GoDaddy

AVTAL FÖR AUKTIONSMEDLEMSKAP

Senast granskad: 2019-11-27

LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT EFTERSOM DET INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH KOMPENSATION.

1. ÖVERSIKT

Detta GoDaddy Avtal om auktionsmedlemsskap (detta ”Avtal”) ingås av och mellan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (”GoDaddy”) och dig, och träder i kraft det datum då du på elektronisk väg godkänner det. I detta avtal anges villkoren för din användning av GoDaddys Auktionstjänster (”GoDaddy Auktionerna”eller ”tjänsterna”).

Ditt elektroniska godkännande av detta Avtal innebär att du har läst, förstår, bekräftar och samtycker till att vara bunden av detta Avtal, tillsammans med GoDaddys Avtal om allmänna användningsvillkor, vilket härmed införlivas genom hänvisning.

Termerna ”vi”, ”oss” eller ”vår”/”vårt”/”våra” ska avse GoDaddy. Termerna ”du”, ”din”/”ditt”/”dina”, ”användare” eller ”kund” ska avse en person eller enhet som godkänner detta avtal. Inget i detta avtal ska anses tilldela några rättigheter eller förmåner till tredje part.

GoDaddy kan, när som helst och efter eget och absolut gottfinnande, ändra eller modifiera detta avtal samt alla policyer och avtal som införlivas häri, och sådana ändringar eller modifikationer ska börja gälla omedelbart efter att de har publicerats på GoDaddys webbplats (denna ”webbplats”). Du bekräftar och samtycker till att (i) GoDaddy får meddela dig om sådana ändringar genom att publicera dem på denna webbplats och (ii) att din användning av denna webbplats eller tjänsterna på denna webbplats efter att sådana ändringar har gjorts (vilket framgår av datum för ”senaste version” överst på denna sida) utgör ditt godkännande av detta avtal i sin senaste version. Om du inte godkänner att vara bunden till detta avtal efter den senaste ändringen ska du inte använda (eller fortsätta att använda) den här webbplatsen eller tjänsterna som återfinns på den här webbplatsen. Dessutom kan GoDaddy emellanåt meddela dig om ändringar eller modifieringar av detta avtal via e-post. Det är därför mycket viktigt att du håller dina kontouppgifter (”konto”), inklusive din e-postadress, aktuella. GoDaddy tar inget ansvar för din underlåtelse att ta emot ett e-postmeddelande om sådan underlåtelse beror på en felaktig eller föråldrad e-postadress.

2. BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Tjänsterna tillhandahålls för att underlätta köpande och säljande av enbart nu registrerade domännamn, och inte köpande eller säljande av relaterat webbplatsinnehåll. GoDaddy tillhandahåller en plats och en process som förenklar transaktionen. GoDaddy är inte ett auktionsföretag eller ett depositionsombud. Trots att processen sker i ett ”auktionsliknande” format är GoDaddy inte ägare till något av domännamnen som listas på webbplatsen. Därmed har GoDaddy ingen kontroll över kvaliteten, säkerheten eller lagligheten vad gäller de domännamn som visas. Domännamn som visas kan när som helst dras tillbaka av säljaren eller GoDaddy.

Du accepterar att om du genomför en transaktion till högstbjudande som överstiger värdet av fem tusen amerikanska dollar (47.169,82 kr) måste transaktionen hanteras av en tredje-parts-depositionstjänst, Escrow.com. När du samtycker till Avtalet elektroniskt intygar du att du har läst, förstått och accepterat att du binds av Escrow.coms Allmänna riktlinjer för Depositionstjänstavtal, som bifogas här. Dessutom bekräftar och samtycker du till att GoDaddy får delge personuppgifter till Escrow.com enbart i syfte att förenkla transaktionen.

Du bekräftar och samtycker till att om du genomför en transaktion med ett auktionsförsäljning på mindre än femtusen dollar (47.169,82 kr) måste transaktionen hanteras av GoDaddys process för ”Säkra transaktioner”. GoDaddy kommer att skicka betalningen av köpeskillingen, minus tillämplig provision och avgifter, till säljaren ca 20 dagar efter mottagandet av pengar från köparen, såvida inte en tvist har uppstått eller betalningen misstänks vara falsk.

För transaktioner via domänmäklartjänsten och som en del av GoDaddys process för ”Säkra transaktioner” kommer GoDaddy att remittera betalning av hela den överenskomna köpeskillingen till säljaren inom cirka 20 dagar efter att ha mottagit medel från köparen, såvida inte en tvist har uppstått eller betalningen misstänks vara falsk, vilket bedöms av GoDaddy efter eget gottfinnande.

Genom att använda GoDaddys process för ”säkra transaktioner” ger du GoDaddy tillåtelse att agera å dina vägnar för att fullborda transaktionen. GoDaddy kommer inte att använda dina pengar för driftkostnader eller andra företagssyften och kommer inte frivilligt att göra pengarna tillgängliga för våra fordringsägare vid konkurs eller i annat syfte. Du bekräftar och godtar att GoDaddy inte är en bank och att processen för ”transaktionsförsäkring” är en tjänst för att bearbeta betalningar snarare än en banktjänst. Du bekräftar och godkänner dessutom att GoDaddy inte agerar som förvaltare, förtroendeman eller depositionsombud när det gäller dina pengar.

GoDaddy frånsäger sig allt ansvar i fall då transaktionen för domännamnet inte kan genomföras på grund av avtalsbrott från säljarens eller köparens sida eller fall då antingen säljaren eller köparen inte fullgör transaktionen. Köparen ges inga särskilda rättigheter till ett domännamn förrän transaktionen är slutförd.

Du bekräftar och samtycker till att vi, efter eget gottfinnande, kan komma att förlänga auktionen om bud ges under auktionens sista ögonblick för att göra det möjligt för eventuella köpare att bjuda innan auktionen avslutats.

Vi förbehåller oss rätten att screena domännamn innan de förtecknas och vi kan efter eget gottfinnande komma att utesluta ett domännamn av vilket skäl som helst, inklusive men inte begränsat till: a) brott mot detta Avtal eller de Allmänna användningsvillkoren; eller b) överträdelser, eller möjliga överträdelser, av en tredje parts immateriella rättigheter.

Du bekräftar och godkänner att en checkavgift på tjugofem (25) amerikanska dollar kommer att tas ut varje gång en USA-baserad check skrivs ut om du väljer att betala med papperscheck.

Presentkort kan inte användas till att köpa auktionsmedlemsskap eller auktionsföremål.

FÖR ATT KUNNA UNDERLÄTTA ÄNDRING AV INFORMATION OM REGISTRERARE UNDER OCH EFTER FÖRSÄLJNING AV DOMÄNNAMN, ANTINGEN SOM KÖPARE ELLER SÄLJARE, OCH I ENLIGHET MED ICANN:S POLICY FÖR ÄNDRING AV REGISTRERARE, GODKÄNNER DU UTNÄMNINGEN AV GoDaddy TILL DITT UTSEDDA OMBUD ATT UTTRYCKLIGEN SAMTYCKA TILL VÄSENTLIGA ÄNDRINGAR AV REGISTRERINGSKONTAKTINFORMATION Å DINA VÄGNAR. ”UTSETT OMBUD” INNEBÄR EN INDIVID ELLER ENHET SOM DEN TIDIGARE REGISTRERAREN ELLER NYA REGISTRERAREN UTTRYCKLIGEN BEMYNDIGAR ATT GODKÄNNA EN BEGÄRAN OM ÄNDRING AV REGISTRERARE Å DESS VÄGNAR.

3. DINA SKYLDIGHETER (SÄLJARE OCH KÖPARE)

Du samtycker till att fullständigt, korrekt och ärligt fylla i samtliga formulär och informationsbegäranden från GoDaddy under hela processen. Du samtycker till att GoDaddy inte tar ansvar för felaktig eller missvisande information som du har uppgett, vare sig avsiktligt eller oavsiktligt.

Du samtycker till att meddela GoDaddy inom fem (5) bankdagar när någon av uppgifterna som du lämnade under listnings- och/eller köpprocessen ändras. Det är ditt ansvar att se till att dessa uppgifter är aktuella och korrekta. Underlåtenhet från din sida att, oavsett anledning, initialt och kontinuerligt tillhandahålla GoDaddy korrekt och tillförlitlig information betraktas som ett väsentligt brott mot detta avtal. Underlåtenhet från din sida att, oavsett anledning, svara inom fem (5) affärsdagar på eventuella förfrågningar från GoDaddy för att fastställa giltigheten i information som du har uppgett, betraktas också som ett väsentligt brott mot detta Avtal.

4. BESTÄMMELSER RÖRANDE FÖRSÄLJNING/LISTNING AV DOMÄNNAMN

Du kan använda tjänsterna till att lägga upp annonser med domännamn till försäljning som du har äganderättigheter till och får sälja, och kan överföra i enlighet med dina skyldigheter i detta avtal. Genom att använda tjänsterna i sådana syften accepterar och samtycker du:

 1. Du äger samtliga rättigheter, titlar och intressen i domänen som är nödvändiga för att avsluta transaktionen;
 2. Du kan föra över domännamnet utan några hindrande förpliktelser, betalningsskyldigheter, panträtter eller inteckningar;
 3. Domännamnet inkräktar inte på annans intellektuella rättigheter och
 4. Du har rätt att överföra domännamnet i enlighet med dina förpliktelser under det här avtalet.

Du accepterar dessutom att domännamnet för närvarande eller inom en överskådlig framtid inte är associerat med Uniform Dispute Resolution Policy eller annan liknande rättsprocess. Om du inte kan fullfölja eller underlåter att fullfölja dina skyldigheter enligt detta Avtal förbehåller sig GoDaddy uttryckligen rätten att omedelbart ta bort ett eller samtliga av dina domännamn om GoDaddy upptäcker att du har underlåtit att fullfölja skyldigheterna.

Du kan lägga ut en annons för ditt domännamn under en valfri tidsperiod som erbjuds på webbplatsen. Du accepterar att betala annonsavgiften som är kopplad till den tidsperiod du väljer vid annonseringstillfället. Du kan välja att komplettera listningen med ett antal extratjänster, som till exempel ytterligare kategorilistningar, listningar i kategori Aktuellt eller köp-nu-alternativ. Genom att använda extratjänsterna samtycker du till att betala ytterligare avgifter som GoDaddy kan koppla till extratjänsterna. GoDaddy förbehåller sig rätten att när som helst ändra sin prissättningsstruktur. Om du hittar en Köpare genom Tjänsterna, måste transaktionen genomföras inom Tjänsterna. För varje transaktion som genomförs inom Tjänsterna samtycker du till att betala en transaktionsavgift till GoDaddy enligt den avgiftstabell som publicerats här. Transaktionsavgiften ska betalas direkt till GoDaddy såvida inte transaktionen har genomförts via en tredjepartsdepositionstjänst, och i så fall ska samtliga avgifter betalas till denna tjänst. Utöver eventuella transaktionsavgifter accepterar du även att betala (till GoDaddy eller tredjeparts-depositionstjänsten) samtliga mellanhands- eller bankavgifter som köparens bank kan utkräva i samband med den aktuella transaktionen.

Du accepterar att inte sälja något domännamn till en Köpare som du hittat genom Tjänsterna utan att genomföra transaktionen via Tjänsterna. Om GoDaddy skulle upptäcka att du kringgår Tjänsterna förbehåller sig GoDaddy rätten att avsluta ditt konto och avsluta alla dina listningar.

Du bekräftar och godkänner att nationella toppdomännamn (”ccTLD:er”) kan ha egna behörighetskrav. Därför ska du, innan du säljer eller listar sådana toppdomännamn via GoDaddys Auktioner, kontrollera tillämpliga registerregler, policyer och avtal som gäller för dessa nationella toppdomäner för att säkerställa att du uppfyller alla krav (inklusive de som listas i Avtalet för domännamnsregistrering, om tillämpligt) och att du kan föra över domännamnet vid ett godkänt köp eller anbud på via GoDaddys Auktioner.

Som Säljare får du inte bjuda på något av de domännamn som du har listat. Om du, eller en annan person i ditt ställe, bjuder på ett domännamn som du har listat kommer din listning att avlägsnas från webbplatsen och administrationsavgifter kommer att debiteras för varje listning. Ditt konto kommer att låsas medan vi utreder om ”Olämplig budgivning” föreligger, vilket definieras som bud på egen listning mot andra budgivare eller bud av individer som har tillgång till eller kännedom om information rörande Säljarens objekt, för att höja objektets slutpris. Olämplig budgivning är strängeligen förbjudet och GoDaddy kommer att vidta samtliga åtgärder som GoDaddy finner lämpliga i händelse av att GoDaddy upptäcker Olämplig budgivning.

I egenskap av Säljare är du skyldig att fullborda transaktionen om Köparen åtar sig att köpa domännamnet genom ett fast pris, köp nu-format eller om Köparen möter eller går över minimibudet eller utropspriset. Om du av någon anledning inte kan fullborda transaktionen (innefattande, men inte begränsat till, att du inte kan flytta domännamnet till GoDaddys konto om Köparen åtar sig att köpa domännamnet genom ett fast pris, köp nu-format, eller om Köparen möter eller går över minimibudet eller utropspriset), förbehåller sig GoDaddy rätten att (i) ta ut en avgift av dig eller (ii) avsluta ditt medlemskap hos GoDaddys Auktioner (vilket uteslutande avgörs enligt GoDaddys gottfinnande). Om du skulle välja att använda funktionen ”skicka till auktion” (Push to Auction) kommer du inte att kunna avbryta försäljningen av ditt domännamn och måste godta ”ingångserbjudandet” om inga andra anbud getts efter att domännamnet listats för auktion. Genom att ta emot betalningar via Tjänsterna utser du GoDaddy till ditt ombud för att ta emot och sätta in pengar för din räkning.

Beloppet som påbörjats och satts in på depositionskontot utgör likvid för domännamn som har sålts inom tjänsterna, efter att avgifter och/eller återbetalningar har dragits av. Betalningar kan när som helst annulleras eller spärras på grund av återbetalningar eller bedrägerimisstankar. För att ta emot betalningar måste du konfigurera en betalningsmottagare och tilldela den till ditt GoDaddy Auktioner-konto.

https://www.godaddy.com/help/set-up-a-payee-account-3884

En lista på betalningsmetoder som stöds, tillämpliga avgifter och lägsta betalningströsklar finns publicerad här:

https://www.godaddy.com/help/about-payee-payment-thresholds-32022.

Du kanske måste uppge information som omfattar, men inte är begränsad till, skatter eller som bekräftar din identitet för att uppfylla alla tillämpliga lagar baserat på det land som anges antingen i kontakt- eller betalningsavsnitten i ditt betalningsmottagarkonto under konfigurationen.

Du ger härmed GoDaddy tillstånd att påbörja och registrera poster i kapitalkontot/kapitalkontona som du anger, såväl (i) kreditposter (positiva) för betalningar och (ii) debetposter (negativa) för återbetalningar för felaktiga betalningar och/eller utföra justeringar gentemot felaktiga betalningar. Den behörighet som beviljas oss av dig eller de(n) ägare(n) till insättningskontot fortsätter att gälla med full kraft tills vi eller insättningsinstitutionen har mottagit skriftligt meddelande från dig eller de(n) ägare(n) till insättningskontot att sådan behörighet har återkallats eller ditt GoDaddy Auktioner-konto sagts upp.

Du bekräftar och godkänner att betalningar kan dröja 1–5 arbetsdagar innan de publiceras på kapitalkontot från när de har påbörjats, beroende på betalningsmetod och valuta. GoDaddy frånsäger sig uttryckligen allt ansvar och alla skyldigheter gentemot detsamma. Utfärdaren av din betalningsmetod eller en mellanhand kan debitera dig ytterligare kostnader för att motta betalningar. Kontakta utfärdaren av din betalningsmetod för mer information.

Om domännamnet som har sålts inte är registrerat hos GoDaddy initierar GoDaddy utbetalningen ca tjugo (20) dagar efter mottagandet av Köparens pengar. I båda fallen förstår och godtar du att en fördröjning på upp till flera dagar kan uppstå från det att GoDaddy initierar betalningen till dess att betalningen ankommer till Kapitalkontot, och GoDaddy frånsäger sig uttryckligen allt ansvar i förhållande till detta.

Behörigheten som kapitalkontots ägare härmed beviljar GoDaddy förblir giltig och i kraft till dess att GoDaddy har tagit emot ett skriftligt meddelande från kapitalkontots ägare om att denna behörighet har återkallats, men ett sådant skriftligt meddelande ska dock tillhandahållas på ett sätt så att man ger GoDaddy en rimlig möjlighet att agera på ett sådant återkallande, eller till dess att GoDaddy har meddelat att detta Avtal hävts.

Om en betalning ska återbetalas kommer GoDaddy att dra av beloppet för betalningen från Säljarens registrerade Betalningsmetod. Om risken för återbetalning, enligt GoDaddys bedömning, är hög förbehåller sig GoDaddy rätten att hålla inne med tjugo procent (20 %) av Säljarens Betalningar under nittio (90) dagar från det datum då Betalningen skulle ha gjorts.

GoDaddy levererar inte domännamnet till Köparen förrän mottagningskvitto för full likvid är denne tillhanda.

5. SÄRSKILDA FÖRBEHÅLL FÖR KÖP AV OCH BUDGIVNING PÅ DOMÄNNAMN

Alla anbud och köp regleras av Avtalet om anbud/köp/erbjudande, vilket härmed införlivas genom hänvisning. I egenskap av köpare är du skyldig att fullgöra transaktionen om du köper domännamnet genom ett fast pris, köp nu-format eller om du är den med det högsta budet vid auktionens slut och ditt bud möter eller ligger över minimibudet eller utropspriset. Om du av någon anledning underlåter att fullborda transaktionen (innefattande, men inte begränsat till, att du inte kan betala inköpspriset om du köper domännamnet till ett fast pris, köp nu-format, eller om du är högstbjudande vid auktionens slut och ditt bud motsvarar eller går över minimibudet eller utropspriset), GoDaddy förbehåller sig rätten att (i) ta ut en avgift av dig eller (ii) avsluta ditt medlemskap hos GoDaddys Auktioner (vilket helt och hållet beslutas av GoDaddy). Säljare som listar sina domännamn som ett ”Erbjudande/Moterbjudande” kan när ett anbud läggs, använda funktionen ”skicka till auktion” (Push to Auction) för att omvandla sin domännamnslistning till en auktionslistning. Om Säljaren använder den funktionen på ditt anbud kommer ditt anbud att bli det första på den listningen. Om inget annat (högre) anbud ges kommer du att bedömas som köparen av det domännamnet. Om ditt anbud inte ”godkänns” för funktionen ”skicka till auktion” (Push to Auction) kommer du att meddelas om detta och får möjlighet att bjuda på domännamnet på auktionswebbplatsen. Du bekräftar att vissa listade domännamn kan omfattas av en extra förnyelseavgift. För dessa domännamn kommer förnyelseavgiften att läggas till på ditt anbud eller Köp nu-pris för att utgöra inköpspriset. Genom att fullborda transaktionen godkänner du att du är ansvarig för betalning av förnyelseavgiften. GoDaddyGoDaddy kan efter vårt eget gottfinnande kräva att du lämnar in anbud till oss på ett sätt som vi väljer, inklusive, men inte begränsat till kreditkort eller elektronisk överföring. När du skickar betalningen kommer GoDaddy att reservera pengarna under en viss tid baserat på typen av transaktion och GoDaddy överför sedan betalningen till Säljaren. Du kommer inte att kunna ta tillbaka dessa pengar eller skicka pengarna till en annan mottagare såvida inte den initiala transaktionen avbryts. Om säljaren skulle avvisa betalningen kommer pengarna att återbetalas till dig, minus den administrationsavgift som fastställts i prissättningsstrukturen. Du godtar att GoDaddy inte är ansvarigt för betalningar som Säljaren avvisat. För utgångna auktioner kommer GoDaddy i första hand att inhämta pengarna via den Betalningsmetod du har valt. Om det inte finns tillräckligt med pengar eller om kreditkortsuppgifterna är ogiltiga kan GoDaddy inhämta resterande pengar genom att debitera via andra Betalningsmetoder du har registrerat. I händelse av återföring eller återbetalning via ett kreditkortsbolag eller en annan betalningsleverantör, eller om vi enligt eget gottfinnande beslutar att vi inte kan eller sannolikt inte kommer att motta betalning, kommer alla tillhörande domänregistreringar omedelbart att avslutas och/eller domännamnsregistreringen kommer att överföras till GoDaddy i egenskap av betalande enhet för registreringen. GoDaddy kan, efter vårt eget gottfinnande tilldela det återkrävda domännamnet till nästa högstbjudande i relevant auktion och debitera sådan budgivare deras högsta budgivningsbelopp, eller låta domännamnet auktioneras ut på nytt bland av GoDaddy utsedda budgivare, eller på annat sätt göra sig av med namnet.

Du samtycker till och accepterar att GoDaddy kan publicera ditt unika budgivningsnummer när en auktion som du deltagit har stängts eller avslutats. Som köpare är du ansvarig för att kontrollera att ditt domännamn inte inkräktar på tredje parts rättigheter eller bryter mot gällande lagar eller föreskrifter.

Vissa listningar av domännamn kan innehålla trafikdata (”Trafikdata”) och ett värderingsbelopp (”Värdering”). Trafikdata och Värdering tillhandahålls ”i befintligt skick” och ska endast ses som vägledande information. Trafikdata och Värdering återspeglar båda internt beräknade uppgifter och representerar inte en garanti för fortsatt trafik eller domännamnets faktiska värde.

Du accepterar att inte köpa något domännamn som du hittat genom tjänsterna utan att genomföra transaktionen via tjänsterna. Om GoDaddy fastställer att du kringgår Tjänsterna (vilket avgörs helt och hållet av GoDaddy efter eget gottfinnande) förbehåller sig GoDaddy rätten att avsluta ditt konto och avbryta dina listningar.

Du accepterar att ccTLD kan ha unika behörighetskrav. Därför bör du granska behörighetsreglerna och -policyerna för nationella toppdomäner innan du ger ett anbud på eller köper nationella toppdomäner via GoDaddys Auktioner, så att du efterlever behörighetskraven (inklusive sådana som listas i Avtalet för domännamnsregistrering, om sådant finns) och kan registrera domänen i händelse av ett lyckat köp eller bud på GoDaddys Auktioner.

En Säljare är under alla omständigheter förbjuden att bjuda på sin egen listning. ”Skenbjudning” är dessutom strängeligen förbjudet. Skenbjudning innebär budgivning från vem som helst – inklusive Säljaren, familj, vänner, rumskamrater, anställda eller online-kontakter – som artificiellt höjer ett domännamns pris eller uppenbara efterfrågan. Brott mot ovanstående policy kan leda till att GoDaddy vidtar någon av följande åtgärder: *Annullerad listning *Avstängning av konto *Hänvisning till polismyndighet

6. GoDaddy UTGÅNGNA DOMÄNNAMN (PREMIUMAUKTIONER)


Då och då kan GoDaddy lista domännamn som har kommit in i en utgångsperiod för sin ursprungliga registrering (”Utgångna domännamn”). Utgångna domännamn är tydligt markerade på webbplatsen. Dessa utgångna domännamn kan listas på webbplatsen på sitt utgångsdatum, men ingen försäljning kommer att vara slutgiltig förrän fyrtiofem (45) dagar efter utgångsdatumet. Under återköpstiden, så som beskriven i avtalet för domännamnsregistrering, har den ursprungliga registreraren rätt att återkräva det utgångna domännamnet. Genom att bjuda på det utgångna domännamnet bekräftar och godkänner köparen att om köparens bud vinner kommer överföringen av det utgångna domännamnet inte att fullbordas förrän utgångsperioden är utlöpt. Vidare bekräftar och samtycker Köparen till att GoDaddy inte ska vara förpliktigat att erbjuda en tredjepartsdepositionstjänst för att underlätta transaktioner med Utgångna domännamn. Om det Utgångna domännamnet återkrävs av den ursprungliga registreraren återbetalar GoDaddy hela inköpspriset. Köparen bekräftar att utgångna domännamn måste förnyas vid köpet. En förnyelse- eller överföringsavgift för ett (1) år läggs till på köpet för varje utgånget domännamn som köps. Anbudsbeloppet plus ett (1) års förnyelse- eller överföringsavgift (från slutet på domännamnets tidigare registreringsperiod), plus ICANN-avgift, om tillämpligt, ska betalas inom fyrtioåtta (48) timmar efter avslutad auktion, eller så debiteras den betalningsmetod du använde när du köpte ditt GoDaddy-auktionsmedlemskap, eller annan giltig betalningsmetod som är registrerad för kontot, på den tredje dagen efter auktionens slut. Om den vinnande anbudsgivaren inte genomför köpet kan du erbjudas att köpa det utgångna domännamnet. Du måste fullborda köpet av det utgångna domännamnet inom tjugofyra (24) timmar efter att du har fått meddelande om att du kan köpa det utgångna domännamnet. Om du väljer att köpa det utgångna domännamnet bekräftar du att det utgångna domännamnet måste förnyas vid köpet. En förnyelseavgift för ett (1) år läggs till på köpet för varje utgånget domännamn som köps. Ditt anbudsbelopp plus förnyelse- eller överföringsavgiften för ett (1) år (från slutet på domännamnets tidigare registreringsperiod), plus ICANN-avgift, om tillämpligt, ska betalas inom tjugofyra (24) timmar efter meddelande om möjlighet att köpa det Utgångna domännamnet, och om betalningen inte mottas inom tjugofyra (24) timmar, kan GoDaddy komma att erbjuda det Utgångna domännamnet till andra köpare. Om det Utgångna domännamnet återkrävs av den ursprungliga registreraren återbetalar GoDaddy hela inköpspriset.

7. ÄGARBYTE

GoDaddy är inte ägare till de domännamn som är listade på webbplatsen och kan därför inte garantera en omedelbar ändring av äganderätten från Säljare till Köpare. Om det sålda domännamnet är registrerat hos GoDaddy och kan överföras via GoDaddys process för kontobyte (COA), kommer ändringen av äganderätten att påbörjas efter utcheckningen samt efter mottagande av Köparens betalning. För domännamn som är registrerade hos GoDaddy men som har benämningen Utgånget domännamn och som är listade i auktionsformatet, kommer ändringen av äganderätten inte att fullbordas förrän fyrtiofem (45) dagar efter det ursprungliga utgångsdatumet (cirka tio (10) dagar efter att Auktionen avslutats). För alla auktioner mellan medlemmar ska betalningen ske inom fem (5) dagar från det att listningen har stängts. För alla auktioner gällande utgångna domännamn ska betalningen ske inom fyrtioåtta (48) timmar efter att auktionen avslutats.

För att underlätta ändringen av registrerarinformation som är kopplad till de listade domännamnen och i enlighet med ICANN:s policy om ändring av registrerare, godkänner och anger Säljaren specifikt GoDaddy, vid tidpunkten för listningen av domännamnen, att agera som sitt Utsedda Ombud. I egenskap av Utsett Ombud ska GoDaddy underlätta överföringen och ändringen av kontaktinformationen för de sålda domännamnen. I denna egenskap ger Säljaren GoDaddy befogenhet att uttryckligen samtycka till den väsentliga ändringen av registrerarens kontaktinformation för att underlätta överföringen av de sålda domännamnen. Dessutom godkänner och anger Köparen specifikt GoDaddy att agera som sitt Utsedda Ombud. I egenskap av Utsett Ombud ska GoDaddy underlätta överföringen och ändringen av kontaktinformationen för de köpta domännamnen. I denna egenskap ger Köparen GoDaddy befogenhet att uttryckligen samtycka till den väsentliga ändringen av registrerarens kontaktinformation för att underlätta överföringen av de köpta domännamnen.

Även om Säljare kan använda Tjänsterna för att underlätta försäljning av domännamn som inte är registrerade hos GoDaddy, kräver GoDaddy att Säljaren överför alla domännamn som inte är registrerade hos GoDaddy till GoDaddy vid mottagande av ett slutgiltigt/godkänt anbud så att domännamnets registrator blir GoDaddy. GoDaddyGoDaddyGoDaddyGoDaddy

Om ägarbytet från Säljaren till Köparen inte kan slutföras (i) på grund av bedrägligt uppsåt från endera parten eller (ii) av någon annan anledning, bekräftar och samtycker Köparen och Säljaren till att GoDaddy inte ska ha något skadeståndsansvar eller ansvar för detta. I samtliga fall, oavsett om domännamnet i fråga är registrerat hos GoDaddy eller hos någon annan registrator, genomförs ägarbytet från Säljare till GoDaddy utan någon som helst utfästelse eller garanti (inklusive bland annat utfästelse eller garanti att ett domännamn inte inkräktar på annans eller tredje parts immateriella eller övriga rättigheter) och GoDaddy frånsäger sig uttryckligen allt skadeståndsansvar och ansvar för detta.

Observera att alla domännamn som är registrerade hos GoDaddy kanske inte kan föras över från GoDaddy till en annan registrator under en period av sextio (60) dagar efter datumet för ändringen av ägarskapet.

8. GoDaddyS RÄTT ATT ÖVERVAKA


GoDaddy har ingen skyldighet att övervaka tjänsterna, men förbehåller sig rätten att göra det. GoDaddy förbehåller sig rätten att ändra beskrivningar och kommentarer i listningar. Du bekräftar och godtar att GoDaddy har rätt att offentliggöra och dela viss information med tredje part i samband med försäljning eller köp av domännamn på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till (a) namnet på det domännamn som sålts eller köpts, (b) försäljnings- eller inköpspriset för det sålda eller köpta domännamnet, och (c) information rörande tiden för försäljningen eller köpet.

9. RIKTLINJER FÖR TVIST

Emellanåt kan en tvist uppkomma angående en transaktion som har påbörjats eller fullbordats via Tjänsterna. I dessa fall samtycker du till att vara bunden av GoDaddys Tvistlösningspolicy. GoDaddy förbehåller sig rätten att ändra Tvistlösningspolicyn när som helst och utan förvarning.

Lagföra en tvist

För att anmäla en tvist måste du skicka ett e-postmeddelande till AuctionDisputes@GoDaddy.com. E-postmeddelandet måste innehålla:

  Ditt kontonummer,
  Ditt namn och kontaktinformation,
  Transaktionens ordernummer,
  Domännamnet som tvister uppstår kring; och
  En detaljerad redogörelse av tvisten.

E-postmeddelandet måste vara mottagaren tillhanda inom fyra (4) dagar från säljdatumet.

Efter mottagande av ett tvistmeddelande försätter GoDaddy transaktionen i "vänteläge" medan tvisten utreds. GoDaddy förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande lägga ner en tvist som de bedömer vara ogiltig eller löst. Efter utredningen meddelar GoDaddy Köpare och Säljare om utredningens resultat och fullbordar eller avbryter transaktionen enligt vad som anses lämpligt av GoDaddy, efter sitt eget gottfinnande.

GoDaddy förbehåller sig rätten att debitera en administrativ avgift för att täcka kostnader som uppstår till följd av en tvist. Därmed accepterar du att GoDaddy kan debitera en administrativ avgift via din valda Betalningsmetod om tvist uppstår rörande ett domännamn som du har listat eller köpt genom Tjänsterna. Om GoDaddy får flera klagomål rörande transaktioner där du är delaktig, förbehåller sig GoDaddy rätten att efter eget gottfinnande avsluta ditt konto och avsluta samtliga listningar.

Om en tvist uppstår mellan dig och en (1) eller flera medlemmar, friskriver du GoDaddy, dess samarbetspartners, anställda, direktörer, agenter, dotterbolag, gemensamma företag och anställda från all slags ansvar, krav och skadestånd (direkt och indirekt), i samtliga fall, som uppstår i samband med en sådan tvist.

10. RÄTTSMEDEL OCH RÄTT TILL ANNULLERING

Utan att inskränka övriga lösningar, om:

  i. Du bryter det här avtalet eller något annat dokument som införlivats genom hänvisning;
  ii. GoDaddybedömer att dina aktiviteter kan utgöra en risk för GoDaddy eller deras medlemmar; eller
  iii. GoDaddy bedömer att din användning av Tjänsterna inkräktar på andra personers immateriella eller juridiska rättigheter.

GoDaddy kan omedelbart komma att:

  Varna sina medlemmar om dina handlingar;
  Avbryta samtliga pågående transaktioner i anslutning till dina konton,
  Begränsa finansieringskällor och betalningar;
  Begränsa din åtkomst till ditt/dina konto/n eller andra funktioner på ditt/dina konto/n, eller
  Stänga av eller avsluta dina konton och avbryta samtliga tjänster på obestämd tid.

GoDaddy förbehåller sig även rätten att reservera betalningar utöver normala utdelningsperioder för transaktioner som de anser tvivelaktiga eller för konton med höga transaktionsvolymer för att säkerställa tillgångarna. Om GoDaddy stänger dina konton kommer GoDaddy att meddela dig om detta samt betala alla de obegränsade tillgångar på dina konton som tillkommer dig.
Vidare, när det enligt GoDaddys bedömning, och de anser att du av någon anledning är skyldig dem pengar, förbehåller sig GoDaddy rätten att reservera betalningar till ditt konto tills GoDaddy helt har kompenserats.

11. TITLAR OCH RUBRIKER; OBEROENDE VILLKOR; AVSKILJBARHET

Titlarna och rubrikerna i detta avtal är endast avsedda att underlätta för läsaren och får inte användas för att på något sätt förstå eller tolka avtalet mellan parterna såsom det på annat sätt beskrivs häri. Varje villkor och överenskommelse i detta avtal ska i alla avseenden tolkas som ett separat och oberoende villkor eller överenskommelse. Om en behörig domstol finner någon bestämmelse (eller del av en bestämmelse) i detta avtal olaglig, ogiltig eller på annat sätt overkställbar, ska de återstående bestämmelserna (eller delar av bestämmelser) i detta avtal inte påverkas av detta och ska vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som lagen tillåter.

12. DEFINITIONER; KONFLIKTER

Ord som inleds med versal och som används men inte definieras här ska ha den innebörd som tillskrivs dem i de Allmänna användningsvillkoren. I händelse av en konflikt mellan bestämmelserna i detta avtal och bestämmelserna i de allmänna användningsvillkoren ska bestämmelserna i detta avtal gälla.