GoDaddy

AVTAL FÖR CERTIFIKATTJÄNSTER

Senast reviderad: 2020-03-04

LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT EFTERSOM DET INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH KOMPENSATION.

 1. ÖVERSIKT
 2. Avtalet för certifikattjänster (detta ”avtal”) ingås av och mellan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company, ("GoDaddy") och dig och träder i kraft vid datumet för det elektroniska godkännandet. Detta avtal beskriver villkoren för användning av de olika tjänsterna för SSL och kodsigneringscertifikat (”tjänsterna”) som vi erbjuder. Ditt elektroniska godkännande av detta avtal innebär att du har läst, förstått, bekräftar och godkänner att du är bunden till detta avtal som genom hänvisning omfattar alla (i) våra avtal om allmänna användningsvillkor, (ii) alla relevanta avtal, uttalanden, praxis och förfaranden som beskrivs i vårt arkiv för certifikattjänster, samt (ii) eventuella paketbegränsningar, ansvarsfriskrivningar för produkter eller andra restriktioner som visas på GoDaddys webbplats (denna ”webbplats”) landningssida för webbsäkerhet eller certifikat.

  Termerna ”vi”, ”oss” eller ”vår”/”vårt”/”våra” ska avse GoDaddy. Termerna ”du”, ”din”/”ditt”/”dina”, ”användare” eller ”kund” ska avse en person eller enhet som godkänner detta avtal och eller använder tjänsterna. Såvida inget annat anges i detta avtal ska avtalet inte anses tilldela några rättigheter eller förmåner till tredje part.

  Du bekräftar och godkänner att (i) GoDaddy, efter eget gottfinnande, när som helst kan ändra eller modifiera detta avtal och alla policyer eller överenskommelser som ingår i detta avtal och att sådana ändringar eller modifieringar ska träda i kraft direkt när de läggs upp på den här webbplatsen och att (ii) din användning av den här webbplatsen eller tjänsterna som återfinns på den här webbplatsen efter att sådana ändringar eller modifieringar har gjorts (så som anges i datumet för ”senaste ändring” högst upp på sidan) ska utgöra ditt godkännande av detta avtal efter den senaste ändringen. Om du inte godkänner att vara bunden till detta avtal efter den senaste ändringen ska du inte använda (eller fortsätta att använda) den här webbplatsen eller tjänsterna som återfinns på den här webbplatsen. Dessutom kan GoDaddy emellanåt meddela dig om ändringar eller modifieringar av detta avtal via e-post. Det är därför mycket viktigt att du håller dina Shopper-kontouppgifter (”Shopper-konto”), inklusive din e-postadress, aktuella. GoDaddy tar inget ansvar för din underlåtelse att ta emot ett e-postmeddelande om sådan underlåtelse beror på en felaktig eller föråldrad e-postadress.

 3. BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA
 4. Vi erbjuder olika ”webbsäkerhetstjänster”, inklusive SSL-certifikat- och kodsigneringscertifikat. Var och en av dessa tjänster beskrivs vidare nedan och regleras av enskilda avtal med specifika villkor som införlivas häri genom hänvisning, liksom olika uttalanden om praxis och policyer som styr tjänsterna i allmänhet. Alla tjänster regleras av vår certifieringspolicy och våra villkor för certifikatanvändning. I den utsträckning som är tillämpligt kan tjänsterna även omfattas av villkoren i vårt avtal för SSL-certifikattjänst och accepterande part.

  SSL-certifikat. Alla SSL-certifikat som du köper från oss eller våra samarbetspartners omfattas av prenumerantavtalet för SSL-certifikattjänsten och är avsedda för den specifika användning som beskrivs i detta avtal, eller, om det gäller certifikat med utökad verifiering, av villkoren i prenumerantavtalet för certifikat med utökad verifiering. För Premium-certifikat med utökad verifiering (EV) finns det en omfattande granskningsprocess som börjar med en utförlig ansökan i vilken du måste lämna uppgifter om ditt företag, exempelvis registreringsnummer, inregistreringsbevis eller registreringsagent samt relevant information om behörig jurisdiktion.

  Villkor för SSL-certifikat. En ny föreskrift som presenterades av CAB Forum i juli 2017 kräver att alla SSL-certifikat som utfärdats den 1 mars 2018 eller senare bara är giltiga i 27 månader. Vi kommer därför automatiskt att återbekräfta och återutfärda certifikat som är längre än två (2) år så länge SSL-certifikatet har en aktiv prenumeration.

  Vi bekräftar, utfärdar och installerar automatiskt det nya certifikatet vartannat år för kunder som prenumererar med våra värdtjänstprodukter.

  Kunder som använder tredje parts värdtjänstprodukter måste återinstallera det nya certifikatet när vi automatiskt bekräftar och utfärdar ett nytt certifikat. Vi aviserar våra kunder via kontrollpanelen och e-post när de ska agera.

  Kodsigneringscertifikat. Alla kodsigneringscertifikat som du köper från oss eller våra samarbetspartners omfattas av prenumerantavtalet för kodsigneringscertifikat och är avsedda för den specifika användning som beskrivs i detta avtal. När du har köpt ett kodsigneringscertifikat måste du vidta alla rimliga åtgärder som krävs för att upprätthålla fullständig kontroll över, hålla konfidentiell och alltid ordentligt skydda din privata nyckel som motsvarar den offentliga nyckel som ska ingå i det eller de begärda certifikaten (och alla tillhörande aktiveringsdata och enheter, till exempel lösenord och token) och se till att den privata nyckeln lagras, som ett minimum, på ett USB-token som är fysiskt avskilt från enheten där kodsigneringsfunktionen finns, tills en signeringssession startas. Du måste göra en certifikatsigneringsbegäran (CSR) från den dator som signerar koden. Se till att du begär certifikatet från den dator och det konto (vanligtvis Administratör) som du kommer att använda för att signera koden. När certifikatet begärs skapas en privat nyckel på datorn som du måste koppla till kodsigneringscertifikatet när du installerar det. Beroende på användningen av certifikatet kan du skapa CSR automatiskt, eller så kan du använda ett verktyg som OpenSSL för att generera CSR. När du har skickat begäran verifierar vi den företagsinformation som du angivit. Registreringsmyndigheten kan vid behov kontakta och be dig skicka ytterligare information. Du kan övervaka valideringsprocessen via ditt konto. När kodsigneringscertifikatet utfärdats skickar vi ett e-postmeddelande med en länk för att ladda ned och installera certifikatfilen och eventuella tillhörande mellanliggande certifikat.

 5. REPRESENTANT FÖR SÖKANDE
 6. Du har rätt att tilldela en representant behörighet att (1) skriva under och skicka in, eller godkänna en certifikatbegäran åt dina vägnar, (2) skriva under och skicka in prenumerantavtal å dina vägnar och/eller (3) godkänna användarvillkoren å dina vägnar, förutsatt att du godkänner och samtycker till att du är och förblir ansvarig, samt bunden till alla villkor i detta avtal.

 7. TITLAR OCH RUBRIKER; OBEROENDE VILLKOR; AVSKILJBARHET
 8. Titlarna och rubrikerna i detta avtal är endast avsedda att underlätta för läsaren och får inte användas för att på något sätt förstå eller tolka avtalet mellan parterna såsom det på annat sätt beskrivs häri. Varje villkor och överenskommelse i detta avtal ska i alla avseenden tolkas som ett separat och oberoende villkor eller överenskommelse. Om en behörig domstol finner någon bestämmelse (eller del av en bestämmelse) i detta avtal olaglig, ogiltig eller på annat sätt overkställbar, ska de återstående bestämmelserna (eller delar av bestämmelser) i detta avtal inte påverkas av detta och ska vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som lagen tillåter.

 9. DEFINITIONER; KONFLIKTER
 10. Ord som inleds med versal och som används men inte definieras här ska ha den innebörd som tillskrivs dem i de Allmänna användningsvillkoren. I händelse av en konflikt mellan bestämmelserna i detta avtal och bestämmelserna i de allmänna användningsvillkoren ska bestämmelserna i detta avtal gälla.