Auktionsbud/köp/erbjudande-avtal

LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT EFTERSOM DET INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH KOMPENSATION. 1. ÖVERSIKT

Detta GoDaddy-avtal för auktionsbud, erbjudande och köp (detta ”avtal”) ingås av och mellan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company och dig, och träder i kraft det datum då du på elektronisk väg godkänner det. Detta avtal reglerar villkoren för din användning av GoDaddys budgivnings-, erbjudande- och köptjänster (”tjänsterna”). 

Ditt elektroniska godkännande av detta Avtal innebär att du har läst, förstår, bekräftar och samtycker till att vara bunden av detta Avtal, tillsammans med GoDaddys Avtal om allmänna användningsvillkor, vilket härmed införlivas genom hänvisning.

Termerna ”vi”, ”oss” eller ”vår”/”vårt”/”våra” ska avse GoDaddy. Termerna ”du”, ”din”/”ditt”/”dina”, ”användare” eller ”kund” ska avse en person eller enhet som godkänner detta avtal.  Inget i detta avtal ska anses tilldela några rättigheter eller förmåner till tredje part.

GoDaddy kan, när som helst och efter eget och absolut gottfinnande, ändra eller modifiera detta avtal samt alla policyer och avtal som införlivas häri, och sådana ändringar eller modifikationer ska börja gälla omedelbart efter att de har publicerats på GoDaddys webbplats (denna ”webbplats”). Du bekräftar och samtycker till att (i) GoDaddy får meddela dig om sådana ändringar genom att publicera dem på denna webbplats och (ii) att din användning av denna webbplats eller tjänsterna på denna webbplats efter att sådana ändringar har gjorts (vilket framgår av datum för ”senaste version” överst på denna sida) utgör ditt godkännande av detta avtal i sin senaste version. Om du inte godkänner att vara bunden till detta avtal efter den senaste ändringen ska du inte använda (eller fortsätta att använda) den här webbplatsen eller tjänsterna som återfinns på den här webbplatsen. Dessutom kan GoDaddy emellanåt meddela dig om ändringar eller modifieringar av detta avtal via e-post.  Det är därför mycket viktigt att du håller dina kontouppgifter (”konto”), inklusive din e-postadress, aktuella. GoDaddy tar inget ansvar för din underlåtelse att ta emot ett e-postmeddelande om sådan underlåtelse beror på en felaktig eller föråldrad e-postadress.

2. Registreringar och avgifter i allmänhet

Du förstår att varje bud är ett bindande avtal och att (a) en förnyelseavgift för domännamnsregistrering (vars registreringsperiod skall löpa från slutet av domännamnets föregående registreringsperiod) samt (b) en obligatorisk ”ICANN”-avgift (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) läggs till alla godkända bud i förekommande fall. Här finner du en lista över aktuella avgifter för domännamnsregistrering (som du kommer åt genom att välja länken ”Domänpriser”) och här finner du en lista över aktuella ICANN-avgifter.  Du åtar dig att betala inom fyrtioåtta (48) timmar efter avslutad auktion. Om du inte gör det debiteras den betalningsmetod som du använde för att köpa ditt GoDaddy Auctions-medlemskap eller någon annan giltig betalningsmetod som är kopplad till kontot, den tredje dagen efter avslutad auktion. Det vinnande budbeloppet plus förnyelseavgiften för en period på ett (1) år (från slutet av domännamnets föregående registreringsperiod), plus ICANN-avgiften, om tillämpligt, debiteras den giltiga betalningsmetod som är registrerad hos oss vid avslutad listning.  Domännamnet överförs till dig inom en vecka efter avslutad auktion såvida den inte återkrävs av den ursprungliga registreraren, i vilket fall du har rätt till full återbetalning.

GoDaddy frånsäger sig allt ansvar i fall då transaktionen för domännamnet inte kan genomföras på grund av avtalsbrott från säljarens eller köparens sida eller fall då antingen säljaren eller köparen inte fullgör transaktionen.  Köparen ges inga särskilda rättigheter till ett domännamn förrän transaktionen är slutförd.

3. BIDS

I egenskap av köpare är du skyldig att fullgöra transaktionen om du köper domännamnet genom ett fast pris, köp nu-format eller om du är den med det högsta budet vid auktionens slut och ditt bud möter eller ligger över minimibudet eller utropspriset. Bud på auktioner med fast pris går ut sju dagar efter att budet läggs. Om du av någon anledning underlåter att fullborda transaktionen (innefattande, men inte begränsat till, att du inte kan betala inköpspriset om du köper domännamnet till ett fast pris, köp nu-format, eller om du är högstbjudande vid auktionens slut och ditt bud motsvarar eller går över minimibudet eller utropspriset), förbehåller sig GoDaddy rätten att (i) ta ut en avgift av dig eller (ii) avsluta ditt deltagande i tjänsterna (vilket helt och hållet beslutas avGoDaddy). Säljare som listar sina domännamn som ett ”Erbjudande/Moterbjudande” kan när ett anbud läggs, använda funktionen ”skicka till auktion” (Push to Auction) för att omvandla sin domännamnslistning till en auktionslistning. Om säljaren använder den funktionen på ditt anbud kommer ditt anbud att bli det första på den listningen. Om inget annat (högre) anbud ges kommer du att bedömas som köparen av det domännamnet. Om ditt anbud inte ”godkänns” för funktionen ”skicka till auktion” (Push to Auction) kommer du att meddelas om detta och får möjlighet att bjuda på domännamnet på auktionswebbplatsen.

Du bekräftar och godkänner att om ditt vinnande bud är fem tusen dollar (47.169,82 kr) eller mer kan din transaktion behandlas av Escrow.com, en tredje parts depositionstjänst. När du samtycker till Avtalet elektroniskt intygar du att du har läst, förstått och accepterat att du binds av Escrow.coms Allmänna riktlinjer för Depositionstjänstavtal, som bifogas här. Dessutom bekräftar och samtycker du till att GoDaddy får delge personuppgifter till Escrow.com enbart i syfte att förenkla transaktionen.

Du bekräftar och samtycker till att om du genomför en transaktion med ett auktionsförsäljning eller en transaktion vid en domänköpstjänst på mindre än femtusen dollar (47.169,82 kr) måste transaktionen hanteras av GoDaddys process för ”Säkra transaktioner”. GoDaddy kommer att skicka betalningen av köpeskillingen, minus tillämplig provision och avgifter, till säljaren ca 20 dagar efter mottagandet av pengar från köparen, såvida inte en tvist har uppstått eller betalningen misstänks vara falsk. Genom att använda GoDaddys process för ”säkra transaktioner” ger du GoDaddy tillåtelse att agera å dina vägnar för att fullborda transaktionen. GoDaddy kommer inte att använda dina pengar för driftkostnader eller andra företagssyften och kommer inte frivilligt att göra pengarna tillgängliga för våra fordringsägare vid konkurs eller i annat syfte. Du bekräftar och godtar att GoDaddy inte är en bank och att processen för ”transaktionsförsäkring” är en tjänst för att bearbeta betalningar snarare än en banktjänst. Du bekräftar och godkänner dessutom att GoDaddy inte agerar som förvaltare, förtroendeman eller depositionsombud när det gäller dina pengar.

Du bekräftar och samtycker till att vi, efter eget gottfinnande, kan komma att förlänga auktionen om bud ges under auktionens sista ögonblick för att göra det möjligt för eventuella köpare att bjuda innan auktionen avslutats. 

4. TITLAR OCH RUBRIKER; OBEROENDE VILLKOR; AVSKILJBARHET

Titlarna och rubrikerna i detta avtal är avsedda för bekvämlighet och enkel referens och får inte användas för att på något sätt tolka avtalet mellan parterna som annars anges häri. Varje villkor och överenskommelse i detta avtal ska i alla avseenden tolkas som ett separat och oberoende villkor eller överenskommelse. Om en behörig domstol finner någon bestämmelse (eller del av en bestämmelse) i detta avtal olaglig, ogiltig eller på annat sätt overkställbar, ska de återstående bestämmelserna (eller delar av bestämmelser) i detta avtal inte påverkas av detta och ska vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som lagen tillåter.

5. DEFINITIONER; KONFLIKTER

Ord i versaler som används men inte definieras här ska ha den innebörd som tillskrivs dem i de allmänna användningsvillkoren. I händelse av en konflikt mellan bestämmelserna i detta avtal och bestämmelserna i de allmänna användningsvillkoren ska bestämmelserna i detta avtal gälla.