GoDaddy

Avtal för snabb överföring

1. ÖVERSIKT

GoDaddys avtal för snabb domännamnsöverföring (detta “avtal”) ingås av och mellan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") och dig, och börjar gälla vid datumet för det elektroniska godkännandet.  I detta avtal anges villkoren för din användning av GoDaddys tjänst Snabb överföring (“tjänsten Snabb överföring” eller “Tjänsten”).

Ditt elektroniska godkännande av detta Avtal innebär att du har läst, förstår, bekräftar och samtycker till att vara bunden av detta Avtal, tillsammans med GoDaddys Allmänna användningsvillkor, vilket härmed införlivas genom hänvisning.

Termerna ”vi”, ”oss” eller ”vår”/”vårt”/”våra” ska avse GoDaddy. Termerna ”du”, ”din”/”ditt”/”dina”, ”användare” eller ”kund” ska avse en person eller enhet som godkänner detta avtal.  Inget i detta avtal ska anses tilldela några rättigheter eller förmåner till tredje part.

GoDaddy kan, när som helst och efter eget och absolut gottfinnande, ändra eller modifiera detta avtal samt alla policyer och avtal som införlivas häri, och sådana ändringar eller modifikationer ska börja gälla omedelbart efter att de har publicerats på GoDaddys webbplats (denna ”webbplats”).  Du bekräftar och samtycker till att (i) GoDaddy får meddela dig om sådana ändringar genom att publicera dem på denna webbplats och (ii) att din användning av denna webbplats eller tjänsterna efter att sådana ändringar har gjorts (vilket framgår av datum för ”senaste revideringen”överst på denna sida) utgör ditt godkännande av detta avtal i sin senaste version.  Om du inte accepterar att bindas av den senaste revideringen av detta avtal, ska du inte använda (eller fortsätta använda) denna webbplats eller tjänsterna.  Dessutom kan GoDaddy emellanåt meddela dig om ändringar eller modifieringar av detta avtal via e-post.  Det är därför mycket viktigt att du håller dina kontouppgifter (”konto”), inklusive din e-postadress, aktuella. GoDaddy tar inget ansvar för din underlåtelse att ta emot ett e-postmeddelande om sådan underlåtelse beror på en felaktig eller föråldrad e-postadress.

2.  BESKRIVNING AV TJÄNSTEN

GoDaddy samarbetar med Afternic®, för att ge GoDaddys kunder möjlighet att sälja sina domäner till intresserade köpare via ett nätverk av utvalda registratorer.  Om du väljer att lista ditt domännamn till salu genom tjänsten Snabb överföring och ingå detta avtal, samtycker du uttryckligen till, förstår och accepterar att: (i) GoDaddy inte har något ansvar eller skyldigheter gentemot dig angående placering och försäljning av ditt domännamn genom tjänsten Snabb överföring eller överföring av domännamnet från dig till köparen; (ii) GoDaddy inte har någon kontroll över köpare eller över Afternics nätverk av utvalda registratorer, och gör inga utfästelser vad gäller tillförlitligheten eller förmågan hos listningstjänsten, inte heller över kvalifikationer hos eventuella köpare eller deras förmåga att betala för ett domännamn; och (iii) GoDaddy inte samlar in, behåller eller får tillgång till någon kreditkortsinformation för köpare som använder tjänsten Snabb överföring, inte heller hanterar vi utbetalningar av medel mellan dig och en köpare och kan därför inte hållas ansvariga för någon utebliven betalning av köparen eller obehörigt röjande av några personliga uppgifter eller kreditkortsinformation rörande köparen.  Överföringen av medel mellan köpare och säljare hos Afternic måste följa Afternics medlemsavtal och tjänstevillkor som finns på https://www.afternic.com/legal, vilka är införlivade häri genom hänvisning.

När du registrerar ett domännamn med GoDaddy och som en del i tjänsten Snabb överföring listar en domän till försäljning, medger du och samtycker uttryckligen till att vi omedelbart för över ett domännamn som med framgång har sålts i tjänsten Snabb överföring från ditt GoDaddy-konto till kontot tillhörande den framgångsrika köparen av domännamnet.  Du bekräftar och samtycker till att GoDaddy kan avaktivera alla spärrfunktioner på överföringar av domännamn som är registrerade på tjänsten Snabb överföring, inklusive, men inte begränsat till, inaktiveringen av vår valideringstjänst av domännamnsöverföring.

Du förbinder dig att friskriva, försvara och hålla GoDaddy och dess underleverantörer, agenter, anställda, tjänstemän, chefer, intressenter, dotterbolag och ombud skadeslösa från ansvarsskyldigheter, anspråk, skadestånd, kostnader och utgifter, inklusive skäliga advokatkostnader och -utlägg som är kopplade till eller uppkommer i samband med ditt användande av tjänsten Snabb överföring, inklusive men inte begränsat till den omedelbara överföringen av domännamnet från ditt GoDaddy-konto till köparens konto.

3.  BEGRÄNSA ELLER AVSLUTA TJÄNST

GoDaddy garanterar inte och kan inte garantera försäljning eller köp av något domännamn genom tjänsten Snabb överföring. Överföringen av ett domännamn till en köpare är inte omedelbart vid försäljningen utan kan ta flera dagar i anspråk.

Du har rätt att avlägsna ett domännamn från tjänsten Snabb överföring när som helst.  I händelse av att du avlägsnar en domän från tjänsten bör du vara medveten om att borttagandet av ett domännamn från Afternic-nätverket inte är omedelbart, utan kan ta flera dagar i anspråk. GoDaddy kommer att slutföra den omedelbara överföringsprocessen för alla domännamn som är registrerade i tjänsten Snabb överföring och som sålts genom Afternics nätverk under denna period.

Du bekräftar och samtycker till att GoDaddy utan föregående varning kan ta bort ditt domännamn från tjänsten Snabb överföring vid vilken som helst tidpunkt och av vilken som helst orsak, inklusive, men inte begränsat till: utebliven betalning av avgifter, utgånget domännamn, bedrägeri, överföringsrestriktioner, registrering av ett varumärke eller ägandetvist om domännamn, eller i händelse av en överföring av domännamnet till en annan registrator.

4.  UTSEDD AGENT OCH ÄNDRINGAR AV REGISTRERARINFORMATION

”UTSETT OMBUD” INNEBÄR EN INDIVID ELLER ENHET SOM DEN TIDIGARE REGISTRERAREN ELLER NYA REGISTRERAREN UTTRYCKLIGEN BEMYNDIGAR ATT GODKÄNNA EN BEGÄRAN OM ÄNDRING AV REGISTRERARE Å DESS VÄGNAR. FÖR ATT KUNNA UNDERLÄTTA SÅDAN ÄNDRINGSBEGÄRAN, OCH I ENLIGHET MED ICANN:S POLICY FÖR ÄNDRING AV REGISTRERARE, GODKÄNNER DU UTNÄMNINGEN AV GoDaddy TILL DITT UTSEDDA OMBUD ATT UTTRYCKLIGEN SAMTYCKA TILL VÄSENTLIGA ÄNDRINGAR AV REGISTRERINGSKONTAKTINFORMATION Å DINA VÄGNAR.

5.  TITLAR OCH RUBRIKER; OBEROENDE VILLKOR; AVSKILJBARHET

Titlarna och rubrikerna i detta avtal är endast avsedda att underlätta för läsaren och får inte användas för att på något sätt förstå eller tolka avtalet mellan parterna såsom det på annat sätt beskrivs häri.  Varje villkor och överenskommelse i detta avtal ska i alla avseenden tolkas som ett separat och oberoende villkor eller överenskommelse.  Om en behörig domstol finner någon bestämmelse (eller del av en bestämmelse) i detta avtal olaglig, ogiltig eller på annat sätt overkställbar, ska de återstående bestämmelserna (eller delar av bestämmelser) i detta avtal inte påverkas av detta och ska vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som lagen tillåter.

6.  DEFINITIONER; KONFLIKTER

Ord som inleds med versal och som används men inte definieras här ska ha den innebörd som tillskrivs dem i de Allmänna användningsvillkoren.  I händelse av en konflikt mellan bestämmelserna i detta avtal och bestämmelserna i de allmänna användningsvillkoren ska bestämmelserna i detta avtal gälla.