GoDaddy

ALLMÄNNA ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR GOOD AS GOLD

Senast reviderad: 30 April 2012

LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT EFTERSOM DET INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH KOMPENSATION.

1. ÖVERSIKT

Detta Allmänna användningsvillkor för Good as Gold (detta ”avtal”) ingås av och mellan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (”GoDaddy”) och dig, och börjar gälla vid datumet för det elektroniska godkännandet. I detta avtal anges villkoren för din användning av GoDaddys Good As Gold-tjänster (”Good As Gold-tjänsterna”eller ”tjänsterna”).

Ditt elektroniska godkännande av detta Avtal innebär att du har läst, förstår, bekräftar och samtycker till att vara bunden av detta Avtal, tillsammans med GoDaddys Avtal om allmänna användningsvillkor, vilket härmed införlivas genom hänvisning.

Termerna ”vi”, ”oss” eller ”vår”/”vårt”/”våra” ska avse GoDaddy. Termerna ”du”, ”din”/”ditt”/”dina”, ”användare” eller ”kund” ska avse en person eller enhet som godkänner detta avtal. Inget i detta avtal ska anses tilldela några rättigheter eller förmåner till tredje part.

GoDaddy kan, när som helst och efter eget och absolut gottfinnande, ändra eller modifiera detta avtal samt alla policyer och avtal som införlivas häri, och sådana ändringar eller modifikationer ska börja gälla omedelbart efter att de har publicerats på GoDaddys webbplats (denna ”webbplats”). Du bekräftar och samtycker till att (i) GoDaddy får meddela dig om sådana ändringar genom att publicera dem på denna webbplats och (ii) att din användning av denna webbplats eller tjänsterna på denna webbplats efter att sådana ändringar har gjorts (vilket framgår av datum för ”senaste version” överst på denna sida) utgör ditt godkännande av detta avtal i sin senaste version. Om du inte godkänner att vara bunden till detta avtal efter den senaste ändringen ska du inte använda (eller fortsätta att använda) den här webbplatsen eller tjänsterna som återfinns på den här webbplatsen. Dessutom kan GoDaddy emellanåt meddela dig om ändringar eller modifieringar av detta avtal via e-post. Det är därför mycket viktigt att du håller dina kontouppgifter (”konto”), inklusive din e-postadress, aktuella. GoDaddy tar inget ansvar för din underlåtelse att ta emot ett e-postmeddelande om sådan underlåtelse beror på en felaktig eller föråldrad e-postadress.

2. Information om tjänsten

Programmet Good As Gold-tjänster är ett förbetalt tjänstprogram som låter dig överföra penningmedel från ditt bankkonto till ett konto med GoDaddy (”Good As Gold-konto). Du kan sedan använda nämnda penningmedel för att köpa GoDaddy-produkter och tjänster inklusive domännamn och relaterade tjänster, värdtjänster, e-post, mjukvara och program.

Du är medveten om att penningmedel som överförs till ditt Good As Gold-konto kommer att finnas på ett konto hos GoDaddy och kommer inte att öka eller ge någon ränta för din räkning. I den utsträckning ränta kan uppstå, förstår du och accepterar att GoDaddy ska vara berättigad att ta emot och behålla sådana belopp för att täcka kostnader kopplade till Good As Gold-tjänsterna.

Du är medveten om att alla transaktioner som utförs med Good As Gold-tjänsterna kommer att genomföras i amerikanska dollar och det är ditt ansvar att ordna valutaväxling innan du sätter in penningmedel på ditt Good As Gold-konto. Banköverföringar GoDaddy mottar i utländska valutor kommer att returneras och du har ansvar för returkostnaden för sådana penningmedel. Ditt Good As Gold-konto måste inledningsvis fyllas på med minst ett hundra amerikanska dollar (943,40 kr) som betalas med amerikanska penningmedel. Du accepterar att du ansvarar för alla banköverföringsavgifter, både ingående och utgående, som rör ditt Good As Gold-konto. Alla banköverföringar som inte äger rum i USA kan omfattas av avgifter från din bank, förmedlande banker eller GoDaddys bank, vilket kan reducera den summa som GoDaddys bank tar emot och som följaktligen sätts in på ditt Good As Gold-konto. Kunder som sätter in ett tusen amerikanska dollar (9.433,97 kr) eller mer på sitt Good As Gold-konto genom en banköverföring, omfattas inte av en hanteringsavgift för banköverföringen från 188,68 kr på tjugo amerikanska dollar (GoDaddy). Härmed tillåter du uttryckligen GoDaddy (i) att reducera ditt Good As Gold-konto med summorna från banköverföringsavgifter som GoDaddy åsamkas för att ta emot dina pengar, och/eller (ii) att debitera en serviceavgift på tjugo amerikanska dollar (188,68 kr) (”Serviceavgift”) i samband med uppsägningen av ditt Good As Gold-konto. Alla avgifter kan ändras och kommer att uppdateras online i detta avtal.

Som betalning för de Good As Gold-tjänster du köper och som tillhandahålls av GoDaddy samtycker du till att betala GoDaddy i förskott för tjänsten som tillhandahålls. Betalning ska ske genom att du tillhandahåller antingen en giltig banköverföring till domäntjänsternas konto, en postanvisning eller personlig check. Alla postväxlar kommer att försenas tio (10) dagar tills pengarna krediteras, vilket kan fördröja din användning av produkten eller tjänsten, och eventuella postväxlar som inte går att lösa in resulterar i en administrationsavgift på tjugofem amerikanska dollar (235,85 kr). Personliga checkar får bara användas för betalningar på ett hundra amerikanska dollar (943,40 kr) eller mer, och ska vara utfärdade i amerikanska dollar för hela det belopp som krävs vid det tillfället. Personliga checkar under ett tusen amerikanska dollar (9.433,97 kr) är föremål för samma bearbetningsavgifter som gireringar. Alla personliga checkar kommer att försenas fjorton (14) dagar tills pengarna krediteras, vilket kan fördröja din användning av produkten eller tjänsten, och alla checkar som inte går att lösa in kommer att resultera i en avgift på tjugofem dollar (235,85 kr). Du kan när som helst kontrollera återstående penningmedel på ditt Good As Gold-konto genom att logga in på Hantera ditt konto eller genom kundvagnen på GoDaddy-webbplatsen. Om du beslutar dig för att säga upp ditt Good As Gold-konto (eller om GoDaddy väljer att avsluta ditt Good As Gold-konto till följd av att du har brutit mot en skyldighet i det här avtalet), kommer saldot i ditt Good As Gold-konto återbetalas, efter att serviceavgiften har dragits av. Alla återbetalningar görs med check.

När du för över penningmedel till ditt Good As Gold-konto måste du tydligt ange det GoDaddy-kontonummer du vill använda för den banköverföring, postanvisning eller personliga check som ska användas vid banköverföringen, postanvisningen eller personliga checken (i förekommande fall). Om du inte tydligt anger sådan information kan det leda till (i) att penningmedlen inte används, (ii) att penningmedlen används på fel sätt, och/eller (iii) dröjsmål innan du kan köpa GoDaddy-produkter och tjänster genom ditt Good As Gold-konto, och GoDaddy frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för detsamma.

3. Avtalsvillkor; ändring

Villkoren i detta avtal ska fortsätta gälla i full kraft så länge du har ett Good As Gold-konto registrerat hos GoDaddy. Om du avslutar ditt Good As Gold-konto kommer återstående penningmedel på ditt Good As Gold-konto att återbetalas så som anges i avsnitt 2 ovan.

Du samtycker till att GoDaddy kan ändra detta avtal från tid till annan. GoDaddy kan även upphöra med tjänsterna den tillhandahåller enligt det här avtalet. Du godkänner att vara bunden av alla ändringar GoDaddy rimligen kan göra i detta avtal när sådana ändringar görs.

4. Din användning av GOOD AS GOLD tjänster

Du kan endast använda penningmedlen i ditt Good As Gold-konto genom GoDaddy-köpprocessen på GoDaddys webbplats. Inga köp kan göras om det vid köpets tidpunkt inte finns tillräckligt med tillgängliga penningmedel på ditt Good As Gold-konto för att täcka hela beloppet för köpet, inklusive eventuella relaterade avgifter som fastställs häri.

Ytterligare medel kan när som helst läggas till i ditt Good As Gold-konto. Den minsta ökningen för överföringar av medel är ett hundra dollar (943,40 kr). Av säkerhetsskäl bör du förvara dina inloggningsuppgifter till Good As Gold-kontot på ett säkert ställe och vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra att andra kommer åt ditt användarnamn och lösenord. Du godkänner att du ansvarar helt för all aktivitet i ditt Good As Gold-konto, oavsett om den påbörjats av dig eller andra.GoDaddy frånsäger sig i synnerhet ansvar för aktiviteter i ditt Good As Gold-konto, oavsett om du har godkänt aktiviteten eller inte.

Du kan se aktiviteten för eller posterna i ditt Good As Gold-konto via länken Hantera ditt konto på GoDaddys webbplats. Ditt Good As Gold-konto visar dina köp och mängden penningmedel som finns kvar på ditt Good As Gold-konto. GoDaddy förbehåller sig rätten att när som helst lämna ut information om ditt Good As Gold-konto, om GoDaddy så anser vara nödvändigt för att rätta sig efter tillämpliga lagar, juridiska processer eller uppfylla begäran från myndighet, eller att redigera, neka att publicera, eller ta bort information och material, helt eller delvis, från ditt Good As Gold-konto, efter GoDaddys eget och gottfinnande.

GoDaddy förbehåller sig uttryckligen rättigheten att avsluta ditt Good As Gold-konto om GoDaddy uppmärksammas på att du använder ditt Good As Gold-konto för stötande aktiviteter. Stötande aktiviteter omfattar, men är inte begränsade till:

  • Aktiviteter som är avsedda att kränka, besvära, skada, skymfa, hota, baktala eller trakassera tredje parter;
  • Aktiviteter som är förbjudna enligt lagar i USA och/eller utländska territorier där du bedriver verksamhet;
  • Aktiviteter som är utformade för att uppmuntra andra till olagligt beteende, till exempel hatbrott, terrorism och barnpornografi;
  • Aktiviteter som är kränkande, vulgära, motbjudande, kränker en tredje parts integritet, eller är stötande ur rasistisk, etnisk eller annan synvinkel.
  • Verksamhet som är avsedd att representera en tredje parts identitet; och
  • Aktiviteter som utformats för att på något sätt skada minderåriga.

5. TITLAR OCH RUBRIKER; OBEROENDE VILLKOR; AVSKILJBARHET

Titlarna och rubrikerna i detta avtal är endast avsedda att underlätta för läsaren och får inte användas för att på något sätt förstå eller tolka avtalet mellan parterna såsom det på annat sätt beskrivs häri. Varje villkor och överenskommelse i detta avtal ska i alla avseenden tolkas som ett separat och oberoende villkor eller överenskommelse. Om en behörig domstol finner någon bestämmelse (eller del av en bestämmelse) i detta avtal olaglig, ogiltig eller på annat sätt overkställbar, ska de återstående bestämmelserna (eller delar av bestämmelser) i detta avtal inte påverkas av detta och ska vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som lagen tillåter.

6. DEFINITIONER; KONFLIKTER

Ord som inleds med versal och som används men inte definieras här ska ha den innebörd som tillskrivs dem i de Allmänna användningsvillkoren. I händelse av en konflikt mellan bestämmelserna i detta avtal och bestämmelserna i de allmänna användningsvillkoren ska bestämmelserna i detta avtal gälla.

Reviderad: 2012-04-30

Copyright © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC Med ensamrätt.