Ring oss

Telefonnummer och tider

Hjälpcenter

Utforska våra hjälpresurser online

Hjälp

GoDaddyJuridiska avtal

 och bestämmelser

Den här sidan innehåller länkar till gällande företagsbestämmelser samt avtal för produkter och tjänster som är tillgängliga via GoDaddy. Visa dokumenten som anges på den här sidan genom att klicka på respektive policy/avtal.

GoDaddy
Avtal För Allmänna Användningsvillkor

to 19 apr 2018

LÄS DETTA AVTAL FÖR ALLMÄNNA ANVÄNDNINGSVILLKOR NOGGRANT DÅ DET INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER OCH RÄTTSMEDEL.

1. ÖVERSIKT

Detta avtal för allmänna användningsvillkor (detta “avtal”) har ingåtts av och mellan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") och dig, och gäller från det datum då du använder denna webbplats (”Webbplats”) eller datumet för ditt elektroniska godkännande. Detta avtal utgör de allmänna villkoren för din användning av webbplatsen samt produkterna och tjänsterna som köps eller används genom  denna webbplats (som individuellt och tillsammans kallas “tjänsterna”), och gäller som tillägg till (inte i stället för) de specifika villkoren för den specifika tjänsten.

Oavsett om du bara bläddrar på eller använder denna webbplats eller köper tjänster, innebär din användning av denna webbplats och ditt elektroniska godkännande av detta avtal att du har läst, förstått, är medveten om och accepterar att bindas av detta avtal, tillsammans med följande policyer och tillämpliga produktavtal, som införlivas häri genom denna hänvisning:

Avtal

Avtal för auktionsmedlemskap Avtal för tjänsten CashParking® Avtal för byte av registrerare
Avtal för direkt samarbetsprogram Avtal för domänköpstjänst Avtal om certifikattjänster
Avtal för domännamnsproxy Avtal för domännamnsregistrering Avtal för domännamnsöverföring
Avtal för värdtjänster Avtal för marknadsföringsprogram

Avtal för tjänsten Onlinebokföring

Avtal om e-postbaserade marknadsföringstjänster Avtal om professionell service Onlinebutik/Snabbkundvagn
Återförsäljaravtal Avtal för professionella webbtjänster Avtal för tjänsten Webbplatsverktyg
Serviceavtal för Webbplatsverktyg Avtal för tjänsten Arbetsyta Avtal för tjänsten Bli hittad
Användarvillkor för Microsoft Office Avtal för SmartLine  

 

Policyer

Sekretesspolicy Policy om utlämning av information/tips till jurist Formulär för tvist om bortflytt
Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP - enhetlig policy för tvistlösning om domännamn) ICANN:s rättigheter och ansvar för registrerare ICANN:s tvistlösningspolicy vid registratoröverföring
Varumärkes- och copyrightintrång Varumärkesriktlinjer och behörigheter Patentmeddelande
Återbetalningspolicy    

 

Termerna “vi”, “oss” och “vår/vårt/våra” ska avse GoDaddy.  Termerna “du”, “din/ditt/dina”, “användare” och “kund” ska avse den individ eller enhet som accepterar detta avtal, har tillgång till ditt konto eller använder tjänsterna.  Inget i detta avtal ska anses tilldela några rättigheter eller förmåner till tredje part.

GoDaddy kan, när som helst och efter eget och absolut gottfinnande, ändra eller modifiera detta avtal samt alla policyer och avtal som införlivas häri, och sådana ändringar eller modifikationer ska börja gälla omedelbart efter att de har publicerats på denna webbplats. Din användning av denna webbplats eller tjänsterna efter att sådana ändringar eller modifikationer har gjorts, utgör ditt godkännande av den senaste revideringen av detta avtal. Om du inte accepterar att bindas av den senaste revideringen av detta avtal, ska du inte använda (eller fortsätta använda) denna webbplats eller tjänsterna. Dessutom kan GoDaddy emellanåt meddela dig om ändringar eller modifieringar av detta avtal via e-post. Därför är det mycket viktigt att du ser till att uppgifterna i ditt kundkonto (“Konto”) är aktuella.  GoDaddy tar inget ansvar för din underlåtelse att ta emot ett e-postmeddelande om sådan underlåtelse beror på en felaktig e-postadress.  GoDaddy kan dessutom avsluta din användning av tjänsterna om du överträder eller bryter mot villkoren i detta avtal.

2. KVALIFICERING; BEFOGENHET

Denna webbplats och tjänsterna är endast tillgängliga för användare som kan ingå juridiskt bindande kontrakt under tillämplig lag.  Genom att använda denna webbplats eller tjänsterna försäkrar du att du (i) är minst arton (18) år gammal,  (ii) i andra avseenden är godkänd för att ingå juridiskt bindande avtal under tillämplig lag, och (iii) inte är en person som är förbjuden att köpa eller ta emot tjänsterna enligt lagarna i USA eller annan tillämplig jurisdiktion.

Om du ingår detta avtal för ett företags räkning, försäkrar du att du har juridisk befogenhet att binda detta företag till villkoren i detta avtal, i vilket fall termerna ”du”, ”din/ditt/dina”, ”användare” och ”kund” ska avse företaget. Om GoDaddy finner att du, efter ditt elektroniska godkännande till detta avtal, inte har någon juridisk befogenhet att binda företaget, kommer du att hållas personligen ansvarig för skyldigheterna i detta avtal, inklusive, men inte begränsat till, betalningsskyldigheterna. GoDaddy ansvarar inte för förluster eller skador som resulterar från GoDaddy tilltro till instruktioner, meddelanden, dokument eller kommunikation som GoDaddy rimligen ansett vara äkta och härröra från en behörig representant för ditt företag. Vid rimligt tvivel på att sådana instruktioner, meddelanden, dokument eller kommunikation är äkta, förbehåller GoDaddy sig rätten (men åtar sig ingen skyldighet) att kräva ytterligare äkthetsbevisning från dig.  Du samtycker även till att bindas av villkoren i detta avtal för transaktioner som ingåtts av dig, någon som agerar i egenskap av ombud för dig eller någon som använder ditt konto eller tjänsterna, med eller utan din tillåtelse.

3. KONTON; ÖVERFÖRING AV DATA UTOMLANDS

Konton.  För att få tillgång till vissa av funktionerna på denna webbplats eller använda vissa av tjänsterna, måste du skapa ett konto. Du försäkrar GoDaddy att all information som du skickar in när du skapar ditt konto är korrekt, aktuell och fullständig, och att du kommer se till att din Kontoinformation är korrekt, aktuell och fullständig framöver.  Om GoDaddy har anledning att tro att din kontoinformation är oriktig, inkorrekt, inaktuell eller ofullständig, förbehåller GoDaddy sig rätten att, efter eget och absolut gottfinnande, spärra eller stänga av ditt konto.  Du ansvarar själv för all aktivitet som sker på ditt konto, med eller utan din tillåtelse, och du måste skydda din kontoinformation, inklusive, utan begränsning, ditt kundnummer/inloggning, lösenord, betalningssätt (som definieras nedan) och kund-PIN-kod.  Av säkerhetsskäl rekommenderar GoDaddy att du byter lösenord och kund-PIN-kod minst en gång var sjätte (6) månad för varje konto.  Du måste meddela GoDaddy omgående om säkerhetsöverträdelser eller obehörig användning av ditt konto. GoDaddy ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av otillåten användning av ditt konto. Du kan dock hållas ansvarig för förluster som GoDaddy eller andra åsamkas på grund av ditt konto, oavsett om de orsakas av dig, av en behörig person eller av en obehörig person.

Överföring av data utomlands.  Om du besöker denna webbplats från ett annat land än det land där våra servrar finns, kan din kommunikation med oss resultera i att information (inklusive din kontoinformation) överförs över landsgränser.  Genom att besöka den här webbplatsen och kommunicera elektroniskt med oss ger du ditt medgivande till sådan överföring.

4. TILLGÄNGLIGHET AV WEBBPLATSEN/TJÄNSTERNA

Enligt villkoren i detta avtal och våra andra policyer och procedurer, ska vi använda kommersiellt rimliga åtgärder för att försöka tillhandahålla denna webbplats och tjänsterna, tjugofyra (24) timmar om dygnet, sju (7) dagar i veckan. Du är medveten om och accepterar att denna webbplats, från tid till annan, kan vara otillgänglig eller oanvändbar av någon anledning, inklusive, men inte begränsat till: utrustningsfel; regelbundet underhåll, reparationer eller byten som vi utför från tid till annan; eller orsaker utanför vår rimliga kontroll eller som inte är rimligen förutsägbara, inklusive, men inte begränsat till, avbrott eller fel i telekommunikation eller digitala överföringslänkar, fientliga nätverksattacker, nätverksöverbelastning och andra fel. Du är medveten om och accepterar att vi inte har någon kontroll över den kontinuerliga och oavbrutna tillgängligheten av denna webbplats eller tjänsten, och att vi inte tar något ansvar gentemot dig eller någon annan part med avseende på detta.

Från tid till annan kan GoDaddy erbjuda nya tjänster (begränsade förhandstjänster eller nya funktioner i befintliga tjänster) i en förhandsversion. Nya tjänster, nya funktioner i befintliga tjänster och begränsade förhandstjänster kallas, individuellt eller tillsammans, för “betatjänster”. Om du väljer att använda en betatjänst, omfattas din användning av betatjänsten av följande villkor: (i) du är medveten om och accepterar att betatjänsterna är förhandsversioner och kanske inte fungerar ordentligt; (ii) du är medveten om och accepterar att din användning av betatjänsterna kan utsätta dig för ovanliga risker för misslyckade åtgärder; (iii) betatjänsterna tillhandahålls i befintligt skick och vi rekommenderar därför inte att man använder dem vid produktion eller i verksamhetskritiska miljöer; (iv) GoDaddy förbehåller sig rätten att när som helst modifiera, ändra eller upphöra med alla aspekter av betatjänsterna; (v) kommersiellt tillgängliga versioner av betatjänsterna kan innehålla stora ändringar, och program som använder eller körs med betatjänsterna kanske inte fungerar med kommersiellt tillgängliga versioner eller efterföljande versioner; (vi) GoDaddy kan begränsa tiden som kundsupporten ägnar sig åt support av betatjänsterna; (vii) du är medveten om och accepterar att tillhandahålla omedelbar feedback gällande din upplevelse av betatjänsterna på ett sätt som rimligen begärs av oss, inklusive nödvändig information för att vi ska kunna återskapa fel och problem som du har upplevt. Du är medveten om och accepterar att vi kan använda din feedback i olika syften, inklusive produktutvecklingsändamål. På vår begäran kommer du att ge oss kommenterar som vi kan använda offentligt i pressmeddelanden och marknadsföringsmaterial. Alla immateriella rättigheter som är förbundna till din feedback eller härrör från din användning av betatjänsterna, ägs exklusivt av GoDaddy; (viii) du är medveten om och accepterar att all information om din användning av betatjänsterna, inklusive din upplevelse med och dina åsikter om betatjänsterna, är konfidentiell och inte får lämnas till någon tredje part eller användas i något annat syfte än att ge feedback till GoDaddy; (ix) betatjänsterna tillhandahålls “i befintligt skick”, “som tillgängliga” och “med alla fel”.   GoDaddy friskriver sig, i den utsträckning lagen så tillåter, från alla garantier, lagstadgade, uttryckta eller underförstådda, med avseende på betatjänsterna, inklusive, men inte begränsat till, alla underförstådda garantier om äganderätt, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång.

Förutom våra många kostnadsfria tjänster, som beskrivs här, erbjuder GoDaddy också avgiftsbelagda supporttjänster:

 • Kom igång - värdtjänster: upp till 30 minuter med en supportrepresentant som hjälper dig att installera ditt värdtjänstkonto med hjälp av Komma igång-handboken. Denna tjänst finns tillgänglig för cPanel, Plesk och hanterade WordPress-bloggar.
 • Webbplatsmigrering: GoDaddy hjälper kunder att flytta kundens webbplats från en annan värd till GoDaddy, inkluderar delad, VPS och dedikerad.  Räkna med att det tar upp till 24 timmar att slutföra.  Webbplatsmigrering omfattas av tjänsteavtalet för webbplatsöverföring, vilket härmed infogas genom hänvisning. 
 •  VPS-tjänster: beskrivs här.

Du bekräftar och godkänner att du har de nödvändiga rättigheterna och behörigheterna att dela all information som krävs för att tillhandahålla tjänsterna med GoDaddy.  Du bekräftar och godkänner att tjänsterna kan komma att tillhandahållas av oberoende underleverantörer eller utomstående tjänsteleverantörer. 

Avgiftbelagda tjänster berättigar inte till återbetalning.

GoDaddy förbehåller sig rätten att när som helst modifiera, ändra eller upphöra med alla aspekter av denna webbplats och tjänsterna, inklusive, utan begränsning, priser och avgifter för desamma.

5. ALLMÄNNA FÖRHÅLLNINGSREGLER

Du är medveten om och accepterar att:

 1. Din användning av denna webbplats och tjänsterna, inklusive innehåll som du skickar in, lyder under detta avtal och alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar, regler och förordningar.
 2. Du får inte samla in eller lagra (eller tillåta någon annan att samla in eller lagra) något användarinnehåll (enligt definitionen nedan) eller någon icke-offentlig eller personligt identifierbar information om en annan användare, eller annan person eller enhet, utan dennes föregående skriftliga medgivande. 
 3. Du får inte använda denna webbplats eller tjänsterna på ett sådant sätt (vilket fastställs av GoDaddy efter eget och absolut gottfinnande) att:
  • Är olaglig, eller främjar eller uppmuntrar olaglig aktivitet;
  • Främjar, uppmuntrar eller ägnar sig åt barnpornografi eller exploatering av barn;
  • Främjar, uppmuntrar eller ägnar sig åt terrorism, våld mot människor, djur eller egendom;
  • Främjar, uppmuntrar och ägnar sig åt skräppost eller andra ej begärda massmeddelanden via e-post, eller hackning eller knäckning av datorer eller nätverk.
  • Bryter mot den amerikanska Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection-lagen från 2008 eller liknande lagstiftning, eller främjar, uppmuntrar eller ägnar sig åt försäljning och distribuering av receptbelagda läkemedel utan giltigt recept;  
  • Gör intrång i en annan användares, eller annan persons eller enhets, immateriella rättigheter;
  • Bryter mot annan användares eller annan persons eller enhets sekretess- och publiceringsrättigheter, eller bryter mot tystnadsplikt gentemot annan användare eller annan person eller enhet;
  • Stör driften av denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats;
  • Innehåller eller installerar virus, maskar, programfel, trojaner eller annan kod, filer eller program som utformats för, eller är kapabla till, att störa, skada eller begränsa funktionaliteten i program- eller maskinvara; eller
  • Innehåller falskt eller vilseledande språk, eller ogrundade eller jämförande påståenden, gällande GoDaddy eller GoDaddy tjänster.
 4. Du får inte kopiera eller distribuera någon del av denna webbplats eller tjänsterna i några medier, förutom där det uttryckligen tillåts av GoDaddy.
 5. Du får inte modifiera eller ändra någon del av denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats eller någon av dess relaterade tekniker.
 6. Du får inte skaffa dig åtkomst till GoDaddy innehåll (som definieras nedan) eller användarinnehåll genom någon teknik och metod, utöver genom denna webbplats eller annat sätt som GoDaddy kan utse.
 7. Du accepterar att säkerhetskopiera allt ditt användarinnehåll, så att du kan komma åt och använda det när du behöver. GoDaddy garanterar inte att man säkerhetskopierar något konto eller användarinnehåll, och du samtycker till att acceptera detta som en risk för att förlora ditt användarinnehåll.
 8. Du får inte sälja vidare eller tillhandahålla tjänsterna i kommersiellt syfte, inklusive GoDaddy relaterade teknik, utan föregående skriftligt medgivande från GoDaddy .
 9. Du accepterar att tillhandahålla ett myndighetsutfärdat foto-ID och/eller en myndighetsutfärdad företagsregistrering som krävs för verifiera identiteten när det begärs.

 10. Du är medveten om att GoDaddy från tid till annan kan ringa dig angående ditt konto, och att du, med avseende på ett eventuellt samtal, inte har någon rimlig förväntan på sekretess under detta samtal, och du samtycker härmed till att tillåta GoDaddy att, efter eget gottfinnande, spela in sådana samtal i sin helhet, oavsett om GoDaddy ber om ditt samtycke till att spela in samtalet i fråga eller inte.  Du bekräftar och godkänner dessutom att, i den utsträckning tillämplig lag så tillåter, sådana inspelningar kan komma att överlämnas som bevis i en domstolsförhandling där GoDaddy utgör en av parterna. Genom att ange ditt telefon- eller mobilnummer accepterar du att få telefonsamtal i marknadsföringssyfte från eller å GoDaddys vägnar, vilka kan vara initierade av ett automatiskt telefonuppringningssystem och/eller använda en artificiell eller inspelad röst. Du förstår att det inte är ett villkor att ge samtycke för att köpa en vara eller tjänst från GoDaddy.  Likaså , genom att lämna ditt mobilnummer accepterar du att få textmeddelanden i marknadsföringssyfte från eller på uppdrag av GoDaddy, vilka kan skickas av ett automatiskt telefonuppringningssystem. Du förstår att det inte är ett villkor att ge samtycke för att köpa en vara eller tjänst från GoDaddy. Standardavgifter för meddelanden och data kan debiteras.

6. DIN ANVÄNDNING AV GoDaddyINNEHÅLL OCH ANVÄNDARINNEHÅLL

Utöver de allmänna reglerna som beskrivs ovan, gäller bestämmelserna i detta avsnitt specifikt för din användning av GoDaddy-innehåll och användarinnehåll som publiceras på GoDaddy företagswebbplatser (det vill säga de webbplatser som GoDaddy underhåller och har direkt kontroll över).  De tillämpliga bestämmelserna är inte avsedda för, och resulterar inte heller i, att överföra ägarskap av eller licensierade rättigheter (inklusive immateriella rättigheter) till innehåll som publiceras på dina webbplatser som finns på värdtjänsterna.

GoDaddy Innehåll. Innehållet, med undantag för användarinnehåll, på denna webbplats och i tjänsterna, inklusive, utan begränsning, text, programvara, skript, källkod, API, grafik, foton, ljud, musik, videor och interaktiva funktioner, samt alla varumärken, servicemärken och logotyper däri (“GoDaddyInnehåll”), ägs för alltid av eller är licensierat till GoDaddy och omfattas av upphovsrätts-, varumärkes- och/eller patentskydd i USA och andra länder, samt andra immateriella rättigheter i enlighet med lagarna i USA och andra länder. GoDaddy Innehållet tillhandahålls till dig “i befintligt skick”, “som tillgänglig” och “med alla fel” för din kännedom och endast för personligt, icke-kommersiellt bruk och får inte laddas ned, kopieras, avbildas, distribueras, skickas, sändas, visas, säljas, licensieras eller på annat sätt exploateras, oavsett syfte, utan föregående skriftligt medgivande frånGoDaddy. Inga rättigheter eller licenser under någon upphovsrätt, varumärke, patent eller andra immateriella rättigheter eller licenser beviljas av detta avtal. GoDaddy förbehåller sig alla rättigheter som inte beviljas uttryckligen i eller till GoDaddy-innehållet, denna webbplats och tjänsterna och detta avtal överför inte ägarskapet för någon av dessa rättigheter.

Användarinnehåll. Vissa funktioner på denna webbplats eller tjänsterna kan tillåta användare att visa, posta, publicera, dela, lagra eller hantera (a) idéer, åsikter, rekommendationer eller råd (”Användarbidrag”) eller (b) litterärt, konstnärligt, musikaliskt eller annat innehåll, inklusive, men inte begränsat till, foton och videor (tillsammans med användarbidrag, ”Användarinnehåll”).  Användarbidrag omfattar, men är inte begränsade till, foruminlägg, innehåll som skickas in i samband med en tävling, produktomdömen eller -rekommendationer, eller foton som ska användas i en social mediehändelse eller -aktivitet. Med användarinnehåll avses allt innehåll som skickas in genom ditt konto.  Genom att posta eller publicera användarinnehåll på denna webbplats eller i tjänsterna, försäkrar du GoDaddy (i) att du har alla rättigheter som krävs för att distribuera användarinnehållet via denna webbplats eller tjänsterna, antingen för att du är användarinnehållets skapare och har rättigheterna till att distribuera det, eller för att du skriftligen har lämpliga distributionsrättigheter, licenser, medgivanden och/eller tillstånd från upphovsrättsägaren eller annan ägare av användarinnehållet för att använda användarinnehållet, och (ii) att användarinnehållet inte kränker någon tredje parts rättigheter.

Säkerhet. Du accepterar att inte kringgå, inaktivera eller på något annat sätt störa de säkerhetsrelaterade funktionerna på denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats (inklusive, utan begränsning, de funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av GoDaddy-innehåll och användarinnehåll) eller tvinga fram begränsningar gällande användningen av denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats, GoDaddy-innehåll eller användarinnehåll däri.

7. GoDaddyS ANVÄNDNING AV ANVÄNDARINNEHÅLL

Bestämmelserna i detta avsnitt gäller specifikt för GoDaddy användning av användarinnehåll som publiceras på GoDaddy företagswebbplatser (det vill säga de webbplatser som GoDaddy underhåller och har direkt kontroll över).  De tillämpliga bestämmelserna är inte avsedda för, och resulterar inte heller i, att överföra ägarskap av eller licensierade rättigheter (inklusive immateriella rättigheter) till innehåll som publiceras på dina webbplatser som finns på värdtjänsterna.

Generellt. Du är ensam ansvarig för ditt användarinnehåll eller användarinnehåll som skickas via ditt konto, samt följderna av, och kraven för, att distribuera det.

Med avseende på användarbidrag.  Du är medveten om och accepterar att:

 1. Dina användarbidrag är helt och hållet frivilliga.
 2. Dina användarbidrag upprättar ingen konfidentiell relation och förpliktigar inte GoDaddy att behandla dina användarbidrag som konfidentiella eller hemliga.
 3. GoDaddy har inga skyldigheter, varken uttryckta eller underförstådda, att utveckla eller använda dina användarbidrag, och ingen ersättning kommer att betalas till dig eller någon annan för avsiktlig eller oavsiktlig användning av dina användarbidrag.
 4. GoDaddy kan arbeta på samma eller liknande innehåll, eller redan känna till sådant innehåll från andra källor, eller vill helt enkelt själva utveckla detta (eller liknande) innehåll, eller kan ha vidtagit/kommer att vidta andra åtgärder.

GoDaddy äger exklusiva rättigheter (inklusive immateriella rättigheter och andra äganderättigheter) till alla användarbidrag som publiceras på denna webbplats och är berättigad obegränsad användning och spridning av alla användarbidrag som publiceras på denna webbplats, oavsett syfte, kommersiellt eller annat, utan bekräftelse från eller ersättning till dig eller någon annan.

Med avseende på användarinnehåll (förutom användarbidrag) 

Om du har en webbplats eller annat innehåll som GoDaddy är värd för, behåller du alla dina ägarskapsrättigheter och licensierade rättigheter i användarinnehållet.

Genom att lägga upp och publicera användarinnehåll på denna webbplats eller genom tjänsterna, tillåter du GoDaddy att använda immateriella rättigheter och andra äganderättigheter i och till ditt användarinnehåll för att möjliggöra delaktighet och användning av användarinnehållet på det sätt som anges på denna webbplats och i detta avtal.  Du ger härmed GoDaddy en global, icke-exklusiv, royaltyfri, vidarelicensierbar (genom flera nivåer) och överförbar licens att använda, återskapa, distribuera, förbereda egna produkter utifrån, kombinera andra produkter med, visa och utföra ditt användarinnehåll i samband med denna webbplats, tjänsterna och GoDaddy (och GoDaddy samarbetspartners) verksamhet(er), inklusive, utan begränsning, marknadsföra och vidaresända hela eller delar av denna webbplats i alla medieformat och genom alla mediekanaler utan någon typ av begränsningar, och utan någon typ av betalning eller ersättning till eller tillstånd från eller föregående meddelande till dig eller någon tredje part. Du ger härmed även alla användare av denna webbplats en icke-exklusiv licens att få åtkomst till ditt användarinnehåll (med undantag för användarinnehåll som du betecknar som “privat” eller “lösenordskyddat”) genom denna webbplats och att använda, återskapa, distribuera, förbereda egna produkter utifrån, kombinera andra produkter med, visa och utföra ditt användarinnehåll, i enlighet med vad som tillåts genom funktionaliteten av denna webbplats och enligt detta avtal. Ovanstående licenser som beviljas av dig i ditt användarinnehåll upphör inom en kommersiellt rimlig tidsperiod efter att du har tagit bort eller raderat ditt användarinnehåll från denna webbplats. Du förstår och accepterar dock att GoDaddy kan förvara (men inte distribuera, visa eller utföra) serverkopior av ditt användarinnehåll som har tagits bort eller raderats. Ovanstående licenser som beviljas av dig i ditt användarinnehåll är oupphörliga och oåterkalleliga.  Utan hinder av något som talar emot detta häri, ska GoDaddy inte använda något användarinnehåll som du har betecknat “privat” eller “lösenordskyddat” i syfte att marknadsföra denna webbplats eller GoDaddy (eller GoDaddy samarbetspartners) verksamhet(er). 

8. PRODUKTKREDITER

Om du får en produktkredit (”kredit”), oavsett om det är som inlösen för inköp av en viss produkt eller gratis vid inköp av en annan produkt (”köpt produkt”), är du medveten om och accepterar att sådan kredit gäller endast i ett (1) år och är endast tillgänglig vid ett giltigt köp och kan upphöra om den köpta produkten tas bort, avbeställs, överförs eller inte förnyas. Krediten upphör att gälla ett (1) år efter den köpta produktens inköpsdatum, om krediten inte har lösts in.  Om krediten löses in kommer produkten, efter den inledande prenumerationsperioden, automatiskt att förnyas till det förnyelsepris som då är aktuellt, till dess att produkten sägs upp. Om du vill avbryta den automatiska förnyelsen av produkten kan du göra detta genom att gå till ditt konto eller genom att kontakta kundsupport.  Om du har köpt en produkt som inkluderar ett kostnadsfritt domännamn och sedan avbeställer den köpta produkten, dras listpriset för domännamnet av från återbetalningsbeloppet. Listpriset är priset på domännamnet som anges på GoDaddys webbplats och är inte föremål för någon kampanj, rabatt eller annan prisnedsättning. För gratiskrediter avseende en annan köpt produkt, är du medveten om och accepterar att vi kan byta ut din kredit mot en liknande produkt efter vårt eget gottfinnande. 

9. ÖVERVAKNING AV INNEHÅLL; POLICY FÖR UPPSÄGNING AV KONTO

GoDaddy förhandsgranskar vanligtvis inte användarinnehåll (oavsett om det publiceras på en webbplats som GoDaddy är värd för eller om det publiceras på denna webbplats).  GoDaddy förbehåller sig dock rätten (men åtar sig ingen skyldighet) att göra det och fastställa om alla delar av använderinnehållet är lämpliga och/eller följer detta avtal. GoDaddy kan när som helst och utan föregående meddelande, ta bort objekt i användarinnehållet (oavsett om det har publicerats på en webbplats som GoDaddy är värd för eller om det har publicerats på denna webbplats) och/eller stänga av en användare åtkomst till denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats, om användaren lägger upp eller publicerar material som bryter mot detta avtal, eller om användaren på annat sätt bryter mot detta avtal (vilket fastsälls av GoDaddy efter eget och absolut gottfinnande). GoDaddy kan också stänga av en användare åtkomst till denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats om GoDaddy har anledning att tro att användaren kommer att upprepa överträdelserna.  Om GoDaddy stänger av din åtkomst till denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats, kan GoDaddy, efter eget och absolut gottfinnande, ta bort och förstöra alla data och filer som du har lagrat på dess servrar.

10. YTTERLIGARE RESERVERADE RÄTTIGHETER

GoDaddy förbehåller sig uttryckligen rätten att neka, avbryta, avsluta, spärra, låsa eller modifiera åtkomsten till (eller kontrollen över) konton eller tjänster (inklusive rätten att avbryta eller överföra domännamnsregistreringar), oberoende av orsak (vilket fastställs av GoDaddy efter eget och absolut gottfinnande), inklusive, men inte begränsat till, följande: (i) rätta till misstag som gjorts av GoDaddy vid erbjudande eller leverans av tjänster (inklusive domännamnsregistreringar), (ii) skydda integriteten och stabiliteten hos, och rätta till misstag som gjorts av, ett domännamnsregister, (iii) hjälpa till med våra åtgärder för att upptäcka och förhindra bedrägerier och missbruk, (iv) lyda domstolsbeslut mot dig och/eller ditt domännamn eller webbplats, samt följa tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar, regler och förordningar, (v) uppfylla begäran om upprätthållande av lag och ordning, inklusive stämningsbegäran, (vi) följa eventuella tvistlösningsprocesser, (vii) försvara rättsliga åtgärder eller hot om rättsliga åtgärder utan hänsyn till huruvida dessa rättsliga åtgärder eller hot om rättsliga åtgärder slutligen bedöms vara rimliga eller inte, eller (viii) undvika civilt eller straffrättsligt skadestånd för GoDaddy, dess befattningshavare, styrelseledamöter, anställda och ombud, samt GoDaddys samarbetspartners, inklusive, men inte begränsat till, fall där du har stämt eller hotat att stämma GoDaddy, eller (ix) bemöta en för stor mängd klagomål som på något sätt är relaterade till ditt konto, domännamn eller innehåll på din webbplats.

GoDaddy förbehåller sig uttryckligen rätten att granska varje konto för överdriven användning av utrymme och bandbredd, och att avsluta eller lägga till ytterligare avgifter för konton som överskrider de tillåtna gränserna.

GoDaddy förbehåller sig uttryckligen rätten att avsluta, utan föregående meddelande till dig, alla tjänster där du, efter GoDaddys eget gottfinnande, trakasserar eller hotar GoDaddy och/eller någon av GoDaddys anställda.

11. INGEN SKRÄPPOST; AVTALSVITE

Ingen skräppost.  Vi tolererar inte skräppostutskick. Vi övervakar all trafik till och från våra webbservrar för tecken på utskick av skräppost och har upprättat ett center för anmälan av skräppost för att registrera misstankar om utskick av skräppost. Kunder som misstänks använda våra produkter och tjänster i syfte att skicka skräppost utreds fullständigt. Om vi fastställer att det finns ett problem med skräppost, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att lösa situationen. 

Vi definierar skräppost som att skicka ej begärda kommersiella e-postmeddelanden (UCE), ej begärda massmeddelanden via e-post (UBE) eller ej begärda faxmeddelanden (fax), vilket är e-post- eller faxmeddelanden som skickas till mottagare som reklam eller annat, utan att först erhålla bekräftat medgivande om att mottagaren vill ta emot dessa meddelanden. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, följande:

        i.      E-postmeddelanden

       ii.      Diskussionsgruppsinlägg

      iii.      Systemmeddelanden i Windows

      iv.      Popup-meddelanden (meddelanden från ”annonsprogram” eller ”spionprogram”)

       v.      Snabbmeddelanden (via AOL, MSN, Yahoo eller andra program för snabbmeddelanden)

      vi.      Annonser i chattrum online

     vii.      Inlägg i gästböcker och webbforum

    viii.      Erbjudanden via fax

      ix.      Text/SMS-meddelanden

Vi tillåter inte att våra servrar och tjänster används för ändamålen som beskrivs ovan. För att använda våra produkter och tjänster måste du följa alla tillämpliga lagar och förordningar, vilket inkluderar den amerikanska CAM-Spam-lagen från 2003 och den amerikanska Telephone Consumer Protection-lagen, och du måste dessutom acceptera denna policy mot skräppost. Kommersiell marknadsföring och/eller massutskick av e-post och faxmeddelanden får endast skickas till mottagare som har valt att ta emot dessa meddelanden. De måste innehålla en giltig returadress och svarsadress, avsändarens fysiska adress och en möjlighet att avbeställa ytterligare utskick från avsändaren i nedre delen av e-postmeddelandet eller faxet. På vår begäran kan otvetydiga bevis på anmälan krävas för en e-postadress eller ett faxnummer.

Om vi fastställer att kontot, produkterna eller tjänsterna i fråga används i samband med skräppost, kan vi komma att omdirigera, spärra eller avbryta eventuella konton, värdtjänster för webbplatser, domänregistreringar, e-postlådor och andra tillämpliga produkter eller tjänster. I sådant fall kan vi, efter eget gottfinnande, begära att du svarar via e-post till oss med en försäkran om att du kommer att sluta skicka skräppost och/eller att skräppost som skickas av någon annan för din räkning kommer att upphöra, och vi kan kräva en icke-återbetalningsbar återaktiveringsavgift som ska betalas innan webbplatsen, e-postlådorna och/eller tjänsterna återaktiveras. 

Vi uppmuntrar alla kunder och mottagare av e-postmeddelanden som genereras från våra produkter och tjänster att rapportera misstänkt skräppost. Misstänkt missbruk kan rapporteras via e-post eller genom vårt center för anmälan av skräppost på webben.  Webb: rapportera missbruk  

Avtalsvite.  Du accepterar att vi omedelbart kan avsluta ett konto som vi, efter eget och absolut gottfinnande, tror skickar eller på annat sätt är kopplat till skräppost eller andra ej begärda massmeddelanden via e-post. Om faktiska skador inte kan beräknas rimligen, accepterar du även att betala avtalsvite på USD 1,00 för varje skräppostmeddelande eller ej begärt massmeddelande via e-post som skickats från eller på annat sätt är kopplat till ditt konto.

12. VARUMÄRKES- OCH/ELLER UPPHOVSRÄTTSANSPRÅK

GoDaddy stöder skydd av immateriella rättigheter.  Om du skulle vilja göra (i) ett varumärkesanspråk gällande överträdelser av ett märke för vilket du innehar ett giltigt registrerat varumärke eller servicemärke, eller (ii) ett upphovsrättsanspråk gällande material för vilket du innehar upphovsrätt i god tro, se GoDaddy policy för varumärkes- och/eller copyrightintrång som hänvisas ovan och finns tillgänglig här.

13. LÄNKAR TILL WEBBPLATSER SOM TILLHÖR TREDJE PART

Denna webbplats och tjänsterna som återfinns på denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör tredje part och som inte ägs eller kontrolleras av GoDaddy. GoDaddy tar inget ansvar för innehåll, villkor, sekretesspolicyer eller praxis på webbplatser som tillhör tredje part. GoDaddy censurerar eller redigerar heller inte innehåll på webbplatser som tillhör tredje part. Genom att använda denna webbplats och tjänsterna som återfinns på denna webbplats, friskriver du GoDaddy uttryckligen från allt ansvar som härrör från din användning av webbplatser som tillhör tredje part. Följaktligen uppmuntrar GoDaddy dig att iaktta försiktighet när du lämnar denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats och se över villkor, sekretesspolicyer och andra styrande dokument på andra webbplatser du besöker.

14. FRISKRIVNING AV UTFÄSTELSER OCH GARANTIER

DU ÄR SPECIFIKT MEDVETEN OM OCH ACCEPTERAR ATT DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS OCH TJÄNSTERNA SOM ÅTERFINNS PÅ DENNA WEBBPLATS SKER PÅ EGEN RISK OCH ATT DENNA WEBBPLATS OCH TJÄNSTERNA SOM ÅTERFINNS PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS “I BEFINTLIGT SKICK”, “SOM TILLGÄNGLIGA” OCH “MED ALLA FEL”. GoDaddy, DESS BEFATTNINGSHAVARE, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA, OMBUD OCH ALLA TREDJE PARTS TJÄNSTELEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG FRÅN GARANTIER, LAGSTADGADE, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ÄGANDERÄTT, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG. GoDaddy, DESS BEFATTNINGSHAVARE, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA OCH OMBUD GARANTERAR INTE OCH GÖR INTE HELLER NÅGON UTFÄSTELSE OM (I) DENNA WEBBPLATS KORREKTHET, FULLSTÄNDIGHET ELLER INNEHÅLL, (II) KORREKTHET, FULLSTÄNDIGHET OCH INNEHÅLL PÅ ALLA WEBBPLATSER SOM LÄNKAS (GENOM HYPERLÄNKAR, WEBBANNONSER ELLER NÅGOT ANNAT SÄTT) TILL DENNA WEBBPLATS, (III) TJÄNSTERNA PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER WEBBPLATSER SOM LÄNKAS (GENOM HYPERLÄNKAR, WEBBANNONSER ELLER NÅGOT ANNAT SÄTT) TILL DENNA WEBBPLATS, OCH GoDaddy TAR INGET ANSVAR FÖR DETSAMMA.

DESSUTOM ÄR DU SPECIFIKT MEDVETEN OM OCH ACCEPTERAR ATT INGA MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA UPPGIFTER ELLER RÅD SOM TILLHANDAHÅLLS AV GoDaddy, DESS BEFATTNINGSHAVARE, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA ELLER OMDBUD (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, REPRESENTANTER FÖR DESS TELETJÄNSTCENTRAL OCH KUNDSUPPORT) OCH TREDJE PARTS TJÄNSTELEVERANTÖRER  KOMMER ATT (I) UTGÖRA RÄTTSLIGA ELLER EKONOMISKA RÅD ELLER (II) SKAPA NÅGON TYP AV GARANTI MED AVSEENDE PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER TJÄNSTERNA SOM ÅTERFINNS PÅ DENNA WEBBPLATS, OCH ANVÄNDARE BÖR INTE FÖRLITA SIG PÅ NÅGRA SÅDANA UPPGIFTER ELLER RÅD.

OVANSTÅENDE FRISKRIVNINGAR AV UTFÄSTELSER OCH GARANTIER SKA GÄLLA I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAG SÅ TILLÅTER OCH ska vara fortsatt giltiga efter upphörande eller uppsägning av detta avtal eller din användning av denna webbplats och tjänsterna som återfinns på denna webbplats.

15. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HAR GoDaddy, DESS BEFATTNINGSHAVARE, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA,  -OMBUD ELLER TREDJE PARTS TJÄNSTELEVERANTÖRER, NÅGOT ANSVAR GENTEMOT DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENHET FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, OFÖRUTSEDDA, SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER NÅGON ANNAN FORM AV SKADOR, INKLUSIVE SKADOR SOM KAN RESULTERA FRÅN (I) DENNA WEBBPLATS KORREKTHET, FULLSTÄNDIGHET ELLER INNEHÅLL, (II) KORREKTHET, FULLSTÄNDIGHET OCH INNEHÅLL PÅ ALLA WEBBPLATSER SOM LÄNKAS (GENOM HYPERLÄNKAR, WEBBANNONSER ELLER NÅGOT ANNAT SÄTT) TILL DENNA WEBBPLATS, (III) TJÄNSTERNA PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER WEBBPLATSER SOM LÄNKAS (GENOM HYPERLÄNKAR, WEBBANNONSER ELLER NÅGOT ANNAT SÄTT) TILL DENNA WEBBPLATS, (IV) PERSONSKADOR ELLER SAKSKADOR AV NÅGOT SLAG, (V) TREDJE PARTS HANDLANDE AV NÅGOT SLAG, (VI) ALL OTILLÅTEN ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SERVRAR OCH/ELLER ALLT INNEHÅLL, PRIVAT INFORMATION, FINANSIELL INFORMATION ELLER ANNAN INFORMATION OCH DATA SOM LAGRAS PÅ SERVRARNA, (VII) AVBROTT I ELLER UPPHÖRANDE AV TJÄNSTER TILL ELLER FRÅN DENNA WEBBPLATS OCH ALLA WEBBPLATSER SOM LÄNKAS (GENOM HYPERLÄNKAR, WEBBANNONSER ELLER NÅGOT ANNAT SÄTT) TILL DENNA WEBBPLATS, (VIII) VIRUS, MASKAR, PROGRAMFEL, TROJANER ELLER LIKNANDE, SOM KAN SKICKAS TILL ELLER FRÅN DENNA WEBBPLATS OCH ALLA WEBBPLATSER SOM LÄNKAS (GENOM HYPERLÄNKAR, WEBBANNONSER ELLER NÅGOT ANNAT SÄTT) TILL DENNA WEBBPLATS, (IX) ALLT ANVÄNDARINNEHÅLL OCH INNEHÅLL SOM ÄR ÄREKRÄNKANDE, NEDSÄTTANDE, KRÄNKANDE, SKADLIGT FÖR MINDERÅRIGA OCH SKYDDADE GRUPPER, PORNOGRAFISKT, “OLÄMPLIGT FÖR BARN”, OBSCENT ELLER PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT ANSTÖTLIGT, OCH/ELLER (X) FÖRLUSTER ELLER SKADOR AV ALLA SLAG SOM UPPSTÅR SOM ETT RESULTAT AV DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER TJÄNSTERNA PÅ WEBBPLATSEN, VARE SIG DET BASERAS PÅ GARANTI, AVTAL, SKADESTÅND ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK ELLER SEDVANERÄTTSLIG TEORI, OCH ÄVEN OM GoDaddy HAR BLIVIT INFORMERADE OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ.

DESSUTOM ÄR DU SPECIFIKT MEDVETEN OM och accepterar att alla grunder för talan som härrör från eller på något sätt är kopplade till denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats, måste väckas inom ett (1) år efter att grunden för talan uppstår, annars preskriberas denna grund för talan permanent.

DESSUTOM ÄR DU SPECIFIKT MEDVETEN OM OCH accepterar att GoDaddys totala sammanlagda skadestånd aldrig ska överstiga $10 000,00 amerikanska dollar.

OVANSTÅENDE ANSVARSBEGRÄNSNING SKA GÄLLA I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAG SÅ TILLÅTER OCH ska vara fortsatt giltig efter upphörande eller uppsägning av detta avtal eller din användning av denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats.

16 SKADEFRIHET

Du samtycker till att skydda, försvara, ersätta och hålla GoDaddy och dess befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, ombud och tredje parts tjänsteleverantörer skadefria från och mot alla typer av anspråk, krav, kostnader, utgifter, förluster, ansvar och skador (inklusive, utan begränsning, rimliga juridiska avgifter) som åläggs eller åsamkas GoDaddy direkt eller indirekt utifrån (i) din användning av och åtkomst till denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats, (ii) din kränkning av någon bestämmelse i detta avtal eller policyerna och avtalen som införlivas häri, och/eller (ii) din kränkning av någon tredje parts rättighet, inklusive, utan begränsning, immateriella rättigheter och andra äganderättigheter.  Ersättningsskyldigheterna i detta avsnitt skall vara fortsatt giltiga efter upphörande eller uppsägning av detta avtal eller din användning av denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats.

17. AVSLUTADE TJÄNSTER; POLICY VID SLUT AV LIVSCYKEL

GoDaddy förbehåller sig rätten att, när som helst, oavsett anledning och utan förvarning, sluta erbjuda eller tillhandahålla tjänsterna. Även om GoDaddy gör stora ansträngningar för att maximera livslängden på alla sina tjänster, kan det finnas tillfällen då en tjänst vi erbjuder måste avslutas eller når slutet av sin livscykel (”EOL”). Om så är fallet, kommer produkten eller tjänsten inte längre att stödas avGoDaddy, på något sätt, från och med EOL-datumet.

Meddelande och migrering. Om någon av tjänsterna som vi erbjuder har nått eller kommer att nå slutet av sin livscykel (EOL), kommer vi att försöka meddela dig trettio eller fler dagar före EOL-datumet. Det är ditt ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att ersätta tjänsten genom att migrera till en ny tjänst före EOL-datumet, eller genom att helt sluta använda nämnda tjänst före EOL-datumet. GoDaddy kommer i båda fallen att erbjuda dig en jämförbar tjänst som du kan migrera till för återstoden av köpperioden, en proportionellt beräknad butikskredit eller en proportionellt beräknad återbetalning, vilket GoDaddy kommer att bestämma helt efter eget gottfinnande. GoDaddy kan, med eller utan förvarning, migrera dig till den mest uppdaterade versionen av tjänsten, om en sådan finns tillgänglig. Du samtycker till att ta fullt ansvar för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av en sådan migrering.

Inget ansvar. GoDaddy ansvarar inte gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller upphörande av tjänsterna som vi erbjuder eller ger åtkomst till.

18. AVGIFTER OCH BETALNINGAR

Du är medveten om och accepterar att din betalningsmetod kan debiteras av ett av våra närstående företag, GoDaddy Domains Canada, Inc., GoDaddy India Domains and Hosting Services Pvt Ltd eller GoDaddy Europe, Ltd. Om USA, under köpet, var det land som identifierades som platsen där din betalning behandlas, kommer transaktionen att behandlas av GoDaddy.com, LLC, 14455 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85260; om Kanada identifierades som platsen där din betalning behandlas, kommer transaktionen att behandlas av GoDaddy Domains Canada, Inc., 2900-550 Burrard Street, Vancouver, BC V6C 043; om Storbritannien identifierades som platsen där din betalning behandlas, kommer transaktionen att behandlas av GoDaddy Europe, Ltd., 5 New Street Square, London EC4A3TW; om Indien identifierades som platsen där din betalning behandlas, kommer transaktionen att behandlas av GoDaddy India Domains and Hosting Services India Pvt Ltd, Flat 101, Sai Krishna Enclave, 6-1-132/99, Plot No. 99, Skanagiri, Padmaraonagar 50061. Om ett annat land än de som nämns ovan identifierades under köpet som platsen där din betalning behandlas, kommer transaktionen att behandlas av en organisation i detta land som är samarbetspartner med vår lokala betalningstjänstleverantör, i enlighet med bestämmelserna i vår sekretesspolicy.

(A) ALLMÄNNA VILLKOR, INKLUSIVE VILLKOR FÖR AUTOMATISK FÖRLÄNGNING

Du accepterar att betala alla kostnader och avgifter som du är skyldig för tjänsterna som köpts eller erhållits genom denna webbplats vid den tidpunkt då du beställer tjänsterna.  Samtliga kostnader och avgifter är icke-återbetalningsbara om inte annat uttryckligen konstateras i avsnittet för återbetalningspolicyn nedan, även om dina tjänster spärras, avslutas eller överförs innan tjänstens period är slut.  GoDaddy förbehåller sig uttryckligen rätten att när som helst ändra eller modifiera sina priser och avgifter, och sådana ändringar eller modifikationer ska publiceras online på denna webbplats och börjar gälla omedelbart utan föregående meddelande till dig.  Om du har köpt eller erhållit tjänster för en period som varar flera månader eller år, börjar ändringar och modifikationer i pris och avgifter att gälla när tjänsterna i fråga ska förlängas, vilket beskrivs närmare nedan. 

Så länge det inte förbjuds enligt produktspecifika avtal, kan du betala för tjänster genom att använda någon av följande “betalningsmetoder”: (i) genom att tillhandahålla ett giltigt kreditkort, (ii) genom att använda GoDaddy “förbetalda Good As Gold-tjänster” (enligt definitionen nedan), (iii) via en elektronisk check från ditt privata eller företagets checkkonto, beroende på vad som är tillämpligt (och enligt definitionen nedan), eller (vi) via butikskrediter, om tillämpligt (och enligt definitionen nedan), varav samtliga utgör en “betalningsmetod”.  För tjänster som erbjuder “Snabbkassa”, kommer en order läggas automatiskt för tjänsten när du klickar på knappen Snabbkassa och den primära betalningsmetoden som du har angett för ditt konto kommer att debiteras.  En bekräftelse för denna order skickas till e-postadressen du har angett för ditt konto.  Betalningsmetoden du har angett måste fortsätta vara giltig så länge du har aktiva tjänster på ditt konto.

Dessutom är du medveten om och accepterar att den plats där dina betalningar behandlas kan komma att ändras utifrån den typ av betalningsmetod som du väljer, utifrån eventuella ändringar eller uppdateringar av din betalningsmetod, eller utifrån den valuta som valts för betalningsmetoden.

Med undantag för när så föreskrivs i tillämplig lagstiftning behåller inte GoDaddy papperskopior eller elektroniska versioner av mandat, stående beställningar, avtal om automatisk betalning och/eller undertecknade samtycken beträffande din användning av våra tjänster för automatisk förnyelse och vi kan därför inte tillhandahålla något sådant dokument på begäran.  Du kan visa eller ändra dina inställningar för automatisk förnyelse när som helst genom att logga in på ditt GoDaddy-konto.

Du är medveten om och accepterar att när återbetalningar görs till din betalningsmetod, är GoDaddys utfärdande av ett återbetalningskvitto endast en bekräftelse på att GoDaddy har skickat din återbetalning till betalningsmetoden som debiterades vid den ursprungliga försäljningen, och att GoDaddy inte har någon kontroll över när återbetalningen kommer att finnas tillgänglig på betalningsmetoden saldo.  Du är dessutom medveten om och accepterar att betalningsleverantören och/eller den enskilda utfärdande banken som är kopplad till din betalningsmetod fastställer och reglerar tidsramen för insättningen av din återbetalning, och att en sådan tidsram för insättningar av återbetalning kan variera från fem (5) bankdagar till en hel faktureringsperiod eller längre. 

I det fall en återbetalning görs till din betalningsmetod och betalningsleverantören, betalningshanteraren eller den enskilda utfärdande banken som är kopplad till din betalningsmetod, har eventuella begränsningar gällande återbetalningar, inklusive, men inte begränsat till, begränsningar gällande återbetalningens tidpunkt eller antalet tillåtna återbetalningar, förbehåller sig GoDaddy rätten att, efter eget och absolut gottfinnande, göra återbetalningen antingen (i) i form av butikskredit eller (ii) genom att utfärda en GoDaddy-check som skickas till postadressen som är registrerad för ditt konto.  GoDaddy har också rätten, men ingen skyldighet, att erbjuda butikskredit till kunder som ansöker om återbetalning, även om betalningsmetoden inte har några begränsningar gällande återbetalningar.  För att undvika att tvivel uppstår, ankommer det på GoDaddy att behandla återbetalningar genom att utfärda butikskredit eller en GoDaddy-check, vilket således inte är tillgängligt på kundens begäran.

Om du faktureras månadsvis, kommer ditt månatliga faktureringsdatum baseras på det datum då du köpte tjänsterna, såvida inte detta datum infaller efter den 28:e i månaden, i vilket fall faktureringsdatumet kommer att vara den 28:e varje månad. 

Vidare, när det enligt GoDaddys bedömning, och de anser att du av någon anledning är skyldig dem pengar, förbehåller sig GoDaddy rätten att reservera betalningar till ditt konto tills GoDaddy helt har kompenserats.

För att säkerställa att du inte upplever avbrott eller förlust av tjänster, erbjuds alla tjänster med automatisk förnyelse.  Med undantag för de fall som beskrivs nedan i detta avsnitt, förnyar alternativet för automatisk förnyelse den tillämpliga tjänsten automatiskt vid utgången av gällande period med en förnyelseperiod som är tidsmässigt lika med den senaste serviceperioden (förutom domännamn som kan förnyas för den ursprungliga serviceperioden).  Till exempel, om din senaste serviceperiod var ett år, kommer även din förnyelseperiod att vara ett år i vanliga fall.  Men om förnyelse med den angivna betalningsmetoden misslyckas, kan GoDaddy försöka att förnya den tillämpliga tjänsten för en period som är kortare än den ursprungliga prenumerationsperioden i den utsträckning som krävs för att transaktionen ska lyckas. 

Om du inte inaktiverar alternativet för automatisk förnyelse, kommer GoDaddy automatiskt att förnya den tillämpliga tjänsten när förnyelse blir aktuell genom att använda den betalningsmetod som du har registrerat hos GoDaddy, enligt GoDaddys aktuella prissättning, vilken du är medveten om och accepterar kan vara högre eller lägre än priset för den ursprungliga serviceperioden.  Om du vill visa förnyelseinställningarna som gäller för dig och dina tjänster loggar du helt enkelt in på Kontohanteraren från denna webbplats och följer instruktionerna som finns här.  Om du inte vill att tjänsterna ska förnyas automatiskt, kan du välja att avsluta förnyelsen, i vilket fall, dina tjänster kommer att upphöra vid utgången av nuvarande period, såvida du inte förnyar dem manuellt innan det datum (i vilket fall tjänsterna återigen kommer att ställas in på automatisk förnyelse).  Med andra ord, om du väljer att avbeställa din produkt och inte förnyar dina tjänster manuellt innan de går ut, kan du uppleva avbrott eller förlust av tjänsterna, i vilket fall GoDaddy inte tar något ansvar gentemot dig eller någon tredje part gällande detsamma.

Dessutom kan GoDaddy ta del i återkommande ”faktureringsprogram” eller ”kontouppdaterartjänster” som stöds av din kreditkortsleverantör (och som i slutändan är beroende av din banks deltagande).  Om vi inte kan debitera din befintliga betalningsmetod, kan din kreditkortsleverantör (eller din bank) meddela oss om uppdateringar gällande ditt kreditkortsnummer och/eller utgångsdatum, eller automatiskt debitera ditt nya kreditkort å våra vägnar utan att meddela oss.  I enlighet med kraven för återkommande faktureringsprogram kommer GoDaddy automatiskt att uppdatera din betalningsprofil å dina vägnar, i händelse av att vi meddelas om en uppdatering gällande ditt kreditkortsnummer och/eller utgångsdatum. GoDaddy garanterar inte att vi kommer att begära eller ta emot uppdaterade kreditkortsuppgifter. Du är medveten om och accepterar att det är ditt eget ansvar att ändra och underhålla dina kontoinställningar, inklusive, men inte begränsat till (i) avbeställa produkter och (ii) se till att dina associerade betalningsmetoder är aktuella och giltiga.  Du är dessutom medveten om och accepterar att om du underlåter att göra detta, kan det resultera i avbrott i eller förlust av tjänster, och GoDaddy har då inget ansvar gentemot dig eller någon tredje part gällande detsamma. 

Om GoDaddy av någon anledning inte kan debitera hela beloppet som du är skyldig för de tillhandahållna tjänsterna från din betalningsmetod, eller om GoDaddy meddelas om en återbetalning, återföring, betalningstvist eller debiteras en straffavgift för varje avgift som tidigare debiterades från din betalningsmetod, accepterar du att GoDaddy kan använda alla tillgängliga rättsmedel för att erhålla betalning, inklusive, men inte begränsat till, omedelbar annullering, utan föregående meddelande till dig, av domännamn eller tjänster som registrerats eller förlängts för din räkning.  GoDaddy förbehåller sig också rätten att debitera rimliga ”administrativa avgifter” eller ”hanteringsavgifter” för (i) uppgifter som GoDaddy kan komma att utföra utöver den normala omfattningen av dess tjänster, (ii) ytterligare tid och/eller kostnader som GoDaddy kan åsamkas vid tillhandahållet av sina tjänster, och/eller (iii) din bristande efterlevnad av detta avtal (vilket fastställs av GoDaddy efter eget och absolut gottfinnande).  Typiska scenarier för administrativa avgifter och hanteringsavgifter inkluderar, men är inte begränsat till, (i) kundsupportärenden som kräver extra personlig tid eller uppmärksamhet, (ii) UDRP-åtgärder i samband med dina domännamn och/eller tvister som kräver ekonomiska eller juridiska tjänster, oavsett om de utförs av GoDaddys personal eller av externa företag som anlitats av GoDaddy, (iii) ersättning för kostnader och avgifter, inklusive kostnader för tjänsterna, som åsamkas GoDaddy till följd av återbetalningar eller andra betalningstvister som väckts av dig, din bank eller betalningsmetodens hanterare. Dessa administrativa avgifter och hanteringsavgifter faktureras till betalningsmetoden du har registrerat hos GoDaddy.

GoDaddy kan erbjuda prissättning i olika valutor på produktnivå; transaktionerna behandlas dock endast i amerikanska dollar och ett fåtal av valutaalternativen som visas på denna webbplats (”valuta som stöds” eller “valutor som stöds”). Om den valda valutan är en valuta som stöds, kommer transaktionen att behandlas i denna valuta och priset som visas i kassan är det faktiska beloppet som kommer att behandlas och skickas till din bank för betalning. Om den valda valutan inte är en valuta som stöds, kommer transaktionen att behandlas i amerikanska dollar och priset som visas i kassan är ett uppskattat pris beräknat på växlingskursen som var aktuell vid tidpunkten för köpet. Om transaktionen behandlas i en annan valuta än ditt bankkontos valuta, kan din bank i båda fallen (oavsett om den valda valutan är en valuta som stöds eller ej) komma att debitera dig för växlingsavgifter.  På grund av tidsskillnaden mellan (i) tiden då du slutför köpprocessen, (ii) tiden då transaktionen behandlas och (iii) tiden då transaktionen skickas till ditt kontoutdrag, kan växlingskursen dessutom variera, och GoDaddy försäkrar inte (a) att beloppet som skickas till din bank för betalning är detsamma som beloppet som visas på ditt kontoutdrag (i det fall en valuta som stöds har använts) eller (b) att den uppskattade växlingskursen är densamma som varken det behandlade beloppet eller beloppet som visas på ditt kontoutdrag (i det fall en valuta som inte stöds har använts), och du accepterar att avstå från alla eventuella anspråk som baseras på sådana avvikelser (inklusive eventuella anspråk på återbetalning baserat på ovanstående). Dessutom är du medveten om och accepterar att du, oavsett vilken valuta som valts, kan debiteras mervärdesskatt (”moms”), skatt på varor och tjänster (”GST”) eller andra lokala avgifter och/eller skatter, baserat på din bank och landet som angetts i faktureringsadressen.

(B) ÅTERBETALNINGSPOLICY

De produkter och tjänster som är tillgängliga för återbetalning beskrivs här (”Återbetalningspolicy”). 

Om du köper en produkt som inkluderar ett kostnadsfritt domännamn och sedan avbeställer den köpta produkten, dras listpriset för domännamnet av från återbetalningsbeloppet. Listpriset är priset på domännamnet som anges på GoDaddys webbplats och är inte föremål för någon kampanj, rabatt eller annan prisnedsättning.

För tyska kunder påverkar återbetalningspolicyn inte på något sätt dina lagstadgade rättigheter att återkalla eller avsluta ett avtal enligt konsumentskyddslagar och i enlighet med detta avtals villkor.

(C) FÖRBETALDA GOOD AS GOLD-TJÄNSTER

Detaljerad information om tjänsten

Genom att använda förbetalda Good As Gold-tjänster kan du överföra penningmedel till GoDaddy för att sätta in pengar på ditt konto för de förbetalda Good As Gold-tjänsterna (”Good As Gold-konto”).  Du kan sedan använda ditt Good As Gold-konto för att köpa vilka tjänster du vill.  Du kan sätta in pengar på ditt Good As Gold-konto via banköverföring. Alla betalningar måste vara på hela beloppet som krävs för köpet.    

Du är medveten om att penningmedel som överförs till ditt Good As Gold-konto kommer att innehas av GoDaddy och kommer inte att öka eller ge någon ränta för din räkning. Till den utsträckning ränta kan uppstå, förstår du och accepterar att GoDaddy ska vara berättigad att ta emot och behålla sådana belopp för att täcka kostnader kopplade till de förbetalda Good As Gold-tjänsterna.

Du är medveten om att alla transaktioner som utförs med de förbetalda Good As Gold-tjänsterna kommer genomföras i amerikanska dollar.

Ditt Good As Gold-konto måste inledningsvis fyllas på med penningmedel som motsvarar minst 100,00 amerikanska dollar.

Banköverföringar kan inledas med en utländsk valuta om du vill sätta in pengar på ditt Good As Gold-konto, men den lokala valutan för Wild West Domains bankkonto är amerikanska dollar.  Överföringar av utländsk valuta kommer automatiskt att konverteras och sättas in i amerikanska dollar.  Observera att växlingsavgifter kan tillkomma.  Du accepterar att du ansvarar för alla banköverföringsavgifter, både ingående och utgående, som rör ditt Good As Gold-konto. Alla banköverföringar som inte äger rum i USA kan omfattas av avgifter från din bank, förmedlande banker eller GoDaddys bank, vilket kan reducera den summa som GoDaddys bank tar emot och som följaktligen sätts in på ditt Good As Gold-konto. Härmed ger du GoDaddy uttryckligt tillstånd (i) att reducera ditt Good As Gold-konto med summorna från banköverföringsavgifter som GoDaddy åsamkas för att ta emot dina pengar, och/eller (ii) att debitera en serviceavgift på tjugo amerikanska dollar (USD 20,00) (”serviceavgift”) i samband med uppsägningen av ditt Good As Gold-konto.  Alla avgifter kan när som helst ändras, och sådana ändringar ska publiceras online och börja gälla omedelbart utan att föregående meddelande till dig krävs.

Du kan när som helst kontrollera återstående penningmedel på ditt Good As Gold-konto genom att logga in på “Hantera ditt konto” eller genom kundvagnen på GoDaddy-webbplatsen. Om du beslutar dig för att säga upp ditt Good As Gold-konto (eller om GoDaddy väljer att avsluta ditt Good As Gold-konto till följd av att du har brutit mot en skyldighet i avtalet för Good As Gold-tjänsten), kommer saldot i ditt Good As Gold-konto återbetalas, efter att serviceavgiften har dragits av.

Ytterligare medel kan när som helst läggas till i ditt Good As Gold-konto. Den förvalda minsta ökningen för överföringar av medel är USD 100,00.

Din användning av förbetalda Good As Gold-tjänster

Du kan endast använda penningmedlen i ditt Good As Gold-konto genom GoDaddy-köpprocessen på GoDaddy webbplats. Inga köp kan göras om det vid köpets tidpunkt inte finns tillräckligt med tillgängliga penningmedel på ditt Good As Gold-konto för att täcka hela beloppet för köpet, inklusive eventuella relaterade avgifter som fastställs häri eller i andra relevanta avtal.

Du kan se aktiviteten för eller posterna i ditt Good As Gold-konto via länken “Hantera ditt konto” på GoDaddy webbplats. Ditt Good As Gold-konto visar dina köp och mängden penningmedel som finns kvar på ditt Good As Gold-konto. GoDaddy förbehåller sig rätten att när som helst lämna ut information om ditt Good As Gold-konto, om GoDaddy så anser vara nödvändigt för att rätta sig efter tillämpliga lagar, juridiska processer eller uppfylla begäran från myndighet, eller att redigera, neka att publicera, eller ta bort information och material, helt eller delvis, från ditt Good As Gold-konto, efter GoDaddys eget och absoluta gottfinnande.

(D) BETALA MED CHECK (ELEKTRONISK CHECK)

Genom att använda GoDaddy alternativ för betalning via check (“Betala med check”), kan du köpa GoDaddy-tjänster genom att använda en elektronisk check (från ditt privata eller företagets checkkonto, beroende på vad som är tillämpligt). I samband därmed accepterar du att tillåta Certegy Check Services, Inc. (“Certegy”) att debitera hela beloppet för köpet från ditt checkkonto (“Checkkonto”), vilket inte är återbetalningsbart. Certegy kommer att skapa en elektronisk överföring av penningmedel (“EFT”) eller en bankväxel, som skickas till din bank eller bankinstitution för betalning från ditt checkkonto. Checkkontot måste finnas hos en bankinstitution i USA och checken måste vara betalbar i amerikanska dollar.

Det är ditt ansvar att se till att ditt checkkonto är aktuellt och innehåller tillräckliga penningmedel. Du är medveten om och accepterar att (i) Certegy förbehåller sig rätten att neka en transaktion oavsett anledning (inklusive, men inte begränsat till, betalningar som misslyckas till följd av att ditt checkkonto inte längre finns eller inte innehåller tillräckliga penningmedel) och (ii) att varken Certegy eller GoDaddy i sådant fall har något ansvar gentemot dig eller någon tredje part gällande detsamma.  Om Certegy av någon anledning inte kan debitera hela det belopp som du är skyldig för de tillhandahållna tjänsterna, accepterar du att Certegy och GoDaddy kan använda alla tillgängliga rättsmedel för att erhålla betalning (plus tillämpliga avgifter).  GoDaddy ansvarar inte för Certegys handlingar.  Du accepterar att om EFT-överföringen eller bankväxeln returneras obetald, kommer du att betala en serviceavgift i enlighet med avgifterna som anges nedan, eller som annars är tillåtet enligt lag. Dessa avgifter kan debiteras från ditt checkkonto med en EFT eller bankväxel.  Alla avgifter anges i amerikanska dollar.

GoDaddy och dess tjänsteleverantörer, inklusive men inte begränsat till Certegy Check Services, Inc. och Complete Payment Recovery Services, Inc., kan skicka dig information, inklusive sådan som rör ändringar av dessa tjänstevillkor, via bland annat e-post, vanlig post, SMS, MMS, textmeddelanden, inlägg i tjänsterna eller andra rimliga medel, både befintliga eller som kan utvecklas i framtiden. Det kan hända att du inte får sådana meddelanden om du bryter mot dessa tjänstevillkor genom att komma åt tjänsterna på ett otillåtet sätt. Ditt godkännande av dessa tjänstevillkor innebär att du kommer att anses ha fått alla meddelanden som skulle ha levererats om du hade kommit åt tjänsterna på ett tillåtet sätt. Dessutom tillåter du uttryckligen GoDaddy och dess tjänsteleverantörer, inklusive men inte begränsat till Certegy Check Services, Inc. och Complete Payment Recovery Services, Inc. samt deras partners, att kontakta dig via automatisk uppringning, förinspelade meddelanden eller andra metoder, på något av dina mobiltelefonnummer eller e-postadresser. Du bekräftar dessutom att de e-postadresser som du har angivit inte delas med andra personer, att andra personer inte har åtkomst till dem och att de inte är e-postadresser för anställda.

USA, inklusive District of Columbia:

AK

Alaska

USD 25,00

AL

Alabama

USD 30.00

AR

Arkansas

USD 25,00

AZ

Arizona

USD 25,00

CA

Kalifornien

USD 25,00

CO

Colorado

USD 20,00

CT

Connecticut

USD 20,00

DC

District of Columbia

USD 15,00

DE

Delaware

$40.00

FL

Florida

 • För nominellt värde av check USD 0,01-USD 50,00, USD 25,00
 • För nominellt värde av check USD 50,01-USD 300,00, USD 30,00
 • För nominellt värde på check om USD 300,01 eller mer, det större av USD 40,00 och 5 % av checkens nominella värde.

GA

Georgia

 • Det högsta av USD 30,00 eller 5 % av checkens nominella värde

HI

Hawaii

USD 30.00

IA

Iowa

USD 30.00

ID

Idaho

 • Det lägsta av USD 20,00 och checkens nominella värde

IL

Illinois

USD 25,00

IN

Indiana

USD 20,00

KS

Kansas

USD 30.00

KY

Kentucky

USD 25,00

LA

Louisiana

 • Det högsta av USD 25,00 eller 5 % av checkens nominella värde

MA

Massachusetts

USD 25,00

MD

Maryland

USD 35,00

ME

Maine

USD 25,00

MI

Michigan

USD 25,00

MN

Minnesota

USD 30.00

MO

Missouri

USD 25,00

MS

Mississippi

$40.00

MT

Montana

USD 30.00

NC

North Carolina

USD 25,00

ND

North Dakota

USD 30.00

NE

Nebraska

USD 25,00

NH

New Hampshire

USD 25,00

NJ

New Jersey

USD 25,00

NM

New Mexico

USD 20,00

NV

Nevada

USD 25,00

NY

New York

USD 20,00

OH

Ohio

 • Det högsta av USD 30,00 eller 10 % av checkens nominella värde

OK

Oklahoma

USD 25,00

OR

Oregon

USD 25,00

PA

Pennsylvania

USD 25,00

RI

Rhode Island

USD 25,00

SC

South Carolina

USD 30.00

SD

South Dakota

$40.00

TN

Tennessee

USD 30.00

TX

Texas

USD 30.00

UT

Utah

USD 20,00

VA

Virginia

USD 50,00

VT

Vermont

USD 25,00

WA

Washington

USD 25,00

WI

Wisconsin

USD 25,00

WV

West Virginia

USD 25,00

WY

Wyoming

USD 30.00

Amerikanska territorier:

AS

Amerikanska Samoa

USD 15,00

GU

Guam

USD 15,00

PR

Puerto Rico

USD 15,00

VI

Jungfruöarna

USD 15,00

Förenta staternas militära stater:

AA

USA:s väpnade styrkor i Amerika

USD 15,00

AE

USA:s väpnade styrkor i Afrika, USA:s väpnade styrkor i Kanada, USA:s väpnade styrkor i Europa, USA:s väpnade styrkor i Mellanöstern

USD 15,00

AP

USA:s väpnade styrkor i Stilla havet

USD 15,00

Kanadensiska provinser/territorier:

AB

Alberta

USD 20,00

BC

British Columbia

USD 20,00

MB

Manitoba

USD 20,00

NB

New Brunswick

USD 20,00

NL

Newfoundland och Labrador

USD 20,00

NS

Nova Scotia

USD 20,00

NT

Nordvästterritorierna

USD 20,00

ON

Ontario

USD 20,00

PE

Prince Edward Island

USD 20,00

QC

Québec

USD 15,00

SK

Saskatchewan

USD 20,00

YT

Yukon

USD 20,00

Genom att klicka på rutan markerad “Jag godkänner” villkoren för betalningsalternativet Betala med check, tillåter du att informationen som du har lämnat används till att skapa en EFT eller bankväxel, och du tillåter en debitering av hela beloppet för köpet från ditt checkkonto.

(E) BETALA MED PAYPAL

Genom att använda GoDaddy betalningsalternativ för att betala med PayPal (“PayPal”), kan du köpa tjänster med PayPal. I samband därmed samtycker du till att tillåta PayPal att debitera hela beloppet för köpet från ditt PayPal-konto (“PayPal-konto”) eller från kreditkort, bankkonton eller andra tillåtna betalningsmetoder som är kopplade till ditt PayPal-konto (“PayPal-betalningsalternativ”).

Det är ditt ansvar att se till att ditt PayPal-konto och PayPal-betalningsalternativ är aktuella och innehåller tillräckliga penningmedel, och att ditt PayPal-konto är kopplat till ett giltigt kreditkort.  Du är medveten om och accepterar (i) att PayPal förbehåller sig rätten att neka en transaktion oavsett anledning (inklusive, men inte begränsat till, betalningar som misslyckas till följd av att ditt PayPal-konto eller PayPal-betalningsalternativ inte längre finns eller inte innehåller tillräckliga penningmedel) och (ii) att varken PayPal eller GoDaddy i sådant fall har något ansvar gentemot dig eller någon tredje part gällande detsamma.  Om PayPal av någon anledning inte kan debitera hela det belopp du är skyldig för ditt köp, accepterar du att PayPal och GoDaddy kan använda alla tillgängliga rättsmedel för att erhålla betalning. Du accepterar att om transaktionen returneras obetald, kommer du att betala en serviceavgift på USD 25,00 eller den högsta summan som tillåts enligt lag, vilken kan debiteras från ditt PayPal-konto eller PayPal-betalningsalternativ.

Genom att klicka på rutan markerad “Jag godkänner” villkoren för betalningsalternativet via PayPal, godkänner du en debitering av köpets fullständiga belopp från ditt PayPal-konto eller PayPal-betalningsalternativ.

(F)  INTERNATIONELLA BETALNINGSALTERNATIV

GoDaddy  erbjuder olika internationella betalningsalternativ genom flera internationella betalningsleverantörer (“IPP”).  Om du väljer en IPP, försäkrar du att du redan har accepterat IPP-leverantörens tillämpliga tjänsteavtal för kunder innan du genomför din transaktion hos GoDaddy.  Du accepterar också att IPP-leverantören tillåts debitera hela beloppet för köpet från det valda bankkontot, e-plånbokskontot (inklusive kreditkort, bankkonton och andra tillåtna betalningsmetoder som är kopplade till e-plånbokskontot) eller någon annan typ av konto som associeras med den valda IPP-leverantören (inklusive, men inte begränsat till, förbetalda kort och mobila betalningar), vilka tillsammans kallas “betalningskällor”. Dessutom accepterar du att den valda IPP-leverantören tillåts debitera, om tillämpligt, en “växlingsavgift”, samt andra avgifter som gäller ditt avtal med IPP-leverantören (tillsammans kallat “IPP-avgifter”) från dina betalningskällor. Du förstår och accepterar att IPP-avgifter när som helst kan ändras av IPP-leverantören utan föregående meddelande till dig från GoDaddy.

Det är ditt ansvar att se till att dina betalningsalternativ är aktuella och innehåller tillräckliga medel. Du är medveten om och accepterar (i) att IPP förbehåller sig rätten att neka en transaktion oavsett anledning (inklusive, men inte begränsat till, betalningar som misslyckas till följd av att dina Betalningsalternativ inte längre finns eller innehåller tillräckliga medel) och (ii) att varken IPP eller GoDaddy i sådant fall har något ansvar gentemot dig eller någon tredje part gällande detsamma. Du är medveten om att GoDaddy inte kommer att försöka utföra tjänsterna som du har köpt förrän GoDaddy erhåller en bekräftelse på betalning från IPP genom den associerade betalningshanteraren. Du är medveten om att det kan vara en skillnad på flera timmar eller dagar mellan tiden då du lägger en order och tiden då IPP bekräftar betalningen genom den associerade betalningshanteraren. Om GoDaddy inte erhåller någon bekräftelse på betalning från IPP genom den associerade betalningshanteraren inom trettio (30) dagar från det att ordern läggs, kan din order annulleras, vilket innebär att du från och med denna tidpunkt måste påbörja köpprocessen på nytt. Om du skulle vilja avbryta betalningen för en pågående transaktion, kan du annullera ordern genom ditt GoDaddy-konto. Betalningar som tagits emot för tidigare annullerade order kommer automatiskt att återbetalas enligt det ursprungliga betalningssättet när detta är möjligt.

Om GoDaddy får en bekräftelse för betalningen från IPP-leverantören (genom den associerade betalningshanteraren) och (i) tjänsterna (inklusive domännamn) inte längre är tillgängliga för köp, eller (ii) en väntande order har annullerats i våra system, eller (iii) betalningsbekräftelsen inte stämmer överens med beloppet för den väntande ordern, och du till följd av detta antingen har betalat för mycket eller för lite för ditt köp, kan GoDaddy automatiskt göra en delåterbetalning (i det fall du har betalat för mycket) eller en full återbetalning (i det fall du har betalat för lite) till din betalningskälla. Om IPP-leverantören (och dess associerade betalningshanterare) har någon typ av begränsning för återbetalningar, förbehåller sig GoDaddy rätten att göra återbetalningar till ett butikskreditsaldo.  Om du får en full återbetalning, måste du påbörja köpprocessen på nytt. Du är medveten om och accepterar att IPP-leverantören förbehåller sig rätten att inte återbetala IPP-avgifter som är kopplade till en återbetalad transaktion. Följaktligen kommer återbetalningar som gjorts av GoDaddy vara lika med summan efter avdragna IPP-avgifter, om inte annat anges.

GoDaddy erbjuder SEPA Direct Debit (“SEPA”) som betalningsmetod för kunder som befinner sig i Tyskland. Du godkänner GoDaddy och Adyen, vår betalningstjänstleverantör, att skicka anvisningar till din bank om att debitera ditt konto om du väljer att använda SEPA som betalningsmetod. Genom att godkänna dessa villkor ger du GoDaddy fullmakt att samla in samtliga tillämpliga avgifter som uppstår enligt detta avtal. Auktoriseringen ska även tillämpas på alla nya bankkonton som du använder vid köp från GoDaddy.  Vi kommer att meddela dig om datum för autogirering inom rimlig tid (“förhandsmeddelande”). Detta förhandsmeddelande skickas till dig med e-post minst en (1) bankdag före betalningen dras från ditt konto. Du är ansvarig för att se till att det finns tillräckliga medel på ditt konto för att täcka alla autogirobetalningar. Du godkänner även ersätta GoDaddy för eventuella förluster som kan uppstå om ditt finansinstitut undanhåller betalning från GoDaddy av någon anledning.

(G) BUTIKSKREDITSALDO

Om ditt konto innehåller ett butikskreditsaldo kan du använda det tillgängliga kreditsaldot vid framtida köp som görs i ditt konto.  Om ditt konto skulle innehålla ett butikskreditsaldo, tillåter du härmed GoDaddy att använda eventuellt tillgängligt kreditsaldo till utestående administrativa avgifter, återbetalningar eller andra avgifter som rör ditt konto.  Om din förvalda betalningsmetod misslyckas vid en automatisk fakturering i samband med att en tjänst ska förlängas, kan  GoDaddy använda tillgängligt butikskreditsaldo om det finns tillräckliga penningmedel för att täcka hela transaktionen. Oavsett hur stort belopp som finns tillgängligt genom ditt kontos butikskredit, har  GoDaddy inget ansvar för förlust av produkter till följd av att man inte kan hämta tillräckligt med pengar från din förvalda betalningsmetod eller butikskrediten.  Butikskrediter kommer att användas baserat på valutan som valts i kundvagnen vid köpets (eller förlängningens) tidpunkt. Om du har mer än en butikskredit, kommer krediterna behandlas i åldersordning, där den äldsta butikskrediten används först. Om ytterligare penningmedel krävs för att slutföra köpet eller förlängningen, kommer krediter som innehas i en annan valuta än den valda valutan att konverteras med hjälp av GoDaddy dagliga växlingskurs baserat på kreditens ålder (äldsta till nyaste) till dess att (i) det finns tillräckliga penningmedel för att slutföra transaktionen, eller (ii) det inte finns något tillgängligt saldo kvar på ditt konto. Du förstår och accepterar att vid konverteringens tidpunkt kan GoDaddy även lägga till en ytterligare administrativ avgift för att kompensera för riskerna och kostnaderna kopplade till att tillhandahålla valutakonverteringstjänster.

Du kan när som helst kontrollera ditt tillgängliga butikskreditsaldo genom att logga in på “Hantera ditt konto” eller genom kundvagnen på GoDaddy-webbplatsen. Du är medveten om att butikskreditsaldot inte kan överföras, endast kan användas i kontot där de erhölls och kan utgå. Kostnadsfria butikskrediter utgår två år efter att de har utfärdats.  Om GoDaddy avslutar ditt konto, är du medveten om och accepterar att återstående butikskreditsaldo kommer att gå förlorat. 

Du är också medveten om att penningmedel som finns tillgängliga i butikskreditsaldot kommer att innehas av GoDaddy och inte kommer att öka eller ge någon ränta för din räkning. Till den utsträckning ränta kan uppstå, förstår du och accepterar att GoDaddy ska vara berättigad att ta emot och behålla sådana belopp för att täcka kostnader kopplade till att underhålla butikskreditsaldots funktionalitet.

(H) PRESENTKORT

Det här avsnittet utgör villkoren för din användning av GoDaddys presentkorttjänst och dess relaterade tjänster (tillsammans kallade ”kortet”).  GoDaddy ger dig en icke-exklusiv licens att använda kortet, förutsatt att du följer villkoren som fastställs häri och i GoDaddys samtliga policyer och procedurer.

Tjänsterna tillåter dig i allmänhet att lösa in kortet för varor och tjänster från GoDaddy, med undantag för att köpa ett annat presentkort, ett auktionsmedlemskap, en produkt som inkluderar ett kostnadsfritt auktionsmedlemskap, eller ett erbjudande som exkluderar köp med presentkort.

Kortet är ett icke-laddningsbart, icke-återbetalningsbart, opersonligt förbetalt presentkort och får inte säljas vidare, överföras, lösas in för pengar eller appliceras på något konto, förutom till den utsträckning som krävs av lagen. Kortet är inte ett konto, ger ingen ränta och är inte FDIC-försäkrad. Kortet är inte ett kreditkort. Du ger oss tillåtelse att använda penningmedlen som är krediterade till kortet till betala alla transaktioner som görs med kortet. Du accepterar att endast använda kortet i enlighet med detta avtal och i enlighet med tillämpliga lagar. Du accepterar att beloppet som visas i våra register gällande kortet fastställer kortets saldo. När kortets saldo når noll dollar (USD 0) kommer alla transaktioner att avvisas. Om kortets mottagare, genom sin användning av kortet, skulle erhålla ett värde som är högre än det återstående saldot, ska du på begäran betala beloppet med vilket transaktionerna översteg saldot.

Du kan ge kortet till valfri mottagare, men för att mottagaren ska kunna lösa in värdet som finns på kortet, måste denne skapa ett konto hos GoDaddy och acceptera alla policyer och avtal som rör den köpta produkten eller tjänsten.

Kortet fungerar som kontanter på så sätt att det kan användas omedelbart utan identifiering. Du accepterar att göra ditt yttersta för att skydda kortet mot förlust, stöld och otillåten användning. Du kan ringa vår kundsupport för att rapportera ett borttappat eller stulet Kort. Efter vårt eget gottfinnande kan ett ersättningskort utfärdas, exklusive avdrag för tillämpliga avgifter.

GoDaddy förbehåller sig rätten att, efter eget och absolut gottfinnande, beteckna eventuellt värde på ett kort som inte lösts in inom fem (5) år från inköpsdatumet, som utgånget.

(I) KÖP AV UTGÅNGNA DOMÄNNAMN

När det kommer till utgångna domännamn som köpts genom ditt konto, är du medveten om och accepterar att du ansvarar för betalningen av det vinnande budbeloppet inom fyrtioåtta (48) timmar efter auktionens stängning, plus förnyelse- eller överföringsavgiften för en period på ett (1) år (från slutet av domännamnets föregående registreringsperiod), plus ICANN-avgiften, om tillämpligt, och en giltig betalningsmetod som är kopplad till kontot kommer att debiteras på den tredje dagen efter auktionens stängning.

19. OUTKRÄVD EGENDOM; VILOAVGIFTER

Om en kund har utestående saldo på sitt konto (tillgodo på kontot) i tre (3) år eller mer, oberoende av orsak, och (i) GoDaddy inte kan göra en utbetalning till denna kund eller om (ii) GoDaddy har gjort en utbetalning till denna kund i form av papperscheck, men checken aldrig löstes in, ska GoDaddy överlåta kontosaldot till den amerikanska delstaten Arizona i enlighet med delstatens lagstiftning.  Du är medveten om och accepterar att i både fall (i) och (ii) som beskrivs ovan, kan GoDaddy hålla inne en viloavgift motsvarande det lägre beloppet av antingen USD 25,00 eller kundens sammanlagda utestående kontosaldo.    

20. EFTERTRÄDARE OCH ÖVERTAGARE

Detta avtal ska vara bindande för och gälla parterna i detta och deras respektive arvtagare, efterträdare och övertagare.

21. INGA FÖRMÅNSTAGARE FRÅN TREDJE PART

Inget i detta avtal ska anses tilldela några rättigheter eller förmåner till tredje part.

22. AMERIKANSKA EXPORTLAGAR

Denna webbplats och tjänsterna som återfinns på denna webbplats omfattas av exportlagar, begränsningar, förordningar och förvaltningslagar hos United States Department of Commerce (USA:s handelsdepartement), Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) hos Department of Treasury (USA:s finansdepartementet), State Department (USA:s utrikesdepartement) och andra amerikanska myndigheter (tillsammans kallade “Amerikanska exportlagar”).  Användare får inte använda tjänsterna som återfinns på denna webbplats till att samla in, lagra eller sända teknisk information eller data som styrs av amerikanska exportlagar.  Användare får inte exportera eller reexportera, eller tillåta exportering eller reexportering av, tjänsterna som återfinns på denna webbplats i strid mot amerikanska exportlagar.  Ingen av tjänsterna som återfinns på denna webbplats får laddas ned eller på annat sätt exporteras eller reexporteras (i) till ett land med vilket USA har handelsförbud (eller till någon som är medborgare eller bosatt i detta land), eller (ii) till någon som finns med i USA:s Treasury Departments lista Specially Designated Nationals eller USA:s Commerce Departments lista Denied Persons List, eller någon annan lista över nekade parter enligt amerikanska exportlagar.  Genom att använda denna webbplats och tjänsterna som återfinns på denna webbplats, accepterar du ovanstående och försäkrar att du inte är medborgare eller bosatt i, befinner dig i eller kontrolleras av något begränsat land, och att du inte står med i någon lista över nekade parter, och du accepterar att följa alla amerikanska exportlagar (inklusive “stödköp” och förordningar gällande “leveranser likställda med export” och “leveranser likställda med reexport”).  Om du använder denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats från ett annat land eller en annan jurisdiktion, gör du detta på eget initiativ och du ansvarar för att följa lokala lagar i jurisdiktionen, om och i den utsträckning dessa lokala lagar är tillämpliga och inte är i konflikt med amerikanska exportlagar.  Om dessa lagar är i konflikt med amerikanska exportlagar, ska du inte använda denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats.  Skyldigheterna i detta avsnitt skall vara fortsatt giltiga efter upphörande eller uppsägning av detta avtal, eller din användning av denna webbplats och tjänsterna som återfinns på denna webbplats.

23. ENDAST FÖR INVÅNARE I INDIEN

Du samtycker uttryckligen till att: (i) GoDaddy (eller dess tjänsteleverantör) kan kontakta dig via telefon för att handlägga ditt klagomål eller tvist, eller ditt nuvarande service- eller faktureringsproblem; och (ii) för att lösa detta klagomål, tvist eller problem, kan GoDaddy använda och avslöja för sin tjänsteleverantör följande information: samtalsinspelningar, kundnamn, telefonnummer och kontaktinställningar, din relation till GoDaddy, produkter du använder och information om ditt klagomål, tvist eller serviceproblem.

24. EFTERLEVNAD AV LOKALA LAGAR

GoDaddy försäkrar inte att innehållet som finns tillgängligt på denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats är lämpligt i alla länder eller jurisdiktioner, och åtkomst till denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats är förbjudet från länder eller jurisdiktioner där innehållet är olagligt.  Användare som väljer att använda denna webbplats eller tjänsterna som återfinns på denna webbplats ansvarar för att följa lokala lagar, regler och förordningar. 

25. TVISTER, BINDANDE INDIVIDUELLT SKILJEDOMSFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN KOLLEKTIV STÄMNING OCH KOLLEKTIVT SKILJEDOMSFÖRFARANDE

LÄS DETT AVSNITT NOGGRANT.  FÖLJ INSTRUKTIONERNA NEDAN OM DU VILL VÄLJA BORT DE BESTÄMMELSER SOM ANGER ATT DU MÅSTE LÖSA TVISTER GENOM INDIVIDUELLT SKILJEDOMSFÖFARANDE.

(A) Tvister. Villkoren i detta avsnitt gäller för alla tvister mellan dig och GoDaddy, med undantag för tvister som regleras av UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - enhetlig policy för tvistlösning om domännamn) som nämns ovan och som är tillgänglig här.  I detta avsnitt avser termen ”tvist” alla tvister, anspråk eller åtgärder mellan dig och GoDaddy som härrör från eller relaterar till GoDaddys tjänster och produkter, GoDaddys webbplatser, dessa villkor eller andra transaktioner som berör dig och GoDaddy, oavsett om det gäller kontrakt, garanti, felaktig föreställning, bedrägeri, skada, avsiktlig skada, stadga, bestämmelse, förordning eller annan juridisk eller rättvis grund, och ska tolkas så att den får den bredaste betydelsen som tillåts enligt lag. DU OCH GoDaddy SAMTYCKER TILL ATT TERMEN ”TVIST” SÅ SOM DEN DEFINIERAS I DESSA VILLKOR INTE OMFATTAR NÅGRA ANSPRÅK ELLER GRUND FÖR TALAN FRÅN DIG ELLER GoDaddy FÖR (i) OBEHÖRIGT TILLÄGNANDE AV AFFÄRSHEMLIGHET, (ii) PATENTINTRÅNG, (iii) UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG ELLER -MISSBRUK, OCH (iv) VARUMÄRKESINTRÅNG ELLER -URVATTNING. Dessutom godkänner du att, oaktat vad som står i dessa villkor, en domstol, inte skiljemannen, kan avgöra om ett krav faller inom något av dessa fyra undantag.

(B) Bindande skiljedomsförfarande. Vidare samtycker du och GoDaddy till: (i) att lösa alla tvister mellan parterna i enlighet med bestämmelserna i dessa villkor; (ii) att dessa villkor utgör en skriftlig formalisering av transaktioner som sker inom ramen för mellanstatlig handel; (iii) att USA:s Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §1, et seq.) reglerar tolkningen och verkställandet av detta avsnitt; och (iv) att detta avsnitt ska fortsätta att gälla efter upphörandet av dessa villkor. SKILJEDOMSFÖRFARANDE BETYDER ATT DU AVSTÅR FRÅN DIN RÄTT TILL EN DOMARE ELLER JURY I EN DOMSTOLSPROCESS OCH ATT DINA MÖJLIGHETER FÖR ÖVERKLAGANDE ÄR BEGRÄNSADE. Skiljemannen kan tilldöma dig samma skadestånd som en behörig domstol, i enlighet med den ansvarsbegränsning som anges i avsnitt 15 i detta avtal, och kan tilldöma fastställelser eller förelägganden endast till förmån för den enskilda part som söker avhjälpande och endast i den utsträckning som är nödvändig för att ge det avhjälpande som framställs i denna parts individuella anspråk. Dessutom kan kostnaderna för skiljedomsförfarande i vissa fall överstiga kostnaderna för tvister och rätten att inleda ett s.k. ”discovery”-förfarande kan vara mer begränsad i skiljedomsförfarande än i domstol. Skiljemannens beslut ska vara slutgiltigt och verkställbart av vilken domstol som helst med behörighet avseende parterna.

(C) Domstol för mindre omfattande ersättningsärenden. Trots det föregående kan du väcka ett enskilt åtal i din delstats eller kommuns domstol för mindre omfattande ersättningsärenden om åtalet ligger inom domstolens jurisdiktion och endast behandlas i den domstolen.

(D) Meddelande om tvist. I händelse av tvist måste du eller GoDaddy först skicka till den andra parten ett meddelande om tvisten som ska innehålla en skriftlig redogörelse som anger namnet, adressen och kontaktuppgifterna för den part som lämnar meddelandet, de omständigheter som har givit upphov till tvisten samt det skadestånd som begärs (”meddelandet om tvist”). Meddelandet om tvist till GoDaddy måste adresseras till: GoDaddy , 14455 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85260, Attn.: Legal Department (“GoDaddys aviseringsadress”). Meddelandet om tvist skickas till dig per rekommenderad post till den senaste adress som vi har i vårt register eller som på annat sätt har registrerats för dig.  Om GoDaddy och du inte når en överenskommelse om lösning av tvisten inom sextio (60) dagar efter att meddelandet om tvist tas emot, får du GoDaddy inleda ett skiljedomsförfarande i enlighet med detta avsnitt. Efter inlämnandet och mottagandet av meddelandet om tvist samtycker var en och en av oss till att agera i god tro för att försöka lösa tvisten innan ett skiljedomsförfarande inleds.

(E) AVSTÅENDE FRÅN KOLLEKTIV STÄMNING OCH KOLLEKTIVT SKILJEDOMSFÖRFARANDE. DU OCH GoDaddy ÄR ÖVERENS OM ATT VARJE PART KAN VÄCKA TVISTER MOT DEN ANDRA PARTEN ENDAST I INDIVIDUELL EGENSKAP OCH INTE SOM KÄRANDE ELLER GRUPPMEDLEM I NÅGOT KOLLEKTIVT ELLER ”OMBUD-INLETT”- FÖRFARANDE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FEDERAL ELLER DELSTATLIG KOLLEKTIV STÄMNING OCH KOLLEKTIVT SKILJEDOMSFÖRFARANDE.  VARKEN DU ELLER GoDaddy KOMMER ATT FÖRSÖKA FÅ ATT EN TVIST BEHANDLAS SOM EN KOLLEKTIV STÄMNING, SOM ETT ÅTAL SOM DRIVS AV EN PRIVAT ADVOKAT ELLER I ANNAT FÖRFARANDE I VILKET NÅGON PART AGERAR ELLER FÖRSÖKER ATT AGERA I EGENSKAP AV OMBUD.  INGET SKILJEDOMSFÖRFARANDE ELLER ANNAT FÖRFARANDE KAN KOMBINERAS MED ETT ANNAT SÅDANT FÖRFARANDE UTAN FÖREGÅENDE SKRIFTLIGT MEDGIVANDE FRÅN ALLA INBLANDADE PARTER.

(F) Skiljedomsförfarande. Om en part väljer att inleda ett skiljedomsförfarande ska skiljedomsförfarandet administreras av den amerikanska skiljedomssammanslutningen (American Arbitration Association - ”AAA”) och regleras av AAA:s skiljedomsregler för konsumenter (”AAA:s regler”) tillsammans med de regler som anges i dessa villkor. AAA får inte administrera några skiljedomsförfaranden som är kollektiva eller inbegriper flera kärandeparter, eftersom parterna är överens om att skiljedomsförfarandet ska vara begränsat till att endast lösa individuella anspråk.  AAA:s regler återfinns på www.adr.org eller kan beställas via telefon på 1-800-778-7879. Om det finns en konflikt mellan AAA:s regler och de regler som anges i dessa villkor, ska reglerna som anges i dessa villkor gälla. Via skiljedomsförfarande kan du söka alla korrigerande åtgärder som annars är tillgängliga för dig enligt federala, delstatliga eller lokala lagar, i enlighet med de ansvarsbegränsningar som anges i avsnitt 15 i detta avtal. Alla tvister ska lösas av en enda opartisk skiljeman, och båda parter ska ges ett rimligt tillfälle att delta i valet av skiljemannen. Skiljemannen är bunden av dessa villkor. Skiljemannen, och inte någon federal, delstatlig eller lokal domstol eller byrå, ska ha ensamrätt att lösa alla tvister som härrör från eller relaterar till tolkningen, tillämpligheten, verkställigheten eller utformningen av dessa villkor, inklusive men inte begränsat till något krav om att villkoren i sin helhet eller någon del av dessa är ogiltiga eller kan förklaras ogiltiga.  Skiljemannen ska också ha ensamrätt att bestämma över sin egen jurisdiktion, inklusive eventuella invändningar med avseende på skiljedomsavtalets existens, omfattning eller giltighet, eller om något krav eller motkrav kan eller inte kan lösas via skiljedomsförfarande.  Trots denna breda delegering av befogenhet till skiljemannen, kan en domstol avgöra den begränsade frågan om huruvida ett krav eller en grund för talan gäller (i) obehörigt tillägnande av affärshemlighet, (ii) patentintrång, (iii) upphovsrättsintrång eller -missbruk eller (iv) varumärkesintrång eller urvattning, vilka är uteslutna från definitionen av ”tvister” som anges ovan. Skiljemannen ska ha befogenhet att bevilja samma gottgörelse som skulle vara tillgänglig i en domstol enligt lag eller i godo. Skiljemannens beslut ska vara bindande för parterna och kan registreras som en dom i en domstol med behörig jurisdiktion. Du kan välja att delta i skiljedomsförhandlingarna via telefon. De skiljedomsförhandlingar som inte sker via telefon ska äga rum på en plats som är rimligt tillgänglig från din primära bostad (eller huvudkontor om du är ett småföretag) eller i Maricopa County, Arizona, enligt ditt eget val.

(G) Inledande av skiljedomsförfarande. Om vare sig du eller GoDaddy väljer att lösa en tvist genom skiljedomsförfarande, samtycker vi till följande förfarande:

i.   Skriva en begäran om skiljedom. Begäran måste innehålla en beskrivning av tvisten och det skadeståndsbelopp som krävs. Du kan hämta en kopia av en begäran om skiljedom på http://www.adr.org (”Begäran om skiljedom: skiljedomsregler för konsumenter”).

ii.  Skicka en kopia av begäran om skiljedom till AAA per post, adress: American Arbitration Association Case Filing Services 1101 Laurel Oak Road, Suite 100 Voorhees, NJ 08043. 

iii. Skicka en kopia av begäran om skiljedom till den andra parten på samma adress som meddelandet om tvist eller så som överenskommits mellan parterna.

(H) Förhörsförfarande. Oavsett typ av förhörsförfarande ska skiljemannen utfärda ett skriftligt beslut som förklarar de väsentliga upptäckter och slutsatser på vilka ett eventuellt tilldömt skadestånd grundas. Under skiljedomsförfarandet ska beloppet för eventuella erbjudanden om uppgörelse som lämnas av GoDaddy eller dig inte avslöjas för skiljemannen förrän skiljemannen bestämmer det belopp som du eller GoDaddy har rätt till. Uppdagande eller utbyte av icke-privilegierad information som är relevant för tvisten kan tillåtas under skiljedomsförfarandet.

(I) Skiljedomskostnader och -betalningar.

i. Tvister som rör belopp upp till USD 75 000. GoDaddy kommer snarast möjligt att återbetala dina domstolsavgifter och betala AAA:s och skiljemannens avgifter och utgifter. Om du avböjer GoDaddys sista skriftliga erbjudande om uppgörelse som gjorts innan skiljemannen utnämndes (”GoDaddys sista skriftliga erbjudande”), kommer din tvist att behandlas hela vägen tills skiljemannen når ett beslut (en så kallad ”skiljedom”), och om skiljemannen beviljar dig mer än GoDaddys sista skriftliga erbjudande, kommer GoDaddy att: (i) betala det högre beviljade beloppet eller USD 1 000; (ii) betala dubbelt så mycket de advokatkostnader som du har haft, förutsatt att dessa är rimliga; och (iii) återbetala eventuella utgifter (inklusive sakkunniges avgifter och kostnader) som din advokat rimligen har åsamkats för att undersöka, förbereda och driva din fordran i skiljedomsförfarande. Skiljemannen bestämmer beloppet för avgifter, kostnader och utgifter om inte du och GoDaddy kommer överens om dessa.

ii. Tvister som rör belopp högre än USD 75 000. Betalning av domstolsavgifter och AAA:s och skiljemannens avgifter och utgifter styrs av AAA:s regler.

iii. Tvister som rör vilket belopp som helst. I eventuella skiljedomsförfaranden som du inleder kommer GoDaddy att söka ersättning för sina avgifter och utgifter rörande AAA eller skiljeman, eller de domstolsavgifter som har återbetalat till dig, endast om skiljemannen anser att skiljedomsförfarandet är grundlöst eller har inletts i ett orättmätigt syfte. I eventuella skiljedomsförfaranden som GoDaddy inleder kommer GoDaddy att betala samtliga domstols-, AAA:s och skiljemansavgifter och -utgifter.  GoDaddy kommer inte att söka ersättning från dig för sina advokatkostnader och -utgifter i eventuella skiljedomsförfaranden.  Avgifter och utgifter ingår inte vid bestämning av det omtvistade beloppet.

(J) Krav eller tvister måste anmälas inom ett år.  I den utsträckning som lagen tillåter ska eventuella krav eller tvister för vilka detta avsnitt gäller anmälas inom ett år i en domstol för mindre omfattande ersättningsärenden eller lösas via skiljedomsförfarande. Ettårsperioden börjar när kravet eller meddelandet om tvist först lämnas in.  Om kravet eller tvisten inte anmäls inom ett år ska det anses permanent nedlagt.

(K) 30 dagars avståenderätt. OM DU INTE VILL VARA BUNDEN AV BESTÄMMELSEN OM SKILJEDOMSFÖRFARANDE SOM INGÅR I DETTA AVSNITT OM TVISTER, SKA DU MEDDELA GoDaddy VIA E-POST TILL LEGALOPTOUT@GODADDY.COM INOM 30 DAGAR FRÅN DATUMET FÖR DITT GODKÄNNANDE AV DESSA VILLKOR (SÅVIDA INTE TILLÄMPLIG LAG FÖRESKRIVER EN LÄNGRE PERIOD). I e-postmeddelandet måste du ange ditt (a) förnamn, (b) efternamn (c) adress, (d) telefonnummer och (e) kontonummer och framföra följande: “Jag vill avstå från skiljedomsklausulen i GoDaddys avtal om allmänna användningsvillkor.” Genom att tillhandahålla din information enligt ovanstående metod väljer du att inte omfattas av avtalet om skiljedom som ingår i GoDaddys allmänna användningsvillkor. Din begäran om avstående är endast giltig om den görs inom trettio (30) dagar efter att du först godkände de allmänna användningsvillkoren. Om du avstår från skiljedomsklausulen i enlighet med ovanstående procedur, ska alla andra villkor som här anges fortsätta att gälla, inklusive de som är relaterade till tillämplig styrande lagstiftning och de domstolar där rättsliga tvister kan väckas.

(L) Ändringar av detta avsnitt. Utan hinder av någon bestämmelse i dessa villkor som säger något annat är du och GoDaddy överens om att om GoDaddy gör några framtida ändringar av tvistlösningsförfarandet och bestämmelserna om avstående från kollektiv stämning (annat än en ändring av GoDaddys adress) i dessa villkor, kommer GoDaddy att meddela dig om detta, varpå du har trettio (30) dagar för att meddela att du inte vill omfattas av dessa ändringar.  Om du väljer att inte omfattas av några framtida ändringar samtycker du till att lösa eventuella tvister mellan oss genom skiljedomsförfarande i enlighet med språket i det här avsnittet så som anges i dessa nuvarande villkor, utan att någon av de föreslagna ändringarna gäller.  Om du inte uttryckligen avstår från att omfattas av framtida ändringar, kommer du att anses ha godkänt eventuella framtida ändringar.

(M) Avskiljbarhet. Om någon bestämmelse i detta avsnitt inte är verkställbar ska denna bestämmelse skiljas från dessa villkor, vilka ska fortsätta att gälla med full kraft och verkan. Det ovanstående ska inte gälla för förbudet mot grupptalan och kollektiv talan. Om förbudet mot grupptalan och kollektiv talan inte är verkställbart ska hela detta avsnitt vara ogiltigt. Villkoren i detta avsnitt ska i övrigt fortsätta att gälla efter upphörandet av dessa villkor.

(N) Exklusiv plats för andra kontroverser. GoDaddy och du samtycker till att eventuella kontroverser som uteslutits från förfarandet för tvistlösning och bestämmelserna om avstående från kollektiv stämning som beskrivs i detta avsnitt (annat än enskilt åtal som väcks i en domstol för mindre omfattande ersättningsärenden) ska anmälas till överrätten i Maricopa County, Arizona, eller till USA:s distriktsdomstol (United States District Court) för Arizona-distriktet, och varje part ger härmed sitt oåterkalleliga och ovillkorliga medgivande och godtar dessa domstolars exklusiva jurisdiktion för alla sådana kontroverser.  Du samtycker även till att avstå från din rätt till en rättegång med jury vid sådana rättsliga åtgärder eller förfaranden.

26. TITLAR OCH RUBRIKER; OBEROENDE VILLKOR; AVSKILJBARHET

Titlarna och rubrikerna i detta avtal är avsedda för bekvämlighet och enkel referens och får inte användas för att på något sätt tolka avtalet mellan parterna som annars anges häri.  Varje villkor och överenskommelse i detta avtal ska i alla avseenden tolkas som ett separat och oberoende villkor eller överenskommelse.  Om en behörig domstol finner att någon bestämmelse (eller del av en bestämmelse) i detta avtal är olaglig, ogiltig eller på annat sätt overkställbar, ska de återstående bestämmelserna (eller delar av bestämmelser) i detta avtal inte påverkas av detta och vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som lagen tillåter.

27. ENGELSKA HAR FÖRETRÄDE SOM AVTALSSPRÅK

Detta avtal, tillsammans med alla policyer och de tillämpliga produktavtalen som anges ovan och som införlivas häri genom hänvisning (gemensamt benämnda ”Avtalet”), ska verkställas på det engelska språket. Observera att den medföljande översättningen tillhandahålls endast av bekvämlighetsskäl. I händelse av en konflikt mellan den engelska och den översatta versionen ska den engelska versionen gälla i första hand om lagen så tillåter. När det är ett krav att du tillhandahålls en översättning och att den ska betraktas som bindande enligt lag, (i) ska båda språkversioner ha samma giltighet, (ii) vardera parten medger att den har granskat båda språkversioner och att dessa är i huvudsak likadana i allt väsentligt, och (iii) i händelse av diskrepans mellan dessa två versioner ska den översatta versionen ha företräde under förutsättning att parternas avsikt har beaktats till fullo. 

28. KONTAKTUPPGIFTER

Om du har några frågor som rör detta Avtal, kan du kontakta oss via e-post eller vanlig post på följande adress:

GoDaddy Juridisk avdelning
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
legal@godaddy.com 

29. YTTERLIGARE VILLKOR ENDAST FÖR TYSKA KUNDER

(A) LAGVAL FÖR FÖRETAGSKUNDER

Alla avtal mellan GoDaddyoch dess kommersiella avtalspartner (“Entrepreneur” i den betydelse som avses i avsnitt 14 av den tyska civilrättslagen) styrs av och tolkas uteslutande i enlighet med delstaten Arizonas (USA) lagar, utom bestämmelser om lagkonflikter och FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (cisg).

(B) MEDDELANDE OM RÄTTEN ATT ÅTERKALLA

_____________BÖRJAN PÅ RÄTTSLIGT MEDDELANDE OM RÄTTEN ATT ÅTERKALLA_____________

KONSUMENTER (ENLIGT §13 BGB) HAR RÄTT ATT DRA SIG UR DETTA KONTRAKT INOM FJORTON DAGAR UTAN ATT ANGE EN ORSAK. ÅTERKALLELSEPERIODEN ÄR FJORTON DAGAR FRÅN KONTRAKTSDATUM. FÖR ATT UTNYTTJA DIN ÅNGERRÄTT MÅSTE DU INFORMERA

GoDaddy
14455 N. HAYDEN RD., STE. 226
SCOTTSDALE, AZ 85260 USA

EMAIL: HQ@GODADDY.COM


PHONE:  089 21 094 807

GENOM ETT TYDLIGT INTYG (T.EX. ETT BREV SKICKAT MED POST, FAX ELLER E-POST) OM DITT ÅTERKALLANDE AV DETTA KONTRAKT. DU KAN ANVÄNDA DEN BIFOGADE MALLEN, DETTA ÄR DOCK INGET KRAV.

FÖR ATT UPPFYLLA ÅTERKALLELSEPERIODEN RÄCKER DET ATT DU SKICKAR MEDDELANDET FÖR ATT UTÖVA FÖRHANDSRÄTTEN FÖRE UTGÅNGEN AV ÅTERKALLELSEPERIODEN.

(C) FÖLJDER AV UPPSÄGNINGEN

OM DU FRÅNTRÄDER DETTA AVTAL SKA VI ÅTERBETALA DIG ALLA DE BETALNINGAR VI HAR MOTTAGIT FRÅN DIG, INKLUSIVE LEVERANSAVGIFTER (MED UNDANTAG FÖR DE EXTRA KOSTNADER SOM UPPSTÅR VID VAL AV ANNAN LEVERANSMETOD ÄN DEN MEST FÖRMÅNLIGA STANDARDLEVERANSEN) INOM FJORTON DAGAR FRÅN DET DATUM DÅ VI MOTTOG AVISERINGEN OM DIN ÅTERKALLELSE AV DETTA AVTAL. FÖR DEN ÅTERBETALNING KOMMER VI ATT ANVÄNDA SAMMA BETALNINGSFORM SOM DEN DU ANVÄNDE VID DEN URSPRUNGLIGA TRANSAKTIONEN OM INTE ANNAT UTTRYCKLIGEN ÖVERENSKOMMITS MED DIG. DU KOMMER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT DEBITERAS NÅGRA AVGIFTER FÖR DENNA ÅTERBETALNING.

(D) TJÄNSTER

OM DU HAR BEGÄRT ATT VI SKULLE BÖRJA TILLHANDAHÅLLA VÅRA TJÄNSTER INNAN SLUTET AV DEN PERIOD SOM SKA ÅTERKALLAS, FÖRBEHÅLLER VI OSS RÄTTEN ATT DEBITERA EN SKÄLIG SUMMA MOTSVARANDE DE TJÄNSTER SOM DU REDAN ERHÅLLIT VID TIDEN FÖR ÅTERKALLANDET ENLIGT DENNA JÄMFÖRELSE AV AVTAL MED DEN TOTALA VOLYMEN AV TJÄNSTER SOM ERHÅLLITS I AVTALET.

(E) MODELLMALL FÖR ATT UTÖVA DIN RÄTT ATT ÅTERKALLA:

(FYLL I DETTA FORMULÄR OCH SKICKA IN DET OM DU VILL ÅTERKALLA KONTRAKTET)

• TO GoDaddy, Widerrufsrecht@GODADDY.COM

• HÄRMED ÅTERKALLAR JAG / VI (*) ÅTERKALLAR HÄRMED DET KONTRAKT SOM SLUTITS AV MIG / OSS (*) ANGÅENDE TILLHANDAHÅLLANDET AV FÖLJANDE TJÄNST (*)

• BESTÄLLD DEN (*) / MOTTAGEN DEN (*)

• KONSUMENTENS NAMN

• KONSUMENTENS ADRESS

• KONSUMENTENS UNDERSKRIFT (ENDAST VID AVISERING PÅ PAPPER)

• DATUM

 (*) TA BORT OM INTE TILLÄMPLIGT

_____________SLUTET PÅ RÄTTSLIGT MEDDELANDE OM RÄTTEN ATT ÅTERKALLA_____________

(F) CUSTOMER SUPPORT

Kundsupport för GoDaddy-tjänster och produkter som tillhandahålls enligt detta avtal tillhandahålls av GoDaddy Deutschland GmbH som kan kontaktas på följande:

GoDaddy Deutschland GmbH

Hansestr. 11151149 Köln

Telefon: 089 21 094 807 (8 till 20, Mån-Fre)

E-post: HQ@GoDaddy.com


2018-04-19
© 2014-2018 GoDaddy.com, LLC