Ring oss

Telefonnummer och tider

Hjälpcenter

Utforska våra hjälpresurser online

Hjälp

GoDaddyJuridiska avtal

 och bestämmelser

Den här sidan innehåller länkar till gällande företagsbestämmelser samt avtal för produkter och tjänster som är tillgängliga via GoDaddy. Visa dokumenten som anges på den här sidan genom att klicka på respektive policy/avtal.

GoDaddy
Avtal För Allmänna Användningsvillkor

ti 22 maj 2018

LÄS DETTA AVTAL FÖR ALLMÄNNA ANVÄNDNINGSVILLKOR NOGGRANT DÅ DET INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER OCH RÄTTSMEDEL.

1. ÖVERSIKT

Detta avtal om allmänna användningsvillkor (detta “Avtal”) ingås av och mellan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") och dig, och träder i kraft det datum du börjar använda denna webbplats (“webbplats”); eller datumet för ditt elektroniska godkännande. Detta avtal anger de allmänna användningsvillkoren för din användning av webbplatsen och de produkter och tjänster som har köpts eller nås via denna webbplats (individuellt och tillsammans “Tjänsterna”), och är ett tillägg till (inte istället för) specifika villkor och som gäller för de särskilda tjänsterna.

The terms “we”, “us” or “our” shall refer to GoDaddy. The terms “you”, “your”, “User” or “customer” shall refer to any individual or entity who accepts this Agreement, has access to your account or uses the Services.  Nothing in this Agreement shall be deemed to confer any third-party rights or benefits.

2. ÄNDRING AV AVTAL, WEBBPLATS ELLER TJÄNSTER

GoDaddy kan, när som helst och efter eget och absolut gottfinnande, ändra eller modifiera detta avtal samt alla policyer och avtal som införlivas häri, och sådana ändringar eller modifikationer ska börja gälla omedelbart efter att de har publicerats på denna webbplats. Din användning av denna webbplats eller tjänsterna efter att sådana ändringar eller modifikationer har gjorts, utgör ditt godkännande av den senaste revideringen av detta avtal. Om du inte accepterar att bindas av den senaste revideringen av detta avtal, ska du inte använda (eller fortsätta använda) denna webbplats eller tjänsterna. Dessutom kan GoDaddy emellanåt meddela dig om ändringar eller modifieringar av detta avtal via e-post. Därför är det mycket viktigt att du ser till att uppgifterna i ditt kundkonto (“Konto”) är aktuella. GoDaddy tar inget ansvar för din underlåtelse att ta emot ett e-postmeddelande om sådan underlåtelse beror på en felaktig e-postadress. GoDaddy kan dessutom avsluta din användning av tjänsterna om du överträder eller bryter mot villkoren i detta avtal. GoDaddy förbehåller sig rätten att när som helst modifiera, ändra eller upphöra med alla aspekter av denna webbplats och tjänsterna, inklusive, utan begränsning, priser och avgifter för desamma.

3. KVALIFICERING; BEFOGENHET

Denna webbplats och tjänsterna är endast tillgängliga för personer (“användare”)som kan ingå juridiskt bindande kontrakt under tillämplig lag.  Genom att använda denna webbplats eller tjänsterna försäkrar du att du (i) är minst arton (18) år gammal,  (ii) i andra avseenden är godkänd för att ingå juridiskt bindande avtal under tillämplig lag, och (iii) inte är en person som är förbjuden att köpa eller ta emot tjänsterna enligt lagarna i USA eller annan tillämplig jurisdiktion.

Om du ingår detta avtal för ett företags räkning, försäkrar du att du har juridisk befogenhet att binda detta företag till villkoren i detta avtal, i vilket fall termerna ”du”, ”din/ditt/dina”, ”användare” och ”kund” ska avse företaget. Om GoDaddy finner att du, efter ditt elektroniska godkännande till detta avtal, inte har någon juridisk befogenhet att binda företaget, kommer du att hållas personligen ansvarig för skyldigheterna i detta avtal, inklusive, men inte begränsat till, betalningsskyldigheterna. GoDaddy ansvarar inte för förluster eller skador som resulterar från GoDaddys tilltro till instruktioner, meddelanden, dokument eller kommunikation som GoDaddy rimligen ansett vara äkta och härröra från en behörig representant för ditt företag. Vid rimligt tvivel på att sådana instruktioner, meddelanden, dokument eller kommunikation är äkta, förbehåller GoDaddy sig rätten (men åtar sig ingen skyldighet) att kräva ytterligare äkthetsbevisning från dig. Du samtycker även till att bindas av villkoren i detta avtal för transaktioner som ingåtts av dig, någon som agerar i egenskap av ombud för dig eller någon som använder ditt konto eller tjänsterna, med eller utan din tillåtelse.

4. DITT KONTO

För att få tillgång till vissa av funktionerna på denna webbplats eller använda vissa av tjänsterna, måste du skapa ett konto. Du försäkrar GoDaddy att all information som du skickar in när du skapar ditt konto är korrekt, aktuell och fullständig, och att du kommer se till att din kontoinformation är korrekt, aktuell och fullständig framöver. Om GoDaddy har anledning att tro att din kontoinformation är oriktig, inkorrekt, inaktuell eller ofullständig, förbehåller sig GoDaddy rätten att, efter eget och absolut gottfinnande, spärra eller stänga av ditt konto. Du ansvarar själv för all aktivitet som sker på ditt konto, med eller utan din tillåtelse, och du måste skydda din kontoinformation, inklusive, utan begränsning, ditt kundnummer/inloggning, lösenord, betalningssätt (som definieras nedan) och kund-PIN-kod. Av säkerhetsskäl rekommenderar GoDaddy att du byter lösenord och kund-PIN-kod minst en gång var sjätte (6) månad för varje konto. Du måste meddela GoDaddy omgående om säkerhetsöverträdelser eller obehörig användning av ditt konto. GoDaddy ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av otillåten användning av ditt konto. Du kan dock hållas ansvarig för förluster som GoDaddy eller andra åsamkas på grund av ditt konto, oavsett om de orsakas av dig, av en behörig person eller av en obehörig person.

5. ALLMÄNNA FÖRHÅLLNINGSREGLER

Du är medveten om och accepterar att:

i.         Din användning av denna webbplats och tjänsterna, inklusive innehåll som du skickar in, lyder under detta avtal och alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar, regler och förordningar.

ii.         Du får inte samla in eller lagra (eller tillåta någon annan att samla in eller lagra) något användarinnehåll (enligt definitionen nedan) eller någon icke-offentlig eller personligt identifierbar information om en annan användare, eller annan person eller enhet, utan dennes föregående skriftliga medgivande. 

iii.          Du får inte använda denna webbplats eller tjänsterna på ett sådant sätt (vilket fastställs av GoDaddy efter eget och absolut gottfinnande) att:

  • Är olaglig, eller främjar eller uppmuntrar olaglig aktivitet;
  • Främjar, uppmuntrar eller ägnar sig åt barnpornografi eller exploatering av barn;
  • Främjar, uppmuntrar eller ägnar sig åt terrorism, våld mot människor, djur eller egendom;
  • Främjar, uppmuntrar och ägnar sig åt skräppost eller andra ej begärda massmeddelanden via e-post, eller hackning eller knäckning av datorer eller nätverk.
  • Bryter mot den amerikanska Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection-lagen från 2008 eller liknande lagstiftning, eller främjar, uppmuntrar eller ägnar sig åt försäljning och distribuering av receptbelagda läkemedel utan giltigt recept;
  • Som strider mot FOSTA, Fight Online Sex Trafficking-lagen från 2017 eller liknande lagstiftning, eller marknadsför eller underlättar prostitution och/eller sexhandel;
  • Gör intrång i en annan användares, eller annan persons eller enhets, immateriella rättigheter;
  • Bryter mot annan användares eller annan persons eller enhets sekretess- och publiceringsrättigheter, eller bryter mot tystnadsplikt gentemot annan användare eller annan person eller enhet;
  • Stör driften av denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats;
  • Innehåller eller installerar virus, maskar, programfel, trojaner eller annan kod, filer eller program som utformats för, eller är kapabla till, att störa, skada eller begränsa funktionaliteten i program- eller maskinvara; eller
  • Innehåller falskt eller vilseledande språk, eller ogrundade eller jämförande påståenden, gällande GoDaddy eller GoDaddys tjänster.

iv.         Du får inte kopiera eller distribuera någon del av denna webbplats eller tjänsterna i några medier, förutom där det uttryckligen tillåts av GoDaddy.

v.         Du får inte modifiera eller ändra någon del av denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats eller någon av dess relaterade tekniker.

vi.        Du får inte skaffa dig åtkomst till GoDaddy innehåll (som definieras nedan) eller användarinnehåll genom någon teknik och metod, utöver genom denna webbplats eller annat sätt som GoDaddy kan bestämma.

vii.        Du accepterar att säkerhetskopiera allt ditt användarinnehåll, så att du kan komma åt och använda det när du behöver. GoDaddy garanterar inte att man säkerhetskopierar något konto eller användarinnehåll, och du samtycker till att acceptera detta som en risk för att förlora ditt användarinnehåll.

viii.         Du får inte sälja vidare eller tillhandahålla tjänsterna i kommersiellt syfte, inklusive GoDaddys relaterade teknik, utan föregående uttryckliga  skriftligt medgivande från GoDaddy.

ix.         Du får inte kringgå, inaktivera eller på något annat sätt störa de säkerhetsrelaterade funktionerna på denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats (inklusive, utan begränsning, de funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av GoDaddy-innehåll och användarinnehåll) eller tvinga fram begränsningar gällande användningen av denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats, GoDaddy-innehåll eller användarinnehåll däri.

x.         Du samtycker till att tillhandahålla fotoidentifiering som utfärdats av myndigheter och/eller företagsidentifiering som utfärdats av myndigheter så som krävs för verifiering av identitet på begäran.

xi.         Du är medveten om att GoDaddy från tid till annan kan ringa dig angående ditt konto, och att ett eventuellt samtal kan komma att spelas in, och du samtycker härmed till att sådana samtal kan spelas in i sin helhet, oavsett om GoDaddy ber om ditt samtycke till att spela in samtalet i fråga eller inte. Du bekräftar och godkänner dessutom att, i den utsträckning tillämplig lag så tillåter, sådana inspelningar kan komma att överlämnas som bevis i en domstolsförhandling där GoDaddy utgör en av parternaGenom att ange ditt telefon- eller mobilnummer accepterar du även att få telefonsamtal i marknadsföringssyfte från eller å GoDaddys vägnar, vilka kan vara initierade av ett automatiskt telefonuppringningssystem och/eller använda en artificiell eller inspelad röst. Du förstår att det inte är ett villkor att ge samtycke för att köpa en vara eller tjänst från GoDaddy. Likaså, genom att lämna ditt mobilnummer accepterar du att få textmeddelanden i marknadsföringssyfte från eller på uppdrag av GoDaddy, vilka kan skickas av ett automatiskt telefonuppringningssystem. Du förstår att det inte är ett villkor att ge samtycke för att köpa en vara eller tjänst från GoDaddy. Standardavgifter för meddelanden och data kan debiteras.

6. SKYDD AV DINA DATA

GoDaddy erbjuder en del värdtjänster som är tillgängliga för dig som kan innebära att personligt identifierbara information, eller identifierbar information om dig och dina egna kunder skickas in, samlas in och/eller används (“dina data”) när du utnyttjar dessa tjänster (“tjänster som ingår”). Dina data utesluter användarinnehåll i det här avsnittet. GoDaddys tillägg om databehandling (“DPA”), som härmed infogas som referens och som är tillämpliga på Tjänster som ingår, är tänkt att ge avtalsgaranti för att vi har robusta mekanismer på plats för att säkerställa överföring av dina Data, inklusive överföring av dina data från EES till Covered Services, och uppfyller tillämpliga lagar om datasekretess.

Med anledning av DPA och de standardavtalsklausuler som tillhör DPA (i förekommande fall) anses du (och dina relevanta samarbetspartners) vara datakontrollant/dataexportör, och ditt godkännande av användningsvillkoren som styr Covered Services vid tidpunkten för köpet av någon Covered Service behandlas även som din bekräftelse på och godkännande av DPA och dess bilagor (inklusive standardavtalsklausulerna och dess bilagor, om tillämpligt). Skicka en begäran via e-post till privacy@godaddy.com  om du vill skriva ut, signera och returnera en fysisk kopia av DPA:n.

Covered Services, så som de definieras i detta avsnitt och i DPA, inkluderar värdtjänster som omfattas av villkoren i följande avtal: (1) Domännamnsregistrering, (2) e-postbaserade marknadsföringstjänster, (3) Webbplatsverktyg, (4) värdtjänster, (5) onlinebokföring, (6) onlinebutik/snabbkundvagn, (7) Smartline och (8) webbplatsverktyg.   

7. ANVÄNDARINNEHÅLL

Vissa funktioner på denna webbplats eller tjänsterna (inklusive de tjänster som GoDaddy är värd för) kan tillåta användare att visa, lägga upp, publicera, dela, lagra eller hantera (a) idéer, åsikter, rekommendationer eller råd via i foruminlägg, innehåll som skickas in i samband med en tävling, produktomdömen eller -rekommendationer, eller foton som ska användas i en social mediehändelse eller -aktivitet (“Användarbidrag”) eller (b) litterärt, konstnärligt, musikaliskt eller annat innehåll, inklusive, men inte begränsat till, foton och videor (tillsammans med användarbidrag, “Användarinnehåll”). . Allt innehåll som skickas in via ditt konto anses vara användarinnehåll. Genom att posta eller publicera användarinnehåll på denna webbplats eller i tjänsterna, försäkrar du GoDaddy (i) att du har alla rättigheter som krävs för att distribuera användarinnehållet via denna webbplats eller tjänsterna, antingen för att du är användarinnehållets skapare och har rättigheterna till att distribuera det, eller för att du skriftligen har lämpliga distributionsrättigheter, licenser, medgivanden och/eller tillstånd från upphovsrättsägaren eller annan ägare av användarinnehållet för att använda användarinnehållet, och (ii) att användarinnehållet inte kränker någon tredje parts rättigheter. Du är ensam ansvarig för ditt användarinnehåll eller användarinnehåll som skickas via ditt konto, samt följderna av, och kraven för, att distribuera det.

Användarbidrag.  Du är medveten om och accepterar att dina användarbidrag är helt och hållet frivilliga, upprättar ingen konfidentiell relation och förpliktigar inte GoDaddy att behandla dina användarbidrag som konfidentiella eller hemliga. GoDaddy har inga skyldigheter, varken uttryckta eller underförstådda, att utveckla eller använda dina användarbidrag, och ingen ersättning kommer att betalas till dig eller någon annan för avsiktlig eller oavsiktlig användning av dina användarbidrag. GoDaddy kan arbeta på samma eller liknande innehåll, eller redan känna till sådant innehåll från andra källor, eller vill helt enkelt själva utveckla detta (eller liknande) innehåll, eller kan ha vidtagit/kommer att vidta andra åtgärder.

GoDaddy äger exklusiva rättigheter (inklusive immateriella rättigheter och andra äganderättigheter) till alla användarbidrag som publiceras på denna webbplats och är berättigad obegränsad användning och spridning av alla användarbidrag som publiceras på denna webbplats, oavsett syfte, kommersiellt eller annat, utan bekräftelse från eller ersättning till dig eller någon annan.

Användarinnehåll (förutom användarbidrag).  Genom att lägga upp och publicera användarinnehåll på denna webbplats eller genom tjänsterna, tillåter du GoDaddy att använda immateriella rättigheter och andra äganderättigheter i och till ditt användarinnehåll för att möjliggöra delaktighet och användning av användarinnehållet på det sätt som anges på denna webbplats och i detta avtal. Du ger härmed GoDaddy en global, icke-exklusiv, royaltyfri, vidarelicensierbar (genom flera nivåer) och överförbar licens att använda, återskapa, distribuera, förbereda egna produkter utifrån, kombinera andra produkter med, visa och utföra ditt användarinnehåll i samband med denna webbplats, tjänsterna. och GoDaddys (och GoDaddys samarbetspartners) verksamhet(er), inklusive, utan begränsning, marknadsföra och vidaresända hela eller delar av denna webbplats i alla medieformat och genom alla mediekanaler utan någon typ av begränsningar, och utan någon typ av betalning eller ersättning till eller tillstånd från eller föregående meddelande till dig eller någon tredje part. Du ger härmed även alla användare av denna webbplats en icke-exklusiv licens att få åtkomst till ditt användarinnehåll (med undantag för användarinnehåll som du betecknar som “privat” eller “lösenordskyddat”) genom denna webbplats och att använda, återskapa, distribuera, förbereda egna produkter utifrån, kombinera andra produkter med, visa och utföra ditt användarinnehåll, i enlighet med vad som tillåts genom funktionaliteten av denna webbplats och enligt detta avtal. Ovanstående licenser som beviljas av dig i ditt användarinnehåll upphör inom en kommersiellt rimlig tidsperiod efter att du har tagit bort eller raderat ditt användarinnehåll från denna webbplats. Du förstår och accepterar dock att GoDaddy kan förvara (men inte distribuera, visa eller utföra) serverkopior av ditt användarinnehåll som har tagits bort eller raderats. Ovanstående licenser som beviljas av dig i ditt användarinnehåll är oupphörliga och oåterkalleliga. Utan hinder av något som talar emot detta häri, ska GoDaddy inte använda något användarinnehåll som du har betecknat “privat” eller “lösenordskyddat” i syfte att marknadsföra denna webbplats eller GoDaddys (eller GoDaddys samarbetspartners) verksamhet(er). Om du har en webbplats eller annat innehåll som GoDaddy är värd för, behåller du alla dina ägarskapsrättigheter och licensierade rättigheter i användarinnehållet.

8. TILLGÄNGLIGHET AV WEBBPLATSEN/TJÄNSTERNA

Enligt villkoren i detta avtal och våra andra policyer och procedurer, ska vi använda kommersiellt rimliga åtgärder för att försöka tillhandahålla denna webbplats och tjänsterna, tjugofyra (24) timmar om dygnet, sju (7) dagar i veckan. Du är medveten om och accepterar att denna webbplats, från tid till annan, kan vara otillgänglig eller oanvändbar av någon anledning, inklusive, men inte begränsat till: utrustningsfel; regelbundet underhåll, reparationer eller byten som vi utför från tid till annan; eller orsaker utanför vår rimliga kontroll eller som inte är rimligen förutsägbara, inklusive, men inte begränsat till, avbrott eller fel i telekommunikation eller digitala överföringslänkar, fientliga nätverksattacker, nätverksöverbelastning och andra fel. Du är medveten om och accepterar att vi inte har någon kontroll över den kontinuerliga och oavbrutna tillgängligheten av denna webbplats eller tjänsten, och att vi inte tar något ansvar gentemot dig eller någon annan part med avseende på detta.

9. PRODUKTKREDITER

Om du får en produktkredit (”kredit”), oavsett om det är som inlösen för inköp av en viss produkt eller gratis vid inköp av en annan produkt (”köpt produkt”), är du medveten om och accepterar att sådan kredit gäller endast i ett (1) år och är endast tillgänglig vid ett giltigt köp och kan upphöra om den köpta produkten tas bort, avbeställs, överförs eller inte förnyas. Krediten upphör att gälla ett (1) år efter den köpta produktens inköpsdatum, om krediten inte har lösts in.  Om krediten löses in kommer produkten, efter den inledande prenumerationsperioden, automatiskt att förnyas till det förnyelsepris som då är aktuellt, till dess att produkten sägs upp. Om du vill avbryta den automatiska förnyelsen av produkten kan du göra detta genom att gå till ditt konto eller genom att kontakta kundsupport.  Om du har köpt en produkt som inkluderar ett kostnadsfritt domännamn och sedan avbeställer den köpta produkten, dras listpriset för domännamnet av från återbetalningsbeloppet. Listpriset är priset på domännamnet som anges på GoDaddys webbplats och är inte föremål för någon kampanj, rabatt eller annan prisnedsättning. För gratiskrediter avseende en annan köpt produkt, är du medveten om och accepterar att vi kan byta ut din kredit mot en liknande produkt efter vårt eget gottfinnande. 

10. ÖVERVAKNING AV INNEHÅLL; POLICY FÖR UPPSÄGNING AV KONTO

GoDaddy förhandsgranskar vanligtvis inte användarinnehåll (oavsett om det publiceras på en webbplats som GoDaddy är värd för eller om det publiceras på denna webbplats). GoDaddy förbehåller sig dock rätten (men åtar sig ingen skyldighet) att göra det och fastställa om alla delar av användarinnehållet är lämpliga och/eller följer detta avtal. GoDaddy kan när som helst och utan föregående meddelande, ta bort objekt i användarinnehållet (oavsett om det har publicerats på en webbplats som GoDaddy är värd för eller om det har publicerats på denna webbplats) och/eller stänga av en användares åtkomst till denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats, om användaren lägger upp eller publicerar material som bryter mot detta avtal, eller om användaren på annat sätt bryter mot detta avtal (vilket fastställs av GoDaddy efter eget och absolut gottfinnande). GoDaddy kan också stänga av en användares åtkomst till denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats om GoDaddy har anledning att tro att användaren kommer att upprepa överträdelserna. Om GoDaddy stänger av din åtkomst till denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats, kan GoDaddy, efter eget och absolut gottfinnande, ta bort och förstöra alla data och filer som du har lagrat på dess servrar.

11. AVSLUTADE TJÄNSTER; POLICY VID SLUT AV LIVSCYKEL

GoDaddy förbehåller sig rätten att, när som helst, oavsett anledning och utan förvarning, sluta erbjuda eller tillhandahålla tjänsterna. Även om GoDaddy gör stora ansträngningar för att maximera livslängden på alla sina tjänster, kan det finnas tillfällen då en tjänst vi erbjuder måste avslutas eller når slutet av sin livscykel (”EOL”). Om så är fallet, kommer produkten eller tjänsten inte längre att stödas av GoDaddy, på något sätt, från och med EOL-datumet.

Meddelande och migreringOm någon av tjänsterna som vi erbjuder har nått eller kommer att nå slutet av sin livscykel (EOL), kommer vi att försöka meddela dig trettio eller fler dagar före EOL-datumet. Det är ditt ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att ersätta tjänsten genom att migrera till en ny tjänst före EOL-datumet, eller genom att helt sluta använda nämnda tjänst före EOL-datumet. GoDaddy kommer i båda fallen att erbjuda dig en jämförbar tjänst som du kan migrera till för återstoden av köpperioden, en proportionellt beräknad butikskredit eller en proportionellt beräknad återbetalning, vilket GoDaddy kommer att bestämma helt efter eget gottfinnande. GoDaddy kan, med eller utan förvarning, migrera dig till den mest uppdaterade versionen av tjänsten, om en sådan finns tillgänglig. Du samtycker till att ta fullt ansvar för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av en sådan migrering.

Inget ansvarGoDaddy ansvarar inte gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller upphörande av tjänsterna som vi erbjuder eller ger åtkomst till.

12. BETATJÄNSTER

Från tid till annan kan GoDaddy erbjuda nya tjänster (begränsade förhandstjänster eller nya funktioner i befintliga tjänster) i en förhandsversion. Nya tjänster, nya funktioner i befintliga tjänster och begränsade förhandstjänster kallas, individuellt eller tillsammans, för “Betatjänster”. Om du väljer att använda en betatjänst, omfattas din användning av betatjänsten av följande villkor: (i) du är medveten om och accepterar att betatjänsterna är förhandsversioner och kanske inte fungerar ordentligt; (ii) du är medveten om och accepterar att din användning av betatjänsterna kan utsätta dig för ovanliga risker för misslyckade åtgärder; (iii) betatjänsterna tillhandahålls i befintligt skick och vi rekommenderar därför inte att man använder dem vid produktion eller i verksamhetskritiska miljöer; (iv) GoDaddy förbehåller sig rätten att när som helst modifiera, ändra eller upphöra med alla aspekter av betatjänsterna; (v) kommersiellt tillgängliga versioner av betatjänsterna kan innehålla stora ändringar, och program som använder eller körs med betatjänsterna kanske inte fungerar med kommersiellt tillgängliga versioner eller efterföljande versioner; (vi) GoDaddy kan begränsa tiden som kundsupporten ägnar sig åt support av betatjänsterna; (vii) du är medveten om och accepterar att tillhandahålla omedelbar feedback gällande din upplevelse av betatjänsterna på ett sätt som rimligen begärs av oss, inklusive nödvändig information för att vi ska kunna återskapa fel och problem som du har upplevt. Du är medveten om och accepterar att vi kan använda din feedback i olika syften, inklusive produktutvecklingsändamål. På vår begäran kommer du att ge oss kommentarer som vi kan använda offentligt i pressmeddelanden och marknadsföringsmaterial. Alla immateriella rättigheter som är förbundna till din feedback eller härrör från din användning av betatjänsterna, ägs exklusivt av GoDaddy;(viii) du är medveten om och accepterar att all information om din användning av betatjänsterna, inklusive din upplevelse med och dina åsikter om betatjänsterna, är konfidentiell och inte får lämnas till någon tredje part eller användas i något annat syfte än att ge feedback till GoDaddy; betatjänsterna tillhandahålls “i befintligt skick”, “som tillgängliga” och “med alla fel”. GoDaddy friskriver sig, i den utsträckning lagen så tillåter, från alla garantier, lagstadgade, uttryckta eller underförstådda, med avseende på betatjänsterna, inklusive, men inte begränsat till, alla underförstådda garantier om äganderätt, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång.

13. AVGIFTER OCH BETALNINGAR

Du accepterar att din betalningsmetod kan debiteras av någon av våra närstående företag. Om USA, under köpet, var det land som identifierades som platsen där din betalning behandlas, kommer transaktionen att behandlas av GoDaddy.com, LLC; om Kanada identifierades som platsen där din betalning behandlas, kommer transaktionen att behandlas av GoDaddy Domains Canada, Inc.; om Storbritannien identifierades som platsen där din betalning behandlas, kommer transaktionen att behandlas av GoDaddy Europe, Ltd.; om Indien identifierades som platsen där din betalning behandlas, kommer transaktionen att behandlas av GoDaddy Domains and Hosting Services India Pvt Ltd. Om ett annat land än de som nämns ovan identifierades under köpet som platsen där din betalning behandlas, kommer transaktionen att behandlas av en organisation i detta land som är samarbetspartner med vår lokala betalningstjänstleverantör, i enlighet med bestämmelserna i vår sekretesspolicy.

(A) ALLMÄNNA VILLKOR, INKLUSIVE VILLKOR FÖR AUTOMATISK FÖRLÄNGNING

Betalning vid tidpunkten för beställningen; inte återbetalningsbar. Du accepterar att betala alla kostnader och avgifter som du är skyldig för tjänsterna vid den tidpunkt då du beställer dem. Samtliga kostnader och avgifter är icke-återbetalningsbara om inte annat uttryckligen konstateras i återbetalningspolicyn.

Avgiftsändringar. GoDaddy förbehåller sig uttryckligen rätten att när som helst ändra sina priser och avgifter, och sådana ändringar ska publiceras online på denna webbplats och börjar gälla omedelbart utan föregående meddelande till dig. Om du har köpt eller erhållit tjänster för en period som varar flera månader eller år, börjar ändringar i pris och avgifter att gälla när tjänsterna i fråga ska förnyas, vilket beskrivs närmare nedan. 

Betalningstyper. Så länge det inte förbjuds enligt produktspecifika avtal, kan du betala för tjänster genom att använda någon av följande “betalningsmetoder”: (i) giltigt kreditkort, (ii) “förbetalda Good As Gold-tjänster” (enligt definitionen nedan), (iii) elektronisk betalning från ditt privata eller företagets checkkonto, beroende på vad som är tillämpligt (och enligt definitionen nedan), (iv) PayPal, (v) internationella betalningsalternativ (enligt definition nedan), eller (vi) via butikskrediter, om tillämpligt (och enligt definitionen nedan), varav samtliga utgör en “betalningsmetod”. För tjänster som erbjuder “Snabbkassa”, kommer en order läggas automatiskt för tjänsten och den primära betalningsmetoden som du har angett för ditt konto kommer att debiteras. En bekräftelse för denna order skickas till e-postadressen du har angett för ditt konto. Betalningsmetoden du har angett måste fortsätta vara giltig så länge du har aktiva tjänster på ditt konto. Dessutom är accepterar du att den plats där dina betalningar behandlas kan komma att ändras av något skäl, inklusive den betalningsmetod som du väljer, vald valuta, eller eventuella ändringar eller uppdateringar av din betalningsmetod.

Gjorda återbetalningar. Du är medveten om och accepterar att när återbetalningar görs till din betalningsmetod, är GoDaddys utfärdande av ett återbetalningskvitto endast en bekräftelse på att GoDaddy har skickat din återbetalning till betalningsmetoden som debiterades vid den ursprungliga försäljningen, och att GoDaddy inte har någon kontroll över när återbetalningen kommer att finnas tillgänglig på betalningsmetodens saldo. Du är dessutom medveten om och accepterar att betalningsleverantören och/eller den enskilda utfärdande banken som är kopplad till din betalningsmetod fastställer och reglerar tidsramen för insättningen av din återbetalning, och att en sådan tidsram för insättningar av återbetalning kan variera från fem (5) bankdagar till en hel faktureringsperiod eller längre. 

I det fall en återbetalning görs till din betalningsmetod och betalningsleverantören, betalningshanteraren eller den enskilda utfärdande banken som är kopplad till din betalningsmetod, har eventuella begränsningar gällande återbetalningar, inklusive, men inte begränsat till, begränsningar gällande återbetalningens tidpunkt eller antalet tillåtna återbetalningar, förbehåller sig GoDaddy rätten att, efter eget och absolut gottfinnande, göra återbetalningen antingen (i) i form av butikskredit, (ii) genom att utfärda en GoDaddy-check som skickas till postadressen som är registrerad för ditt konto, eller (iii) i vissa jurisdiktioner, som banköverföring, när betalningsprocessorn inte kan återbetala till betalningsmetoden. GoDaddy har också rätten, men ingen skyldighet, att erbjuda butikskredit till kunder som ansöker om återbetalning, även om betalningsmetoden inte har några begränsningar gällande återbetalningar. 

Månadsvis fakturadatum. Om du faktureras månadsvis, kommer ditt månatliga faktureringsdatum baseras på det datum då du köpte tjänsterna, såvida inte detta datum infaller efter den 28:e i månaden, i vilket fall faktureringsdatumet kommer att vara den 28:e varje månad. 

Villkor för automatiska förnyelser. Med undantag för när så föreskrivs i tillämplig lagstiftning behåller inte GoDaddy papperskopior eller elektroniska versioner av mandat, stående beställningar, avtal om automatisk betalning och/eller undertecknade samtycken beträffande din användning av våra tjänster för automatisk förnyelse och vi kan därför inte tillhandahålla något sådant dokument på begäran. Du kan visa eller ändra dina inställningar för automatisk förnyelse när som helst genom att logga in på ditt GoDaddy-konto.

För att säkerställa att du inte upplever avbrott eller förlust av tjänster, erbjuds alla tjänster med automatisk förnyelse.  Med undantag för de fall som beskrivs nedan i detta avsnitt, förnyar alternativet för automatisk förnyelse den tillämpliga tjänsten automatiskt vid utgången av gällande period med en förnyelseperiod som är tidsmässigt lika med den senaste serviceperioden (förutom domännamn som kan förnyas för den ursprungliga serviceperioden). Till exempel om din senaste serviceperiod var ett år, kommer din förlängningsperiod vanligtvis att vara ett år.  Men om förnyelse med den angivna betalningsmetoden misslyckas, kan GoDaddy försöka förnya den tillämpliga tjänsten för en period som är kortare än den ursprungliga prenumerationsperioden i den utsträckning som krävs för att transaktionen ska lyckas. 

Om du inte inaktiverar alternativet för automatisk förnyelse, kommer GoDaddy automatiskt att förnya den tillämpliga tjänsten när förnyelse blir aktuell genom att använda den betalningsmetod som du har registrerat hos GoDaddy, enligt GoDaddys aktuella prissättning, vilken du är medveten om och accepterar kan vara högre eller lägre än priset för den ursprungliga serviceperioden.  Om du vill visa förnyelseinställningarna som gäller för dig och dina tjänster loggar du helt enkelt in på Kontohanteraren från denna webbplats och följer instruktionerna som finns här.  Om du inte vill att tjänsterna ska förnyas automatiskt, kan du välja att avsluta förnyelsen, i vilket fall, dina tjänster kommer att upphöra vid utgången av nuvarande period, såvida du inte förnyar dem manuellt innan det datum (i vilket fall tjänsterna återigen kommer att ställas in på automatisk förnyelse).  Med andra ord, om du väljer att avbeställa din produkt och inte förnyar dina tjänster manuellt innan de går ut, kan du uppleva avbrott eller förlust av tjänsterna, i vilket fall GoDaddy inte tar något ansvar gentemot dig eller någon tredje part gällande detsamma.

Dessutom kan GoDaddy ta del i återkommande ”faktureringsprogram” eller ”kontouppdaterartjänster” som stöds av din kreditkortsleverantör (och som i slutändan är beroende av din banks deltagande).  Om vi inte kan debitera din befintliga betalningsmetod, kan din kreditkortsleverantör (eller din bank) meddela oss om uppdateringar gällande ditt kreditkortsnummer och/eller utgångsdatum, eller automatiskt debitera ditt nya kreditkort å våra vägnar utan att meddela oss.  I enlighet med kraven för återkommande faktureringsprogram kommer GoDaddy automatiskt att uppdatera din betalningsprofil å dina vägnar, i händelse av att vi meddelas om en uppdatering gällande ditt kreditkortsnummer och/eller utgångsdatum. GoDaddy garanterar inte att vi kommer att begära eller ta emot uppdaterade kreditkortsuppgifter. Du är medveten om och accepterar att det är ditt eget ansvar att ändra och underhålla dina kontoinställningar, inklusive, men inte begränsat till (i) avbeställa produkter och (ii) se till att dina associerade betalningsmetoder är aktuella och giltiga.  Du är dessutom medveten om och accepterar att om du underlåter att göra detta, kan det resultera i avbrott i eller förlust av tjänster, och GoDaddy har då inget ansvar gentemot dig eller någon tredje part gällande detsamma. 

Om GoDaddy av någon anledning inte kan debitera hela beloppet som du är skyldig från din betalningsmetod, eller om GoDaddy meddelas om en återbetalning, återföring, betalningstvist eller debiteras en straffavgift för varje avgift som tidigare debiterades från din betalningsmetod, accepterar du att GoDaddy kan använda alla tillgängliga rättsmedel för att erhålla betalning, inklusive, men inte begränsat till, omedelbar annullering, utan föregående meddelande till dig, av domännamn eller tjänster som registrerats eller förlängts för din räkning. GoDaddy förbehåller sig också rätten att debitera rimliga ”administrativa avgifter” för (i) uppgifter som GoDaddy kan komma att utföra utöver den normala omfattningen av dess tjänster, (ii) ytterligare tid och/eller kostnader som GoDaddy kan åsamkas vid tillhandahållet av sina tjänster, och/eller (iii) din bristande efterlevnad av detta avtal (vilket fastställs av GoDaddy efter eget och absolut gottfinnande). Typiska scenarier för administrativa avgifter och hanteringsavgifter inkluderar, men är inte begränsat till, (i) kundsupportärenden som kräver extra personlig tid eller uppmärksamhet, (ii) UDRP-åtgärder i samband med dina domännamn och/eller tvister som kräver ekonomiska eller juridiska tjänster, oavsett om de utförs av GoDaddys personal eller av externa företag som anlitats av GoDaddy, (iii) ersättning för kostnader och avgifter, inklusive kostnader för tjänsterna, som åsamkas GoDaddy till följd av återbetalningar eller andra betalningstvister som väckts av dig, din bank eller betalningsmetodens hanterare. Dessa administrativa avgifter och hanteringsavgifter faktureras till betalningsmetoden du har registrerat hos GoDaddy.

GoDaddy kan erbjuda priser i olika valutor på produktnivå. Transaktionen kommer att behandlas i den valda valutan och priset som visas i kassan är det faktiska beloppet som kommer att skickas in för betalning. För vissa betalmetoder kan utfärdaren av din betalmetod ta ut en utländsk faktureringsavgift eller annan avgift. Denna avgift kan komma att läggas till det slutgiltiga beloppet som visas på kontoutdraget, eller läggas upp som ett separat belopp. Kontakta utfärdaren av din betalningsmetod för mer information. Dessutom är du medveten om och accepterar att du, oavsett vilken valuta som valts, kan debiteras mervärdesskatt (”moms”), skatt på varor och tjänster (”GST”) eller andra lokala avgifter och/eller skatter, baserat på din bank och landet som angetts i faktureringsadressen.

(B) ÅTERBETALNINGSPOLICY

De produkter och tjänster som är tillgängliga för återbetalning beskrivs här (“Återbetalningspolicy”). 

(C) FÖRBETALDA GOOD AS GOLD-TJÄNSTER

Detaljerad information om tjänsten Genom att använda förbetalda Good As Gold-tjänster kan du överföra penningmedel till GoDaddy för att betala de förbetalda Good As Gold-tjänsterna (”Good As Gold-konto”).  Du kan sedan använda ditt Good As Gold-konto för att köpa vilka tjänster du vill.  Du kan sätta in pengar på ditt Good As Gold-konto via banköverföring.

Du är medveten om att penningmedel som överförs till ditt Good As Gold-konto kommer att innehas av GoDaddy och kommer inte att öka eller ge någon ränta för din räkning. Till den utsträckning ränta kan uppstå, accepterar du att GoDaddy ska vara berättigad att ta emot och behålla sådana belopp för att täcka kostnader kopplade till de förbetalda Good As Gold-tjänsterna.

Du godkänner att alla transaktioner som utförs med de förbetalda Good As Gold-tjänsterna kommer genomföras i amerikanska dollar.

Ditt Good As Gold-konto måste inledningsvis fyllas på med penningmedel som motsvarar minst 1 000 amerikanska dollar.

Alla betalningar måste vara på hela beloppet som krävs för köpet.    

Överföringsinformation. Banköverföringar kan inledas med en utländsk valuta om du vill sätta in pengar på ditt Good As Gold-konto, men den lokala valutan för Wild West Domains bankkonto är amerikanska dollar. Överföringar av utländsk valuta kommer automatiskt att konverteras och sättas in i amerikanska dollar. Observera att växlingsavgifter kan tillkomma. 

Du ansvarar för alla banköverföringsavgifter, både ingående och utgående, som rör ditt Good As Gold-konto. Alla banköverföringar som inte äger rum i USA kan omfattas av avgifter från din bank, förmedlande banker eller GoDaddys bank, vilket kan reducera den summa som GoDaddys bank tar emot och som följaktligen sätts in på ditt Good As Gold-konto. Härmed ger du  uttryckligt tillståndGoDaddy (i) att reducera ditt Good As Gold-konto med summorna från banköverföringsavgifter som GoDaddy åsamkas för att ta emot dina pengar, och/eller (ii) att debitera en serviceavgift på tjugo amerikanska dollar (USD 20,00) (”serviceavgift”) i samband med uppsägningen av ditt Good As Gold-konto.  Alla avgifter kan när som helst ändras, och sådana ändringar ska publiceras online och börja gälla omedelbart utan att föregående meddelande till dig krävs.

Du kan när som helst kontrollera återstående penningmedel på ditt Good As Gold-konto via ditt  -konto eller genom kundvagnen. Om du beslutar dig för att säga upp ditt Good As Gold-konto (eller om GoDaddy väljer att avsluta ditt Good As Gold-konto till följd av att du har brutit mot en skyldighet i avtalet för Good As Gold-tjänsten), kommer saldot i ditt Good As Gold-konto återbetalas, efter att serviceavgiften har dragits av.

Ytterligare medel kan när som helst läggas till i ditt Good As Gold-konto.

Din användning av Good As Gold förbetalda tjänster. Du kan endast använda penningmedlen i ditt Good As Gold-konto genom GoDaddy-köpprocessen på GoDaddys webbplats. Inga köp kan göras om det vid köpets tidpunkt inte finns tillräckligt med tillgängliga penningmedel på ditt Good As Gold-konto för att täcka hela beloppet för köpet, inklusive eventuella relaterade avgifter som fastställs häri eller i andra relevanta avtal.

(D) BETALA MED CHECK (ELEKTRONISK BETALNING)

Genom att använda GoDaddys alternativ för betalning via check (“Betala med check”), kan du köpa GoDaddy-tjänster genom att använda en elektronisk betalning (från ditt privata eller företagets checkkonto (“checkkontot”), beroende på vad som är tillämpligt). I samband med det accepterar du att tillåta ett tredjeparts leverantör av kontrolltjänster, Certegy Check Services, Inc. (“leverantör av kontrolltjänster”) att debitera hela beloppet för köpet från ditt checkkonto, vilket inte är återbetalningsbart. Leverantören av kontrolltjänster kommer att skapa en elektronisk överföring av penningmedel (“EFT”) eller en bankväxel som skickas till din bank eller finansinstitut för betalning från ditt checkkonto. Checkkontot måste finnas hos ett finansinstitut i USA och betalningen måste vara i amerikanska dollar.

Det är ditt ansvar att se till att ditt checkkonto är aktuellt och innehåller tillräckliga penningmedel. Du är accepterar att (i) leverantören av kontrolltjänster och GoDaddy förbehåller sig rätten att neka en transaktion oavsett anledning (inklusive, men inte begränsat till, betalningar som misslyckas till följd av att ditt checkkonto inte längre finns eller inte innehåller tillräckliga penningmedel) och (ii) att varken leverantören av kontrolltjänster eller GoDaddy i sådant fall har något ansvar gentemot dig eller någon tredje part gällande detsamma. Om leverantören av kontrolltjänster av någon anledning inte kan debitera hela det belopp som du är skyldig för de tillhandahållna tjänsterna, accepterar du att leverantören av kontrolltjänster och GoDaddy kan använda alla tillgängliga rättsmedel för att erhålla betalning (plus tillämpliga avgifter). GoDaddy ansvarar inte för leverantörerna av kontrolltjänster handlingar. Du accepterar att om EFT-överföringen eller bankväxeln returneras obetald, kommer du att betala en serviceavgift i enlighet med avgifterna som är tillåtna enligt lag i varje amerikansk. delstat. En hjälpartikel som beskriver leverantören av kontrolltjänster och ger en översikt av avgifterna för de tjänster som hänvisas till ovan finns här. Dessa avgifter kan debiteras från ditt checkkonto med en EFT eller bankväxel. Alla avgifter anges i amerikanska dollar. dollar.

GoDaddy och dess tjänsteleverantörer, inklusive men inte begränsat till leverantören av kontrolltjänster och Complete Payment Recovery Services, Inc, kan skicka dig information, inklusive via e-post, vanlig post, SMS, MMS, textmeddelanden, inlägg i tjänsterna eller andra rimliga medel, både befintliga eller som kan utvecklas i framtiden. Det kan hända att du inte får sådana meddelanden om du bryter mot dessa tjänstevillkor genom att komma åt tjänsterna på ett otillåtet sätt. Ditt godkännande av dessa tjänstevillkor innebär att du kommer att anses ha fått alla meddelanden som skulle ha levererats om du hade kommit åt tjänsterna på ett tillåtet sätt. Underlåtelse att motta sådana meddelanden av någon anledning ger ingen befrielse från betalning eller annan skyldighet till GoDaddy och leverantören av kontrolltjänster. Dessutom tillåter du uttryckligen GoDaddy och dess tjänsteleverantörer, inklusive men inte begränsat till leverantören av kontrolltjänster och Complete Payment Recovery Services, Inc. samt deras samarbetspartners, att kontakta dig via automatisk uppringning, förinspelade meddelanden eller andra metoder, på något av dina mobiltelefonnummer eller e-postadresser. Du bekräftar dessutom att de e-postadresser som du har angivit inte delas med andra personer, att andra personer inte har åtkomst till dem och att de inte är e-postadresser för anställda.

(E) INTERNATIONELLA BETALNINGSALTERNATIV

GoDaddy erbjuder olika internationella betalningsalternativ genom flera internationella betalningsleverantörer (“IPP”). Om du väljer en IPP, försäkrar du att du redan har accepterat IPP-leverantörens tillämpliga tjänsteavtal för kunder innan du genomför din transaktion hos GoDaddy. Du accepterar också att IPP-leverantören tillåts debitera hela beloppet för köpet från det valda kontot eller betalningsmetoden, vilka tillsammans kallas “betalningskällor”. Dessutom accepterar du att den valda IPP-leverantören tillåts debitera, om tillämpligt, en “växlingsavgift”, samt andra avgifter som gäller ditt avtal med IPP-leverantören (tillsammans kallat “IPP-avgifter”) från dina betalningskällor. Du förstår och accepterar att IPP-avgifter när som helst kan ändras av IPP-leverantören utan föregående meddelande till dig från GoDaddy.

Det är ditt ansvar att se till att dina finansieringskällor är aktuella och innehåller tillräckliga medel. Du godkänner att (i) eller GoDaddy förbehåller sig rätten att neka en transaktion oavsett anledning och (ii) att varken IPP eller GoDaddy i sådant fall har något ansvar gentemot dig eller någon tredje part gällande detsamma. Du är medveten om att GoDaddy inte kommer att försöka utföra tjänsterna som du har köpt förrän GoDaddy erhåller en bekräftelse på betalning från IPP genom den associerade betalningshanteraren. Du är medveten om att det kan vara en skillnad på flera timmar eller dagar mellan tiden då du lägger en order och tiden då IPP bekräftar betalningen genom den associerade betalningshanteraren. Om GoDaddy inte erhåller någon bekräftelse på betalning från IPP genom den associerade betalningshanteraren inom trettio (30) dagar från det att ordern läggs, kan din order annulleras, vilket innebär att du från och med denna tidpunkt måste påbörja köpprocessen på nytt. Om du skulle vilja avbryta betalningen för en pågående transaktion, kan du annullera ordern genom ditt GoDaddy-konto. Betalningar som tagits emot för tidigare annullerade order kommer automatiskt att återbetalas enligt det ursprungliga betalningssättet när detta är möjligt.

Om GoDaddy får en bekräftelse för betalningen från IPP-leverantören (genom den associerade betalningshanteraren) och (i) tjänsterna (inklusive domännamn) inte längre är tillgängliga för köp, eller (ii) en väntande order har annullerats i våra system, eller (iii) betalningsbekräftelsen inte stämmer överens med beloppet för den väntande ordern, och du till följd av detta antingen har betalat för mycket eller för lite för ditt köp, kan GoDaddy automatiskt göra en delåterbetalning (i det fall du har betalat för mycket) eller en full återbetalning (i det fall du har betalat för lite) till din betalningskälla. Om IPP-leverantören (och dess associerade betalningshanterare) har någon typ av begränsning för återbetalningar, förbehåller sig GoDaddy rätten att göra återbetalningar till ett butikskreditsaldo eller som en banköverföring när betalningshanteraren inte kan återbetala till betalningsmetoden. Om du får en full återbetalning, måste du påbörja köpprocessen på nytt.  Du accepterar att IPP-leverantören förbehåller sig rätten att inte återbetala IPP-avgifter som är kopplade till en återbetalad transaktion.  Följaktligen kommer återbetalningar som gjorts av GoDaddy vara lika med summan efter avdragna IPP-avgifter, om inte annat anges.

GoDaddy erbjuder SEPA Direct Debit (“SEPA”) som betalningsmetod för kunder som befinner sig i Tyskland. Du godkänner GoDaddy och Adyen, vår betalningstjänstleverantör, att skicka anvisningar till din bank om att debitera ditt konto om du väljer att använda SEPA som betalningsmetod. Genom att godkänna dessa villkor ger du GoDaddy fullmakt att samla in samtliga tillämpliga avgifter som uppstår enligt detta avtal. Auktoriseringen ska även tillämpas på alla nya bankkonton som du använder vid köp från GoDaddy. Vi kommer att meddela dig om datum för autogirering inom rimlig tid (“förhandsmeddelande”). Detta förhandsmeddelande skickas till dig med e-post minst en (1) bankdag före betalningen dras från ditt konto. Du är ansvarig för att se till att det finns tillräckliga medel på ditt konto för att täcka alla autogirobetalningar. Du godkänner även att ersätta GoDaddy för eventuella förluster som kan uppstå om ditt finansinstitut undanhåller betalning från GoDaddy av någon anledning.

(F) BUTIKSKREDITSALDO

Om ditt konto innehåller ett butikskreditsaldo: (1) kan du använda det tillgängliga kreditsaldot vid framtida köp som görs i ditt konto; och (2) du tillåter härmed GoDaddy att använda eventuellt tillgängligt kreditsaldo till utestående administrativa avgifter, återbetalningar eller andra avgifter som rör ditt konto. Om din förvalda betalningsmetod misslyckas vid en automatisk fakturering i samband med att en tjänst ska förlängas, kan GoDaddy använda tillgängligt butikskreditsaldo om det finns tillräckliga penningmedel för att täcka hela transaktionen. Oavsett hur stort belopp som finns tillgängligt genom ditt kontos butikskredit, har GoDaddy inget ansvar för förlust av produkter till följd av att man inte kan hämta tillräckligt med pengar från din förvalda betalningsmetod eller butikskrediten. Butikskrediter kommer att användas baserat på valutan som valts i kundvagnen vid köpets (eller förlängningens) tidpunkt. Om du har mer än en butikskredit, kommer krediterna behandlas i åldersordning, där den äldsta butikskrediten används först. Om ytterligare penningmedel krävs för att slutföra köpet eller förlängningen, kommer krediter som innehas i en annan valuta än den valda valutan att konverteras med hjälp av GoDaddys dagliga växlingskurs baserat på kreditens ålder (äldsta till nyaste) till dess att (i) det finns tillräckliga penningmedel för att slutföra transaktionen, eller (ii) det inte finns något tillgängligt saldo kvar på ditt konto. Du förstår och accepterar att vid konverteringens tidpunkt kan GoDaddy även lägga till en ytterligare administrativ avgift.

Du kan när som helst kontrollera ditt tillgängliga butikskreditsaldo genom ditt konto på GoDaddy-webbplatsen. Du är medveten om att butikskreditsaldot inte kan överföras, endast kan användas i kontot där de erhölls och kan utgå. Kostnadsfria butikskrediter utgår två år efter att de har utfärdats. Om GoDaddy avslutar ditt konto, är du medveten om och accepterar att återstående butikskreditsaldo kommer att gå förlorat. 

Du är också medveten om att penningmedel som finns tillgängliga i butikskreditsaldot kommer att innehas av GoDaddy och inte kommer att öka eller ge någon ränta för din räkning. Till den utsträckning ränta kan uppstå, accepterar du att GoDaddy är berättigad att ta emot och behålla sådana belopp för att täcka kostnader kopplade till att underhålla butikskreditsaldots funktionalitet.

(I) KÖP AV UTGÅNGNA DOMÄNNAMN

När det kommer till utgångna domännamn som köpts genom ditt konto, är du medveten om och accepterar att du ansvarar för betalningen av det vinnande budbeloppet inom fyrtioåtta (48) timmar efter auktionens stängning, plus förnyelse- eller överföringsavgiften för en period på ett (1) år (från slutet av domännamnets föregående registreringsperiod), plus ICANN-avgiften, om tillämpligt, och en giltig betalningsmetod som är kopplad till kontot kommer att debiteras på den tredje dagen efter auktionens stängning. Om vi inte kan ta emot betalning kan du förlora rättigheterna att köpa domännamnet.

14. YTTERLIGARE RESERVERADE RÄTTIGHETER

GoDaddy expressly reserves the right to deny, cancel, terminate, suspend, lock, or modify access to (or control of) any Account or Services (including the right to cancel or transfer any domain name registration) for any reason (as determined by GoDaddy in its sole and absolute discretion), including but not limited to the following: (i) to correct mistakes made by GoDaddy in offering or delivering any Services (including any domain name registration), (ii) to protect the integrity and stability of, and correct mistakes made by, any domain name registry or registrar, (iii) to assist with our fraud and abuse detection and prevention efforts, (iv) to comply with court orders against you and/or your domain name or website and applicable local, state, national and international laws, rules and regulations, (v) to comply with requests of law enforcement, including subpoena requests, (vi) to comply with any dispute resolution process, (vii) to defend any legal action or threatened legal action without consideration for whether such legal action or threatened legal action is eventually determined to be with or without merit, (viii) to avoid any civil or criminal liability on the part of GoDaddy, its officers, directors, employees and agents, as well as GoDaddy’s affiliates, including, but not limited to, instances where you have sued or threatened to sue GoDaddy, or (ix) to respond to an excessive amount of complaints related in any way to your Account, domain name(s), or content on your website.

GoDaddy förbehåller sig uttryckligen rätten att granska varje konto för överdriven användning av utrymme och bandbredd, och att avsluta eller lägga till ytterligare avgifter för konton som överskrider de tillåtna gränserna.

GoDaddy förbehåller sig uttryckligen rätten att avsluta, utan föregående meddelande till dig, alla tjänster där du, efter GoDaddys eget gottfinnande, trakasserar eller hotar GoDaddy och/eller någon av GoDaddys anställda.

GoDaddy Innehållet. med undantag för användarinnehåll, på denna webbplats och i tjänsterna, inklusive, utan begränsning, text, programvara, skript, källkod, API, grafik, foton, ljud, musik, videor och interaktiva funktioner, samt alla varumärken, servicemärken och logotyper däri (“GoDaddy Innehåll”), ägs för alltid av eller är licensierat till GoDaddy och omfattas av upphovsrätts-, varumärkes- och/eller patentskydd i USA och andra länder, samt andra immateriella rättigheter i enlighet med lagarna i USA och andra länder. GoDaddy-innehållet tillhandahålls till dig “i befintligt skick”,“som tillgängligt” och “med alla fel” för din kännedom och endast för personligt, icke-kommersiellt bruk och får inte laddas ned, kopieras, avbildas, distribueras, skickas, sändas, visas, säljas, licensieras eller på annat sätt exploateras, oavsett syfte, utan föregående skriftligt medgivande från GoDaddy. Inga rättigheter eller licenser under någon upphovsrätt, varumärke, patent eller andra immateriella rättigheter eller licenser beviljas av detta avtal. GoDaddy förbehåller sig alla rättigheter som inte beviljas uttryckligen i eller till GoDaddy-innehållet, denna webbplats och tjänsterna och detta avtal överför inte ägarskapet för någon av dessa rättigheter.

15INGEN SKRÄPPOST; AVTALSVITE

Ingen skräppost.  Vi tolererar inte skräppostutskick. Vi övervakar all trafik till och från våra webbservrar för tecken på utskick av skräppost och har upprättat ett center för anmälan av skräppost för att registrera misstankar om utskick av skräppost. Kunder som misstänks använda våra produkter och tjänster i syfte att skicka skräppost utreds fullständigt. Om vi fastställer att det finns ett problem med skräppost, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att lösa situationen. 

Vi definierar skräppost som att skicka ej begärda kommersiella e-postmeddelanden (UCE), ej begärda massmeddelanden via e-post (UBE) eller ej begärda faxmeddelanden (fax), vilket är e-post- eller faxmeddelanden som skickas till mottagare som reklam eller annat, utan att först erhålla bekräftat medgivande om att mottagaren vill ta emot dessa meddelanden. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, följande:

        i.      E-postmeddelanden

       ii.      Diskussionsgruppsinlägg

      iii.      Systemmeddelanden i Windows

      iv.      Popup-meddelanden (meddelanden från annonsprogram eller spionprogram)

       v.     Snabbmeddelanden (AOL, MSN, Yahoo eller andra snabbmeddelandeprogram)

      vi.      Annonser i chattrum online

     vii.      Inlägg i gästböcker och webbforum

    viii.      Erbjudanden via fax

      iii.      Text-/SMS-meddelanden

Vi tillåter inte att våra servrar och tjänster används för ändamålen som beskrivs ovan. För att använda våra produkter och tjänster måste du följa alla tillämpliga lagar och förordningar, vilket inkluderar den amerikanska CAM-Spam-lagen från 2003 och den amerikanska Telephone Consumer Protection-lagen, och du måste dessutom acceptera denna policy mot skräppost. Kommersiell marknadsföring och/eller massutskick av e-post och faxmeddelanden får endast skickas till mottagare som har valt att ta emot dessa meddelanden. De måste innehålla en giltig returadress och svarsadress, avsändarens fysiska adress och en möjlighet att avbeställa ytterligare utskick från avsändaren i nedre delen av e-postmeddelandet eller faxet. På vår begäran kan otvetydiga bevis på anmälan krävas för en e-postadress eller ett faxnummer.

Om vi fastställer att kontot, produkterna eller tjänsterna i fråga används i samband med skräppost, kan vi komma att omdirigera, spärra eller avbryta eventuella konton, värdtjänster för webbplatser, domänregistrering, e-postlådor och andra tillämpliga produkter eller tjänster. I sådant fall kan vi, efter eget gottfinnande, begära att du svarar via e-post till oss med en försäkran om att du kommer att sluta skicka skräppost och/eller att skräppost som skickas av någon annan för din räkning kommer att upphöra, och vi kan kräva en icke-återbetalningsbar återaktiveringsavgift som ska betalas innan webbplatsen, e-postlådorna och/eller tjänsterna återaktiveras. 

Vi uppmuntrar alla kunder och mottagare av e-postmeddelanden som genereras från våra produkter och tjänster att rapportera misstänkt skräppost. Misstänkt missbruk kan rapporteras via e-post eller genom vårt center för anmälan av skräppost på webben.  Webb:rapportera missbruk.   

Skadestånd. Du accepterar att vi omedelbart kan avsluta ett konto som vi, efter eget och absolut gottfinnande, tror skickar eller på annat sätt är kopplat till skräppost eller andra ej begärda massmeddelanden via e-post. Om faktiska skador inte kan beräknas rimligen, accepterar du även att betala avtalsvite på 1 amerikansk dollar för varje skräppostmeddelande eller ej begärt massmeddelande via e-post som skickats från eller på annat sätt är kopplat till ditt konto.

16. VARUMÄRKES- OCH/ELLER UPPHOVSRÄTTSANSPRÅK

GoDaddy stöder skyddet av immateriella rättigheter.  Om du skulle vilja göra (i) ett varumärkesanspråk gällande överträdelser av ett märke för vilket du innehar ett giltigt registrerat varumärke eller servicemärke, eller (ii) ett upphovsrättsanspråk gällande material för vilket du innehar upphovsrätt i god tro, se GoDaddys policy för varumärkes- och/eller upphovsrättsintrång som hänvisas ovan och finns tillgänglig här.

17. LÄNKAR TILL WEBBPLATSER SOM TILLHÖR TREDJE PART

Denna webbplats och tjänsterna som återfinns på denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör tredje part och som inte ägs eller kontrolleras av GoDaddy. GoDaddy tar inget ansvar för innehåll, villkor, sekretesspolicyer eller praxis på webbplatser som tillhör tredje part. GoDaddy censurerar eller redigerar heller inte innehåll på webbplatser som tillhör tredje part. Genom att använda denna webbplats och tjänsterna som återfinns på denna webbplats, friskriver du uttryckligen GoDaddy från allt ansvar som härrör från din användning av webbplatser som tillhör tredje part. Följaktligen uppmuntrar GoDaddy dig att iaktta försiktighet när du lämnar denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats och se över villkor, sekretesspolicyer och andra styrande dokument på andra webbplatser du besöker.

18. FRISKRIVNING AV UTFÄSTELSER OCH GARANTIER

DU ÄR SPECIFIKT MEDVETEN OM OCH ACCEPTERAR ATT DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS OCH TJÄNSTERNA SOM ÅTERFINNS PÅ DENNA WEBBPLATS SKER PÅ EGEN RISK OCH ATT DENNA WEBBPLATS OCH TJÄNSTERNA SOM ÅTERFINNS PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS “I BEFINTLIGT SKICK”, “SOM TILLGÄNGLIGA” OCH “MED ALLA FEL”. GoDaddy, DESS BEFATTNINGSHAVARE, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA OCH  OMBUD OCH SAMTLIGA TREDJE PARTS TJÄNSTELEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG FRÅN GARANTIER, LAGSTADGADE, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ÄGANDERÄTT, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG.GoDaddy, DESS BEFATTNINGSHAVARE, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA, OCH OMBUD GARANTERAR INTE OCH GÖR INTE HELLER NÅGON UTFÄSTELSE OM (I) DENNA WEBBPLATS KORREKTHET, FULLSTÄNDIGHET ELLER INNEHÅLL, (II) KORREKTHET, FULLSTÄNDIGHET OCH INNEHÅLL PÅ ALLA WEBBPLATSER SOM LÄNKAS (GENOM HYPERLÄNKAR, WEBBANNONSER ELLER NÅGOT ANNAT SÄTT) TILL DENNA WEBBPLATS, (III) TJÄNSTERNA PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER WEBBPLATSER SOM LÄNKAS (GENOM HYPERLÄNKAR, WEBBANNONSER ELLER NÅGOT ANNAT SÄTT) TILL DENNA WEBBPLATS, OCH GoDaddy TAR INGET ANSVAR FÖR DETSAMMA.

DESSUTOM ÄR DU SPECIFIKT MEDVETEN OM OCH ACCEPTERAR ATT INGA MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA UPPGIFTER ELLER RÅD SOM TILLHANDAHÅLLS AV GoDaddy, DESS BEFATTNINGSHAVARE, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA ELLER OMBUD (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, REPRESENTANTER FÖR DESS TELETJÄNSTCENTRAL OCH KUNDSUPPORT) OCH TREDJE PARTS TJÄNSTELEVERANTÖRER KOMMER ATT (I) UTGÖRA RÄTTSLIGA ELLER EKONOMISKA RÅD ELLER (II) SKAPA NÅGON TYP AV GARANTI MED AVSEENDE PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER TJÄNSTERNA SOM ÅTERFINNS PÅ DENNA WEBBPLATS, OCH ANVÄNDARE BÖR INTE FÖRLITA SIG PÅ NÅGRA SÅDANA UPPGIFTER ELLER RÅD.

OVANSTÅENDE FRISKRIVNINGAR AV UTFÄSTELSER OCH GARANTIER SKA GÄLLA I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAG SÅ TILLÅTER OCH ska vara fortsatt giltiga efter upphörande eller uppsägning av detta avtal eller din användning av denna webbplats och tjänsterna som återfinns på denna webbplats.

19. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HAR GoDaddy, DESS BEFATTNINGSHAVARE, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA,  -OMBUD ELLER TREDJE PARTS TJÄNSTELEVERANTÖRER, NÅGOT ANSVAR GENTEMOT DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENHET FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, OFÖRUTSEDDA, SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER NÅGON ANNAN FORM AV SKADOR, INKLUSIVE SKADOR SOM KAN RESULTERA FRÅN (I) DENNA WEBBPLATS KORREKTHET, FULLSTÄNDIGHET ELLER INNEHÅLL, (II) KORREKTHET, FULLSTÄNDIGHET OCH INNEHÅLL PÅ ALLA WEBBPLATSER SOM LÄNKAS (GENOM HYPERLÄNKAR, WEBBANNONSER ELLER NÅGOT ANNAT SÄTT) TILL DENNA WEBBPLATS, (III) TJÄNSTERNA PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER WEBBPLATSER SOM LÄNKAS (GENOM HYPERLÄNKAR, WEBBANNONSER ELLER NÅGOT ANNAT SÄTT) TILL DENNA WEBBPLATS, (IV) PERSONSKADOR ELLER SAKSKADOR AV NÅGOT SLAG, (V) TREDJE PARTS HANDLANDE AV NÅGOT SLAG, (VI) ALL OTILLÅTEN ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SERVRAR OCH/ELLER ALLT INNEHÅLL, PRIVAT INFORMATION, FINANSIELL INFORMATION ELLER ANNAN INFORMATION OCH DATA SOM LAGRAS PÅ SERVRARNA, (VII) AVBROTT I ELLER UPPHÖRANDE AV TJÄNSTER TILL ELLER FRÅN DENNA WEBBPLATS OCH ALLA WEBBPLATSER SOM LÄNKAS (GENOM HYPERLÄNKAR, WEBBANNONSER ELLER NÅGOT ANNAT SÄTT) TILL DENNA WEBBPLATS, (VIII) VIRUS, MASKAR, PROGRAMFEL, TROJANER ELLER LIKNANDE, SOM KAN SKICKAS TILL ELLER FRÅN DENNA WEBBPLATS OCH ALLA WEBBPLATSER SOM LÄNKAS (GENOM HYPERLÄNKAR, WEBBANNONSER ELLER NÅGOT ANNAT SÄTT) TILL DENNA WEBBPLATS, (IX) ALLT ANVÄNDARINNEHÅLL OCH INNEHÅLL SOM ÄR ÄREKRÄNKANDE, NEDSÄTTANDE, KRÄNKANDE, SKADLIGT FÖR MINDERÅRIGA OCH SKYDDADE GRUPPER, PORNOGRAFISKT, “OLÄMPLIGT FÖR BARN”, OBSCENT ELLER PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT ANSTÖTLIGT, OCH/ELLER (X) FÖRLUSTER ELLER SKADOR AV ALLA SLAG SOM UPPSTÅR SOM ETT RESULTAT AV DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER TJÄNSTERNA PÅ WEBBPLATSEN, VARE SIG DET BASERAS PÅ GARANTI, AVTAL, SKADESTÅND ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK ELLER SEDVANERÄTTSLIG TEORI, OCH ÄVEN OM GoDaddy HAR BLIVIT INFORMERADE OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ.

DESSUTOM ÄR DU SPECIFIKT MEDVETEN OM och accepterar att alla grunder för talan som härrör från eller på något sätt är kopplade till denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats, måste väckas inom ett (1) år efter att grunden för talan uppstår, annars preskriberas denna grund för talan permanent.

DESSUTOM ÄR DU SPECIFIKT MEDVETEN OM OCH accepterar att GoDaddys totala sammanlagda skadestånd aldrig ska överstiga 10 000 amerikanska dollar.

OVANSTÅENDE ANSVARSBEGRÄNSNING SKA GÄLLA I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAG SÅ TILLÅTER OCH ska vara fortsatt giltig efter upphörande eller uppsägning av detta avtal eller din användning av denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats.

20. SKADEFRIHET

Du samtycker till att skydda, försvara, ersätta och hålla GoDaddy och dess befattningshavare, styrelseledamöter, anställda,ombud och tredje parts tjänsteleverantörer skadefria från och mot alla typer av anspråk, krav, kostnader, utgifter, förluster, ansvar och skador (inklusive, utan begränsning, rimliga juridiska avgifter) som åläggs eller åsamkas GoDaddy direkt eller indirekt utifrån (i) din användning av och åtkomst till denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats, (ii) din kränkning av någon bestämmelse i detta avtal eller policyerna och avtalen som införlivas häri, och/eller (ii) din kränkning av någon tredje parts rättighet, inklusive, utan begränsning, immateriella rättigheter och andra äganderättigheter. Ersättningsskyldigheterna i detta avsnitt skall vara fortsatt giltiga efter upphörande eller uppsägning av detta avtal eller din användning av denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats.

21. EFTERLEVNAD AV LOKALA LAGAR

GoDaddy försäkrar inte att innehållet som finns tillgängligt på denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats är lämpligt i alla länder eller jurisdiktioner, och åtkomst till denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats är förbjudet från länder eller jurisdiktioner där innehållet är olagligt.  Användare som väljer att använda denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats ansvarar för att följa lokala lagar, regler och förordningar. 

22. TVISTER, BINDANDE INDIVIDUELLT SKILJEDOMSFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN KOLLEKTIV STÄMNING OCH KOLLEKTIVT SKILJEDOMSFÖRFARANDE

LÄS DETT AVSNITT NOGGRANT.  FÖLJ INSTRUKTIONERNA NEDAN OM DU VILL VÄLJA BORT DE BESTÄMMELSER SOM ANGER ATT DU MÅSTE LÖSA TVISTER GENOM INDIVIDUELLT SKILJEDOMSFÖFARANDE.

(A) Tvister. Villkoren i detta avsnitt gäller för alla tvister mellan dig och GoDaddy, med undantag för tvister som regleras av UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - enhetlig policy för tvistlösning om domännamn) som nämns ovan och som är tillgänglig här.  I detta avsnitt avser termen ”tvist” alla tvister, anspråk eller åtgärder mellan dig och GoDaddy som härrör från eller relaterar till GoDaddys tjänster och produkter, GoDaddys webbplatser, dessa villkor eller andra transaktioner som berör dig och GoDaddy, oavsett om det gäller kontrakt, garanti, felaktig föreställning, bedrägeri, skada, avsiktlig skada, stadga, bestämmelse, förordning eller annan juridisk eller rättvis grund, och ska tolkas så att den får den bredaste betydelsen som tillåts enligt lag. DU OCH GoDaddy SAMTYCKER TILL ATT TERMEN ”TVIST” SÅ SOM DEN DEFINIERAS I DESSA VILLKOR INTE OMFATTAR NÅGRA ANSPRÅK ELLER GRUND FÖR TALAN FRÅN DIG ELLER GoDaddy FÖR (i) OBEHÖRIGT TILLÄGNANDE AV AFFÄRSHEMLIGHET, (ii) PATENTINTRÅNG, (iii) UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG ELLER -MISSBRUK, OCH (iv) VARUMÄRKESINTRÅNG ELLER -URVATTNING. Dessutom godkänner du att, oaktat vad som står i dessa villkor, en domstol, inte skiljemannen, kan avgöra om ett krav faller inom något av dessa fyra undantag.

(B) Bindande skiljedomsförfarande. Vidare samtycker du och GoDaddy till: (i) att lösa alla tvister mellan parterna i enlighet med bestämmelserna i dessa villkor; (ii) att dessa villkor utgör en skriftlig formalisering av transaktioner som sker inom ramen för mellanstatlig handel; (iii) att USA:s Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §1, et seq.) reglerar tolkningen och verkställandet av detta avsnitt; och (iv) att detta avsnitt ska fortsätta att gälla efter upphörandet av dessa villkor. SKILJEDOMSFÖRFARANDE BETYDER ATT DU AVSTÅR FRÅN DIN RÄTT TILL EN DOMARE ELLER JURY I EN DOMSTOLSPROCESS OCH ATT DINA MÖJLIGHETER FÖR ÖVERKLAGANDE ÄR BEGRÄNSADE. Skiljemannen kan tilldöma dig samma skadestånd som en behörig domstol, i enlighet med den ansvarsbegränsning som anges i avsnitt 15 i detta avtal, och kan tilldöma fastställelser eller förelägganden endast till förmån för den enskilda part som söker avhjälpande och endast i den utsträckning som är nödvändig för att ge det avhjälpande som framställs i denna parts individuella anspråk. Dessutom kan kostnaderna för skiljedomsförfarande i vissa fall överstiga kostnaderna för tvister och rätten att inleda ett s.k. ”discovery”-förfarande kan vara mer begränsad i skiljedomsförfarande än i domstol. Skiljemannens beslut ska vara slutgiltigt och verkställbart av vilken domstol som helst med behörighet avseende parterna.

(C) Small Claims Court.(Domstol för mindre omfattande ersättningsärenden). Trots det föregående kan du väcka ett enskilt åtal i din delstats eller kommuns domstol för mindre omfattande ersättningsärenden om åtalet ligger inom domstolens jurisdiktion och endast behandlas i den domstolen.

(D) Meddelande om tvist. I händelse av tvist måste du eller GoDaddy först skicka till den andra parten ett meddelande om tvisten som ska innehålla en skriftlig redogörelse som anger namnet, adressen och kontaktuppgifterna för den part som lämnar meddelandet, de omständigheter som har givit upphov till tvisten samt det skadestånd som begärs (”meddelandet om tvist”). Meddelandet om tvist till GoDaddy måste adresseras till: GoDaddy , 14455 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85260, Attn.: Legal Department (“GoDaddys aviseringsadress”). Meddelandet om tvist skickas till dig per rekommenderad post till den senaste adress som vi har i vårt register eller som på annat sätt har registrerats för dig.  Om GoDaddy och du inte når en överenskommelse om lösning av tvisten inom sextio (60) dagar efter att meddelandet om tvist tas emot, får du eller GoDaddy inleda ett skiljedomsförfarande i enlighet med detta avsnitt. Efter inlämnandet och mottagandet av meddelandet om tvist samtycker var en och en av oss till att agera i god tro för att försöka lösa tvisten innan ett skiljedomsförfarande inleds.

(E) AVSTÅENDE FRÅN KOLLEKTIV STÄMNING OCH KOLLEKTIVT SKILJEDOMSFÖRFARANDE. DU OCH GoDaddy ÄR ÖVERENS OM ATT VARJE PART KAN VÄCKA TVISTER MOT DEN ANDRA PARTEN ENDAST I INDIVIDUELL EGENSKAP OCH INTE SOM KÄRANDE ELLER GRUPPMEDLEM I NÅGOT KOLLEKTIVT ELLER ”OMBUD-INLETT”- FÖRFARANDE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FEDERAL ELLER DELSTATLIG KOLLEKTIV STÄMNING OCH KOLLEKTIVT SKILJEDOMSFÖRFARANDE.  VARKEN DU ELLER GoDaddy KOMMER ATT FÖRSÖKA FÅ ATT EN TVIST BEHANDLAS SOM EN KOLLEKTIV STÄMNING, SOM ETT ÅTAL SOM DRIVS AV EN PRIVAT ADVOKAT ELLER I ANNAT FÖRFARANDE I VILKET NÅGON PART AGERAR ELLER FÖRSÖKER ATT AGERA I EGENSKAP AV OMBUD.  INGET SKILJEDOMSFÖRFARANDE ELLER ANNAT FÖRFARANDE KAN KOMBINERAS MED ETT ANNAT SÅDANT FÖRFARANDE UTAN FÖREGÅENDE SKRIFTLIGT MEDGIVANDE FRÅN ALLA INBLANDADE PARTER.

(F) Skiljedomsförfarande. Om en part väljer att inleda ett skiljedomsförfarande ska skiljedomsförfarandet administreras av den amerikanska skiljedomssammanslutningen (American Arbitration Association - ”AAA”) och regleras av AAA:s skiljedomsregler för konsumenter (”AAA:s regler”) tillsammans med de regler som anges i dessa villkor. AAA får inte administrera några skiljedomsförfaranden som är kollektiva eller inbegriper flera kärandeparter, eftersom parterna är överens om att skiljedomsförfarandet ska vara begränsat till att endast lösa individuella anspråk.  AAA:s regler återfinns på www.adr.org eller kan beställas via telefon på 1-800-778-7879. Om det finns en konflikt mellan AAA:s regler och de regler som anges i dessa villkor, ska reglerna som anges i dessa villkor gälla. Via skiljedomsförfarande kan du söka alla korrigerande åtgärder som annars är tillgängliga för dig enligt federala, delstatliga eller lokala lagar, i enlighet med de ansvarsbegränsningar som anges i avsnitt 15 i detta avtal. Alla tvister ska lösas av en enda opartisk skiljeman, och båda parter ska ges ett rimligt tillfälle att delta i valet av skiljemannen. Skiljemannen är bunden av dessa villkor. Skiljemannen, och inte någon federal, delstatlig eller lokal domstol eller byrå, ska ha ensamrätt att lösa alla tvister som härrör från eller relaterar till tolkningen, tillämpligheten, verkställigheten eller utformningen av dessa villkor, inklusive men inte begränsat till något krav om att villkoren i sin helhet eller någon del av dessa är ogiltiga eller kan förklaras ogiltiga.  Skiljemannen ska också ha ensamrätt att bestämma över sin egen jurisdiktion, inklusive eventuella invändningar med avseende på skiljedomsavtalets existens, omfattning eller giltighet, eller om något krav eller motkrav kan eller inte kan lösas via skiljedomsförfarande.  Trots denna breda delegering av befogenhet till skiljemannen, kan en domstol avgöra den begränsade frågan om huruvida ett krav eller en grund för talan gäller (i) obehörigt tillägnande av affärshemlighet, (ii) patentintrång, (iii) upphovsrättsintrång eller -missbruk eller (iv) varumärkesintrång eller urvattning, vilka är uteslutna från definitionen av ”tvister” som anges ovan. Skiljemannen ska ha befogenhet att bevilja samma gottgörelse som skulle vara tillgänglig i en domstol enligt lag eller i godo. Skiljemannens beslut ska vara bindande för parterna och kan registreras som en dom i en domstol med behörig jurisdiktion. Du kan välja att delta i skiljedomsförhandlingarna via telefon. De skiljedomsförhandlingar som inte sker via telefon ska äga rum på en plats som är rimligt tillgänglig från din primära bostad (eller huvudkontor om du är ett småföretag) eller i Maricopa County, Arizona, enligt ditt eget val.

(G) Inledande av skiljedomsförfarande. Om vare sig du eller GoDaddy väljer att lösa en tvist genom skiljedomsförfarande, samtycker vi till följande förfarande:

i.   Skriva en begäran om skiljedom. Begäran måste innehålla en beskrivning av tvisten och det skadeståndsbelopp som krävs. Du kan hämta en kopia av en begäran om skiljedom på http://www.adr.org (“Begäran om skiljedom: skiljedomsregler för konsumenter”).

ii.  Skicka en kopia av begäran om skiljedom till AAA per post, adress: American Arbitration Association Case Filing Services 1101 Laurel Oak Road, Suite 100 Voorhees, NJ 08043. 

iii. Skicka en kopia av begäran om skiljedom till den andra parten på samma adress som meddelandet om tvist eller så som överenskommits mellan parterna.

(H) Förhörsförfarande. Oavsett typ av förhörsförfarande ska skiljemannen utfärda ett skriftligt beslut som förklarar de väsentliga upptäckter och slutsatser på vilka ett eventuellt tilldömt skadestånd grundas. Under skiljedomsförfarandet ska beloppet för eventuella erbjudanden om uppgörelse som lämnas av GoDaddy eller dig inte avslöjas för skiljemannen förrän skiljemannen bestämmer det belopp som du eller GoDaddy har rätt till. Uppdagande eller utbyte av icke-privilegierad information som är relevant för tvisten kan tillåtas under skiljedomsförfarandet.

(I) Skiljedomskostnader och -betalningar.

i. Tvister som rör belopp upp till 75 000 amerikanska dollar. GoDaddy kommer snarast möjligt att återbetala dina domstolsavgifter och betala AAA:s och skiljemannens avgifter och utgifter. Om du avböjer GoDaddys sista skriftliga erbjudande om uppgörelse som gjorts innan skiljemannen utnämndes (“GoDaddy’s sista skriftliga erbjudande”), kommer din tvist att behandlas hela vägen tills skiljemannen når ett beslut (en så kallad “skiljedom”), och om skiljemannen beviljar dig mer än GoDaddys sista skriftliga erbjudande, kommer GoDaddy att: (i) betala det högre beviljade beloppet eller 1 000 amerikanska dollar; (ii) betala dubbelt så mycket de advokatkostnader som du har haft, förutsatt att dessa är rimliga; och (iii) återbetala eventuella utgifter (inklusive sakkunniges avgifter och kostnader) som din advokat rimligen har åsamkats för att undersöka, förbereda och driva din fordran i skiljedomsförfarande. Skiljemannen bestämmer beloppet för avgifter, kostnader och utgifter om inte du och GoDaddy kommer överens om dessa.

ii. Tvister som gäller mer än 75 000 amerikanska dollar. Betalning av domstolsavgifter och AAA:s och skiljemannens avgifter och utgifter styrs av AAA:s regler.

iii. Tvister som rör vilket belopp som helst. I eventuella skiljedomsförfaranden som du inleder kommer GoDaddy att söka ersättning för sina avgifter och utgifter rörande AAA eller skiljeman, eller de domstolsavgifter som har återbetalat till dig, endast om skiljemannen anser att skiljedomsförfarandet är grundlöst eller har inletts i ett orättmätigt syfte. I eventuella skiljedomsförfaranden som GoDaddy inleder kommer GoDaddy att betala samtliga domstols-, AAA:s och skiljemansavgifter och -utgifter.  GoDaddy kommer inte att söka ersättning från dig för sina advokatkostnader och -utgifter i eventuella skiljedomsförfaranden.  Avgifter och utgifter ingår inte vid bestämning av det omtvistade beloppet.

(J) Krav eller tvister måste anmälas inom ett år.  I den utsträckning som lagen tillåter ska eventuella krav eller tvister för vilka detta avsnitt gäller anmälas inom ett år i en domstol för mindre omfattande ersättningsärenden eller lösas via skiljedomsförfarande. Ettårsperioden börjar när kravet eller meddelandet om tvist först lämnas in.  Om kravet eller tvisten inte anmäls inom ett år ska det anses permanent nedlagt.

(K) Avanmälan möjlig inom 30 dagar. OM DU INTE VILL VARA BUNDEN AV BESTÄMMELSEN OM SKILJEDOMSFÖRFARANDE SOM INGÅR I DETTA AVSNITT OM TVISTER, SKA DU MEDDELA GoDaddy VIA E-POST TILL LEGALOPTOUT@GODADDY.COM INOM 30 DAGAR FRÅN DATUMET FÖR DITT GODKÄNNANDE AV DESSA VILLKOR (SÅVIDA INTE TILLÄMPLIG LAG FÖRESKRIVER EN LÄNGRE PERIOD). I e-postmeddelandet måste du ange ditt (a) förnamn, (b) efternamn (c) adress, (d) telefonnummer och (e) kontonummer och framföra följande: “Jag vill avstå från skiljedomsklausulen i GoDaddys avtal om allmänna användningsvillkor.” Genom att tillhandahålla din information enligt ovanstående metod väljer du att inte omfattas av avtalet om skiljedom som ingår i GoDaddys allmänna användningsvillkor. Din begäran om avstående är endast giltig om den görs inom trettio (30) dagar efter att du först godkände de allmänna användningsvillkoren. Om du avstår från skiljedomsklausulen i enlighet med ovanstående procedur, ska alla andra villkor som här anges fortsätta att gälla, inklusive de som är relaterade till tillämplig styrande lagstiftning och de domstolar där rättsliga tvister kan väckas.

(L) Ändringar av det här avsnittet. Utan hinder av någon bestämmelse i dessa villkor som säger något annat är du och GoDaddy överens om att om GoDaddy gör några framtida ändringar av tvistlösningsförfarandet och bestämmelserna om avstående från kollektiv stämning (annat än en ändring av GoDaddy’s adress) i dessa villkor, kommer GoDaddy att meddela dig om detta, varpå du har trettio (30) dagar för att meddela att du inte vill omfattas av dessa ändringar.  Om du väljer att inte omfattas av några framtida ändringar samtycker du till att lösa eventuella tvister mellan oss genom skiljedomsförfarande i enlighet med språket i det här avsnittet så som anges i dessa nuvarande villkor, utan att någon av de föreslagna ändringarna gäller.  Om du inte uttryckligen avstår från att omfattas av framtida ändringar, kommer du att anses ha godkänt eventuella framtida ändringar.

(M) Avskiljbarhet. Om någon bestämmelse i detta avsnitt inte är verkställbar ska denna bestämmelse skiljas från dessa villkor, vilka ska fortsätta att gälla med full kraft och verkan. Det ovanstående ska inte gälla för förbudet mot grupptalan och kollektiv talan. Om förbudet mot grupptalan och kollektiv talan inte är verkställbart ska hela detta avsnitt vara ogiltigt. Villkoren i detta avsnitt ska i övrigt fortsätta att gälla efter upphörandet av dessa villkor.

(N) Exklusiv plats för andra kontroverser. GoDaddy och du samtycker till att eventuella kontroverser som uteslutits från förfarandet för tvistlösning och bestämmelserna om avstående från kollektiv stämning som beskrivs i detta avsnitt (annat än enskilt åtal som väcks i en domstol för mindre omfattande ersättningsärenden) ska anmälas till överrätten i Maricopa County, Arizona, eller till USA:s distriktsdomstol (United States District Court) för Arizona-distriktet, och varje part ger härmed sitt oåterkalleliga och ovillkorliga medgivande och godtar dessa domstolars exklusiva jurisdiktion för alla sådana kontroverser.  Du samtycker även till att avstå från din rätt till en rättegång med jury vid sådana rättsliga åtgärder eller förfaranden.

23. OUTKRÄVD EGENDOM; VILOAVGIFTER

Om en kund har utestående saldo på sitt konto (tillgodo på kontot) i tre (3) år eller mer, oberoende av orsak, och (i) GoDaddy inte kan göra en utbetalning till denna kund eller om (ii) GoDaddy har gjort en utbetalning till denna kund i form av papperscheck, men checken aldrig löstes in, ska GoDaddy överlåta kontosaldot till den amerikanska delstaten Arizona i enlighet med delstatens lagstiftning.  Du är medveten om och accepterar att i både fall (i) och (ii) som beskrivs ovan, kan GoDaddy hålla inne en viloavgift motsvarande det lägre beloppet av antingen 25,00 amerikanska dollar eller kundens sammanlagda utestående kontosaldo.    

24. EFTERTRÄDARE OCH ÖVERTAGARE

Detta avtal ska vara bindande för och gälla parterna i detta och deras respektive arvtagare, efterträdare och övertagare.

25. INGA FÖRMÅNSTAGARE FRÅN TREDJE PART

Inget i detta avtal ska anses tilldela några rättigheter eller förmåner till tredje part.

26. USA EXPORTLAGAR

Denna webbplats och tjänsterna som återfinns på denna webbplats omfattas av exportlagar, begränsningar, förordningar och förvaltningslagar hos United States Department of Commerce (USA:s handelsdepartement), Department of Treasury of Foreign Assets Control (USA:s finansdepartement) (“OFAC”), State Department (USA:s utrikesdepartement) och andra amerikanska myndigheter (tillsammans kallade “amerikanska exportlagar”). Användare får inte använda tjänsterna som återfinns på denna webbplats till att samla in, lagra eller sända teknisk information eller data som styrs av amerikanska exportlagar.  Användare får inte exportera eller återexportera, eller tillåta export eller återexport av, tjänsterna som återfinns på denna webbplats i strid med amerikanska exportlagar. Ingen av tjänsterna som återfinns på denna webbplats får laddas ned eller på annat sätt exporteras eller reexporteras (i) till ett land med vilket USA har handelsförbud (eller till någon som är medborgare eller bosatt i detta land), eller (ii) till någon som finns med i USA:s Treasury Departments lista Specially Designated Nationals eller USA:s Commerce Departments lista Denied Persons List, eller någon annan lista över nekade parter enligt amerikanska exportlagar. exportlagar. genom att använda denna webbplats och tjänsterna som återfinns på denna webbplats, accepterar du ovanstående och försäkrar att du inte är medborgare eller bosatt i, befinner dig i eller kontrolleras av något begränsat land, och att du inte står med i någon lista över nekade parter, och du accepterar att följa alla amerikanska exportlagar (inklusive “anti-bojkott”, “likställs med export” and “likställs med återexportt” bestämmelser). Om du använder denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats från ett annat land eller en annan jurisdiktion, gör du detta på eget initiativ och du ansvarar för att följa lokala lagar i jurisdiktionen, om och i den utsträckning dessa lokala lagar är tillämpliga och inte är i konflikt med amerikanska exportlagar. om dessa lagar är i konflikt med amerikanska exportlagar får du inte ha åtkomst till den här webbplatsen eller de tjänster som återfinns på denna webbplats. Ersättningsskyldigheterna i detta avsnitt skall vara fortsatt giltiga efter upphörande eller uppsägning av detta avtal eller din användning av denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats.

27. TITLAR OCH RUBRIKER; OBEROENDE VILLKOR; AVSKILJBARHET

Titlarna och rubrikerna i detta avtal är avsedda för bekvämlighet och enkel referens och får inte användas för att på något sätt tolka avtalet mellan parterna som annars anges häri.  Varje villkor och överenskommelse i detta avtal skall i alla avseenden tolkas som ett separat och oberoende villkor eller överenskommelse.  Om en behörig domstol finner någon bestämmelse (eller del av en bestämmelse) i detta avtal olaglig, ogiltig eller på annat sätt overkställbar, ska de återstående bestämmelserna (eller delar av bestämmelser) i detta avtal inte påverkas av detta och ska vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som lagen tillåter.

28. ENGELSKA HAR FÖRETRÄDE SOM AVTALSSPRÅK

Detta avtal, tillsammans med alla policyer och de tillämpliga produktavtalen som anges ovan och som införlivas häri genom hänvisning (gemensamt benämnda ”Avtalet”), ska verkställas på det engelska språket. Observera att den medföljande översättningen tillhandahålls endast av bekvämlighetsskäl. I händelse av en konflikt mellan den engelska och den översatta versionen ska den engelska versionen gälla i första hand om lagen så tillåter. När det är ett krav att du tillhandahålls en översättning och att den ska betraktas som bindande enligt lag, (i) ska båda språkversioner ha samma giltighet, (ii) vardera parten medger att den har granskat båda språkversioner och att dessa är i huvudsak likadana i allt väsentligt, och (iii) i händelse av diskrepans mellan dessa två versioner ska den översatta versionen ha företräde under förutsättning att parternas avsikt har beaktats till fullo. 

29. KONTAKTUPPGIFTER

Om du har några frågor som rör detta Avtal, kan du kontakta oss via e-post eller vanlig post på följande adress:

GoDaddy Juridisk avdelning
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
legal@godaddy.com 

30. YTTERLIGARE VILLKOR ENDAST FÖR TYSKA KUNDER

(A) LAGVAL FÖR FÖRETAGSKUNDER

Alla avtal mellan GoDaddy och dess kommersiella avtalspartner (“Entrepreneur” i den betydelse som avses i avsnitt 14 av den tyska civilrättslagen) styrs av och tolkas uteslutande i enlighet med delstaten Arizonas (USA) lagar, utom bestämmelser om lagkonflikter och FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (cisg).

(B) MEDDELANDE OM RÄTTEN ATT ÅTERKALLA

_____________BÖRJAN PÅ RÄTTSLIGT MEDDELANDE OM RÄTTEN ATT ÅTERKALLA_____________

KONSUMENTER (ENLIGT §13 BGB) HAR RÄTT ATT DRA SIG UR DETTA KONTRAKT INOM FJORTON DAGAR UTAN ATT ANGE EN ORSAK. ÅTERKALLELSEPERIODEN ÄR FJORTON DAGAR FRÅN KONTRAKTSDATUM. FÖR ATT UTNYTTJA DIN ÅNGERRÄTT MÅSTE DU INFORMERA

GoDaddy
14455 N. HAYDEN RD., STE. 226
SCOTTSDALE, AZ 85260 USA

E-post: HQ@GODADDY.COM

 
TELEFON:  089 21 094 807

GENOM ETT TYDLIGT INTYG (T.EX. ETT BREV SKICKAT MED POST, FAX ELLER E-POST) OM DITT ÅTERKALLANDE AV DETTA KONTRAKT. DU KAN ANVÄNDA DEN BIFOGADE MALLEN, DETTA ÄR DOCK INGET KRAV.

FÖR ATT UPPFYLLA ÅTERKALLELSEPERIODEN RÄCKER DET ATT DU SKICKAR MEDDELANDET FÖR ATT UTÖVA FÖRHANDSRÄTTEN FÖRE UTGÅNGEN AV ÅTERKALLELSEPERIODEN.

(C) FÖLJDER AV UPPSÄGNINGEN

OM DU FRÅNTRÄDER DETTA AVTAL SKA VI ÅTERBETALA DIG ALLA DE BETALNINGAR VI HAR MOTTAGIT FRÅN DIG, INKLUSIVE LEVERANSAVGIFTER (MED UNDANTAG FÖR DE EXTRA KOSTNADER SOM UPPSTÅR VID VAL AV ANNAN LEVERANSMETOD ÄN DEN MEST FÖRMÅNLIGA STANDARDLEVERANSEN) INOM FJORTON DAGAR FRÅN DET DATUM DÅ VI MOTTOG AVISERINGEN OM DIN ÅTERKALLELSE AV DETTA AVTAL. FÖR DENNA ÅTERBETALNING KOMMER VI ATT ANVÄNDA SAMMA BETALNINGSFORM SOM DEN DU ANVÄNDE VID DEN URSPRUNGLIGA TRANSAKTIONEN OM INTE ANNAT UTTRYCKLIGEN ÖVERENSKOMMITS MED DIG. DU KOMMER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT DEBITERAS NÅGRA AVGIFTER FÖR DENNA ÅTERBETALNING.

(D) TJÄNSTER

OM DU HAR BEGÄRT ATT VI SKULLE BÖRJA TILLHANDAHÅLLA VÅRA TJÄNSTER INNAN SLUTET AV DEN PERIOD SOM SKA ÅTERKALLAS, FÖRBEHÅLLER VI OSS RÄTTEN ATT DEBITERA EN SKÄLIG SUMMA MOTSVARANDE DE TJÄNSTER SOM DU REDAN ERHÅLLIT VID TIDEN FÖR ÅTERKALLANDET ENLIGT DENNA JÄMFÖRELSE AV AVTAL MED DEN TOTALA VOLYMEN AV TJÄNSTER SOM ERHÅLLITS I AVTALET.

(E) MODELLMALL FÖR ATT UTÖVA DIN RÄTT ATT ÅTERKALLA:

(FYLL I DETTA FORMULÄR OCH SKICKA IN DET OM DU VILL ÅTERKALLA KONTRAKTET)

• Till GoDaddy, Widerrufsrecht@GODADDY.COM

• HÄRMED ÅTERKALLAR JAG / VI (*) ÅTERKALLAR HÄRMED DET KONTRAKT SOM SLUTITS AV MIG/OSS (*) ANGÅENDE TILLHANDAHÅLLANDET AV FÖLJANDE TJÄNST (*)

• BESTÄLLD DEN (*) / MOTTAGEN DEN (*)

• KONSUMENTENS NAMN

• KONSUMENTENS ADRESS

• KONSUMENTENS UNDERSKRIFT (ENDAST VID AVISERING PÅ PAPPER)

• DATUM

 (*) TA BORT OM INTE TILLÄMPLIGT

_____________SLUTET PÅ RÄTTSLIGT MEDDELANDE OM RÄTTEN ATT ÅTERKALLA_____________

(F) KUNDSUPPORT

Kundsupport för GoDaddy-tjänster och produkter som tillhandahålls enligt detta avtal tillhandahålls av GoDaddy Deutschland GmbH som kan kontaktas på följande:

GoDaddy Deutschland GmbH

Hansestr. 11151149 Köln

Telefon: 089 21 094 807 (8 till 20, Mån-Fre)

E-post: HQ@GoDaddy.com

31. ENDAST FÖR INVÅNARE I INDIEN

Du samtycker uttryckligen till att: (i) GoDaddy (eller dess tjänsteleverantör) kan kontakta dig via telefon för att handlägga ditt klagomål eller tvist, eller ditt nuvarande service- eller faktureringsproblem; och (ii) för att lösa detta klagomål, tvist eller problem, kan GoDaddy använda och avslöja för sin tjänsteleverantör följande information: samtalsinspelningar, kundnamn, telefonnummer och kontaktinställningar, din relation till GoDaddy, produkter du använder och information om ditt klagomål, tvist eller serviceproblem.

 


2018-05-22
© 2014-2018 GoDaddy.com, LLC