GoDaddy

AVTAL FÖR ONLINEBUTIK/SNABBKUNDVAGN

Senast reviderad: 2019-10-29

Detta Onlinebutiks-/Snabbkundvagnsavtal (”Avtalet”) gäller mellan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (”GoDaddy”), dina arvingar, övertagare, ombud och leverantörer (”du”) och träder i kraft vid datumet för det elektroniska verkställandet. I detta avtal anges villkoren för din användning av GoDaddys tjänst Onlinebutik/Snabbkundvagn (”tjänsten”) och utgör hela avtalet mellan dig och GoDaddy. Genom att använda tjänsterna bekräftar du att du har läst, förstår, bekräftar och samtycker till att bindas av alla villkor i detta avtal, och de Allmänna användningsvillkoren, samt alla eventuella nya, annorlunda eller ytterligare villkor eller policyer som GoDaddy kan komma att upprätta från tid till annan. Sådana avtal kan finnas här.

Utöver de transaktioner som ingåtts av dig å dina vägnar samtycker du även till att bindas av villkoren i detta avtal för transaktioner som ingåtts av någon som agerar i egenskap av ombud för dig, och transaktioner som ingåtts av någon som använder det konto du har etablerat med GoDaddy, oavsett om transaktionerna gjorts å dina vägnar eller inte. Du bekräftar att GoDaddys godkännande av ansökningar du gjort för tjänster som tillhandahålls av GoDaddy kommer att ske på Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (”ICANN”) auktoriserade registrators kontor i Scottsdale, Arizona, USA.

1. AVGIFTER

Som betalning för de tjänster du köper och som tillhandahålls av GoDaddy samtycker du till att betala GoDaddy en månads- eller årsavgift, beroende på vilken betalningsplan du registrerat dig för när du köpte tjänsten. Om du registrerat dig för en månatlig betalningsplan kommer ditt månatliga faktureringsdatum att bestämmas utifrån den dag i månaden du skapade ditt Onlinebutiks-/Snabbkundvagns-konto hos GoDaddy, om inte den dagen infaller efter den 28:e i månaden, i vilket fall ditt faktureringsdatum blir den 28:e varje månad. Om du registrerat dig för en årlig betalningsplan, och du valt alternativet automatisk förnyelse, så kommer GoDaddy automatiskt att förnya din tjänst när det blir dags för förnyelse, och kommer att ta betalt medelst den betalningsmetod du har registrerat med GoDaddy, enligt GoDaddys då aktuella priser. Betalning ska ske genom att du tillhandahåller antingen ett giltigt kreditkort, en onlinecheck, eller med hjälp av ”Good as Gold” för att upprätta en kontantmarginal för debitering av GoDaddy (med samlingsnamn, ”Betalningsmetod”). Personliga checkar och postväxlar får endast användas för att finansiera ”Good As Gold” (GAG)-konton, och måste vara för betalningar på 943,40 kr eller mer, och ska vara utfärdade i amerikanska dollar för hela det belopp som krävs vid det tillfället. Alla postväxlar kommer att försenas tio (10) dagar tills pengarna krediteras, vilket kan fördröja din användning av produkten eller tjänsten, och eventuella postväxlar som inte går att lösa in resulterar i en administrationsavgift på 235,85 kr. Personliga checkar under 9.433,97 kr är föremål för samma bearbetningsavgifter som gireringar. Alla personliga checkar kommer att försenas fjorton (14) dagar tills pengarna krediteras, vilket kan fördröja din användning av produkten eller tjänsten, och alla checkar som inte går att lösa in kommer att resultera i en avgift på 235,85 kr. Om du med personlig check köper en tjänst eller produkt som automatiskt förnyas är det ditt ansvar att göra betalningsarrangemang för varje förnyelsebetalning. Betalningar är inte återbetalningsbara. Om GoDaddy av någon anledning inte kan debitera hela det belopp du är skyldig för tjänsterna enligt ditt betalningssätt eller om GoDaddy debiteras en straffavgift för varje avgift de tidigare debiterat enligt ditt betalningssätt, samtycker du till att GoDaddy kan använda alla tillgängliga rättsmedel för att erhålla betalning. I den händelse du överskrider omfattningen av de tjänster som anges i ditt avtal, ska du betala GoDaddy för sådan tilläggstjänst som inte omfattas av ditt avtal enligt angivelser.GoDaddy har rätt att ta ut en skälig serviceavgift för administrativa uppgifter som ligger utanför deras ordinarie tjänster. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, kundtjänstfrågor som inte kan hanteras via e-post utan kräver personlig service och tvister som kräver juridiska tjänster. Dessa avgifter faktureras med den betalningsmetod som du har registrerat hos oss. Du kan ändra din betalningsmetod när som helst genom att logga in på din kontohanteringssida.

2. LÖPTID, AVSLUTANDE, ÄNDRINGAR

Period

Villkoren i detta avtal ska börja gälla det datum du köper tjänsten, och fortsätta att gälla i full kraft så länge GoDaddy tillhandahåller dig tjänsten.

Avslutande

Du godkänner att du är ansvarig för att meddela GoDaddy om du vill avsluta din användning av tjänsten. Meddelande om din avsikt att avsluta ska tillhandahållas GoDaddy tidigast tio (10) dagar före faktureringsdatum, dock senast tre (3) dagar före faktureringsdatum. I avsaknad av meddelande från dig kommer GoDaddy automatiskt att fortsätta ge tillgång till tjänsten på obestämd tid, och kommer att debitera med den betalningsmetod du har registrerat hos GoDaddy, enligt GoDaddys då gällande priser. Det är ditt ansvar att hålla informationen om betalningsmetod aktuell, inklusive utgångsdatum för eventuellt kreditkort du angett. GoDaddy förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande och utan förvarning, när som helst och av vilken anledning som helst, avbryta din tillgång till eller användning av tjänsten.

Ändringar

Du samtycker till att GoDaddy kan ändra detta avtal från tid till annan. GoDaddy kan även upphöra med tjänsten Du godkänner att vara bunden av alla ändringar GoDaddy rimligen kan göra i detta avtal när sådana ändringar träder i kraft.

3. TJÄNSTEN

Med Onlinebutik/Snabbkundvagnen ger GoDaddy dig möjlighet att skapa, hantera och underhålla en onlinebutik, men under förutsättning att du följer de villkor som anges här och i var och en av GoDaddys riktlinjer och rutiner.

Avtal för onlinebutik/snabbkundvagn ger dig behörighet att:

 1. lägga till, komma åt, hantera och underhålla en katalog av produkter och/eller tjänster, samt föreliggande nämnda katalog på Internet via en sammanställd webbutik som återges som en domän (hemsida) eller underdomän;
 2. engagera dig i försäljningen av fysiska och nedladdningsbara varor via Internet;
 3. ombesörja insamling av betalning som rör med gällande skatte- och fraktavgifter;
 4. samla in kreditkortsinformation och personuppgifter i syfte att genomföra transaktioner;
 5. utföra orderhantering och bearbetningsverksamhet; och
 6. generera affärsrapporter relaterade till affärsverksamhetens webbutik

Webbutiksinnehåll

Du ansvarar själv för att tillhandahålla, uppdatera, överföra och underhålla din webbutik och eventuella filer, sidor, data, verk, information och/eller material på, i, som visas, länkas eller överförs till, från eller via din webbutik inklusive, men inte begränsat till, varumärken eller servicemärken, bilder, fotografier, illustrationer, grafik, ljudklipp, videoklipp, e-post eller andra meddelanden, metataggar, domännamn, programvara och text. Ditt webbplatsinnehåll ska även omfatta eventuella registrerade domännamn som du tillhandahåller eller som har registrerats åt dig i samband med tjänsterna.

Delade SSL-certifikat

Alla SSL-certifikat du köper från GoDaddy eller dess samarbetspartners för användning tillsammans med en delad värdtjänstplan från GoDaddy är avsedda den specifika användning som beskrivs i prenumerantavtalet och kommer inte att exporteras från värdservern för att användas med några andra värdtjänster för webbhotell. Om du använder ett SSL-certifikat på en webbplats som GoDaddy tillhandahåller kommer GoDaddy att skapa och spara en tillhörande privat nyckel. Av säkerhetsskäl kommer GoDaddy inte vid något tillfälle att släppa din privata nyckel, även om du skulle begära det. Om du vill exportera ditt SSL-certifikat för användning på en värdtjänstserver som inte kommer från GoDaddy måste du skicka en begäran till GoDaddy tidigast trettio (30) dagar efter att din första SSL-prenumeration startade. När ditt värdtjänstkonto hos GoDaddy har avslutats har du trettio (30) dagar på dig att fullfölja GoDaddys process för säker certifikatregistrering och begära en ny nyckel för ditt SSL-certifikat. I annat fall blir ditt SSL-certifikat ogiltigt.

Tjänsternas tillgänglighet

Enligt villkoren i detta avtal kommer GoDaddy att försöka tillhandahålla tjänsterna tjugofyra (24) timmar per dygn, sju (7) dagar i veckan under avtalets löptid. Du godkänner att tjänsterna emellanåt kan vara otillgängliga eller inte kan användas av olika orsaker, inklusive och utan begränsning: (i) fel på utrustningen; (ii) regelbundet underhåll eller reparationer som GoDaddy emellanåt utför eller (iii) orsaker som ligger utanför GoDaddys kontroll eller som inte rimligtvis kan förutses av GoDaddy, inklusive och utan begränsning, avbrott eller fel i telekommunikation eller länkar för digital överföring, fientliga nätverksangrepp, överbelastning i nätverk eller andra fel. Du godkänner att GoDaddy inte kan styra över tillgången till tjänsterna på en kontinuerlig eller oavbruten basis.

Obegränsad produktkatalog

Du samtycker till att prestandan hos ditt företags webbutik kan komma att sänkas vid ett visst antal produkter, beroende på eventuella fysiska och praktiska begränsningar, inklusive (men inte begränsat till) systemuppbyggnad, systemkapacitet, systembelastning, slutanvändarens internetanslutning och datorkonfiguration. Du accepterar att GoDaddy inte har någon kontroll över potentiella fysiska och praktiska hinder som kan uppstå vid ett osäkert antal produkter i en kategori.

4. DINA SKYLDIGHETER

Genom att använda tjänsten medger du att du är 18 år eller äldre. Tjänsten är endast tillgänglig för personer som kan skriva juridiskt bindande kontrakt under tillämplig lag.

Du godkänner att du har lämnat korrekt, aktuell och fullständig information i ansökningsförfaranden och att du kommer att meddela GoDaddy inom fem (5) bankdagar när någon av uppgifterna som du lämnade under ansöknings- och/eller registreringsprocessen ändras. Underlåtenhet från din sida att, oavsett anledning, svara inom fem (5) affärsdagar på eventuella förfrågningar från GoDaddy för att fastställa giltigheten i information som du har uppgett, utgör ett väsentligt brott mot detta Avtal. Om du lämnar information som felaktig, inaktuell, falsk, missledande eller ofullständig, eller om GoDaddy på rimliga grunder misstänker att din information är felaktig, inaktuell, falsk, missledande eller ofullständig, så har GoDaddy fullständig rättighet att, efter eget gottfinnande, avsluta tjänsten och stänga ditt konto.

Immateriell egendom

Utöver som uttryckligen angivits ovan i detta avtal beviljar inte detta avtal dig några rättigheter till tjänsten och alla rättigheter förbehålls av GoDaddy eller dess licensgivare. Du godkänner att Snabbkundvagn, GoDaddys namn och logotyper och alla tillhörande namn på produkter och tjänster, designmärken och slogans är GoDaddys och dess samarbetspartners egendom, och att du inte har behörighet att använda dem i någon annonsering eller reklam eller annan kommersiell satsning utan föregående skriftligt medgivande från GoDaddy. Det är ditt ansvar att säkerställa att din webbplats följer alla lokala, regionala, federala och internationella lagar och bestämmelser. Du ansvarar vidare för att säkra behörigheten vid användning av alla upphovsrättsskyddade, varumärkesskyddade eller på annat sätt juridiskt skyddade bilder, text eller andra webbplatselement som inte tillhandahålls av GoDaddy. Du bekräftar att du är medveten om att GoDaddy räknar med att du kommer att använda allt innehåll på de webbplatser som du skapar eller styr på rätt sätt. Om du flyttar din webbplats från en värdtjänstserver eller leverantör till en annan är det ditt ansvar. GoDaddy kommer inte att överföra eller FTP:a din webbplats till en annan leverantör av värdtjänster.

Sekretess

Du samtycker till att vara bunden av GoDaddys sekretesspolicy i dess förehavanden med kunder och övriga. Underlåtenhet att följa sådan sekretesspolicy kommer att bedömas som ett väsentligt brott mot detta avtal.

Produkt- och serviceavtal

Du samtycker till att ingå eventuella tredjepartsanvändaravtal som krävs innan du kan använda betalnings-, leverans-, skatteberäknings- eller andra alternativ som är associerade med tjänsten. Du samtycker vidare till att ingå i användaravtal som GoDaddy eller samarbetspartner kräver för att anpassa och driva tjänsten, inklusive, men inte begränsat till, avtal för domänregistrering, värdtjänster och produkter. Sådana avtal kan finnas här

Betalning och skatter gällande slutkund

Du förstår att du ansvarar för att samla in och hantera alla betalningar till slutkund. Likaså ansvarar du för betalning av alla tillämpliga statliga, federala eller internationella skatter på produkter som du säljer med hjälp av tjänsterna. Det är ditt ansvar att läsa och godkänna alla slutanvändarlicensavtal som krävs för användning av de betalningsmetoder och skattealternativ som du väljer. GoDaddy är inte ansvarigt för riktigheten i de uppgifter som erhålls genom betalningsmetoderna och skattealternativen. Du ansvarar för eventuella extra skatter och tullar som påförs transaktionen. Du kan komma att bli föremål för utländska skattemässiga skyldigheter när du säljer till köpare. Du är själv ansvarig för att följa alla inhemska och utländska lagar gällande skatt, frakt, och export med avseende på försäljningen av dina varor till internationella köpare.

Lagring och säkerhet

Du ska alltid stå för hela risken för förlust och skada på din webbplats och på allt innehåll på din webbplats. Du är helt ansvarig för att upprätthålla sekretess gällande ditt lösenord och din kontoinformation. Du samtycker till att du är ensam ansvarig för alla handlingar, försummelser och användning under samt avgifter som uppstår i samband med ditt konto eller lösenord, eller i samband med webbplatsen eller med något av ditt webbplatsinnehåll som visas, länkas, överförs genom eller lagras på servern. Du är ensam ansvarig för att vidta åtgärder för att: (i) förhindra förlust eller skada på ditt webbplatsinnehåll; (ii) upprätthålla oberoende arkiv- och säkerhetskopior av ditt webbplatsinnehåll; (iii) garantera säkerheten, sekretessen och integriteten för allt ditt webbplatsinnehåll som överförs genom eller lagras på GoDaddys servrar; samt (iv) säkerställa sekretessen för ditt lösenord. GoDaddys servrar och värdtjänster är inte ett arkiv och GoDaddy har ingen ansvarsskyldighet gentemot dig eller någon annan person när det gäller förlust, skada eller förstörande av ditt innehåll. Om ditt lösenord tappas bort, stjäls eller på annat sätt äventyras ska du omedelbart meddela GoDaddy därom, varpå GoDaddy ska avbryta tillgången till din webbplats via det lösenordet samt utfärda ett nytt lösenord till dig eller till din auktoriserade representant. GoDaddy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig till följd av att någon annan använder ditt lösenord eller ditt konto, antingen med eller utan din vetskap. Däremot kan du komma att hållas ansvarig för förluster som drabbar GoDaddy eller annan part på grund av att någon annan använder ditt konto eller ditt lösenord. Om GoDaddy avslutar din tjänst kan det, efter eget gottfinnande, ta bort och förstöra data och filer som du har lagrat på deras servrar. GoDaddy har ingen skyldighet att övervaka din användning av tjänsten, men förbehåller sig rätten att göra det efter eget gottfinnande.

Serverresurser

Om du använder GoDaddys servrar som värd för din webbplats ansvarar du uttryckligen för att det inte finns någon överdriven belastning på GoDaddys DNS eller servrar. Du får inte använda GoDaddys servrar och din webbplats som en källa, medlingstjänst, svarsadress eller destinationsadress för e-postbomber, översvämningsattacker, skadade paket, DoS-attacker eller andra otillåtna aktiviteter. Att hacka servrar eller annat säkerhetsintrång är förbjudet och GoDaddy förbehåller sig rätten att ta bort webbplatser som innehåller information om hackning eller länkar till sådan information. Du får inte använda din webbplats som en anonym gateway. GoDaddy förbjuder användning av programvara eller skript som körs på deras servrar och som gör att servern läses in på en högre nivå än som anses rimligt, vilket avgörs av GoDaddy. Du samtycker till att GoDaddy förbehåller sig rätten att ta bort din webbplats tillfälligt eller permanent från sina värdtjänstsservrar om GoDaddy är mottagare av aktiviteter som hotar stabiliteten i dess nät.

Provvillkor

Provvillkoren tillhandahålls endast i referenssyfte. GoDaddy är inte ansvarigt för din användning av provvillkoren – du använder dessa på egen risk. Standardvillkoren som anges på sidan Villkor kan användas med följande friskrivningsklausul: Beskrivningarna och förslagen är inte laglig, skattemässig eller finansiell rådgivning. Onlinebutiken/snabbkundvagnen garanterar inte lagligheten i någon formulering eller bestämmelse som tillhandahålls av eller härrör från sådana beskrivningar och förslag. Du bör rådgöra med en advokat för att se till att villkoren är tillräckliga för att tillgodose dina behov, att de är lämpliga för din jurisdiktion och att de är juridiskt bindande för dina kunder.

5. FACEBOOK

Designprogram för Facebook-sidor

Snabbkundvagn inkluderar tillgång till ett designprogram för Facebook-sidor (”Designprogram för Facebook-sidor”). Med designprogrammet för Facebook-sidor kan du skapa en anpassad Facebook-sida. Om du vill använda designprogrammet för Facebook-sidor måste du (i) skapa ett Facebook-konto (om du inte redan har ett) och (ii) aktivera en offentlig sida från ditt Facebook-konto. När du har designat din Facebook-sida måste du länka den till ditt Facebook-konto för att det ska gå att navigera på Facebook-sidan. Observera att din Facebook-sida kommer att vara tillgängliga via samma kontrollpanel som din kundvagn. Följaktligen måste din kundvagn vara aktiv innan din Facebook-sida kan publiceras

Allmänna regler för uppförande; Facebook-begränsningar

Utöver avsnitt 4 (allmänna regler för uppförande) som ingår i de allmänna användningsvillkoren bekräftar och godkänner du att:

 1. Om du kommer åt designprogrammet för Facebook-sidor ska du inte använda det för att lansera en Facebook-sida som marknadsför, tillhandahåller innehållsreferenser, underlättar, innehåller eller använder något av följande:

 2. Alkoholrelaterat innehåll eller försäljning av tobaksprodukter, ammunition och/eller vapen;

 3. Innehåll som inkräktar på tredje parts rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, sekretess, publicitet, moraliska eller andra privata rättigheter eller äganderättigheter, eller som är falskt eller bedrägligt;

 4. Hasardspel, inklusive och utan begränsning, onlinekasinon, vadslagning, bingo eller poker;
 5. Olaglig aktivitet och/eller olagliga tävlingar, pyramidspel, lotterier eller kedjebrev (om du arrangerar, hänvisar till eller hjälper till med ett lagligt lotteri, tävling eller annan kampanj omfattas du av Facebooks riktlinjer för kampanjer som finns här: https://www.facebook.com/policies/pagesgrupperevent/#); eller
 6. Innehåll som är hatiskt, hotande, kränkande eller pornografiskt, uppmanar till våld eller innehåller naket eller grafiskt eller meningslöst våld.

 7. Om du kommer åt designprogrammet för Facebook-sidor måste du se till att du äger eller innehar alla rättigheter som krävs för att kopiera, visa, distribuera, leverera, återge och offentligt publicera allt innehåll i ditt program för Facebook-användare i alla länder där du gör innehållet tillgängligt.