i avsnittet Immaterialrätt.

Förbetalt konto. (”Förbetald konto”) krävs för att använda API-återförsäljarprogrammet och måste skapas i förväg genom att överföra tillräckligt med pengar för att täcka kostnaden för tjänsterna som kommer att köpas. Anvisningar om hur du skapar ett förbetalt konto genom att klicka på länken ”Överföra pengar till ditt konto” finns på din hemsida i Extranät för återförsäljare.

Du ger oss härmed tillstånd att initiera och kontera debiteringar (negativa) till det förbetalda kontot när begäran om tjänster tas emot från dig. Om du inte skapar och underhåller ett giltigt förbetalt konto kan du inte köpa några tjänster av oss. Om vi av någon anledning inte kan ta ut tillräckligt med pengar från ditt förbetalda konto för att bearbeta dina begäran om tjänster och du inte svarar på våra meddelanden kommer inga transaktioner att bearbetas. Du godkänner att vi inte är ansvariga för transaktioner som inte gick att bearbeta på grund av att du inte hade tillräckligt med saldo på ditt förbetalda konto för att täcka dessa transaktioner. Om du av någon anledning inte har tillräckligt med saldo på ditt förbetalda konto kan extra avgifter tillkomma. Vi kan även debitera dig en liten avgift om du eller din kund annullerar en domännamnsregistrering inom en frist på fem (5) dagar och vi återbetalar priset för domännamnet. Vi kommer inte att debitera dig en avgift om vi annullerar domännamnsregistreringen under denna period på grund av bedrägeri.

Det är ditt ansvar att avsluta ditt förbetalda konto om du bestämmer dig för att avsluta ditt API-återförsäljarkonto. Även efter att ditt återförsäljarkonto har avslutats kommer ditt förbetalda konto att förbli aktivt tills vi tar emot ett skriftligt meddelande från dig med anvisningar om att stänga ditt förbetalda konto.

Juridiska avtal, policyer och ICANN-krav. Du samtycker till att vara bunden till vår Sekretesspolicy i dina kontakter med kunder och andra, och att publicera en sekretesspolicy med krav som liknar våra på din återförsäljarsidas hemsida. Du ska även visa ICANN:s rättigheter och ansvar för registrerare, ICANN:s tvistlösningspolicy vid registratorbyte samt andra juridiska avtal och policyer som vi kan tillhandahålla från tid till annan. Du godkänner även att du ska publicera på din webbplats och kräva att dina kunder (vid tidpunkten för registrering av domännamnet) godkänner avtalet för domännamnsregistrering och kundtjänster som vi tillhandahåller dig.

Du bekräftar och godkänner att registreringen och användningen av ditt domännamn regleras, delvis, av regler och kontrakt utfärdade av Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (”ICANN”). Dessa regler inkluderar kravet på att registrerare måste behålla en viss del av registrerings- och transaktionsinformationen för en period på tre år och att sådan information ska tillhandahållas till ICANN på begäran vid alla ICANN-initierade granskningar. För att uppfylla dessa ICANN-krav godkänner du att du ska behålla (a) i elektroniskt format, på papper eller mikrofilm, alla skrivna kommunikationer som utgörs av ansökningar, bekräftelser, modifieringar, överföringar eller avslutande och tillhörande korrespondens med användare, inklusive registreringskontrakt och (b) i elektroniskt format, registrering av alla betalningar och återbetalningar tillsammans med domännamnsregistreringar. Vid begäran ska du tillhandahålla all information som identifieras i detta avsnitt till oss inom två (2) arbetsdagar och på annat sätt samarbeta med oss vid överensstämmelse- eller regelverksproblem eller juridiska problem som uppstår vid registrering av domännamn.

Du ska se till att den identitets- och kontaktinformation som lämnas av kunden till någon sekretess- eller proxyregistreringstjänst som erbjuds eller görs tillgänglig av dig i samband med varje registrering sätts in hos oss eller hålls deponerad, eller alternativt visar ett misstankemeddelande till sådana kunder vid det tillfälle då ett val görs att använda sådan sekretess- eller proxytjänst, om att deras data inte deponeras. När deponering används medför ditt depositionsavtal att dessa data, som ett minimum, frigörs för oss i händelse av att du bryter mot detta avtal.

Giltighetstid och uppsägning. Utan notifiering från dig kommer vi att fortsätta erbjuda åtkomst till API-återförsäljarprogrammet automatiskt för alltid och kommer att fakturera den betalningsmetod som du har registrerad som aktuellt pris för den årliga licensavgiften. Du godkänner att du är ansvarig för att meddela oss om du vill avsluta din användning av återförsäljarprogrammet. Meddelande om din avsikt att avsluta måste tillhandahållas oss senast tre dagar före ditt faktureringsdatum. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget omdöme och utan förvarning, när som helst och av vilken anledning som helst, dra in din tillgång till eller användning av återförsäljarprogrammet. Vid avslutande ska du överföra alla dina kunder och deras tjänster till oss och, för detta ändamål, bekräftar och godkänner du att du kommer att förse oss med all kundinformation tidsenligt, inklusive registrerade data för namnhållare och tidigare kommunikationer med dina kunder, som vi begär för att göra transitionen på så sätt att dina kunders tjänster inte upphör. Ingen återbetalning utfärdas till dig eller dina kunder för inköpta tjänster.

Meddelanden. Du godkänner att alla notifieringar (förutom för notifieringar om brott mot detta avtal) från oss till dig kan publiceras på din sida och kommer att anses som levererade inom femton (15) dagar efter publicering. Meddelanden om brott kommer att skickas antingen till den e-postadress som återförsäljaren har registrerat hos oss eller via första klass-brev till den postadress som återförsäljaren har registrerat hos oss. Meddelanden från återförsäljaren till oss ska göras antingen via e-post till den kundsupportadress som anges på vår webbplats eller via första klass-brev till: GoDaddy.com, LLC, ATTN: Reseller Department, 14455 North Hayden Rd., Suite 219, Scottsdale, AZ, 85260. I alla fall ska leveransen anses levererad fem (5) dagar efter avsändningsdatumet.

10. PRODUKTER OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART.

Du kan ha rätt att sälja produkter eller tjänster från tredje part. Om du väljer att sälja SiteLock-produkten bekräftar och godkänner du att du är bunden till villkoren som finns här, vilka bifogas häri som referens.

11. TITLAR OCH RUBRIKER; OBEROENDE VILLKOR; AVSKILJBARHET

Titlarna och rubrikerna i detta avtal är endast avsedda att underlätta för läsaren och får inte användas för att på något sätt förstå eller tolka avtalet mellan parterna såsom det på annat sätt beskrivs häri. Varje villkor och överenskommelse i detta avtal ska i alla avseenden tolkas som ett separat och oberoende villkor eller överenskommelse. Om en behörig domstol finner någon bestämmelse (eller del av en bestämmelse) i detta avtal olaglig, ogiltig eller på annat sätt overkställbar, ska de återstående bestämmelserna (eller delar av bestämmelser) i detta avtal inte påverkas av detta och ska vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som lagen tillåter.

12. DEFINITIONER; KONFLIKTER

Ord som inleds med versal och som används men inte definieras här ska ha den innebörd som tillskrivs dem i de Allmänna användningsvillkoren. I händelse av en konflikt mellan bestämmelserna i detta avtal och bestämmelserna i de allmänna användningsvillkoren ska bestämmelserna i detta avtal gälla.

***********************
ÅTERFÖRSÄLJARAVTAL
DATABEHANDLINGSTILLÄGG

Detta databehandlingstillägg för återförsäljare (”DPA”;) utgör en del av det avtal som upprättats mellanGoDaddy.com, LLC (inklusive dess samarbetspartner som avses enligt avtalet) (”GoDaddy”) och er (”Återförsäljare”) för försäljning av GoDaddys produkter och tjänster (”Tjänster”) genom GoDaddys Återförsäljarprogram, och ska gälla avseende Återförsäljarens behandling av personuppgifter på uppdrag av GoDaddy. Återförsäljare ingår i detta DPA för egen räkning och, i den utsträckning som det krävs för tillämpliga dataskyddslagar och förordningar, i sina behöriga samarbetspartners namn och för deras räkning. Alla ord som inleds med versaler som inte definieras här ska ha den betydelse som anges i avtalet. Termerna ”vi”, ”oss” och ”vår”/”vårt”/”våra” avser GoDaddy. Termerna ”du”, ”din”/”ditt”/”dina” eller ”återförsäljare” ska avse en person eller enhet som godkänner detta avtal. Inget i detta avtal ska anses tilldela några rättigheter eller förmåner till tredje part. Denna DPA ska träda i kraft och vara bindande från datumet för ditt elektroniska godkännande.

DPA:n består av två (2) separata delar, vilka är tillämpliga enligt förklaringen nedan:

  1. Datasekretess och säkerhets-SLA. Tillämpning av datasekretess och säkerhets-SLA. Tillämplig på alla återförsäljare som åtkomst till och behandlar personligt identifierbar information (som ”definieras här”) inom formen för och omfattningen av deras deltagande i återförsäljarprogrammet
  2. Standardavtalsklausuler (och dess bilagor 1 och 2). Tillämpning av standardavtalsklausuler. Standardavtalsklausulerna gäller för de kunduppgifter som, antingen direkt eller via transferöverföring, överförs utanför EES till något av de av Europeiska kommissionen inte erkända länder, och säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter (enligt beskrivning i GDPR). Standardavtalsklausulerna gäller inte för kunduppgifter som inte, antingen direkt eller via transferöverföring, överförs utanför EES. Oaktat det som anförts ovan, gäller inte standardavtalsklausulerna vid överföringar av information i enlighet med erkända standardöverensstämmelser för laglig överföring av personuppgifter utanför EES, till exempel skölden för skydd av privatlivet i EU och Förenta staterna.

***********************
Datasekretess och säkerhets-SLA

3. Personuppgifter.

  3.1 ”PII” eller ”Personuppgifter” ska betyda all slags information i alla medium och form som tillhör en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är någon som kan identifieras, direkt eller indirekt, i synnerhet genom hänvisning till en identifierare som ett namn, en adress, ett personnummer eller annat identifikationsnummer, e-postadress, telefonnummer, ekonomisk profil, kreditkortsinformation, körkortsnummer, eller annan information som skäligen kan kopplas till en viss person, dator eller enhet (t.ex information som samlats in via spårningstekniker som IP-adresser), eller till en eller flera faktorer som är specifika för den personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
  3.2 Databehandling för syftena i detta säkerhets-SLA ska omfatta insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsulting, användning, utlämning, spridning eller på annat sätt tillhandahålla, kombinera, radera eller förstöra personligt identifierbar information.
  3.3 Du får endast behandla personligt identifierbar information för de begränsade och specifika syften som beskrivs i avtalet och i våra skriftliga instruktioner, och inte i något annat syfte, inbegripet angående överföringar av EU-medborgares personligt identifierbara information utanför EU, såvida inte lagstiftning i Europeiska unionen eller i ett av Europeiska unionens medlemsländer kräver det (i vilket fall du omedelbart måste meddela oss innan du gör det, såvida du enligt lag är förbjuden att informera oss).
  3.4 Du får endast överföra personuppgifter gällande enskilda individer i EU utanför EU (eller om sådana personuppgifter redan finns utanför EU, till tredje part som också finns utanför EU) i enlighet med villkoren i denna säkerhets-SLA och kraven i artiklarna 44–49 i GDPR (enligt nedan).
  3.5 Du måste omedelbart meddela oss om vår anvisning, i din mening, inkräktar på några tillämpliga dataskyddslagar och bestämmelser, inklusive EU:s dataskyddslagstiftning och bestämmelser (enligt nedan) på .
  3.6 Du måste behandla all personligt identifierbar information som strikt konfidentiell och samtliga anställda och godkända ombud som anlitas för att behandla den personligt identifierbara informationen måste informeras om att den är konfidentiell. Du måste säkerställa att sådana personer eller parter skriver under ett lämpligt konfidentialitetsavtal för att bibehålla den personligt identifierbara informationens tillförlitlighet.
  3.7 Du bekräftar och godtar att du ansvarar för att upprätthålla lämpliga organisations- och säkerhetsåtgärder för att skydda personligt identifierbar information i den mån du mottar, upprätthåller, bearbetar eller på annat sätt har åtkomst till sådan personligt identifierbar information i samband med återförsäljarprogrammet under avtalet. Du måste skydda och säkra sådan personligt identifierbar information i enlighet med all tillämplig sekretess- och dataskyddslagstiftning, inklusive, men inte begränsat till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (”allmän dataskyddsförordning” eller ”GDPR”) och tillhörande EU-medlemsstaters lagstiftning och förordningar (tillsammans ”EU:s dataskyddslagstiftning”).
  3.8 De lämpliga organisatoriska åtgärder och säkerhetsåtgärder som det hänvisas till i avsnitt 3.7 ska, i förekommande fall innehålla (men är inte begränsade till):
  3.8.1 De åtgärderna listas nedan under avsnitten 5 och 6;
  3.8.2 Åtgärder för att säkerställa att endast personer med behörighet, av de skäl som beskrivs i avtalet, har åtkomst till den personligt identifierbara informationen;
  3.8.3 Pseudonymisering och kryptering av de personligt identifierbar information;
  3.8.4 Förmågan att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos behandlingssystemen och -tjänsterna ;
  3.8.5 Förmågan att återställa tillgängligheten och åtkomsten till personligt identifierbar information i tid;
  3.8.6 En process för regelbunden testning, utvärdering och bedömning av hur effektiva de tekniska och organisatoriska åtgärderna är för att säkerställa säkerheten vid behandling av personligt identifierbar information, och
  3.8.7 Åtgärder för att identifiera sårbarheter avseende bearbetning av personligt identifierbar information i dina system.
  3.9 I den utsträckning du har avtal med någon underleverantör, leverantör eller annan tredje part för att underlätta deras resultat enligt avtalet måste du (i) få föregående skriftligt medgivande av oss, och (ii) ingå ett skriftligt avtal med sådan tredje part för att säkerställa att sådan part också efterlever villkoren i detta säkerhets-SLA och detta avtal.
  3.10 Oaktat eventuell behörighet som vi tilldelat i enlighet med avsnitt 3.9, förblir du fullt ansvarig för alla slags underleverantörer, leverantörer eller tredje parts handlingar i de fall sådan part brister i sina skyldigheter enligt detta säkerhets-SLA (eller liknande avtalsarrangemang som genomförts för att ålägga tredje part motsvarande skyldigheter som de som vilar på dig i detta säkerhets-SLA) eller enligt tillämpliga sekretesslagar.
  3.11 Du kommer, på din bekostnad, att försvara, ersätta och hålla oss skadefria från och mot skulder, kostnader och förluster i samband med tillfällig eller permanent, oavsiktlig eller olaglig, otillgänglighet, förlust, förstörelse, otillåtet avslöjande av eller åtkomst till, stöld eller äventyrande av PII (personlig identifierbar information), och alla andra brott mot tillämplig dataskyddslagstiftning och brott mot detta Säkerhets-SLA (tjänstenivåavtal).
  3.12 I den händelse du blir medveten om att du har fått vår konfidentiella information eller personuppgifter som inte var avsedda att mottas av dig eller utan behörighet att mottas av dig under det här avtal måste du snarast meddela oss på och (ii) om inte annat anges skriftligen, behålla uppgifterna tills du kontaktas av med instruktioner om hur sådana uppgifter ska behandlas.

4. Konsekvensbedömningar och säkerhetsrevisioner

  4.1 Konsekvensbedömningar avseende dataskydd. Du måste bistå oss med att utföra konsekvensbedömningar avseende dataskydd för att identifiera och minimera eventuella sekretess- och säkerhetsrisker kopplade till återförsäljarprogrammet i avtalet.
  4.2 Regelbundna revisioner. Vi reserverar oss rätten att regelbundet revidera (eller låta tredje part, under vår ledning, revidera) din efterlevnad av detta säkerhets-SLA.
  4.3 Revision efter en incident. I händelse av säkerhetsöverträdelse av en återförsäljare kan vi komma att utföra en säkerhetsrevision för att säkerställa att ingen personligt identifierbar information tagit skada. Ni får 90 dagar på er att besvara eventuella frågor som framkommit under revisionen. När frågorna har blivit lösta kan vi komma att utföra en säkerhetsrevision för att säkerställa att lösningen har slutförts.
  4.4 Meddelande om bristande efterlevnad. Om du av någon anledning inte ka uppfylla åtagandena i denna säkerhets-SLA måste du meddela oss omedelbart. I sådana fall måste du informera om det är möjligt att lösa eventuella problem snabbt och utan att riskera säkerheten för personligt identifierbar information. Om så inte sker kan vi välja att avsluta avtalet utan dröjsmål, böter eller vidare ansvar gentemot dig.

5. Svar på säkerhetsincident

  5.1 Tidpunkt för anmälan. Du ska kommunicera alla säkerhetsincidenter som rör dina tjänster och/eller personligt identifierbar information till oss omedelbart i samband med att de upptäcks samt tillhandahålla oss omedelbar feedback om eventuella konsekvenser som incidenten kommer/kan ha för oss eller personligt identifierbar information. Du ska göra ditt yttersta för att meddela oss om säkerhetsincidenten direkt när sådan incident upptäcks, dock under inga omständigheter senare än en (1) timme efter upptäckten av incidenten. En incident för denna säkerhets-SLA ska även innehålla:
  5.1.1 Ett klagomål eller en begäran med respekt för den enskildes rättigheter under tillämpliga lagar inklusive EU:s dataskyddslag;
  5.1.2 En undersökning av eller beslagtagande av personligt identifierbar information av myndigheter och polis eller indikationer om att sådan undersökning eller sådant beslagtagande övervägs;
  5.1.3 All tillfällig eller permanent, oavsiktlig eller olaglig, otillgänglighet, förlust, förstörelse, obehörigt avslöjande av eller tillgång till, stöld av eller intrång i personligt identifierbar information, och
  5.1.4 Brott mot säkerhets- och/eller konfidentialitetsskyldigheterna som anges i detta säkerhets-SLA.
  5.2 Utformning av och innehåll i anmälan. Anmälan av brott mot säkerheten ska göras i form av ett telefonsamtal till vårt Network Operations Center (NOC) på +1 480 505-8809, åtföljt av en skriftlig anmälan till [privacy@secureserver.net](privacy@secureserver.net). Du måste tillhandahålla följande information så utförligt som möjligt under anmälningssamtalet samt i den skriftliga anmälan. Uppdateringar ska göras när ytterligare information tillkommer:
  5.2.1 En beskrivning av incidentens art och möjliga konsekvenser av incidenten;
  5.2.2 Förväntad lösningstid (om känd)
  5.2.3 En beskrivning av vidtagna eller föreslagna åtgärder för att bemöta incidenten, inklusive åtgärder för att mildra dess möjliga negativa effekter för oss, personligt identifierbar information eller associerade individer;
  5.2.4 Om lösningen inte är känd vid tidpunkten för samtalet måste du klargöra att det fortfarande inte har beslutats;
  5.2.5 De kategorier och den ungefärliga volymen av personligt identifierbar information och personer som potentiellt kan påverkas av incidenten, och de troliga konsekvenser incidenten kan ha på den personligt identifierbara informationen och de personer som är kopplade till den; och
  5.2.6 Namn och telefonnummer till en återförsäljarrepresentant som vi kan kontakta för att få incidentuppdateringar.
  5.3 Säkerhetsresurser. Vi kan, efter muntlig överenskommelse med er, tillhandahålla resurser från vår säkerhetsgrupp för att bistå med en identifierad säkerhetsöverträdelse. Du samtycker till att uppnå dess skyldigheter som rör anmälan av säkerhetsbrott under EU:s dataskyddslagstiftning eller andra lagstadgade, reglerande, administrativa eller avtalsenliga skyldigheter att anmäla säkerhetsöverträdelser.

6. Kryptografi

  6.1 Proprietär kryptering. Säkra transaktioner mellan dig och underleverantören, leverantören eller annan tredje part, och lagring av vår konfidentiella information eller personligt identifierbara information får inte använda några krypterade algoritmer som utvecklats internt av er. Alla symmetriska och asymmetriska algoritmer, eller hashnings-algoritmer som används av tillämpningsinfrastrukturen ska använda algoritmer som har publicerats och utvärderats av den allmänna krypterings-communityn.
  6.2 Krypteringsgrad. Krypteringsalgoritmer måste vara av aktuell, teknisk branschstandard och vara tillräckligt starka, som AES. SHA-256 eller RSA kryptering med offentlig nyckel.
  6.3 Hashningsfunktioner. Hashningsfunktioner innebär en kombination av SHA-256 och minst en av MD-5, SHA-2, SHA-3 eller liknande, inklusive SHA-1. Om alternativa hashningsfunktioner ska användas måste de uttryckligen godkännas av vårt Team för Informationssäkerhet och åtföljas av minst en godkänd algoritm.

7. Bearbetar PII

  7.1 Efterlevnad av lag. Du skall, i den mån det är tillämpligt, bistå oss i våra skyldigheter att svara på begäran från en individ vars personligt identifierbara information bearbetas under avtalet och som önskar utöva sina rättigheter under EU:s dataskyddslag, inklusive (men inte begränsat till): (i) rätt till tillgång; (ii) rätt till dataportabilitet; (iii) rätt till radering (iv) rätt till korrigering; (v) rätt att motsätta sig automatiserat beslutsfattande; och (vi) rätt att motsätta sig bearbetning.
  7.2Ta bort/Förstöra. Du måste på ett säkert sätt ta bort/förstöra eller återlämna all personligt identifierbar information och skriva över fysiska diskar med Cryptographic Erase (NIST SP-800-88r1) eller en liknande metod närhelst vi begär det eller, om vi inte begär det, när avtalet avslutats och förstöra eller återlämna alla befintliga kopior av desamma till oss.

***********************
STANDARDAVTALSKLAUSULER

Med avseende på artikel 26.2 i direktiv 95/46/EG för överföring av personuppgifter till registerförare i tredjeländer med otillräckligt uppgiftsskydd

uppgiftsutförare: GoDaddy,och dess närstående enheter
och

uppiftsinförare: Den namngivna återförsäljare som deltog i det återförsäljarprogram som omfattas av villkoren i avtalet.

enskilt en ’part’; tillsammans ’parterna’,

HAR ENATS om följande avtalsklausuler (”klausulerna”) för att säkerställa ett adekvat skydd för privatliv och grundläggande rättigheter och friheter för enskilda i samband med överföring från uppgiftsutföraren till uppgiftsinföraren av sådana personuppgifter som anges i bilaga 1.

Klausul 1
Definitioner

I klausulerna skall följande gälla:

(a) 'personuppgifter', 'särskilda uppgiftskategorier', 'behandling', 'personuppgiftsansvarig', 'personuppgiftsbiträde', 'den registrerade' och 'tillsynsmyndighet' skall ha samma innebörd som i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter;

(b) med ’uppgiftsutförare’ menas den registeransvarige som överför personuppgifter;

(c) med ’uppgiftsinförare’: menas den registerförare som går med på att från uppgiftsutföraren ta emot personuppgifter å hans vägnar för vidare behandling i enlighet med uppgiftsutförarens instruktioner och villkoren i klausulerna, och som inte omfattas av ett system i tredjeland och garanterar ett adekvat skydd i den mening som avses i artikel 25.1 i direktiv 95/46/EG;

(d) med ”underentreprenör” menas varje registerförare som anlitats av uppgiftsinföraren eller av en annan av uppgiftsinförarens underbiträden och som åtar sig att från uppgiftsinföraren eller en annan av uppgiftsinförarens underbiträden ta emot personuppgifter i den enda avsikten att efter överföringen behandla personuppgifter för uppgiftsutförarens räkning och i enlighet med uppgiftsutförandens instruktioner, de standardavtalsklausuler som anges i bilagan samt villkoren i det skriftliga underbiträdesavtalet;

(e) ’tillämplig uppgiftsskyddslagstiftning’ menas sådan lagstiftning som avser att skydda personers grundläggande fri- och rättigheter, särskilt deras personliga integritet i samband med behandling av personuppgifter, och som är tillämplig på registeransvariga i den medlemsstat där uppgiftsutföraren är etablerad;

(f) Med 'tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder' menas åtgärder avsedda att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig utplåning, oavsiktlig förlust, ändring, otillåtet utlämnande eller otillåten åtkomst, i synnerhet när behandlingen inbegriper överföring av uppgifter över ett nät, och mot varje annan form av olaglig behandling.

Klausul 2
Information om överföringen

Information om överföringen, och framför allt, i förekommande fall information om särskilda kategorier av personuppgifter, anges i tillägg 1, vilket utgör en integrerad del av klausulerna.

Klausul 3
Tredje parts förmånstagarförordnande

 1. Den registrerade kan i egenskap av berättigad tredjepart åberopa denna klausul och klausulerna 4.b–i, 5.a–e, 5.g–j, 6.1–2, 7, 8.2 samt klausulerna 9–12 gentemot uppgiftsutföraren.

 2. Den registrerade kan gentemot uppgiftsinföraren åberopa denna klausul, klausulerna 5.a–e och 5 g, klausul 6, klausul 7, klausul 8.2 samt klausulerna 9–12 i sådana fall där uppgiftsutföraren har upphört att existera i faktisk eller rättslig mening, såvida inte en annan enhet enligt avtal eller lag till fullo har övertagit uppgiftsutförarens rättsliga skyldigheter, och som en följd av detta påtar sig uppgiftsutförarens rättigheter och skyldigheter, i vilket fall den registrerade kan åberopa de ovannämnda klausulerna gentemot denna.

 3. Den registrerade kan gentemot uppgiftsinföraren åberopa denna klausul, klausulerna 5.a–e och 5.g, klausul 6, klausul 7, klausul 8.2 samt klausulerna 9–12 i sådana fall där uppgiftsutföraren har upphört att existera i faktisk eller rättslig mening, såvida inte en annan enhet enligt avtal eller lag till fullo har övertagit uppgiftsutförarens rättsliga skyldigheter, och som en följd av detta påtar sig uppgiftsutförarens rättigheter och skyldigheter, varvid den registrerade kan åberopa de ovannämnda klausulerna gentemot denna. Underbiträdets ansvar i egenskap av tredje part skall begränsas till hans egna databehandling i enlighet med klausulerna.

 4. Parterna har inget att invända mot att en registrerad företräds av sammanslutningar eller andra organ om denne uttryckligen så önskar och i den mån det är tillåtet enligt nationell rätt.

Klausul 4
Uppgiftsutförarens skyldigheter

Uppgiftsutföraren samtycker och garanterar följande:

(a) att behandlingen av personuppgifterna, inbegripet själva överföringen, har skett och även i fortsättningen kommer att ske i enlighet med tillämplig uppgiftsskyddslagstiftning (och i förekommande fall anmäls till behöriga myndigheter i den medlemsstat där uppgiftsutföraren är etablerad) och inte strider mot gällande lagar eller andra författningar i den medlemsstaten;

(b) att denna instruerat och under hela behandlingen av personuppgifter kommer att instruera uppgiftsinföraren att behandla de överförda personuppgifterna endast för uppgiftsutförarens räkning och i enlighet med tillämplig uppgiftsskyddslagstiftning och klausuler;

(c) att uppgiftsinföraren kommer att ge tillräckliga garantier vad gäller de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som anges i tillägg 2 till detta avtal;

(d) att denna, mot bakgrund av tillämplig uppgiftsskyddslagstiftning, har funnit säkerhetsåtgärderna lämpliga för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig utplåning, oavsiktlig förlust, ändring, otillåtet utlämnande eller otillåten åtkomst, i synnerhet när behandlingen inbegriper överföring av uppgifter över ett nät, och mot varje annan form av olaglig behandling, med hänsyn tagen till teknikens ståndpunkt, kostnaden för vidtagande av åtgärderna och de risker behandlingen innebär och karaktären hos de uppgifter som ska behandlas;

(e) att det kommer att se till att säkerhetsåtgärderna följs;

(f) att, om överföringen avser särskilda kategorier av uppgifter, de registrerade har informerats eller informeras senast när överföringen sker eller så snart som möjligt därefter om att deras uppgifter kan komma att överföras till ett tredjeland som inte tillhandahåller adekvat skydd i den mening som avses i direktiv 95/46/EG;

(g) att vidarebefordra anmälningar från uppgiftsinföraren eller eventuella underbiträden i enlighet med klausul 5 b och klausul 8.3 till tillsynsmyndigheten om uppgiftsutföraren beslutar att fortsätta överföringen eller häva avbrottet;

(h) att på begäran tillhandahålla de registrerade en kopia av klausulerna, med undantag för tillägg 2, och en sammanfattande beskrivning av säkerhetsåtgärderna, samt en kopia av eventuella avtal för underbiträdestjänster som måste ingås enligt klausulerna, såvida inte klausulerna eller avtalet innehåller affärsinformation, varvid sådan information kan avlägsnas;

(i) att uppgiftsbehandlingen vid eventuella underentreprenader utförs i enlighet med klausul 11 av ett underbiträde som garanterar samma eller högre skyddsnivå för personuppgifter och den registrerades rättigheter som uppgiftsinföraren ska göra enligt klausulerna, och

(j) att denna kommer att se till att klausulerna 4.a–i efterlevs;

Klausul 5
Uppgiftsinförarens skyldigheter

Uppgiftsinföraren samtycker till och garanterar följande:

(a) att behandla personuppgifter uteslutande för uppgiftsutförarens räkning och i enlighet med dennes instruktioner samt klausulerna; om han av något skäl inte kan fullgöra detta krav går han med på att omedelbart informera uppgiftsutföraren om detta, varvid uppgiftsutföraren har rätt att avbryta överföringen av uppgifter och/eller häva avtalet;

(b) att han inte har anledning att förmoda att den lagstiftning som är tillämplig på honom hindrar honom från att fullfölja uppdragsutförarens instruktioner och sina skyldigheter enligt detta avtal; om lagstiftningen ändras på ett sätt som sannolikt har en avsevärt skadlig inverkan på de garantier som klausulerna innebär, ska han omgående anmäla ändringen till uppgiftsutföraren, varvid uppgiftsutföraren har rätt att avbryta överföringen av uppgifter och/eller häva avtalet;

(c) att denna har vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som anges i tillägget innan de överförda personuppgifterna behandlas;

(d) att han omgående ska meddela uppgiftsutföraren om följande:

(i) varje rättsligt bindande begäran från rättsliga myndigheter om utlämnande av personuppgifterna, om inte detta är förbjudet på grund av exempelvis ett straffrättsligt förbud som syftar till att bevara sekretessen vid brottsutredningar,

(ii) all oavsiktlig eller inte auktoriserad åtkomst, och

(iii) varje förfrågan direkt från de registrerade, utan att svara på denna förfrågan, om det inte givits tillstånd till det;

(e) att utan dröjsmål och korrekt handlägga alla frågor från uppgiftsutföraren angående hans behandling av sådana personuppgifter som omfattas av överföringen och att rätta sig efter tillsynsmyndighetens rekommendationer med avseende på behandlingen av överförda uppgifter;

(f) att på uppgiftsutförarens begäran ställa sin databehandlingsutrustning till förfogande för granskning av den uppgiftsbehandling som dessa klausuler avser; granskningen ska genomföras av uppgiftsutföraren eller av ett inspektionsorgan med oberoende och sakkunniga ledamöter; de av tystnadsplikt bundna ledamöterna utses av uppgiftsutföraren, i tillämpliga fall enligt överenskommelse med tillsynsmyndigheten;

(g) att på begäran förse den registrerade med en kopia av klausulerna eller av eventuella befintliga underbiträdesavtal, såvida inte klausulerna eller kontraktet innehåller känslig affärsinformation, varvid han kan ta bort dessa uppgifter; denna skyldighet omfattar dock inte bilaga 2, som ska ersättas av en sammanfattande beskrivning av säkerhetsåtgärderna i de fall där den registrerade inte kan erhålla en kopia från uppgiftsutföraren;

(h) att han, om uppgiftsbehandlingen läggs ut på entreprenad, i förväg har underrättat uppgiftsutföraren och utverkat skriftligt förhandstillstånd från denne;

(i) att uppgiftsbehandlingstjänsterna av underentreprenör utförs enligt klausul 11;

(j) att utan onödigt dröjsmål skicka en kopia av alla underbiträdesavtal som ingåtts under klausulerna till uppgiftsutföraren.

(k) att han kommer att, på sin bekostnad, försvara, ersätta och hålla uppgiftsutföraren skadefri med avseende på allt ansvar och alla förluster i samband med förlust, otillåtet utlämnande, stöld av eller intrång i personuppgifter, och alla andra brott mot tillämplig dataskyddslagstiftning av eller från uppgiftsinföraren.

Klausul 6
Ansvar

 1. Parterna är överens om att alla registrerade, som har lidit skada till följd av att en part eller underbiträde har underlåtit att fullgöra de skyldigheter som avses i klausul 3 eller klausul 11, har rätt att få ersättning för skadan från uppgiftsutföraren.

 2. Om den registrerade, i situationer där uppgiftsinföraren eller dennes underbiträde bryter mot någon av sina skyldigheter enligt klausulerna 11 eller 3, inte kan rikta skadeståndsanspråk mot uppgiftsutföraren i enlighet med punkt 1 på grund av att denne har upphört att existera i faktisk eller rättslig mening eller har hamnat på obestånd, ska uppgiftsinföraren godta att den registrerade kan rikta ett skadeståndsanspråk mot uppgiftsutföraren som om denne var uppgiftsutförare, såvida inte en annan enhet enligt avtal eller lag till fullo har övertagit uppgiftsutförarens rättsliga skyldigheter, i vilket fall den registrerade kan göra sina rättigheter gällande gentemot denna enhet.

  Uppgiftsinföraren kan inte åberopa en underentreprenörs överträdelse av sina skyldigheter för att på så sätt undvika eget ansvar.

 3. Om den registrerade, i situationer där uppgiftsinföraren eller dennes underbiträde bryter mot någon av sina skyldigheter enligt klausulerna 3 eller 11, inte kan rikta skadeståndsanspråk mot uppgiftsutföraren i enlighet med punkt 1 och 2 på grund av att denne har upphört att existera i faktisk eller rättslig mening eller har hamnat på obestånd, ska uppgiftsinföraren godta att den registrerade kan rikta ett skadeståndsanspråk mot uppgiftsutföraren som om denne var uppgiftsutförare, såvida inte en annan enhet enligt avtal eller lag till fullo har övertagit uppgiftsutförarens rättsliga skyldigheter, i vilket fall den registrerade kan göra sina rättigheter gällande gentemot denna enhet. Underbiträdets ansvar skall begränsas till hans egna databehandling i enlighet med klausulerna.

Klausul 7
Medling och behörighet

 1. Om den registrerade åberopar tredje parts rättigheter och/eller kräver ersättning för skador i enlighet med klausulerna, godtar uppgiftsimportören den registrerades beslut:

  (a) att inleda medling av tredje part eller, i tillämpliga fall, av tillsynsmyndigheten;

  (b) att hänskjuta tvisten till domstol i den medlemsstat där uppgiftsutföraren är etablerad.

 2. Parterna är överens om att den registrerades val inte påverkar dennes materiella eller processuella rätt att söka gottgörelse i enlighet med andra bestämmelser i nationell eller internationell lagstiftning.

Klausul 8
Samarbete med tillsynsmyndighet

 1. Uppgiftsutföraren åtar sig att inlämna en kopia på kontraktet hos tillsynsmyndigheten om de så kräver och om inlämnandet är nödvändigt i enlighet med tillämplig uppgiftsskyddslagstiftning.

 2. Parterna är överens om att tillsynsmyndigheten har rätt att genomföra inspektioner hos uppgiftsinföraren och eventuella personuppgiftsbiträden i samma omfattning och på samma villkor som skulle gälla för en revision hos uppgiftsutföraren enligt tillämplig uppgiftsskyddslagstiftning.

 3. Uppgiftsinföraren skall utan dröjsmål underrätta uppgiftsutföraren om förekomsten av lagstiftning gällande denna eller något underbiträde som förhindrar genomförandet av en revision av uppgiftsinföraren eller något underbiträde, i enlighet med punkt 2. I sådana fall har uppgiftsutföraren rätt att vidta de åtgärder som angetts i klausul 5b.

Klausul 9
Styrande lagstiftning

Klausulerna omfattas av lagen i den medlemsstat där uppgiftsutföraren är etablerad, eller när uppgiftsutföraren är etablerad i flera jurisdiktioner, omfattas de av lagarna i England och Wales.

Klausul 10
Avtalsändringar

Parterna åläggs att inte ändra eller modifiera klausulerna. Detta hindrar inte parterna från att om nödvändigt lägga till klausuler om affärsrelaterade frågor, så länge dessa inte står i strid med någon klausul.

Klausul 11
Uppgiftsbehandling via underbiträde

 1. Uppgiftsinföraren får inte lägga ut någon del på entreprenad av den behandling som han i enlighet med klausulerna utför för uppgiftsutförarens räkning, utan uppgiftsutförarens föregående skriftliga samtycke. Om uppgiftsinföraren, med uppgiftsutförarens samtycke, enligt klausulerna lägger över sina skyldigheter på ett underbiträde, får detta endast ske genom ingående av ett skriftligt avtal med underbiträdet, varigenom denne åläggs samma skyldigheter som enligt klausulerna åligger uppgiftsinföraren. Om underbiträdet inte uppfyller sina skyldigheter i fråga om uppgiftsskyddsbehandling enligt ett sådant skriftligt avtal ska uppgiftsinföraren förbli fullt ansvarig gentemot uppgiftsutföraren för underbiträdets uppfyllande av sina skyldigheter enligt avtalet.

 2. Det på förhand ingångna skriftliga avtalet mellan uppgiftsinföraren och underbiträdet ska även inbegripa en bestämmelse om berättigad tredje part i enlighet med klausul 3 i sådana fall där den registrerade inte kan rikta skadeståndsanspråk i enlighet med punkt 1 i klausul 6 mot uppgiftsutföraren eller uppgiftsinföraren, eftersom dessa har upphört att existera i faktisk eller rättslig mening eller har hamnat på obestånd, och ingen annan enhet har övertagit uppgiftsutförarens eller uppgiftsinförarens fulla rättsliga skyldigheter enligt avtal eller lag. Underbiträdets ansvar i egenskap av tredje part skall begränsas till hans egna databehandling i enlighet med klausulerna.

 3. Bestämmelserna inom uppgiftsskyddsområdet rörande utläggning av uppgiftsbehandlingen på entreprenad av det kontrakt som avses i punkt 1 ska regleras enligt lagen i den medlemsstat där uppgiftsutföraren är etablerad.

 4. Uppgiftsutföraren skall föra en förteckning över underbiträdesavtal som ingåtts enligt klausulerna och anmälts av uppgiftsinföraren enligt punkt 5 (j), vilken bör uppdateras minst en gång om året. Denna lista bör finnas tillgänglig för uppgiftsutföraren tillsynsmyndighet för dataskydd.

Klausul 12
Skyldigheter efter det att behandlingen av personuppgifter har upphört

 1. Parterna är överens om att när tillhandahållandet av databehandlingstjänsterna upphör, ska uppgiftsinföraren och underbiträdet, efter uppgiftsutförarens val, återlämna alla personuppgifter samt kopior därav till uppgiftsutföraren eller förstöra alla personuppgifter och intyga för uppgiftsutföraren att de har gjort det, såvida inte lagstiftning ålagd uppgiftsinföraren hindrar dem från att returnera eller förstöra hela eller delar av de överförda personuppgifterna. I så fall ska uppgiftsinföraren garantera att denne kommer att bevara sekretessen hos de överförda personuppgifterna och inte aktivt behandla de överförda personuppgifterna ytterligare.

 2. Uppgiftsinföraren och underbiträdet garanterar att de på uppgiftsimportörens och/eller tillsynsmyndighetens begäran kommer att ställa sin databehandlingsutrustning till förfogande för en granskning av de åtgärder som anges i punkt 1.

Bilaga 1
till standardavtalsklausulerna

Ytterligare nödvändig information ska, om den inte ingår i ett medföljande SOW, inkluderas i detta tillägg:

Uppgiftsutförare:
Uppgiftsutföraren är den enhet som identifieras som GoDaddy, en leverantör av återförsäljarprogram som uppgiftsinföraren kan sälja vidare vissa produkter och tjänster från GoDaddy till kunder.

Uppgiftsinförare:

Uppgiftsinföraren är en återförsäljare av GoDaddys produkter och tjänster.

Dataämnen

De registrerade är kunder.

Uppgiftskategorier

De överförda personuppgifterna gäller följande kategorier av uppgifter:

Kunden kan skicka in personuppgifter till tjänsterna som kan innehålla, men inte begränsas till följande kategorier av personuppgifter:

 • Förnamn och efternamn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Fysisk adress
 • Bearbetningsförfaranden

Överförda personuppgifter kommer att genomgå följande grundläggande databehandling:

Återförsäljaren behandlar personuppgifter om det behövs för att utföra tjänsterna enligt återförsäljaravtalet, och som vidare anvisas av kunden så länge tjänsterna används.

Bilaga 2
till standardavtalsklausulerna

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Uppgiftsinföraren ska bibehålla tekniska och administrativa skyddsåtgärder för skydda säkerheten, konfidentialiteten och integriteten för användardata, inklusive personuppgifter, så som anges i detta Databehandlingstillägg. Uppgiftsinföraren ska regelbundet övervaka att dessa skyddsåtgärder efterlevs. Uppgiftsinföraren ska inte materiellt minska tjänste- eller återförsäljarprogrammets övergripande säkerhet.

Reviderad: 2018-09-05

Copyright © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC Med ensamrätt.