GoDaddy

Avtal om kryptering av e-post

Senast reviderad: 2 februari 2016

LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT EFTERSOM DET INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH KOMPENSATION.

1. ÖVERSIKT

Det här GoDaddy-avtalet för e-postkryptering (detta ”avtal”) ingås av och mellan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (”GoDaddy”)och dig och träder i kraft vid datumet för det elektroniska godkännandet.  Detta avtal anger villkoren för din användning av GoDaddys tjänster för kryptering av e-post (”e-postkryptering” eller ”tjänsterna”).

Ditt elektroniska godkännande av detta avtal innebär att du har läst, förstått, bekräftar och godkänner att du är bunden till detta avtal tillsammans med de (i) GoDaddys allmänna användningsvillkor och (ii) eventuella programbegränsningar, ansvarsfriskrivningar för produkter eller andra restriktioner som visas på målsidan för webbplatsverktyg för webbplatsen GoDaddy (den här ”webbplatsen”), både (i) och (ii) ingår i detta avtal som referens.    

Termerna ”vi”, ”oss” eller ”vår”/”vårt”/”våra” ska avse GoDaddy.  Termerna ”du”, ”din”/”ditt”/”dina”, ”användare” eller ”kund” ska avse en person eller enhet som godkänner detta avtal och eller använder tjänsterna.  Såvida inget annat anges i detta avtal ska avtalet inte anses tilldela några rättigheter eller förmåner till tredje part.

Du bekräftar och godkänner att (i) GoDaddy, efter eget gottfinnande, när som helst kan ändra eller modifiera detta avtal och alla policyer eller överenskommelser som ingår i detta avtal och att sådana ändringar eller modifieringar ska träda i kraft direkt när de läggs upp på den här webbplatsen och att (ii) din användning av den här webbplatsen eller tjänsterna som återfinns på den här webbplatsen efter att sådana ändringar eller modifieringar har gjorts (så som anges i datumet för ”senaste ändring” högst upp på sidan) ska utgöra ditt godkännande av detta avtal efter den senaste ändringen.  Om du inte godkänner att vara bunden till detta avtal efter den senaste ändringen ska du inte använda (eller fortsätta att använda) den här webbplatsen eller tjänsterna som återfinns på den här webbplatsen.  Dessutom kan GoDaddy emellanåt meddela dig om ändringar eller modifieringar av detta avtal via e-post.  Det är därför mycket viktigt att du håller dina Shopper-kontouppgifter (”Shopper-konto”), inklusive din e-postadress, aktuella. GoDaddy tar inget ansvar för din underlåtelse att ta emot ett e-postmeddelande om sådan underlåtelse beror på en felaktig eller föråldrad e-postadress.

2. BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

GoDaddyE-postkryptering är en onlinetjänst för kryptering av e-post som erbjuder policydrivna och användarinitierade krypteringsfunktioner för ditt Microsoft Office 365-e-postkonto(n).

I den utsträckning som API (inklusive datainsamlingsagenter) eller annan programvara (gemensamt benämnda ”programvara”) tillhandahålls dig i samband med tjänsterna, och under förutsättning att alla tjänsteavgifter som följer härmed betalas, ger GoDaddy dig en återkallelig, icke-exklusiv, icke överlåtlig, icke överförbar och icke vidarelicensierbar begränsad rättighet och licens under avtalets löptid för nedladdning, installation och användning av programvaran, inklusive eventuella uppdateringar och/eller ändringar därtill (”uppdateringar”) och eventuell tillhörande dokumentation, endast i samband med tillämpliga tjänster och endast av auktoriserade slutanvändare.  Användare är ensam ansvarig för installationen och användningen av programvaran och GoDaddy har ingen skyldighet eller ansvar med avseende på detta. Du förbinder dig att följa alla gällande lagar och regler i din användning av och åtkomst till tjänsterna. 

GoDaddy förbehåller sig rätten att när som helst, helt eller delvis, modifiera eller upphöra med alla funktioner i tjänsterna.  Användaren förstår att tjänsterna ibland kan vara otillgängliga på grund av regelbundet underhåll. GoDaddy kommer att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att försöka schemalägga detta underhåll till natt, helger eller perioder med låg belastning. 

GoDaddy kan (men är inte skyldig att) regelbundet tillhandahålla uppdateringar, som måste installeras av licenstagaren för fortsatt användning av programvaran och tillämpliga tjänster.  För tydlighetens skull ska alla uppdateringar omfattas av definitionen av ”programvara” enligt villkoren.

3. IMMATERIELL EGENDOM

Med undantag för de uttryckliga rättigheter och licenser som beviljas härunder reserverar GoDaddy och/eller dess leverantörer alla rättigheter, titlar och intressen i och till tjänsterna och programvaran.  Användaren erkänner att tjänsterna och programvaran, liksom deras respektive strukturer, organisation och källkod utgör värdefulla affärshemligheter för GoDaddy och/eller dess leverantörer.  Med undantag för vad som uttryckligen är tillåtet samtycker användaren till att användaren inte skall, och inte skall tillåta någon tredje part att, (i) modifiera, adaptera, ändra, översätta eller skapa avledande verk av tjänsterna, programvaran eller dokumentationen; (ii) slå ihop tjänsterna eller programvaran med annan programvara, (iii) återförsälja eller exportera, med undantag av vad som häri föreskrivits, sälja, tillhandahålla för servicebyråers användning, hyra ut, leasa, låna ut eller på annat sätt överföra tjänsterna, programvaran eller dokumentationen till en tredje part; (iv) återskapa, dekompilera, ta isär eller på annat sätt försöka härleda källkoden för tjänsterna eller programvaran; (v) ta bort eller ändra upphovsrättsmeddelanden eller andra meddelanden som ingår i tjänsterna eller programvaran; eller (vi) på annat sätt använda eller kopiera tjänsterna eller programvaran, med undantag för vad som uttryckligen är tillåtet.  Utan att begränsa det ovanstående ska begränsningarna för användning av tjänsterna och programvaran som anges i detta avsnitt tillämpas på alla tjänster eller programvara som levereras till GoDaddy av dess leverantörer.

GoDaddy och/eller dess leverantörer beviljar inte och användaren erkänner att den inte har någon rätt eller licens till, eller något intresse för någon patent, upphovsrätt, varumärken eller affärshemligheter som ägs, används eller görs anspråk på nu eller i framtiden av GoDaddy eller dess leverantörer.  Alla gällande rättigheter till sådana patent, upphovsrätter, varumärken och affärshemligheter är och kommer att förbli GoDaddy:s eller dess leverantörers exklusiva egendom.  Ingen rätt eller äganderätt till den immateriella egendomen som finns i tjänsterna, programvaran eller någon del av tjänsterna eller programvaran, samt alla förbättringar, uppdateringar, modifikationer, lokala versioner eller några derivat av tjänsterna eller programvaran, skall överföras till användaren. All immateriell egendom och äganderätt däri ska förbli GoDaddy:s eller dess leverantörers egendom.  Användaren får inte radera eller ändra GoDaddy:s eller GoDaddy:s leverantörers handelsnamn, varumärken eller andra insignier som är fästa till tjänsten, programvaran eller relaterad dokumentation.  Användaren ska omedelbart underrätta GoDaddy om eventuella anspråk angående licensen eller användning av tjänsterna eller programvaran, eller till påstådda överträdelser av immateriella rättigheter.

4. ANVÄNDNING AV INFORMATION

All teknisk eller företagsinformation (”information”) som tillhandahållits användaren enligt detta avtal är GoDaddy:s eller dess leverantörers egendom och (i) ska endast användas av användaren i samband med tjänster eller programvara som erhållits enligt detta avtal; (ii) får inte återskapas eller kopieras, i sin helhet eller delvis, förutom vad som är nödvändigt för användning i enlighet med avtalet; (iii) ska, tillsammans med alla kopior, returneras eller förstöras när de inte längre behövs eller är godkända för användning. 

5. ANVÄNDNING AV TJÄNSTER

 • Du ansvarar för att upprätthålla sekretessen och säkerheten för dina inloggningsuppgifter, inklusive, men inte begränsat till dina åtkomstnummer, lösenord, säkerhetsfrågor och svar, kontonummer, inloggningsuppgifter och annan säkerhet eller åtkomstinformation. Vi ansvarar inte för förlust eller skada om du misslyckas med att säkra dina inloggningsuppgifter.
 • Du förstår och accepterar att användningen av tjänsterna sker på eget ansvar.
 • Du är införstådd med och accepterar att tjänsterna tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK och på basis av TILLGÅNG.
 • Du förstår och accepterar att vi inte garanterar att tjänsterna:
 1. Är alltid tillgängliga.
 2. Innehåller inga buggar eller andra defekter. Återigen, vi kommer att göra vårt bästa för att åtgärda problem vartefter de identifieras, men vi kan inte garantera att mjukvaran fungerar perfekt.
 3. Är 100% säker.
 • När du ger oss information, data, lösenord eller annat innehåll, licensierar du detta innehåll till GoDaddy och dess tredjepartsleverantörer i syfte att tillhandahålla tjänsterna åt dig.
 • Du licensierar till GoDaddy och dess tjänsteleverantörer all information, data, lösenord, material och annat innehåll (kollektivt "innehåll") som du tillhandahåller genom eller till tjänsten. Vi får använda, ändra, visa, distribuera och skapa nytt material med hjälp av sådant innehåll för att tillhandahålla tjänsten till dig. Genom att skicka innehåll, godkänner du automatiskt, eller försäkrar att ägaren till sådant innehåll uttryckligen har godkänt att, utan någon särskild tidsbegränsning, och utan att kräva några avgifter, vi kan använda innehållet för de ändamål som anges ovan.
 • Du försäkrar härmed att du är den lagliga ägaren av innehållet och att du har behörighet att utse, och utser uttryckligen härmed, oss eller våra tredjepartsleverantörer som din agent med begränsad fullmakt att komma åt ditt innehåll för din räkning. Du får inte använda tjänsterna i något som helst olagligt eller obehörigt syfte. Du får inte, vid användningen av tjänsterna, bryta mot ditt lands lagar (inklusive men ej begränsat till upphovsrättslagstiftning).

6. PRISER OCH MODIFIKATIONER AV TJÄNSTEN

 • GoDaddy förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsterna (eller någon del därav), tillfälligt eller permanent, med eller utan förvarning.
 • Vi kan när som helst välja att ändra prissättningen för tjänsterna.
 • Vi kommer automatiskt att förnya dina månatliga eller årliga tjänster med aktuella priser, om du inte avbryter tjänsterna enligt detta avtal.
 • Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller tredje part för ändringar, prisförändringar, avstängning eller upphörande av tjänsterna.

7.  ANVÄNDARINITIERAD UPPSÄGNING AV TJÄNSTERNA

Du förstår och accepterar att när du avslutar ditt konto, kommer du inte längre ha tillgång till ditt innehåll och att det kan tas bort permanent från tjänsterna.

Du är vidare införstådd och håller med om att det är ditt ansvar att exportera, kopiera eller på annat sätt samla in allt önskat innehåll från tjänsten innan du avslutat kontot.

8. E-POSTMEDDELANDEN OCH AVISERINGAR

Vi kommer då och då skicka e-postmeddelanden, inklusive, men inte begränsat till automatiska och underhållsaviseringar, nyhetsbrev, enkäter, supportmeddelanden och frivilliga kontorelaterade aviseringar.

Om din e-postadress ändras, är du ansvarig för att informera oss om denna förändring så att vi på ett effektivt sätt kan leverera dessa meddelanden till dig.

Några av de frivilliga kontorelaterade aviseringarna är aktiverade som standard och som en del av tjänsten. Vi kan införa nya aviseringar eller upphöra med att tillhandahålla vissa aviseringar vårt eget godtycke.

9. SKADEFRIHET

Användaren ska försvara GoDaddy och dess leverantörer och tjänsteleverantörer samt skydda dem mot förlust och hålla dem skadelösa mot och från alla skulder, fordringar, rättsprocesser, skador och utgifter (inklusive, men inte begränsat till, rimliga advokatavgifter) som uppstår på grund av (i) användarens användning av tjänsterna eller programvaran; (ii) användarens underlåtenhet att följa tillämpliga lagar, regler och/eller föreskrifter beträffande tjänsterna eller programvaran; (iii) användarens underlåtenhet att följa villkoren i detta avtal; eller (iv) användarens oaktsamhet eller försummelse.  

10. FRISKRIVNINGAR FRÅN GARANTIER

ANVÄNDAREN BEKRÄFTAR ATT INGA ÅTERBETALNINGAR SKA BETALAS ANVÄNDAREN AVSEENDE TJÄNSTER ELLER PROGRAMVARA.  TJÄNSTERNA OCH PROGRAMVARAN SKALL LEVERAS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”PÅ BASIS AV TILLGÅNG” OCH GoDaddy ELLER DESS LEVERANTÖR FRÅNSÄGER SIG ALLA ANDRA GARANTIER, VARE SIG DE ÄR UTTRYCKTA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, AVSEENDE FÖRSÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, TITEL, ICKE-INTRÅNG ELLER GARANTIER SOM UPPSTÅR FRÅN HANDELSFÖRLOPP, ANVÄNDNING ELLER HANDELSPRAXIS.  GoDaddy GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTERNA ÄR HELT UTAN AVBROTT ELLER FEL. GoDaddy eller dess leverantörer är inte ansvariga för förlust av data eller för eventuella dataöverträdelser eller säkerhetsbrott. 

Användaren har beaktat denna ansvarsfriskrivning i sitt beslut att förvärva rätten eller licensen att använda tjänsterna eller programvaran, såsom tillämpligt, och samtycker till att sådan ansvarsfriskrivning är rättvis och rimlig mot bakgrunden av villkoren i detta avtal, inklusive tjänsteavgifterna, i sin helhet.

11. REVISIONSRÄTTIGHETER

GoDaddy förbehåller sig rätten att granska det totala antalet Microsoft Office 365 e-postkonton (minst en gång per år) som använder e-postkrypteringstjänster under hela avtalets löptid.  Om det totala antalet Microsoft Office 365 e-postkonton som använder tjänsten e-postkryptering överskrider antalet licensierade konton kommer GoDaddy att fakturera användaren för skillnaden.

12. ÖVRIGA GoDaddy-PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Vid köp av e-postkryptering innebär ditt elektroniska godkännande av detta avtal att du har läst, förstått, erkänner och samtycker till att bindas av detta avtal, samt avtal på produktnivå för andra produkter och tjänster av GoDaddy som ingår i e-postkryptering, såsom tillämpligt.

13. TITLAR OCH RUBRIKER; OBEROENDE VILLKOR; AVSKILJBARHET

Titlarna och rubrikerna i detta avtal är avsedda för bekvämlighet och enkel referens och får inte användas för att på något sätt tolka avtalet mellan parterna som annars anges häri.  Varje villkor och överenskommelse i detta avtal ska i alla avseenden tolkas som ett separat och oberoende villkor eller överenskommelse.  Om en behörig domstol finner någon bestämmelse (eller del av en bestämmelse) i detta avtal olaglig, ogiltig eller på annat sätt overkställbar, ska de återstående bestämmelserna (eller delar av bestämmelser) i detta avtal inte påverkas av detta och ska vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som lagen tillåter.

14.  DEFINITIONER; KONFLIKTER

Ord som inleds med versal och som används men inte definieras här ska ha den innebörd som tillskrivs dem i de Allmänna användningsvillkoren.  I händelse av en konflikt mellan bestämmelserna i detta avtal och bestämmelserna i de allmänna användningsvillkoren ska bestämmelserna i detta avtal gälla.