GoDaddy

AVTAL FÖR DOMÄNMÄKLARTJÄNST

Senast reviderad: 2020-04-21

LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT EFTERSOM DET INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH KOMPENSATION.

1. ÖVERSIKT

Detta avtal för domänmäklartjänst (detta ”avtal”) ingås av och mellan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (”GoDaddy”) och dig, och börjar gälla vid datumet för det elektroniska godkännandet.  Detta avtal fastställer villkoren för din användning av GoDaddys Domänmäklartjänst (”Domänmäklartjänsterna” eller ”Tjänsterna”). 

Ditt elektroniska godkännande av detta Avtal innebär att du har läst, förstår, bekräftar och samtycker till att vara bunden av detta Avtal, tillsammans med GoDaddys Avtal om allmänna användningsvillkor, vilket härmed införlivas genom hänvisning.

Termerna ”vi”, ”oss” eller ”vår”/”vårt”/”våra” ska avse GoDaddy. Termerna ”du”, ”din”/”ditt”/”dina”, ”användare” eller ”kund” ska avse en person eller enhet som godkänner detta avtal.  Inget i detta avtal ska anses tilldela några rättigheter eller förmåner till tredje part.

GoDaddy kan, när som helst och efter eget och absolut gottfinnande, ändra eller modifiera detta avtal samt alla policyer och avtal som införlivas häri, och sådana ändringar eller modifikationer ska börja gälla omedelbart efter att de har publicerats på GoDaddys webbplats (denna ”webbplats”).  Du bekräftar och samtycker till att (i) GoDaddy får meddela dig om sådana ändringar genom att publicera dem på denna webbplats och (ii) att din användning av denna webbplats eller tjänsterna på denna webbplats efter att sådana ändringar har gjorts (vilket framgår av datum för ”senaste version” överst på denna sida) utgör ditt godkännande av detta avtal i sin senaste version.  Om du inte godkänner att vara bunden till detta avtal efter den senaste ändringen ska du inte använda (eller fortsätta att använda) den här webbplatsen eller tjänsterna som återfinns på den här webbplatsen.  Dessutom kan GoDaddy emellanåt meddela dig om ändringar eller modifieringar av detta avtal via e-post.  Det är därför mycket viktigt att du håller dina kontouppgifter (”konto”), inklusive din e-postadress, aktuella. GoDaddy tar inget ansvar för din underlåtelse att ta emot ett e-postmeddelande om sådan underlåtelse beror på en felaktig eller föråldrad e-postadress.

2. BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Tjänsterna tillhandahålls för att underlätta köp av aktuellt registrerade domännamn. GoDaddy tillhandahåller en plats och en process som förenklar transaktionerna och tar ut en avgift för varje slutförd transaktion. GoDaddy är inte en deponeringsagent. Därmed kan GoDaddy inte garantera kvaliteten, säkerheten eller lagligheten vad gäller många av domännamnen. Säljaren har rätt att dra sig tillbaka från förhandlingarna vid vilken tidpunkt som helst utan straffåtgärder, dock inte om det föreligger en överenskommelse om försäljning. I detta fall skall förhandlingsprocessen fortsätta tills den är avslutad.

Vid dessa transaktioner fungerar GoDaddy som underlättande part i transaktionen för att hjälpa dig köpa och sälja domännamn. GoDaddy kommer inte att använda dina pengar för driftkostnader eller andra företagssyften och kommer inte frivilligt att göra pengarna tillgängliga för våra fordringsägare vid konkurs eller i annat syfte. Du bekräftar att GoDaddy inte är en bank och att tjänsten är en tjänst för att bearbeta betalningar snarare än en banktjänst. Du bekräftar dessutom att GoDaddy inte agerar som förvaltare, förmyndare eller deponeringsombud när det gäller dina pengar.

Vid alla transaktioner där domännamnet är registrerat hos GoDaddy kan domännamn som köpts via tjänsten inte överföras från GoDaddy till en annan registrator under en period på sextio (60) dagar efter datumet för ägarbytet.

**Tjänsternas tillgänglighet **

Enligt villkoren i detta avtal och GoDaddys samtliga policyer och procedurer kommer GoDaddy att använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att försöka tillhandahålla (A) vissa delar av tjänsterna dygnet runt under varaktigheten för detta avtal och (B) andra delar av tjänsterna, inklusive men inte begränsad till domänmäklartjänsten, under normal arbetstid. Du bekräftar och godkänner att tjänsterna emellanåt kan vara otillgängliga eller inte kan användas av olika orsaker, inklusive och utan begränsning: (i) fel på utrustningen; (ii) regelbundet underhåll eller reparationer som GoDaddy emellanåt utför eller (iii) orsaker som ligger utanför GoDaddys rimliga kontroll eller som GoDaddy inte rimligen kan förutse, inklusive och utan begränsning, avbrott eller fel i telekommunikation eller länkar för digital överföring, fientliga nätverksangrepp, överbelastning i nätverk eller andra fel. Du bekräftar och godkänner att GoDaddy inte kan styra över tjänsternas tillgänglighet på en kontinuerlig eller oavbruten basis.

3. DINA SKYLDIGHETER

Du samtycker till att fullständigt, korrekt och ärligt fylla i samtliga formulär och informationsbegäranden från GoDaddy under hela processen. Du samtycker till att GoDaddy inte tar ansvar för felaktig eller missvisande information som du har uppgett, vare sig avsiktligt eller oavsiktligt.

Du samtycker till att meddela GoDaddy inom fem (5) arbetsdagar om någon av uppgifterna som du har lämnat ändras. Det är ditt ansvar att se till att dessa uppgifter är aktuella och korrekta. Underlåtenhet från din sida att, oavsett anledning, initialt och kontinuerligt tillhandahålla GoDaddy korrekt och tillförlitlig information betraktas som ett väsentligt brott mot detta Avtal. Underlåtenhet från din sida att, oavsett anledning, svara inom fem (5) affärsdagar på eventuella förfrågningar från GoDaddy för att fastställa giltigheten i information som du har uppgett, betraktas också som ett väsentligt brott mot detta Avtal.

Såväl köpare som säljare är skyldiga att slutföra transaktionen när de har kommit överens om ett pris för domänen/domänerna. Såväl köpare som säljare godkänner och anger specifikt GoDaddy att agera som deras utsedda ombud för att underlätta överföringen av domänen/domänerna,

Köpa domännamn

Som köpare ska du deponera det överenskomna priset och köparens mäklarpåslag, så som fastställt av GoDaddy, så snart som praktiskt möjligt efter att du och säljaren har träffat avtal, dock under inga omständigheter senare än fem (5) arbetsdagar efter att du och säljaren har kommit överens om ett pris. När du skickar betalningen kommer GoDaddy att reservera pengarna under en viss tid baserat på typen av transaktion och GoDaddy överför sedan pengarna till säljaren. Köparen kommer inte att kunna ta tillbaka dessa pengar eller skicka pengarna till en annan mottagare såvida inte den initiala transaktionen annulleras. Om säljaren skulle avvisa betalningen kommer pengarna att återbetalas till köparen. Du godkänner att GoDaddy inte ansvarar för kontraktsbrott baserat på säljarens vägran att godta det förutnämnda överenskomna försäljningspriset. Om du och säljaren inte kan komma överens om ett försäljningspris kommer GoDaddy att återbetala eventuella tillgångar som hålls av GoDaddy för köpet av domänen till dig så snart som affärsmässigt möjligt.

Köparen bekräftar och godkänner att GoDaddy inte under några omständigheter kommer att återbetala den initiala avgiften som köparen betalar för att använda tjänsterna.

4. GoDaddys rättigheter

Förutom de rättigheter som GoDaddy förbehåller sig i detta Avtal, förbehåller sig GoDaddy uttryckligen och efter eget gottfinnande rätten att:

 1. Ändra sina priser via e-postavisering;
 2. Neka, avbryta, avsluta, spärra, låsa eller modifiera åtkomsten till dina tjänster på grund av oönskad, kommersiell e-post (dvs. skräppost, utskick av e-post till prenumeranter som inte har gett sitt samtycke); olaglig åtkomst till andra datorer eller nätverk (dvs. hackning); distribution av internetvirus eller liknande skadliga aktiviteter; utebliven betalning av avgifter; aktiviteter som har till syfte att ärekränka, genera, skada, kränka, hota, förtala eller trakassera tredje parter; aktiviteter som är förbjudna enligt lagarna i USA och/eller i främmande territorier i vilka du bedriver affärsverksamhet; aktiviteter som har till syfte att uppmuntra andras olagliga beteende, såsom hatbrott, terrorism och utnyttjande av barn eller aktivitet kopplad till spridning av material som innehåller sexuellt utnyttjande av barn; aktiviteter som är kränkande, vulgära, obscena, som kränker en tredje parts integritet, som är kränkande vad gäller ras, etnicitet eller andra egenskaper; aktiviteter som har till syfte att använda en tredje parts identitet; aktiviteter som har till syfte att på något sätt skada minderåriga, och andra aktiviteter vare sig de är lagliga eller olagliga som GoDaddy, helt enligt eget gottfinnande, bedömer vara till skada för sina andra kunder, verksamhet eller rykte;
 3. Neka, avbryta, avsluta, spärra, låsa eller modifiera åtkomsten till dina tjänster om din användning av tjänsterna resulterar i, eller är föremål för, rättsliga åtgärder eller hotande rättsliga åtgärder gentemot GoDaddy eller något av dess samarbetspartners eller partners, oavsett om det i slutändan finns eller inte finns skäl för dessa rättsliga åtgärder eller hotande rättsliga åtgärder; och
 4. Neka, avbryta, avsluta, spärra, låsa eller modifiera åtkomsten till dina tjänster om du inte har kommit åt eller loggat in på tjänsterna under nittio (90) dagar.

GoDaddy har ingen skyldighet att övervaka tjänsterna, men förbehåller sig rätten att göra det. GoDaddy förbehåller sig rätten att ändra beskrivningar och kommentarer i listningar. Du bekräftar och godkänner att GoDaddy har rätt att publicera viss information i samband med försäljning eller köp av domäner på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till (a) namnet på det domännamn som sålts eller köpts, (b) försäljnings- eller inköpspriset för det sålda eller köpta domännamnet, och (c) information rörande tiden för försäljningen eller köpet.

5. RÄTTSMEDEL OCH RÄTT TILL ANNULLERING

Utan att inskränka övriga lösningar, om:

 1. Du bryter det här avtalet eller något annat dokument som införlivats genom hänvisning;
 2. GoDaddy bedömer att dina aktiviteter kan utgöra en risk för GoDaddy eller deras medlemmar; eller
 3. GoDaddy bedömer att din användning av Tjänsterna inkräktar på andra personers immateriella eller juridiska rättigheter.

kan GoDaddy omedelbart komma att:

 • Varna sina medlemmar om dina handlingar;
 • Avbryta samtliga pågående transaktioner i anslutning till dina konton,
 • Begränsa finansieringskällor och betalningar;
 • Begränsa din åtkomst till ditt/dina konto/n eller andra funktioner på ditt/dina konto/n, eller
 • Stänga av eller avsluta dina konton och avbryta samtliga tjänster på obestämd tid.

GoDaddy förbehåller sig även rätten att reservera betalningar utöver normala utdelningsperioder för transaktioner som de anser tvivelaktiga eller för konton med höga transaktionsvolymer för att säkerställa tillgångarna. Om GoDaddy stänger dina konton kommer GoDaddy att meddela dig om detta samt betala alla de obegränsade tillgångar på dina konton som tillkommer dig.

6. LIMITED WARRANTY FOR SOLD DOMAINS

Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement or in the terms and conditions then in effect on GoDaddy's website (“Site”), Domain Broker Service sales will be guaranteed for payment by GoDaddy if the Buyer does not perform and if the Buyer is not an associated party of the Seller. In the event of a breach by the Buyer of any of its responsibilities related to payment under the completed sale, the Seller agrees to immediately transfer all of Seller’s right to the respective domain name to GoDaddy and GoDaddy agrees to pay Seller the final sales price less agreed upon commission.

For purpose of this limited warranty, a “completed sale” means an accepted private Buy Now transaction for a domain name through Domain Broker Service on GoDaddy’s Site, combined with receipt of payment by GoDaddy and transfer of the domain name to GoDaddy control.

7. TITLAR OCH RUBRIKER; OBEROENDE VILLKOR; AVSKILJBARHET

Titlarna och rubrikerna i detta avtal är endast avsedda att underlätta för läsaren och får inte användas för att på något sätt förstå eller tolka avtalet mellan parterna såsom det på annat sätt beskrivs häri.  Varje villkor och överenskommelse i detta avtal ska i alla avseenden tolkas som ett separat och oberoende villkor eller överenskommelse.  Om en behörig domstol finner någon bestämmelse (eller del av en bestämmelse) i detta avtal olaglig, ogiltig eller på annat sätt overkställbar, ska de återstående bestämmelserna (eller delar av bestämmelser) i detta avtal inte påverkas av detta och ska vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som lagen tillåter.

7. DEFINITIONER; KONFLIKTER

Ord som inleds med versal och som används men inte definieras här ska ha den innebörd som tillskrivs dem i de Allmänna användningsvillkoren.  I händelse av en konflikt mellan bestämmelserna i detta avtal och bestämmelserna i de allmänna användningsvillkoren ska bestämmelserna i detta avtal gälla.