GoDaddy

Användningsvillkor för kostnadsfri provperiod

Senast granskad: 20 februari 2017

1. ÖVERSIKT

Dessa GoDaddy användningsvillkor för kostnadsfria provperioder (detta ”avtal”) ingås av och mellan och dig, och börjar gälla vid datumet för det elektroniska godkännandet.  Detta avtal innehåller villkoren för din användning av en eller flera GoDaddy-produkter (”produkt” eller ”produkter”) som erbjuds som kostnadsfria provperioder under den  tidsperiod som anges med erbjudandet för gällande produkt (”kostnadsfri provperiod”).

Ditt elektroniska godkännande av detta Avtal innebär att du har läst, förstår, bekräftar och samtycker till att vara bunden av detta Avtal, tillsammans med GoDaddys Avtal om allmänna användningsvillkor, vilket härmed införlivas genom hänvisning.

Termerna ”vi”, ”oss” eller ”vår”/”vårt”/”våra” ska avse GoDaddy. Termerna ”du”, ”din”/”ditt”/”dina”, ”användare” eller ”kund” ska avse en person eller enhet som godkänner detta avtal.  Inget i detta avtal ska anses tilldela några rättigheter eller förmåner till tredje part.

GoDaddy kan, när som helst och efter eget och absolut gottfinnande, ändra eller modifiera detta avtal samt alla policyer och avtal som införlivas häri, och sådana ändringar eller modifikationer ska börja gälla omedelbart efter att de har publicerats på denna GoDaddywebbplats.  Du bekräftar och samtycker till att (i) GoDaddy får meddela dig om sådana ändringar genom att publicera dem på denna webbplats och (ii) att din användning av denna webbplats eller den kostnadsfria provperioden efter att sådana ändringar har gjorts (vilket framgår av datum för ”senaste revideringen”överst på denna sida) utgör ditt godkännande av detta avtal i sin senaste version.  Om du inte samtycker till att vara bunden av detta avtal i dess senaste version ska du inte använda (eller fortsätta använda) denna webbplats eller den kostnadsfria provperioden.  Dessutom kan GoDaddy emellanåt meddela dig om ändringar eller modifieringar av detta avtal via e-post.  Det är därför mycket viktigt att du håller dina kontouppgifter (”konto”), inklusive din e-postadress, aktuella. GoDaddy tar inget ansvar för din underlåtelse att ta emot ett e-postmeddelande om sådan underlåtelse beror på en felaktig eller föråldrad e-postadress.

Du samtycker till att detta avtal i alla avseenden ska anses ha förhandlats fram, ingåtts, verkställts och genomförts i USA.

Personer bosatta i Quebec och Sydafrika har inte rätt att delta i den kostnadsfria provperioden.

2. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN

Kostnadsfri provperiod är en möjlighet för dig att använda en GoDaddy-produkt utan kostnad under den period som meddelats i erbjudandet för motsvarande produkt.  Den kostnadsfria provperioden börjar det datum då du godtar erbjudandet om en kostnadsfri provperiod, och oavsett om du använder produkten kommer den att sluta gälla när den kostnadsfria provperioden är slut.

Med undantag för erbjudanden om kostnadsfri provperiod utan kreditkort, som omfattas av de särskilda villkor som specifikt beskrivs nedan i detta avtal, bekräftar och samtycker du till att erbjudanden om kostnadsfri provperiod är giltiga endast med och vid tidpunkten för ett kvalificerande köp.  Du måste ha en giltig betalningsmetod kopplad till ditt konto för att kunna utnyttja en kostnadsfri provperiod, och den kostnadsfria provperioden kan upphöra om ditt kvalificerande köp tas bort, avbeställs, överförs, återbetalas eller inte förnyas.  Du bekräftar och samtycker till att vi när som helst och efter eget gottfinnande kan komma att dra tillbaka eller ändra den kostnadsfria provperioden eller byta produkten eller erbjudandet mot en liknande produkt eller erbjudande.  Du kommer att debiteras det då gällande priset för produkten om vi finner att du inte har rätt att använda den kostnadsfria provperioden.

3. AUTOMATISK FÖRNYELSE; ANNULLERING; ÅTERBETALNINGAR

När den kostnadsfria provperioden har upphört förnyas produkten automatiskt till då gällande förnyelsepris utan vidare åtgärder från din sida, tills produkten sägs upp. Du kan avsluta den kostnadsfria provperioden eller den automatiska förnyelsen av produkten i fråga när som helst innan eller efter att den kostnadsfria provperioden har upphört genom att gå till ditt konto och inaktivera funktionen för automatisk förnyelse eller genom att kontakta vår kundservice.  Om du väljer att avsluta produkten under den kostnadsfria provperioden eller att inte förnya produkten efter den kostnadsfria provperioden kommer allt innehåll eller data som du har skrivit in i produkten att gå förlorat och kommer inte att kunna återställas.

När en kostnadsfri provperiod förnyas som ett betalt månadsprogram kan du begära full återbetalning inom 48 timmar efter produktköpet.  När en kostnadsfri provperiod förnyas som ett betalt årsprogram kan du begära full återbetalning inom 15 dagar efter produktköpet.

4. VILLKOR FÖR KOSTNADSFRI PROVPERIOD UTAN KREDITKORT

Under vissa omständigheter kan vi erbjuda dig en kostnadsfri provperiod utan kreditkort (”kostnadsfri provperiod utan kreditkort”) som omfattas av de särskilda villkor som anges i detta avsnitt och utan hinder av något som talar emot detta i detta avtal.

När den kostnadsfria provperioden utan kreditkort går ut kommer du inte att debiteras och produkten kommer inte att förnyas SÅVIDA du inte ombeds lägga till eller bekräfta en framtida betalningsmetod, eller frivilligt anger en sådan, under eller efter slutet av den kostnadsfria provperioden utan kreditkort, i vilket fall produkten kommer att omfattas av villkoren för automatisk förnyelse, avbeställning och återbetalning som anges ovan i detta avtal.  Om du väljer att avsluta produkten under den kostnadsfria provperioden utan kreditkort eller att inte köpa eller förnya tjänsten efter den kostnadsfria provperioden utan kreditkort kommer allt innehåll eller data som du har skrivit in i tjänsten att gå förlorat och kommer inte att kunna återställas.

5. FRISKRIVNINGAR OCH ERSÄTTNING

Du förbinder dig att friskriva, försvara och hålla GoDaddy och dess underleverantörer, agenter, anställda, tjänstemän, chefer, intressenter, dotterbolag och ombud skadeslösa från ansvarsskyldigheter, anspråk, skadestånd, kostnader och utgifter, inklusive skäliga advokatkostnader och -utlägg som är kopplade till eller uppkommer i samband med ditt användande av den kostnadsfria provperioden eller någon anknuten produkt, inklusive men inte begränsat till all förlust av data eller innehåll som du kan erfara till följd av att vi av någon som helst anledning avslutar den kostnadsfria provperioden.

6. TITLAR OCH RUBRIKER; OBEROENDE VILLKOR; AVSKILJBARHET

Titlarna och rubrikerna i detta avtal är avsedda för bekvämlighet och enkel referens och får inte användas för att på något sätt tolka avtalet mellan parterna som annars anges häri.  Varje villkor och överenskommelse i detta avtal ska i alla avseenden tolkas som ett separat och oberoende villkor eller överenskommelse.  Om en behörig domstol finner någon bestämmelse (eller del av en bestämmelse) i detta avtal olaglig, ogiltig eller på annat sätt overkställbar, ska de återstående bestämmelserna (eller delar av bestämmelser) i detta avtal inte påverkas av detta och ska vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som lagen tillåter.

7. DEFINITIONER; KONFLIKTER

Ord som inleds med versal och som används men inte definieras här ska ha den innebörd som tillskrivs dem i de Allmänna användningsvillkoren.  I händelse av en konflikt mellan bestämmelserna i detta avtal och bestämmelserna i de allmänna användningsvillkoren ska bestämmelserna i detta avtal gälla.

8. KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om den kostnadsfria provperioden eller detta avtal är du välkommen att kontakta oss på adressen nedan:

GoDaddy Legal Department 14455 North Hayden Rd. Suite 219 Scottsdale, AZ 85260, USA legal@godaddy.com Telefon: 077 588 80 23