GoDaddy

FORMULÄR FÖR TVIST OM ÖVERFÖRING

Senast reviderad: 2019-09-17

Fyll i informationen nedan om du har registrerat ett domännamn som du anser har förflyttats från vår registrator utan ditt samtycke. För att vi ska kunna hjälpa dig med din begäran behöver vi all följande information. Skicka följande formulär tillsammans med de begärda dokumenten till transferdisputes@godaddy.com eller via fax till 00 1 480-287-8002. När vi har bekräftat informationen nedan kontaktar vi den nuvarande registratorn för att försöka lösa problemet.

Domäninformation:

Domännamn: ___________________________________________________________

Registrerarens förnamn vid tidpunkten för överföringen: __________________________________

Registrerarens efternamn vid tidpunkten för överföringen: __________________________________

Företagsnamn vid tidpunkten för överföringen: _____________________________________

Jag har bifogat en kopia av registrerarens statligt utfärdade foto-ID i detta formulär. (Ljusa upp foto-ID:t innan du faxat det). Om personen som signerar begäran inte är registreraren ska legitimation för både registreraren och begäranden skickas in.

Bifoga foto:ID här

*Ett foto-ID är en kopia av ett statligt utfärdat körkort eller pass med ett foto.

Om ett företag anges under Registrerare, bifogar jag en statligt utfärdad fotolegitimation för personen som signerar nedan och jag bifogar även ett av följande dokument för identifiering av företaget (företagsnamnet måste matcha exakt).

  • En kopia av bolagsregistreringen
  • Skatteintyg (numret räcker inte)
  • Registreringsbevis för företagsnamn
  • Fiktiv namndokumentation
  • IRS 501(C)3 ”Determination Letter” (beslutsbrev)
  • Myndighetsutfärdat bevis om undantag från skatteplikt för välgörande ändamål

Bifoga företagsdokument här

* Bifoga större dokument eller flersidiga dokument i slutet av det här formuläret.


Telefonnummer dagtid (om vi behöver fråga dig något):_________________________________________________________________

Giltig e-postadress:_________________________________________________________________

En giltig e-postadress måste anges för att Domäntjänster ska kunna svara. Den angivna e-postadressen får inte vara kopplad till den domän för vilken det begärs en tvist.

Jag begär att Domäntjänster verifierar uppgifterna om registreraren och kontaktar den aktuella registratorn för att försöka flytta tillbaka domännamnet till mitt konto. Jag intygar och försäkrar att jag är registreraren som nämns ovan, och om jag inte är den registreraren så handlar jag på begäran av registreraren. Jag godkänner att varken registratorn eller någon av dess samarbetspartners ska hållas ansvariga gentemot mig eller någon annan part för åtgärder som vidtas enligt denna begäran. Härmed avsäger jag mig alla anspråk som har samband med denna begäran gentemot registrator eller några av dess samarbetspartners. Jag samtycker vidare till att inkomma med svaromål för registrator och dess samarbetspartners samt hålla registrator och dess samarbetspartners skadeslösa för förluster, ansvar, skador, kostnader eller utgifter (inklusive rimligt advokatarvode) som uppkommer från tredje parts anspråk, talan eller krav som gäller den här begäran eller någon åtgärd som vidtas av registrator i samband med denna begäran.

Om det foto eller den företagsidentitetshandling som utfärdats av myndighet och som du skickat in anses ha ändrats eller vara ogiltigt är du medveten om och godkänner att vi kan, enligt eget gottfinnande, dela informationen med andra registratorer eller myndigheter.

Namnteckning:_____________________________________________________
Datum: __________________________________

(Registrerarens eller den auktoriserade sökandens signatur)

Namnförtydligande:____________________________________________________________

Reviderad: 2010-03-31
Copyright © 2019 GoDaddy.com, LLC Med ensamrätt.