GoDaddy

PRO PROGRAM-AVTAL

Senast reviderad: 19 februari 2018

1. ÖVERSIKT

Avtalet för GoDaddyanvändningsvillkoren för Pro Program (detta ”avtal”) ingås av och mellan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (detta ”GoDaddy”) och dig och träder i kraft vid datumet för det elektroniska godkännandet. Detta avtal reglerar villkoren för din användning av GoDaddy Pro Services (”Pro Services”) och Pro Connect (”Pro Connect”), gemensamt benämnda GoDaddy Pro Program (”Pro Program”). Frilansare eller oberoende webbproffs som erbjuder tjänster till personer i enlighet med Pro Program benämns i detta avtal som ”Pro Program-leverantör(er)”, och de personer som vill använda de tjänster som Pro Program-leverantörerna erbjuder benämns som ”Pro Program-kund(er)”.

Ditt elektroniska godkännande av detta Avtal innebär att du har läst, förstår, bekräftar och samtycker till att vara bunden av detta Avtal, tillsammans med GoDaddys Avtal om allmänna användningsvillkor, vilka härmed införlivas genom hänvisning.

Termerna ”vi”, ”oss” eller ”vår”/”vårt”/”våra” ska avse GoDaddy. Termerna ”du” eller ”din”/”ditt”/”dina” avser en person eller organisation som godkänner detta avtal, oavsett om han/hon gör det som Pro Program-leverantör eller som Pro Program-kund. Inget i detta avtal ska anses tilldela några rättigheter eller förmåner till tredje part.

GoDaddy kan, när som helst och efter eget och absolut gottfinnande, ändra eller modifiera detta avtal samt alla policyer och avtal som införlivas häri, och sådana ändringar eller modifikationer ska börja gälla omedelbart efter att de har publicerats på GoDaddys webbplats (denna ”webbplats”). Du bekräftar och samtycker till att (i) GoDaddy får meddela dig om sådana ändringar genom att publicera dem på denna webbplats och (ii) att din användning av denna webbplats eller tjänsterna efter att sådana ändringar har gjorts (vilket framgår av datum för ”senaste revideringen”överst på denna sida) utgör ditt godkännande av detta avtal i sin senaste version. Om du inte accepterar att bindas av den senaste revideringen av detta avtal, ska du inte använda (eller fortsätta använda) denna webbplats eller tjänsterna. Dessutom kan GoDaddy emellanåt meddela dig om ändringar eller modifieringar av detta avtal via e-post. Det är därför mycket viktigt att du håller dina kontouppgifter (”konto”), inklusive din e-postadress, aktuella. GoDaddy tar inget ansvar för din underlåtelse att ta emot ett e-postmeddelande om sådan underlåtelse beror på en felaktig eller föråldrad e-postadress.

Du samtycker till att detta avtal i alla avseenden ska anses ha förhandlats fram, ingåtts, verkställts och genomförts i USA.

2. BESKRIVNING AV PRO-TJÄNSTERNA

Pro Services erbjuder en effektiv plattform som gör det möjligt för Pro Program-leverantörer att köpa, konfigurera och hantera GoDaddy-produkter för Pro Program-kunder. Pro Services omfattar: i) delad shopping, som låter dig skicka en kundvagn till Pro Program-kunder för köp av GoDaddy-produkter på deras webbplatser, ii) kontoåtkomst, med vilket du kan visa eller administrera en Pro Program-kunds GoDaddy-konto, iii) webbplatsövervakning, som gör det möjligt att övervaka en Pro Program-kunds webbplats drifttid och servers svarstid, och iv) direkt åtkomst till vår tekniska support för GoDaddy Pro.

3. BESKRIVNING AV PRO CONNECT

Endast Pro Program-leverantörer som har uppnått och tilldelats ”Pro Plus”-status av GoDaddy (”Pro Plus-leverantörer”) får ansluta sig till Pro Connect. Pro Connect erbjuder en plats för utbyte av information mellan Pro Plus-leverantörer och Pro Program-kunder. Mer specifikt:

För Pro Plus-leverantörer:

 1. Skapa en offentligt synlig profil med yrkesmässiga uppgifter, inklusive namn, plats, biografi, färdigheter, kundrecensioner, bakgrund, tillgänglighet, representativt arbete och kontaktuppgifter;
 2. Komma i kontakt med Pro Program-kunder som hittar Pro Plus-leverantörens profil via Pro Connect-katalogen; och
 3. Söka betyg och recensioner från tidigare Pro Program-kunder och besvara sådana recensioner (observera dock att en Pro Plus-leverantör inte kan radera tidigare recensioner).
 4. Göra deras offentligt synliga profil åtkomlig via Pro Connect-katalogen och sökresultat

För Pro Program-kunder:

 1. Skicka en begäran till en Pro Plus-leverantör om hjälp med att bygga en webbplats eller göra ändringar i en befintlig webbplats;
 2. Ta emot intresseanmälningar från Pro Plus-leverantörer;
 3. Kontakta Pro Plus-leverantörer för att diskutera webbutvecklingsprojekt och intresseanmälningar;
 4. Skriva recensioner för Pro Plus-leverantörer som de har arbetat med.

Via Pro Connect kan Pro Program-kunder enkelt söka, kontakta och etablera en affärsrelation med en Pro Plus-leverantör. GoDaddy har inte för avsikt att agera som representant för någon av parterna och/eller underlätta behandlingen av betalningar mellan parterna.

4. VILLKOR FÖR KONTOÅTKOMST

I användningen av Pro Program ingår en funktion som gör det möjligt för Pro Program-leverantören att begära behörig åtkomst till Pro Program-kunders konton eller bevilja begränsad eller fullständig åtkomst till ditt GoDaddy-konto till en Pro Program-leverantör med vilken du har en etablerad affärsrelation. All sådan åtkomst eller beviljande omfattas och regleras strikt av villkoren för kontoåtkomst, som införlivas häri genom hänvisning.

Kontoåtkomst kan beviljas med begränsade rättigheter, i vilket fall Pro Program-leverantören kan se Pro Program-kundens GoDaddy-konto, eller med fullständiga rättigheter, i vilket fall Pro Program-leverantören kan köpa GoDaddy-produkter för Pro Program-kundens räkning genom att använda den betalningsmetod som är registrerad på Pro Program-kundens konto.

Eventuella brott mot detta avtal eller användningsvillkoren för kontoåtkomst, vilket bestäms av oss efter eget och absolut gottfinnande, kan leda till omedelbar uppsägning av din åtkomst till Pro Program, straffrättsligt förfarande och/eller civil rättegång. Om Pro Program avbryts av någon anledning kommer allt innehåll och data som du har lagt till i Pro Program att gå förlorade och kommer inte att kunna återställas.

5. BETA PROGRAM-VILLKOR

GoDaddy kan välja att erbjuda en preliminär ”beta”-version” av Pro Program eller av en särskild funktion/funktioner som ingår i Pro Program (”Pro Program beta”). Om tjänsterna eller funktionen erbjuds som en betaversion av Pro Program, informeras du om att funktionen endast är tillgänglig som en förhandsversion och du får välja om du vill delta eller inte. Om du väljer att delta i betaversionen av Pro Program, kommer du att kunna använda förhandsversionen av tjänsterna eller funktionen, samt testa olika scenarion och användningsfall inom tjänsterna.

De tjänster och eventuella funktioner som erbjuds i betaversionen av Pro Program tillhandahålls i ”befintligt skick” utan någon som helst garanti. Genom att delta i betaversionen av Pro Program samtycker du till att inte använda betaversionen av Pro Program för produktions- eller verksamhetskritiska tillämpningar.

Om du väljer att delta i betaversionen av Pro Program innebär det att du är villig att ge feedback till GoDaddy om tjänsterna och funktionerna, och att GoDaddy får kontakta dig för att begära din feedback och dina åsikter om tjänsterna och funktionerna.

GoDaddy kan avsluta betaversionen av Pro Program, eller avbryta ditt deltagande i betaversionen av Pro Program, när som helst och av vilken anledning som helst.

6. MANAGEWP-TJÄNSTER

Som Pro Program-leverantör kan du ha tillgång till ManageWP. ManageWP är en konsol för webbplatshantering som gör det möjligt för användarna att administrera ett valfritt antal webbplatser, inklusive, men inte begränsat till, hantering, övervakning, säkerhetskopiering, implementering, publicering och användning av säkerhetsverktyg. Du bekräftar och godkänner att din användning av ManageWP omfattas av tjänstevillkoren som finns här och som införlivas häri genom denna hänvisning.

7. BELÖNINGSPOÄNG OCH PRO PROGRAM-LEVERANTÖRERS BEHÖRIGHET FÖR PRO CONNECT

7(a) Belöningsprogrammets regler

Som Pro Program-leverantör har du möjlighet att tjäna belöningspoäng för köp (”poäng”) som görs genom Pro Program. Ditt deltagande i GoDaddys Pro Rewards-program (”belöningsprogram”) omfattas av belöningsprogrammets regler som anges nedan:

Belöningsprogrammets struktur kan ändras, upphävas eller begränsas efter GoDaddys eget gottfinnande, med eller utan förvarning. Begränsningar för inlösen av poäng kan införas när som helst.

 1. Endast privatpersoner är berättigade att delta i belöningsprogrammet, och varje enskild person får bara ha ett konto kopplat till belöningsprogrammet. Företag, grupper och/eller associerade organisationer får inte delta i belöningsprogrammet.
 2. Ackumulerade poäng utgör inte kundens egendom. Poäng har inget kontantvärde. Poäng som ackumuleras av en kund är endast för den kundens förmån och får inte överföras till någon annan.
 3. POÄNGENS GILTIGHETSTID: Kunden måste ha ett aktivt konto i Pro Program för att behålla de poäng som han/hon ackumulerar. Poäng förfaller två år efter att de tjänats in.

7(b) Tjäna och använda poäng

 1. Poäng tjänas in genom att göra beställningar eller värva kunder via Pro Program, samt genom att göra beställningar i Pro-konton. Du bekräftar och samtycker till att endast de köp som görs via Pro Program eller genom ditt eget konto berättigar till poäng. Inköp som slutförts 1) på telefon, 2) genom GoDaddys Klubb för domänrabatt, eller 3) genom en enhet som är samarbetspartner till GoDaddy berättigar inte till poäng.

 2. Inom ramen för vad som är lönsamhetsmässigt skäligt, kommer GoDaddy att förmedla pålitliga, dagliga uppskattningar av poängen som du har genererat. Du är medveten om och accepterar att dagliga uppskattningar inte utgör en exakt bestämning av dina poäng och att det exakta antalet poäng bestäms vid slutet av gällande intäktsperiod. Vid beräkningen av dina poäng kan summorna dessutom fastställas till bråkdelar av en monetär enhet. Inom ramen för vad som är lönsamhetsmässigt skäligt, kommer vi att avrunda dessa belopp till det närmaste tal som gynnar dig. Vårt beslut beträffande beräkning av poäng är dock slutgiltig och bindande.

 3. Om en beställning återbetalas eller återdebiteras den ursprungliga betalningsmetoden, dras eventuella intjänade poäng som beställningen har genererat av från ditt poängsaldo. Kvalificerande beställningar är netto efter produktreturer, krediter, återbetalningar och justeringar och definieras som inköp som har gjorts på GoDaddy.com eller dess samarbetspartner exklusive försäljningsskatt,
 4. Poäng tjänas inte in förrän trettio (30) dagar efter inköpsdatumet för tjänsterna. Efter den här trettiodagarsperioden kan poängen lösas in mot butikskredit som endast kan användas på GoDaddy.com. Sådana poäng löses in till värden som motsvarar amerikanska dollar.
 5. Poäng som löses in mot butikskrediter för GoDaddy.com kan inte lösas in mot kontanter och löper ut två år efter det att de tjänades in.
 6. GoDaddy förbehåller sig rätten att återkalla poäng om bedräglig eller otillåten aktivitet misstänks.
 7. Inkomststrukturen (”inkomststrukturen”) för Pro Program ska baseras på det totala försäljningsbeloppet i amerikanska dollar i din eller din kunds kundvagn efter tillämpliga produktavdrag eller -undantag. Inkomststrukturen kan bestå av (i) en procentsats per produkt eller tjänst, (ii) ett fast belopp per produkt eller tjänst eller (iii) en kombination av båda. Den nuvarande inkomststrukturen anges nedan:
  Rubrik Effektivt datum Procentsats
  Kvalificerande produkter – Pro Program-leverantör Kvalificerande produkter – Pro Plus-leverantör 2016-02-08
  2016-09-01
  5 %
  10 %

7(c) Pro Program-leverantörers behörighet för Pro Connect

För att kunna gå med i Pro Connect måste du vara en Pro Plus-leverantör.

7(d) Pro Program-leverantörers behörighet för Pro Plus

Alla Pro Program-leverantörer kan uppnå Pro Plus-status genom att tjäna in 2 500 kvalificerande poäng inom ett kalenderår. Vid intjänande av 2 500 kvalificerande poäng uppnår en Pro Program-leverantör automatiskt Pro Plus-status och utses av GoDaddy till Pro Plus-leverantör.

Pro Plus-leverantörer har fördelar jämfört med vanliga Pro Program-leverantörer: möjligheten att skapa en profil i Pro Connect i enlighet med avsnitt 3 och möjligheten att tjäna in ytterligare poäng i enlighet med avsnitt 7(b)(vii).

Pro Plus-statusen upphör automatiskt att gälla den 31 december det året medlemmen nått Pro Plus-status, såvida du inte tjänar in ytterligare 2 500 kvalificerande poäng under nästföljande kalenderår.

Inlösen av poäng mot butikskrediter påverkar inte antalet poäng som tjänats in för att kvalificera till Pro Plus-medlemskap.

8. RÄTTSMEDEL OCH RÄTT TILL ANNULLERING

Utan att begränsa några av våra rättigheter och rättsmedel, om:

 1. Du bryter det här avtalet eller något annat dokument som införlivats genom hänvisning;
 2. GoDaddy bedömer att dina aktiviteter kan utgöra en risk för GoDaddy eller deras medlemmar; eller
 3. Du, som Pro Program-leverantör, får ett genomsnittsbetyg under 4 stjärnor (av 5) i minst 10 recensioner; eller
 4. GoDaddy fastställer att din användning av Pro Program inkräktar på andra personers immateriella eller lagliga rättigheter.

GoDaddy kan omedelbart och på obestämd tid återkalla dina privilegier, tillfälligt eller permanent stänga ditt/dina konto(n) och vägra att erbjuda Pro Program till dig, eller vidta andra åtgärder som anses vara lämpliga (efter GoDaddys eget gottfinnande) för att verkställa eller säga upp detta avtal.

9. ANSVARSFRISKRIVNING OCH VERSION

Även om GoDaddy vidtar skäliga åtgärder för att kontrollera en Pro Program-leverantörs uppgifter, som Pro Program-kund förstår du att ingenting i GoDaddys Pro Program är avsett att ersätta eller åsidosätta några licenskrav för en oberoende webbexpert. GoDaddy lämnar inga garantier eller utfästelser beträffande Pro Program-leverantörernas färdigheter eller om kvaliteten på de tjänster som dessa leverantörer kan tillhandahålla. Om du väljer att behålla deras tjänster, tänk på att GoDaddy inte stödjer eller rekommenderar tjänsterna från någon särskild Pro Program-leverantör. Den som använder Pro Program bör förlita sig på sitt eget oberoende omdöme eller, i förekommande fall, söka råd från en kompetent yrkesman och vidta rimliga försiktighetsåtgärder under vissa omständigheter. Det är helt upp till dig att utvärdera en persons kvalifikationer och att ingå ett direkt avtal eller på annat sätt nå en överenskommelse med en Pro Program-leverantör. Pro Program-leverantörer är inte GoDaddys entreprenörer, anställda eller agenter.

GoDaddy är inte part i avtalet mellan en Pro Program-kund och en Pro Program-leverantör och har inget ansvar för att eventuella tjänster utförs. Om det uppkommer en tvist mellan parterna, måste du försöka lösa tvisten direkt med den person som du har tecknat avtal med.

DU förbinder dig härmed att friskriva, SKYDDA, FÖRSVARA OCH HÅLLA GoDaddy OCH DESS SAMARBETSPARTNERS, ENTREPRENÖRER, AGENTER, ANSTÄLLDA, TJÄNSTEMÄN, CHEFER, INTRESSENTER OCH OMBUD SKADESLÖSA FRÅN ANSVARSSKYLDIGHETER, ANSPRÅK, SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖLJDSKADOR OCH TILLFÄLLIGA SKADOR), KOSTNADER OCH UTGIFTER, INKLUSIVE SKÄLIGA ADVOKATKOSTNADER SOM ÄR KOPPLADE TILL ELLER UPPKOMMER I SAMBAND MED EN ANNAN PRO PROGRAM-MEDLEMS UPPFÖRANDE, AGERANDE ELLER FÖRSUMMELSE (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRFÖLJELSE, TRAKASSERIER – SEXUELLA ELLER AV ANNAT SLAG, FYSISKT VÅLD OCH FÖRSTÖRELSE AV PERSONLIG EGENDOM), EVENTUELLA TVISTER MELLAN DIG OCH ANDRA PRO PROGRAM-MEDLEMMAR SAMT DINA AFFÄRER MED DESSA.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER GoDaddy OCH DESS SAMARBETSPARTNER, ENTREPRENÖRER, AGENTER, ANSTÄLLDA, TJÄNSTEMÄN, CHEFER, INTRESSENTER OCH OMBUD HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA BETAVERSIONEN AV PRO PROGRAM ELLER PRO PROGRAM, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DIN BEHÖRIGA ELLER ICKE-BEHÖRIGA ÅTKOMST TILL EN PRO PROGRAM-KUNDS KONTO, ELLER EVENTUELL FÖRLUST AV DATA ELLER INNEHÅLL SOM DU KAN ERFARA TILL FÖLJD AV ATT VI AV NÅGON SOM HELST ANLEDNING AVSLUTAR BETAVERSIONEN AV PRO PROGRAM ELER PRO PROGRAM.

OM DET FASTSTÄLLS, TROTS FÖREGÅENDE UNDANTAG, ATT GoDaddy ELLER NÅGOT/NÅGRA AV DESS SAMARBETSPARTNER, ENTREPRENÖRER, AGENTER, ANSTÄLLDA, TJÄNSTEMÄN, CHEFER, INTRESSENTER OCH OMBUD ÄR ANSVARIGA FÖR SKADOR, KOMMER DET SAMMANLAGDA SKADESTÅNDET UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, OAVSETT OM DET HAR SIN GRUND I AVTALSBROTT, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, ATT ÖVERSTIGA DE TOTALA AVGIFTER SOM DU BETALADE TILL PRO PROGRAM-LEVERANTÖREN UNDER EN PERIOD PÅ SEX (6) MÅNADER INNAN KRAVET UPPSTOD.

10. TITLAR OCH RUBRIKER; OBEROENDE VILLKOR; AVSKILJBARHET

Titlarna och rubrikerna i detta avtal är endast avsedda att underlätta för läsaren och får inte användas för att på något sätt förstå eller tolka avtalet mellan parterna såsom det på annat sätt beskrivs häri. Varje villkor och överenskommelse i detta avtal ska i alla avseenden tolkas som ett separat och oberoende villkor eller överenskommelse. Om en behörig domstol finner någon bestämmelse (eller del av en bestämmelse) i detta avtal olaglig, ogiltig eller på annat sätt overkställbar, ska de återstående bestämmelserna (eller delar av bestämmelser) i detta avtal inte påverkas av detta och ska vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som lagen tillåter.

11. DEFINITIONER; KONFLIKTER

Ord som inleds med versal och som används men inte definieras här ska ha den innebörd som tillskrivs dem i de Allmänna användningsvillkoren. I händelse av en konflikt mellan bestämmelserna i detta avtal och bestämmelserna i de allmänna användningsvillkoren ska bestämmelserna i detta avtal gälla.

12. KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om GoDaddy Pro Program eller detta avtal är du välkommen att kontakta oss på adressen nedan:

GoDaddy Legal Department
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
legal@godaddy.com

Telefon: 077 588 80 23


Reviderad: 2018-02-19
Copyright © 2014-2019 GoDaddy.com, LLC Med ensamrätt.