GoDaddy EMEA:s uttalande mot slaveri

1. Inledning

Slaveri och människohandel är fortsatt en plåga på global nivå. GoDaddy EMEA strävar efter att förebygga nutida slaveri och människohandel från att ske såväl inom vår verksamhet som på leverantörssidan. GoDaddy EMEA tar sitt ansvar att vara uppmärksam och vaksam inför risken för nutida slaveri inom sitt leverantörsled. Vi är fast beslutna att se till att våra anställda och i förlängningen vår leverantörskedja är medvetna om dessa risker och förstår hur de ska rapporteras. Ett av nyckelvärdena inom vårt företag är en öppen kultur där personal känner sig trygga med att kunna rapportera eventuell oro de kan känna inför slaveri och människohandel. Vi har börjat utveckla en utbildning för att lära våra anställda om nutida slaveri och människohandel för att säkerställa att alla direktörer, chefer och personal känner sig trygga att kunna hantera eventuella problem.

2. Struktur och företag

GoDaddy Inc. är en ledande teknikleverantör till små företag, verksamma inom webbdesign och privatpersoner. De erbjuder enkla, lättanvända molnbaserade produkter och intäktsdriven, personanpassad kundvård. Vi är verksamma på världen största marknadsplats för domäner där vår idé är att våra kunder ska hitta den där unika digitala egendomen som passar perfekt till deras idé. Vi erbjuder webbplatsskapande, verktyg för värdtjänster och säkerhet för att hjälpa våra kunder att bygga upp och skydda en närvaro online. I takt med att våra kunder växer erbjuder vi program och åtkomst till relevanta tredje parts-produkter som hjälper dem komma i kontakt med sina kunder, hantera och växa sina företag och bli hittade online. Den 31 december 2017 hade vi mer än 17 miljoner användare globalt och tillhandahöll lokaliserade lösningar på fler än 50 marknader. Ungefär 33% av våra bokningar totalt gjordes av kunder utanför USA.

Den 31 december 2017 hade vi 5 990 anställda över hela världen, inklusive 3 588 i vårt kundvårdsteam, 1 360 inom teknik och utveckling, 268 inom marknad och reklam och 774 inom administration och övrigt. Närmare 1 900 specialister inom kundvård är inte inräknade i dessa beräkningar. De finns i Bulgarien, Kina, Colombia, Indien, Mexiko, Filippinerna och Storbritannien och är direktanställda av tredje part-partners, men arbetar heltid för GoDaddy. Praktiskt taget alla våra anställda är baserade i USA och Europa.

Våra människor och unika kultur har varit helt avgörande för vår framgång. Vi lever enligt samma principer som gör det möjligt för nya företag att överleva och frodas: hårt arbete, uthållighet, övertygelse samt att ha nöjda kunder som fokus och en tro på att ingen annan kan göra det bättre. Vi tar ansvar för att driva framgångsrika resultat och är ansvariga gentemot våra kunder. Vi anser att det har varit en nyckelfaktor som gjort att vi kunnat utöka vår kundkrets och våra intäkter så snabbt. Vi anser att vi har ett av de mest erkända teknikmärkena i USA. Besök vår webbplats för att läsa mer om vårt företag: https://uk.godaddy.com/

GoDaddy Inc. har sitt huvudkontor i Scottsdale, Arizona och säljer sina produkter och tjänster över hela Europa, inklusive Storbritannien.

3. Uppdatera till relevanta policyer

Vi anser inte att vi arbetar inom högrisksektorer eller i högriskmiljöer eftersom merparten av våra produkter och tjänster är online och våra kontor och supporttjänster finns inte på högriskplatser. Huvudparten av våra leverantörer finns inom IT, programvaror, finansiella och professionella tjänsteorganisationer, inklusive banker, advokater, revisorer, konsulter, försäkringsagenter och rekryteringsbyråer. Andra leverantörer återfinns inom kontorsmaterial, catering, kontorsstädning och andra leverantörer av facilitetshantering. Trots den relativt låga risken förstår vi vikten av att bekämpa slaveri och människohandel och är fast beslutna att säkerställa att nutida slaveri inte förekommer inom vår verksamhet eller i våra leverantörsled.

Vi har därför nyligen uppdaterat vårt globala huvudtjänsteavtal – uppförandekod för leverantörer (”Leverantörskod”) enligt följande:

Arbete: GoDaddy vi tolererar inte tjänsteleverantör som använder barnarbete eller tvångsarbete så som slaveri, fängelse, livegenhet eller liknande. GoDaddy tolererar inte att någon tjänsteleverantör är verksam inom trafficking eller utnyttjande av arbetskraft på något sätt. GoDaddyTjänsteleverantör måste som minimum följa alla tillämpliga lagar gällande följande ämnen:

• Anställning av fri vilja, omänsklig trafficking
• Human behandling
• Undvikande av barnarbete; studentpraktikanter
• Icke-diskriminering
• Arbetstid
• Organisationsfrihet och kollektiva avtalsförhandlingar
• Löner och förmåner
• Immigrationslagstiftning och efterlevnad

Leverantörskoden ger oss dessutom rätten att granska och/eller inspektera tjänsteleverantörer för att säkerställa efterlevnad. Leverantörskoden ger oss även rätten att avsluta kontraktsenliga relationer med leverantörer om granskningarna visar att leverantören inte har följt koden.

GoDaddy har, utöver leverantörskoden, sin egen uppförandekod. Den består av policyer och förfaranden för att bekämpa diskriminering, trakasserier och utgör förväntningar som arbetsplatsen har på anställdas beteende och uppförande. GoDaddy har slutligen en dedikerad och konfidentiella etisk hjälplinje där anställda kan ställa frågor eller rapportera potentiella brott mot etiska eller efterlevnadsfrågor. Den etiska hjälplinjen administreras av en tredje part för att bibehålla konfidentialiteten och när så begärs och tillåts av lokal lagstiftning, anonymitet.

4. Identifiera och bedöma risker


Under räkenskapsåret 2018 identifierade vi vilka som var våra 10 bästa leverantörer i Storbritannien och skickade dem ett frågeformulär. Avsikten var att bättre förstå hur våra leverantörer själva ser på frågor om slaveri och människohandel inom sina egna organisationer. Vi håller på att analysera resultaten från frågeformuläret och kommer att använda den information vi har inhämtat till att förbättra standarden och identifiera eventuella riskområden. Vi planerar att utöka det här frågeformulärprogrammet till merparten av våra leverantörer i Storbritannien samt lägga in det som en del av den automatiska introduktionsprocessen för nya leverantörer 2019. Vi anser att det kommer att underlätta för oss att identifiera och spåra frågor kring slaveri och människohandel i takt med att de utvecklas över tid.

5. Nyckeltal

Vi kommer att granska följande nyckeltal för att bedöma hur effektiva våra åtgärder mot slavhandel och människohandel är:

• Antalet problem med slaveri och människohandel som rapporterats som brott mot leverantörskoden
• Nivåer för personalutbildning

6. Utbildning


En avgörande del i vår strategi mot slaveri och människohandel är att gynna kulturell förändring genom utbildning. Under förra räkenskapsåret började vi utveckla utbildningsmaterial som finns tillgänglig för personalen för att (i) lära mer om nutida slaveri och människohandel, och (ii) förstå hur eventuella problem på arbetsplatsen ska rapporteras in. Vi kommer att börja ge denna utbildning i nyckelområden inom verksamheten där den potentiella risken är störst (t.ex. upphandling) i slutet av räkenskapsåret 2019. Under loppet av nästa räkenskapsår kommer vi att fortsätta att förbättra våra rutiner så att vi kan identifiera, förebygga och mildra riskerna med nutida slaveri och människohandel i förhållande till såväl nya som befintliga leverantörer.

7. Vårt uttalande

Detta uttalande görs i enlighet med avsnitt 54.1 i Moderna Slavery Act 2015 (the ”Act”) och utgör GoDaddy EMEA:s (inklusive relevanta dotterbolag där akten tillämpas) uttalande om slaveri och människohandel för det räkenskapsår som börjar januari 2018 och tar slut december 2018.

Signatur:
Irana Wasti
SVP, GoDaddy EMEA
Datum: 28 december 2018