GoDaddy

Avtal om säkerhetskopieringstjänster
Senast reviderat: 4 april 2019

LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT EFTERSOM DET INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH KOMPENSATION.

1. ÖVERSIKT

Avtalet för certifikattjänster (detta ”avtal”) ingås av och mellan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company och dig och träder i kraft vid datumet för det elektroniska godkännandet. Detta avtal utgör villkoren för din användning av GoDaddys säkerhetskopieringstjänster (”tjänsterna) och utgör hela avtalet mellan dig och GoDaddy angående detta ämne.

Ditt elektroniska godkännande av avtalet innebär att du har läst, förstår, bekräftar och godkänner att du är bunden av detta avtal, av vårt avtal om allmänna användningsvillkor, som införlivas häri genom denna hänvisning, samt av eventuella andra avtal och policyer som nedan anges som införlivade i detta avtal.

2. BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Allmän beskrivning. GoDaddy säkerhetskopieringstjänster tillhandahåller säkerhetskopiering av de webbplats- och databasfiler (”innehållet”) som finns på de webbplatser för vilka GoDaddy eller en tredje part är värd (”webbplatser”).

Begränsningar. Tjänsterna omfattar inte säkerhetskopiering av filer som är större än 4 gigabyte (GB) eller temporära cachefiler och mappar.

Åtkomst till webbplatser. För att kunna tillhandahålla dessa tjänster måste GoDaddy ha åtkomst till dina webbplatser via sFTP, sFTP (SSH-key) eller FTP för att på så sätt kunna ställa in schemalagda säkerhetskopieringar av ditt innehåll. Du ger GoDaddy tillstånd att komma åt dina webbplatser på ovannämnda sätt i syfte att tillhandahålla och hantera tjänsterna.

Lagring av innehåll.GoDaddy lagrar säkerhetskopiorna av ditt innehåll säkert, antingen offsite med en tredjepartsmolnleverantör eller i GoDaddys datacenter. GoDaddy förbehåller sig rätten att bestämma var ditt innehåll ska lagras.

Tillgängligt lagringsutrymme. Som en del av tjänsterna tilldelas du en förutbestämd mängd lagringsutrymme i syfte att GoDaddy ska kunna göra säkerhetskopior av ditt innehåll. Om du överskrider denna mängd utrymme kommer GoDaddy att sluta skapa nya säkerhetskopior tills du köper ytterligare lagring för din webbplats eller tills den mängd utrymme du använder blir mindre än din kvot. Du kan när som helst öka eller minska mängden lagringsutrymme, beroende på dina behov.

Säkerhetskopieringstid. GoDaddy kommer att lagra de senaste 30 dagarnas säkerhetskopior på löpande basis och kommer att fortsätta att lagra dina säkerhetskopior i 30 dagar efter att produkten har sagts upp. 

Hantering av säkerhetskopiering. Som en del av tjänsterna har du möjlighet att hantera dina säkerhetskopior från ditt konto genom att visa, hämta, återställa och ta bort ditt innehåll. Du kan också välja frekvensen för dina säkerhetskopieringar, exempelvis dagligen, varannan dag, en gång i veckan eller varje månad. GoDaddy kommer att säkerhetskopiera ditt innehåll med den frekvens som du har angivit tills ditt tjänstepaket sägs upp eller tills det lagringsutrymme som ingår i ditt tjänstepaket tar slut.

3. DINA SKYLDIGHETER, UTFÄSTELSER OCH GARANTIER

Otillåtna aktiviteter och andra hot.  Du bekräftar och godkänner att du inte får använda våra servrar och dina webbplatser som källa, mellanhand, svar till-adress eller destinationsadress för e-postbomber, överbelastningsattacker med internetpaket, korrupta paket, DoS-attacker eller andra otillåtna aktiviteter som hotar stabiliteten i vårt nätverk eller kan skada systemen, eller orsaka ett avbrott i tjänsterna hos GoDaddy, våra kunder, eller tredje part. Att serverhackning eller annat säkerhetsintrång är förbjudet och vi förbehåller oss rätten att ta bort webbplatser som innehåller information om hackning eller länkar till sådan information. Du får inte använda dina webbplatser som en anonym gateway. Vi förbjuder användning av programvara eller skript som körs på våra servrar och som gör att servern belastas på en högre nivå än som vi anser vara rimligt. Du godkänner att vi förbehåller oss rätten att tillfälligt eller permanent ta bort dina webbplatser från våra servrar om du bryter mot detta avtal och/eller om det förekommer aktiviteter som hotar stabiliteten i vårt nätverk. Du bekräftar och godkänner att alla webbplatser som är kopplade till din användning av tjänsten kan tas bort om någon enda av dessa webbplatsen bryter mot detta avtal.  Du bekräftar och godkänner dessutom att GoDaddy förbehåller sig rätten att genomsöka ditt Innehåll efter skadlig kod och annat skadligt aktivt innehåll, och att av säkerhetsskäl ta bort sådant innehåll om det upptäcks. 

Lagring och säkerhet.  Även om tjänsterna är avsedda att erbjuda säkerhetskopiering av ditt innehåll, rekommenderar vi att du också överväger att vidta andra åtgärder för att säkerställa att ditt innehåll inte försvinner eller skadas, t.ex. behålla separata arkiv- och säkerhetskopior av ditt innehåll. Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta avtal, ansvarar vi inte för säkerheten, integriteten och sekretessen för det innehåll som överförs genom din användning av tjänsten.